Rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 614 din 27 august 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
ART. 2
(1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1*1).
(2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2*1).
(3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminueaza la venituri cu suma de 2.708,7 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 1.404,8 milioane lei.
(4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate.
————
*) Anexa nr. 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 3
(1) Sumele in valuta, reprezentand contravaloarea bunurilor confiscate de catre partea americana intr-un dosar de criminalitate organizata solutionat cu sprijinul autoritatilor judiciare romane, se incaseaza in contul de disponibilitati deschis pe seama Ministerului Justitiei la o institutie de credit. In termen de 3 zile lucratoare de la incasare, contravaloarea in lei a sumei in valuta se vireaza de catre Ministerul Justitiei la bugetul de stat in contul de venituri 20.44.01.02.01 “Donatii din strainatate – De la guverne straine – curente”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, in limita sumelor incasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), sa majoreze veniturile bugetului de stat si creditele bugetare ale Ministerului Justitiei si Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
(3) Sumele cuprinse in bugetul Ministerului Justitiei si bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit alin. (2), se utilizeaza exclusiv pentru cresterea capacitatii administrative a Oficiului National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor Provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei si a structurilor de combatere a crimei organizate ale Politiei Romane.
ART. 4
Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa efectueze angajamente legale in cadrul sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii in limita veniturilor incasate.
ART. 5
Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National ca din sumele aprobate la cap. 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 55 “Alte transferuri”, sa asigure finantarea cheltuielilor aferente pregatirii Festivalului si Concursului International “George Enescu”, editia a XXI-a din anul 2013, prin intermediul Artexim – institutie publica subordonata.
ART. 6
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor se majoreaza cu suma de 1.768 mii lei si se aloca bugetului judetului Iasi pentru finantarea cheltuielilor cu invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, pe anul 2012, se majoreaza cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majoreaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare cu suma de 100.000 mii lei si se diminueaza sumele prevazute la pozitia 43 “Sume rezervate” pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din anexa nr. 5 la Legea nr. 293/2011 cu suma de 1.768 mii lei, iar sumele pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b) – e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele pentru hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat se redistribuie intre judete si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 4*1).
(3) Se diminueaza cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare.
ART. 7
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se majoreaza cu suma de 612.986 mii lei.
(2) Din suma prevazuta la alin. (1), suma de 112.986 mii lei se aloca, potrivit anexei nr. 5*1), pentru echilibrarea bugetelor locale si se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Din suma prevazuta la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se aloca, pe judete, potrivit anexei nr. 6*1), in scopul achitarii arieratelor inregistrate in contabilitate ale unor unitati administrativ-teritoriale si institutii publice finantate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relatii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv cu operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, precum si a sumelor datorate si neachitate de unitatile administrativ-teritoriale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata prin Legea nr. 88/2012, pe baza deconturilor justificative pentru acoperirea diferentei dintre pretul reglementat al energiei termice livrate populatiei si pretul de facturare al energiei termice livrate populatiei diminuate cu platile efectuate la data cererii, denumite in continuare obligatii de plata.
(4) Sumele alocate unitatilor administrativ-teritoriale in conditiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv pentru:
a) stingerea obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
b) stingerea obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(5) Pentru eventualele arierate ale unitatilor administrativteritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligatii de plata, pentru care potrivit legislatiei in vigoare se acorda sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu destinatie speciala ori subventii de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume in conditiile prezentului articol.
(6) In vederea determinarii cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor prezenta directiilor generale ale finantelor publice judetene, pana la data de 10 septembrie 2012, urmatoarele documente:
a) cerere scrisa intocmita pe baza certificatelor de atestare fiscala ale operatorilor economici prevazuti la alin. (4) lit. a) si b) emise de organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumite in continuare organe fiscale;
b) situatia obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prevazuti la alin. (4) lit. a) si b), dupa caz;
c) certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici prevazuti la alin. (4) lit. a) si b) emise de organele fiscale;
d) acorduri incheiate intre unitatile administrativ-teritoriale si operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale/institutii publice finantate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, si, respectiv, operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (4) lit. a), precum si acorduri incheiate intre unitati administrativ-teritoriale, operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si operatorii economici carora acestia le datoreaza sume, pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (4) lit. b), denumite in continuare acorduri, corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala prevazute la lit. c). Prin aceste acorduri operatorii economici confirma faptul ca sunt de acord cu stingerea obligatiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(7) Certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici se solicita organelor fiscale de catre unitatile administrativ-teritoriale, se elibereaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii fara a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, si cuprind creantele fiscale restante, exigibile existente in sold la data solicitarii.
(8) Sumele destinate achitarii obligatiilor de plata care fac obiectul cererilor scrise prevazute la alin. (6) nu pot fi mai mari decat obligatiile de plata si obligatiile fiscale restante prevazute la alin. (4) lit. a) si b) pentru stingerea carora acestea se utilizeaza, rezultate din certificatele de atestare fiscala.
(9) Directiile generale ale finantelor publice judetene au obligatia de a analiza cererile scrise primite de la unitatile administrativ-teritoriale si de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 aprobate potrivit anexei nr. 6, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru care cererile scrise prezentate se incadreaza in prevederile prezentului articol, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora si in ordinea inregistrarii acestora. Cererile scrise care nu se incadreaza in prevederile prezentului articol si cele pentru care nu mai exista sume de repartizat se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu documentatia aferenta. Repartizarea sumelor pe unitati administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene.
(10) In termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care acestia isi au conturile deschise urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (4) lit. a) si b);
c) ordinele de plata prin care acestea achita la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligatiile fiscale apartinand operatorilor economici prevazuti la alin. (4) lit. a) si b) intocmite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice finantate integral din bugetul local din subordinea acestora, dupa caz.
