DCC 719/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Opinie separata

In M. Of. nr. 593 din 20 august 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 719/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, exceptie invocata de Angela Mihailcean in Dosarul nr. 2.263/113/2011 al Tribunalului Braila – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 773D/2012.
La apelul nominal lipsesc partile, procedura de citare fiind legal indeplinita.
Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autoarea exceptiei a depus note scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si judecarea cauzei in lipsa.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens, arata ca sintagma “de la data mentionarii in registrul comertului” este neconstitutionala, deoarece nu este de natura a asigura o comunicare efectiva a deciziei adoptate de catre adunarea generala a societatii cooperative catre membri cooperatori care nu au participat la sedinta, fiind necesara comunicarea hotararii adoptate la domiciliul fiecaruia.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 14 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 2.263/113/2011, Tribunalul Braila – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, exceptie invocata de Angela Mihailcean intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei actiuni in constatarea nulitatii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arata ca limitarea la 15 zile a termenului pentru promovarea unei actiuni in constatarea nulitatii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative, indiferent de cauzele de nulitate, este neconstitutionala, reprezentand o incalcare a accesului liber la justitie si a principiului suprematiei legii. Se mai arata ca, dat fiind faptul ca societatea comerciala si societatea cooperativa prezinta asemanari in ceea ce priveste principiile care stau la baza organizarii acestora, atunci si regimul juridic al actiunii in constatarea nulitatii hotararilor adunarii generale a actionarilor/asociatilor unei societati comerciale, respectiv, a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative, ar trebui sa fie acelasi, si anume dreptul la actiunea in constatarea nulitatii absolute sa fie imprescriptibil.
Tribunalul Braila – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca instituirea unui termen de 15 zile de la data mentionarii in registrul comertului, in decursul caruia poate fi formulata cererea privind anularea hotararilor adunarilor generale ale membrilor cooperatori, contrare Legii nr. 1/2005 si ale actului constitutiv, nu reprezinta o incalcare a dispozitiilor constitutionale invocate. Dimpotriva, termenul de 15 zile instituit asigura deplina exercitare a liberului acces la justitie al oricaror membri cooperatori care au luat parte la adunarea generala si au votat impotriva sau care nu au participat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.
Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile legale criticate sunt constitutionale, aratand ca termenul de 15 zile instituit in vederea exercitarii dreptului la actiunea in constatarea nulitatii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative nu incalca principiul constitutional al egalitatii in drepturi si nici liberul acces la justitie, cei interesati avand posibilitatea sa se adreseze justitiei in decursul acestui termen.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, potrivit carora: “(3) Hotararile adunarii generale contrare prevederilor prezentei legi si ale actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data mentionarii in registrul comertului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generala si au votat impotriva sau care nu au participat la adunarea generala.”
In opinia autoarei exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi si art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005, criticat in prezenta cauza, hotararile adunarii generale a unei societati cooperative contrare prevederilor legii speciale si ale actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data mentionarii in registrul comertului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generala si au votat impotriva sau care nu au participat. In egala masura, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) din acelasi act normativ, in vederea asigurarii opozabilitatii fata de terti, concomitent cu mentionarea in registrul comertului, legea instituie si obligativitatea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.
Autoarea exceptiei sustine neconstitutionalitatea duratei termenului in care pot fi promovate actiuni in constatarea nulitatii hotararilor adunarii generale a unei societati cooperative, si anume 15 zile, indiferent de cauzele de nulitate invocate. Se arata ca, dat fiind faptul ca societatile cooperative, pe de o parte, si societatile comerciale, pe de alta parte, prezinta asemanari in ceea ce priveste principiile care stau la baza organizarii acestora, atunci si regimul juridic al actiunii in constatarea nulitatii hotararilor adunarii generale a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative, respectiv a actionarilor/asociatilor unei societati comerciale, ar trebui sa fie acelasi, si anume dreptul la actiunea in constatarea nulitatii absolute a hotararii adunarii generale sa fie imprescriptibil.
Analizand motivarea exceptiei, Curtea constata ca, in fapt, autoarea acesteia tinde la modificarea si completarea textului de lege criticat, in sensul instituirii unei solutii legislative identice, sub aspectul termenului pentru promovarea actiunii in justitie pentru constatarea nulitatii hotararilor adunarii generale, atat in ceea ce priveste societatile cooperative, cat si in ceea ce priveste societatile comerciale.
Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca sustinerile autoarei exceptiei nu reprezinta o veritabila critica de neconstitutionalitate. Or, in temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel incat instanta de control constitutional nu se poate substitui legiuitorului pentru adaugarea unor noi prevederi celor deja instituite.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, exceptie invocata de Angela Mihailcean in Dosarul nr. 2.263/113/2011 al Tribunalului Braila – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iulie 2012.

