Modificarea si completarea OPANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

In M. Of. nr. 619 din 29 august 2012 a fost publicat OPANAF 1235/2012 pentru modificarea si completarea OPANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 1, numerele curente 3 “Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare” si 4 “Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil” se abroga.
2. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Obligatiile fiscale ce fac obiectul art. I pct. 1, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se vor achita in continuare in contul 20.47.01.01 “Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”.
ART. III
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL
obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea creantei fiscale| Temeiul legal|
|crt.| | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 1 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003 privind Codul |
|| asigurari sociale retinuta de la | fiscal, cu modificarile si |
|| asigurati| completarile ulterioare |
|| | |
|| | Legea nr. 263/2010 privind sistemul |
|| | unitar de pensii publice, cu |
|| | modificarile si completarile |
|| | ulterioare, Ordonanta de urgenta a |
|| | Guvernului nr. 158/2005 privind |
|| | concediile si indemnizatiile de |
|| | asigurari sociale de sanatate, |
|| | aprobata cu modificari si completari |
|| | prin Legea nr. 399/2006, cu |
|| | modificarile si completarile |
|| | ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 2 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| datorata pentru persoanele pentru| si completarile ulterioare |
|| care plata drepturilor se suporta| |
|| din bugetul asigurarilor pentru | Legea nr. 263/2010, cu modificarile |
|| somaj| si completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 3 | Contributia de asigurare pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| accidente de munca si boli | si completarile ulterioare |
|| profesionale pentru someri | |
|| | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea|
|| | pentru accidente de munca si boli|
|| | profesionale, republicata, cu|
|| | modificarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 4 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| datorata de angajator| si completarile ulterioare |
|| | |
|| | Legea nr. 263/2010, cu modificarile |
|| | si completarile ulterioare Ordonanta |
|| | de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,|
|| | aprobata cu modificari si completari |
|| | prin Legea nr. 399/2006, cu |
|| | modificarile si completarile |
|| | ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 5 | Contributia de asigurare pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| accidente de munca si boli | si completarile ulterioare |
|| profesionale datorata de | |
|| angajator| Legea nr. 346/2002, republicata, cu |
|| | modificarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 6 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate retinuta de | si completarile ulterioare |
|| la asigurati | |
|| | Legea nr. 95/2006 privind reforma in |
|| | domeniul sanatatii, cu modificarile |
|| | si completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 7 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate datorata | si completarile ulterioare |
|| pentru persoanele pentru care| |
|| plata drepturilor se suporta din | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| bugetul asigurarilor pentru somaj| completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 8 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| de sanatate pentru persoanele| si completarile ulterioare |
|| care se afla in concediu medical | |
|| pentru incapacitate de munca din | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| cauza de accident de munca sau | completarile ulterioare |
|| boala profesionala, suportata de | |
|| angajator, conform | |
|| Legii nr. 95/2006, cu| |
|| modificarile si completarile | |
|| ulterioare, si alte deduceri | |
|| conform legislatiei specifice| |
|| privind contributiile sociale| |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 9 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate datorata de | si completarile ulterioare |
|| pensionari pentru partea de venit| |
|| care depaseste plafonul prevazut | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| de lege | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 10 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate datorata | si completarile ulterioare |
|| pentru persoanele care executa o | |
|| pedeapsa privativa de libertate | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| sau se afla in arest preventiv | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 11 | Contributia individuala pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| pentru persoanele aflate in | |
|| concediu si indemnizatie pentru | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|
|| cresterea copilului pana la | 148/2005 privind sustinerea familiei |
|| implinirea varstei de 2 ani si, | in vederea cresterii copilului, |
|| in cazul copilului cu handicap, | aprobata cu modificari si completari |
|| pana la implinirea de catre copil| prin Legea nr. 7/2007, cu|
|| a varstei de 3 ani sau se afla in| modificarile si completarile |
|| concediu si indemnizatie pentru | ulterioare |
|| cresterea copilului cu handicap | |
|| cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| ani | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 12 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate datorata de | si completarile ulterioare |
|| angajator| |
|| | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 13 | Contributia pentru concedii si | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| indemnizatii datorata de | si completarile ulterioare |
|| persoanele aflate in somaj | |
|| | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|
|| | 158/2005, aprobata cu modificari si |
|| | completari prin Legea nr. 399/2006, |
|| | cu modificarile si completarile |
|| | ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 14 | Contributia pentru concedii si | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| indemnizatii de la persoanele| si completarile ulterioare |
|| juridice sau fizice care au | |
|| calitatea de angajator | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|
|| | 158/2005, aprobata cu modificari si |
|| | completari prin Legea nr. 399/2006, |
|| | cu modificarile si completarile |
|| | ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 15 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari pentru somaj retinuta | si completarile ulterioare |
|| de la asigurati | |
