Reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

In M. Of. nr. 611 din 24 august 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Reglementari ale unor operatiuni financiare

SECTIUNEA 1
Reglementari privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A.

ART. 1
Profitul aferent anului 2011 al Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A., repartizat in conditiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A., aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, la alte rezerve, ca sursa proprie de finantare, si neutilizat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se redistribuie ca dividend.
ART. 2
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) – f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, se repartizeaza in proportie de 85% sub forma de dividende si 15% la alte rezerve, constituind sursa proprie de finantare.
ART. 3
La data de 31 decembrie 2013 se abroga:
a) art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare.
ART. 4
La data de 1 ianuarie 2013 se abroga art. 21 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

ART. 5
(1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, datoreaza contributia instituita prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) declara si achita integral contributia in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;
b) achita in termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dobanzile datorate pentru obligatiile principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii emise de organul fiscal. In acest caz, deciziile prin care se stabileste dobanda se emit, daca este cazul, in termen de cel mult 15 zile de la data achitarii obligatiei principale.
(2) In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), se anuleaza penalitatile de intarziere aferente creantelor fiscale principale, indiferent daca impotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu caile de atac prevazute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor principale prevazute la alin. (1) lit. a).
(4) Contributia prevazuta la alin. (1) se plateste la organul fiscal competent in contul de venituri al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Formularele si instructiunile necesare aplicarii prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
ART. 6
Pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, plata contributiei instituite prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate efectua si de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care intrau sub incidenta dispozitiilor art. 363^1 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 5 aplicandu-se in mod corespunzator.
ART. 7
Incepand cu trimestrul IV 2012, calculul contributiei trimestriale se realizeaza potrivit formulei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar BAt este de 1.515 milioane lei.
ART. 8
Dupa alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Persoanele juridice mentionate la alin. (1) si (2) au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate lista actualizata a medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.”

SECTIUNEA a 3-a
Reglementari privind statutul absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

ART. 9
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de invatamant superior de formare profesionala initiala cu profil medical din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt repartizati la unitati si numiti in functii.
(2) In perioada septembrie – noiembrie 2012, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala care nu intra sub incidenta dispozitiilor alin. (1) beneficiaza de indemnizatia si drepturile de hrana acordate in cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale in vigoare, elevilor si studentilor aflati in ultimul an de studii in cadrul scolilor militare de maistri militari si subofiteri, respectiv academiilor si institutiilor de invatamant superior, dupa caz, precum si de drepturile de cazare si de transport, numai daca institutiile publice la care urmeaza sa fie incadrati organizeaza cursuri de formare profesionala si absolventii participa la aceste cursuri.

SECTIUNEA a 4-a
Reglementari privind prorogarea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei

ART. 10
Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2014.

SECTIUNEA a 5-a
Reglementari privind utilizarea echivalentului in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tobacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre Comisia Europeana, statele membre semnatare si JTI

ART. 11
(1) Echivalentul in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tobacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre Comisia Europeana, statele membre semnatare si JTI se vireaza de Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la bugetul de stat, in contul de venituri 20.44.01.02.01 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii din strainatate de la guverne straine – curente” sau 20.44.01.02.02 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii din strainatate de la guverne straine – capital”, dupa caz, pe masura stabilirii destinatiei acestora, in conformitate cu acordurile incheiate.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, in limita sumelor incasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), sa majoreze veniturile bugetului de stat si creditele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice si sa aprobe alocarea acestora catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare in limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin. (2), iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala utilizeaza creditele bugetare repartizate pana la finele anului bugetar, potrivit destinatiei din acordurile incheiate.
ART. 12
Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele prevazute la art. 11 se pot efectua achizitii pentru imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu acordurile incheiate.

SECTIUNEA a 6-a
Reglementari privind destinatia unor sume incasate de la societati comerciale, societati nationale, companii nationale

ART. 13
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, in situatia in care, in anul 2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu incaseaza venituri din vanzarea actiunilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale aflate sub autoritatea sa, poate retine suma prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2003, din dividendele incasate de la societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale la care exercita calitatea de actionar in numele statului.

SECTIUNEA a 7-a
Reglementari privind plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar

ART. 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.
(2) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”.

SECTIUNEA a 8-a
Reglementari privind monitorizarea cheltuielilor tuturor spitalelor publice

ART. 15
(1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligatia sa transmita lunar la Ministerul Sanatatii, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioara, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, avizata de ordonatorul principal de credite.
(2) Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, Ministerul Sanatatii are obligatia sa verifice daca situatiile prevazute la alin. (1) au fost transmise si sa notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice si Ministerul Finantelor Publice in cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1).
(3) Prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se vor stabili formatul situatiilor prevazute la alin. (1), precum si modalitatea de transmitere a acestora.
(4) Ordonatorul principal de credite al spitalului public are obligatia de a verifica realitatea si exactitatea datelor din situatiile prevazute la alin. (1).
ART. 16
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) prezentarea de date eronate in situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) de catre ordonatorii de credite ai spitalelor publice si/sau avizarea unor astfel de situatii de catre ordonatorii principali de credite;
b) nerespectarea termenelor prevazute la art. alin. (1) si (2)*).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica ordonatorului de credite al spitalului public si/sau, dupa caz, ordonatorului principal de credite care se face vinovat de nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1).
————
*) In mod evident, sintagma “art. alin. (1) si (2)” este incompleta. Insa aceasta sintagma este reprodusa exact in forma in care a fost publicata la pagina 6 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012.

CAPITOLUL II
Modificarea si completarea dispozitiilor unor acte normative

ART. 17
Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Suma prevazuta la alin. (1) se retine din veniturile incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale la care Ministerul Transporturilor si Infrastructurii exercita calitatea de actionar in numele statului.”
ART. 18
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 3 pct. 5 lit. a) – e) sunt obligati sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau inchiriere.”
ART. 19
Dupa alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, in numele Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru societatile/companiile nationale si celelalte societati comerciale la care ministerul exercita calitatea de actionar in numele statului, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare aprobat in conditiile legii.”
ART. 20
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abroga.
2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abroga.
3. La articolul 15 alineatul (6), literele i) si j) se abroga.
4. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.
5. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participantilor se realizeaza prin intermediul retelelor de televiziune ori radio.”
6. La articolul 29 alineatul (8), litera e) se abroga.
7. In anexa, la punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc” subpunctul I, litera G se abroga.
8. In anexa, la punctul 1 subpunctul II, litera G se abroga.
9. In anexa, la punctul 2 “Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc”, litera G se abroga.
10. Din cuprinsul ordonantei de urgenta a Guvernului se elimina sintagma “jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune”.
ART. 21
Prevederile art. 16 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close