*

OPINIE SEPARATA

Socotim ca exceptia de neconstitutionalitate invocata in Dosarul nr. 773D/2012 trebuia admisa pentru urmatoarele considerente:
Autoarea exceptiei sustine ca limitarea la 15 zile a termenului pentru promovarea unei actiuni in constatarea nulitatii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori ai unei societati cooperative, indiferent de cauzele de nulitate, este neconstitutionala, reprezentand o incalcare a accesului liber la justitie si a principiului suprematiei legii.
Analizand sustinerile autoarei exceptiei, constatam ca actul normativ criticat, respectiv art. 34 alin. (3) si (4), prevede posibilitatea incunostintarii membrilor cooperatori care nu au participat la adunarea generala, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator si publicarea cu cel putin 15 zile inainte de data adunarii generale in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii cooperative sau din cea mai apropiata localitate.
Cu toate acestea, prevederile legale criticate sunt susceptibile de a ridica probleme de constitutionalitate, dat fiind faptul ca modalitatea de publicitate a hotararilor adoptate de adunarea generala a societatii cooperative, si anume prin mentionarea in registrul comertului, iar nu prin comunicare, nu este de natura sa asigure o efectiva aducere la cunostinta membrilor cooperatori interesati a existentei si continutului hotararii adunarii generale.
Astfel, problema care se impune a fi analizata este daca aceasta modalitate de aducere la cunostinta membrilor cooperatori care nu au participat la adunarea generala a societatii cooperative, a hotararii adoptate in lipsa lor, respectiv mentionarea hotararii adoptate in registrul comertului, echivaleaza cu o efectiva comunicare.
In aceste conditii, apreciem ca membrii cooperatori care nu au luat cunostinta de adunarea generala a societatii cooperative si nici de faptul ca s-a adoptat o hotarare a acesteia se pot afla in situatia de a nu putea contesta hotararea in termenul prevazut de norma legala criticata, si anume cel de 15 zile de la adoptarea acesteia. Din aceasta perspectiva, se constata ca prevederile legale criticate aduc atingere dreptului de a accede efectiv la justitie pentru apararea drepturilor legitime ale persoanelor interesate.
Consideram ca legiuitorul trebuia sa reglementeze reguli de procedura clare, care sa cuprinda cu precizie conditiile in care justitiabilii isi pot exercita drepturile lor.
Curtea s-a mai pronuntat in legatura cu faptul daca o hotarare a adunarii generale, in speta a unor asociatii de proprietari, care putea fi atacata in termen de 45 de zile de la adoptare, iar nu de la comunicare, indeplinea conditiile unei efective asigurari a accesului liber la justitie al proprietarilor care nu au participat la adunarea generala.
Astfel, prin Decizia nr. 670 din 18 mai 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011, admitand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a constatat ca sintagma “de la adoptarea acesteia”, cuprinsa in art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, este neconstitutionala.
De altfel, si in cazul societatilor comerciale, pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva, legiuitorul a prevazut, potrivit dispozitiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, posibilitatea atacarii in justitie a hotararilor adunarii generale a unei societati comerciale, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Potrivit art. 132 alin. (3), cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.
Consideram ca exceptia de neconstitutionalitate trebuia admisa, in sensul constatarii neconstitutionalitatii sintagmei “de la data mentionarii in registrul comertului”.
Aceasta modalitate de publicitate nu indeplineste conditiile unei reale comunicari, pentru membrii cooperatori care nu au participat la adunarea generala a societatii cooperative.

Judecator,
Prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

Judecator,
Prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close