(11) Virarea in contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate in conditiile prezentului articol se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in urmatoarele conditii:
a) bugetele locale majorate in conditiile alin. (10) lit. a) cuprind sumele repartizate potrivit alin. (9), iar acestea sunt alocate in conditiile prezentului articol;
b) existenta deschiderilor de credite bugetare disponibile cel putin la nivelul ordinelor de plata prezentate;
c) sumele inscrise in ordinele de plata, prezentate potrivit alin. (10) lit. c), sunt in limita sumelor inscrise in acordurile incheiate;
d) sumele sunt utilizate conform destinatiei pentru care au fost alocate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si in conformitate cu acordurile incheiate, care au stat la baza alocarii;
e) sumele din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. In acest scop la data primirii documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea avand obligatia de a actualiza/confirma sumele respective in cadrul aceleiasi zile. In cazul in care sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale sunt mai mari decat cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala actualizate, acestea se restituie unitatilor administrativ-teritoriale pentru a fi refacute in termen de o zi lucratoare de la restituire.
(12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale care se vireaza in conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (11) vor fi diminuate fata de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al directiei finantelor publice, atat cu eventualele obligatii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale dupa data eliberarii certificatelor de atestare fiscala ale operatorilor economici, care au stat la baza solicitarii sumelor defalcate de catre unitatile administrativteritoriale, cat si cu sumele inscrise in documentele de plata care nu indeplinesc conditiile alin. (11). Cu diferenta dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si cele virate in conturile acestora, unitatile administrativ-teritoriale isi diminueaza bugetele locale modificate potrivit alin. (10) lit. a).
(13) Directiile generale ale finantelor publice judetene vor comunica Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 1 octombrie 2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ramase neutilizate potrivit alin. (12), inclusiv cele nerepartizate pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit alin. (9).
(14) Dupa comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, in conditiile alin. (13), prin ordin al ministrului finantelor publice se aproba:
a) redistribuirea sumelor respective intre judete, in acelasi scop, potrivit alin. (3);
b) termenul-limita pana la care se primesc cererile;
c) eventuala diminuare a termenului prevazut la alin. (16).
Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si utilizarea acestora se fac in conditiile prezentului articol.
(15) Pentru operatiunile derulate prin conturile prevazute in prezentul articol, unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plata. Titularii conturilor vor transmite operatorilor economici ale caror obligatii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont si ale documentelor de plata, care vor sta la baza inregistrarii in contabilitatea acestora a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante aferente operatiunilor respective, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(16) Prin arierate, in sensul prezentului articol, se intelege obligatiile de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relatii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv cu operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, trecute de scadenta cu 90 de zile la data depunerii cererii in conditiile alin. (6).
(17) In sensul prezentei ordonante, prin obligatii fiscale restante se intelege totalitatea sumelor datorate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si neachitate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(18) In aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
————
*1) Anexele nr. 1, 2, 4, 5 si 6 sunt reproduse in facsimil.

ART. 8
(1) Ministerul Finantelor Publice acorda Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud un imprumut in suma de 10.000.000 lei, cu scadenta la 30 noiembrie 2012, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru plata lucrarilor la obiectivul cu finantare de la Uniunea Europeana “Reabilitare DJ151 limita judet Mures – Bistrita”.
(3) Suma acordata potrivit alin. (1) si neutilizata pana la data de 15 septembrie 2012 se restituie in maximum o zi lucratoare de la aceasta data, de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in contul prevazut la art. 9 alin. (4).
(4) Suma prevazuta la alin. (1) are destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(5) In termen de maximum o zi de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.
(6) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul deschis pe numele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, mentionat in conventie.
ART. 9
(1) Imprumutul prevazut la art. 8 alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la art. 8 alin. (1).
(2) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (1) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului.
(3) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
ART. 10
(1) In cazul in care Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nu achita la termen obligatiile prevazute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) si (3), la solicitarea Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud sisteaza alimentarea bugetului propriu al judetului cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea opereaza pana la restituirea integrala a obligatiilor.
(2) Pana la restituirea integrala a obligatiilor prevazute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) si (3), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului Bistrita-Nasaud, care au fost sistate in conditiile alin. (1), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
ART. 11
Bugetul modificat al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012 este prevazut in anexa nr. 7*2).
————
*2) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 12
Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 <<Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare>>, titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>, articolul <<Programe din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA>>, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, masurilor de piata si interventie in agricultura, precum si ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.
(2) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate programelor operationale, Ministerul Finantelor Publice poate aloca temporar sume din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.
(3) Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite si modul de gestionare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. (2) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeana, pana cel tarziu la data de 30 decembrie 2012.
(5) In cazul in care sumele rambursate de Comisia Europeana sunt mai mici decat sumele utilizate din varsaminte din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligatia sa restituie diferenta, pana la concurenta sumei totale alocate temporar conform prevederilor alin. (2), din bugetul propriu in termenul prevazut la alin. (4).”
2. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 <<Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare>>, titlul <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>, articolul <<Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – FEADR>>.
(2) In anul 2012, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal aferente anului 2011, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cuantum maxim de 834.620 mii lei.”
3. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sumele prevazute la alin. (1) se vireaza lunar la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe baza situatiilor transmise de Casa Nationala de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale si casele de pensii apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii.”
4. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute la alin. (2).”
ART. 13
Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante nu se mai retin sumele in proportie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 14
Cheltuielile bugetului general consolidat si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pe anul 2012 se majoreaza potrivit prevederilor prezentei ordonante prin derogare de la prevederile art. 9, 16 si 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
ART. 15
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close