Modificarea si completarea HG 34/2009 privind organizarea si functionarea MFP, a HG 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF, a HG 110/2009 privind organizarea si functionarea ANV si a HG 1324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare

In M. Of. nr. 596 din 21 august 2012 a fost publicata HG 854/2012 pentru modificarea si completarea HG 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea HG 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a HG 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si a HG 1324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (2), literele j), m) si n) se abroga.
2. La articolul 2 alineatul (2), literele k) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“k) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, Facilitatea de Tranzitie, a instrumentelor structurale si a instrumentului de asistenta pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeana, inclusiv de asistenta financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
………………………………………………………………..
o) de autoritate competenta pentru elaborarea si implementarea politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial;”.
3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 38, 55, 59 si 79 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“38. asigura relatia cu Consiliul Economic si Social, Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, sindicatele, patronatele si alte asociatii legal constituite, in problemele specifice activitatii ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale;
………………………………………………………………..
55. transfera fondurile nerambursabile primite de Romania atat de la Uniunea Europeana prin programele de preaderare, instrumente structurale, Facilitatea de Tranzitie, instrumentul de asistenta pentru preaderare, cat si de la statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Mecanismul Financiar Norvegian catre agentiile de implementare/autoritatile de management/operatorii de program/beneficiarii finali si certifica cheltuielile cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene/statelor donatoare;
………………………………………………………………..
59. realizeaza activitatile aferente procesului de inchidere tehnica si financiara a memorandumurilor de finantare ex-ISPA, PHARE si Facilitatea de Tranzitie, precum si activitatile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;
………………………………………………………………..
79. realizeaza activitati de solutionare a plangerilor prealabile formulate de operatorii economici impotriva dispozitiilor obligatorii emise de catre organul de inspectie economico-financiara, activitati de solutionare a contestatiilor administrative formulate de operatorii economici impotriva titlului de creanta si de stabilire a corectiilor financiare, emise de structura de specialitate cu privire la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si solutionarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la actele de control emise de structura de specialitate responsabila cu inspectia activitatii proprii a ministerului.”
4. La articolul 3 alineatul (1), punctele 56, 64, 65, 66, 68, 69 si 70 se abroga.
5. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 97 se introduc 19 puncte noi, punctele 98 – 116, cu urmatorul cuprins:
“98. elaboreaza raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice;
99. elaboreaza raportul anual privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special;
100. reglementeaza domeniul controlului financiar public intern;
101. indruma metodologic, coordoneaza si supravegheaza implementarea sistemelor de control intern/managerial;
102. exercita monitorizarea operatiunilor financiare ale institutiilor publice la care controlul preventiv a fost integrat in sfera raspunderii manageriale;
103. indruma metodologic si participa la organizarea activitatilor privind pregatirea profesionala a personalului cu atributii in domeniul sistemelor de control intern/managerial, din cadrul institutiilor publice;
104. exercita, prin organele sale de specialitate, activitatea de inspectie economico-financiara;
105. realizeaza activitati de inspectie privind constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora in care exista cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autoritatii de certificare, cand aceasta constata ca structurile de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene nu au investigat in mod corespunzator constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare;
106. realizeaza activitati de inspectie pentru activitatea proprie a ministerului, precum si la unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului;
107. coordoneaza sistemul de recrutare, de atestare nationala si de pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice, sistemul de cooperare in realizarea functiei de audit intern si monitorizeaza infiintarea comitetelor de audit intern;
108. coordoneaza activitatile de investitii proprii si ale structurilor subordonate;
109. initiaza si deruleaza, in conditiile legii, achizitiile publice pentru bunuri, servicii si lucrari aferente activitatilor proprii;
110. initiaza si deruleaza, in conditiile legii, achizitiile publice pentru bunuri, servicii si lucrari pentru institutiile subordonate, in baza ordinului ministrului finantelor publice;
111. gestioneaza bunurile aflate in patrimoniu;
112. organizeaza intreaga activitate de servicii interne;
113. asigura scoaterea la licitatie, pe platforma comuna stabilita la nivelul Uniunii Europene, a certificatelor de emisii gaze cu efect de sera atribuite Romaniei, incaseaza si distribuie sumele provenite din vanzarea acestora;
114. indeplineste atributiile de autoritate publica tutelara in procesul de selectie a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie pentru Compania Nationala Loteria Romana – S.A. si Compania Nationala Imprimeria Nationala – S.A., in conformitate cu prevederile legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
115. realizeaza activitati de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice, in consiliul de administratie al regiilor autonome la nivel central si local, potrivit prevederilor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
116. elaboreaza si prezinta Guvernului, in fiecare an, un raport privitor la activitatea regiilor autonome si societatilor comerciale la care statul detine o participatie majoritara sau integrala, realizat pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele anuale elaborate de fiecare autoritate publica tutelara pentru regiile autonome si societatile comerciale aflate sub tutela sa, raport care se publica pe pagina proprie de internet a Ministerului Finantelor Publice.”
6. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.794, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”
7. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1*) si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
“(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 24.748, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”
2. La articolul 8, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.147. Repartizarea numarului de posturi pe Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.”
3. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 3*) si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
5. La anexa nr. 3, nota de subsol**) va avea urmatorul cuprins:
————
“**) Cele 30 de autoturisme sunt destinate activitatii Directiei generale coordonare inspectie fiscala, Directiei generale de integritate si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili – activitatea de inspectie fiscala si vor fi conduse de persoanele nominalizate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
ART. III
Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. In subordinea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.”
2. La articolul 7, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar si cabinetul acestuia.”
3. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
“(3) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.147.”
2. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close