|| | Legea nr. 76/2002 privind sistemul |
|| | asigurarilor pentru somaj si |
|| | stimularea ocuparii fortei de munca, |
|| | cu modificarile si completarile |
|| | ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 16 | Contributia de asigurari pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| somaj datorata de angajator | si completarile ulterioare |
|| | |
|| | Legea nr. 76/2002, cu modificarile si|
|| | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 17 | Contributia angajatorilor la | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| Fondul de garantare pentru plata | si completarile ulterioare |
|| creantelor salariale | |
|| | Legea nr. 200/2006 privind |
|| | constituirea si utilizarea Fondului |
|| | de garantare pentru plata creantelor |
|| | salariale, cu modificarile ulterioare|
|____|__________________________________|______________________________________|
| 18 | Contributia pentru asigurari | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sociale de sanatate datorata | si completarile ulterioare |
|| pentru persoanele care fac parte | |
|| dintr-o familie care are dreptul | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| la ajutor social, potrivit | completarile ulterioare, Legea nr. |
|| Legii nr. 416/2001 privind | 416/2001, cu modificarile si |
|| venitul minim garantat, cu | completarile ulterioare |
|| modificarile si completarile | |
|| ulterioare | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 19 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sanatate datorata pentru | si completarile ulterioare |
|| persoanele, cetateni straini,| |
|| aflate in centrele de cazare in | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| vederea returnarii ori | completarile ulterioare |
|| expulzarii, precum si pentru | |
|| persoanele, cetateni straini,| |
|| victime ale traficului de| |
|| persoane, care se afla in timpul | |
|| procedurilor necesare stabilirii | |
|| identitatii si sunt cazate in| |
|| centrele special amenajate, | |
|| potrivit legii | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 20 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sanatate datorata pentru | si completarile ulterioare |
|| persoanele care se afla in | |
|| executarea masurilor prevazute la| Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| art. 105, 113 si 114 din Codul | completarile ulterioare |
|| penal, precum si pentru | |
|| persoanele care se afla in | |
|| perioada de amanare sau | |
|| intrerupere a executarii pedepsei| |
|| privative de libertate | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 21 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sanatate datorata pentru | si completarile ulterioare |
|| personalul monahal al cultelor | |
|| recunoscute | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| | completarile ulterioare |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 22 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| sanatate datorata pentru | si completarile ulterioare |
|| persoanele, cetateni romani, care| |
|| sunt victime ale traficului de | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| persoane, pentru o perioada de | completarile ulterioare |
|| cel mult 12 luni | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 23 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| de sanatate datorata de angajator| si completarile ulterioare |
|| pentru persoanele care se afla in| |
|| concediu medical pentru | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|
|| incapacitate de munca, ca urmare | completarile ulterioare |
|| a unui accident de munca sau a | |
|| unei boli profesionale, suportata| |
|| din Fondul de asigurare pentru | |
|| accidente de munca si boli | |
|| profesionale (FAAMBP), conform | |
|| Legii nr. 95/2006, cu| |
|| modificarile si completarile | |
|| ulterioare | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 24 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale datorata de| si completarile ulterioare |
|| persoanele care realizeaza | |
|| venituri de drepturi de | |
|| proprietate intelectuala | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 25 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venituri din drepturi | |
|| de proprietate intelectuala | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 26 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venituri din | |
|| activitati desfasurate in baza | |
|| contractelor/conventiilor civile | |
|| incheiate potrivit Codului civil,| |
|| precum si a contractelor de agent| |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 27 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale datorata de| si completarile ulterioare |
|| persoanele care realizeaza | |
|| venituri din activitati | |
|| desfasurate in baza contractelor/| |
|| conventiilor civile incheiate| |
|| potrivit Codului civil, precum si| |
|| a contractelor de agent | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 28 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale datorata de| si completarile ulterioare |
|| persoanele care realizeaza | |
|| venituri din activitatea de | |
|| expertiza contabila si tehnica, | |
|| judiciara si extrajudiciara | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 29 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venituri din | |
|| activitatea de expertiza | |
|| contabila si tehnica, judiciara | |
|| si extrajudiciara| |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 30 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venitul obtinut | |
|| dintr-o asociere cu o persoana | |
|| juridica contribuabil, potrivit | |
|| titlului IV^1 din| |
|| Legea nr. 571/2003, cu | |
|| modificarile si completarile | |
|| ulterioare, care nu genereaza o | |
|| persoana juridica| |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 31 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venituri, in regim de | |
|| retinere la sursa a impozitului | |
|| pe venit, din asocierile fara| |
|| personalitate juridica prevazute | |
|| la art. 13 lit. e) din Legea nr. | |
|| 571/2003, cu modificarile si | |
|| completarile ulterioare | |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 32 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile |
|| asigurari sociale de sanatate| si completarile ulterioare |
|| datorata de persoanele care | |
|| realizeaza venituri, in regim de | |
|| retinere la sursa a impozitului | |
|| pe venit, din activitati agricole| |
|| prevazute la art. 71 lit. d) din | |
|| Legea nr. 571/2003, cu | |
|| modificarile si completarile | |
|| ulterioare | |
|____|__________________________________|______________________________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close