Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din OG 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 627 din 31 august 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1152/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din OG 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

ART. 1
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 in cuantum de 500.000 mii lei se utilizeaza potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si prezentelor norme metodologice.
ART. 2
(1) In vederea determinarii cuantumului sumei care se aloca fiecarei unitati administrativ-teritoriale, acestea prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 10 septembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de atestare fiscala aferente operatorilor economici prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale;
b) situatia obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3a, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, si/sau acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3b, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, denumite in continuare acorduri.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(5) Acordurile se incheie cu fiecare operator economic fata de care unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local are/au obligatii de plata, distinct pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. a) si, respectiv, pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 3a:
a1) obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a2) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a3) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. a1) si a2);
b) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 3b:
b1) obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b2) sumele datorate de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat altor operatori economici care inregistreaza obligatii fiscale restante, care vor face obiectul cererii;
b3) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b4) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. b1), b2) si b3).
(6) Raspunderea pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si pentru stabilirea obligatiilor de plata care fac obiectul cererilor depuse revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 3
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 2 alin. (1). In cadrul termenului prevazut la art. 7 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 2 alin. (3);
b) daca cererea si documentele anexate acesteia sunt intocmite si respecta prevederile art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si prezentele norme metodologice;
c) daca suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din acorduri si din certificatele de atestare fiscala;
e) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 3a se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
– suma din certificatul de atestare fiscala al operatorului economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau al operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
f) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 3b se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat fata de operatorii economici ale caror obligatii fiscale se sting;
– suma datorata de unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
– suma din certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici care au de incasat sume de la operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(2) Pentru cererile pentru care a fost acordat avizul ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu incadrarea in sumele aprobate in anexa nr. 6 la Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, in ordinea inregistrarii cererilor primite. Directiile generale ale finantelor publice judetene vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, insotite de copii ale cererilor si certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor.
(3) Pentru cererile pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), dar nu mai exista sume de repartizat la nivelul sumei pentru care s-a intocmit cererea, se vor aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, la nivelul sumei de repartizat disponibile.
(4) Cererile pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), precum si cele pentru care nu mai exista sume de repartizat se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu documentatia aferenta.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 7 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(6) In limita sumelor repartizate potrivit alin. (2), unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise documentele prevazute la art. 7 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012. Sumele care se achita in contul obligatiilor fiscale ale operatorilor economici se vireaza de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, codificat cu codul de identificare fiscala al operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea operatorilor economici respectivi.
(7) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local, in termenul prevazut la art. 7 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale institutiei publice finantate integral din bugetul local care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea operatorului economic ale carui obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN aferent contului prevazut la alin. (6).
(8) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (7);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 repartizate conform prevederilor art. 3 alin. (2);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate in conditiile art. 7 alin. (10) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie.
(9) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile de la alin. (8) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, care au obligatia de a le reface in prima zi lucratoare de la primirea acestora.
(10) Ordinele de plata pentru care sunt indeplinite conditiile de la alin. (8) se transmit cu adresa organelor fiscale impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(11) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (10), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale sunt mai mari decat obligatiile fiscale actualizate, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(12) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (10), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanat, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea operatorului economic, scanat, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(13) In ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11) si (12) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata respective;
b) restituie cu adresa unitatilor administrativ-teritoriale ordinele de plata care nu au fost confirmate de organele fiscale, impreuna cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local, in termenul prevazut la art. 7 alin. (11) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
ART. 4
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 5
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene comunica Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si neutilizate pana la data de 1 octombrie 2012 de catre unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv cele nerepartizate pe unitatile administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(2) Redistribuirea cu aceeasi destinatie, intre judete, a sumelor comunicate potrivit alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, prin care va fi stabilit si termenul-limita pana la care se primesc noile cereri, precum si eventuala diminuare a termenului prevazut la art. 7 alin. (16) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
ART. 6
Inregistrarea in contabilitatea operatorilor economici a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor dupa extrasele de cont si dupa documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 4 alin. (2).

ANEXA 1
la normele metodologice

– Model –

Judetul …………………………………………………………
Unitatea administrativ-teritoriala …………………………………
Adresa ………………………………………………………….
Telefon/fax/adresa e-mail …………………………………………

CERERE
privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Subsemnatul, …………………*1), in calitate de ordonator principal de credite al ………………………*2), judetul …………………..*3), identificat prin codul de identificare fiscala ………………………*4), avand conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ………………., solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru achitarea obligatiilor de plata conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, in valoare de ……….. lei.
Suma solicitata este aferenta achitarii obligatiilor de plata ale urmatoarelor institutii publice:
– unitatea administrativ-teritoriala ………………………………, cu codul de identificare fiscala …………………………………, suma de …………………… lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local …………………………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………… lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local …………………………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………… lei;
– ………………………………………………………………

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate in documentatia anexata si sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realitatii si au fost determinate si inscrise in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.152/2012.
________
|| Ordonator principal de credite,
| L.S. | ………………………….*2)
|| ………………………….*3)
|________| ………………………………..
………………………………..
(prenumele si numele)
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente*5):
……………………………………………………
……………………………………………………

————
*1) Se inscriu prenumele si numele reprezentantului legal.
*2) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante.
*3) Se inscrie denumirea judetului.
*4) Se inscrie codul de identificare fiscala a unitatii administrativ-teritoriale.
*5) Se vor inscrie detaliat documentele anexate intocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.152/2012.

ANEXA 2
la normele metodologice

Judetul ………………………………………………………*1)
Unitatea administrativ-teritoriala ………………………………*2)
Adresa ………………………………………………………….
Telefon/fax/adresa e-mail …………………………………………

SITUATIA
obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

– lei –
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea |Codul de |Denumirea |Codul de|Obligatiile de |
|crt. |unitatii |identificare |operatorului|identificare|plata catre |
| |administrativ-|fiscala al|economic|fiscala al |operatorul |
| |teritoriale/ |unitatii ||operatorului|economic|
| |institutiilor |administrativ-||economic|________________|
| |publice |teritoriale/ |||Arie-|Subventii |
| |finantate |institutiilor |||rate |pentru|
| |integral din |publice ||| |acoperirea|
| |bugetul local,|finantate ||| |diferentei|
| |subordonate |integral din ||| |de pret la|
| | |bugetul local,||| |energia |
| | |subordonate ||| |termica |
| | | ||| |livrata |
| | | ||| |populatiei|
|_____|______________|______________|____________|____________|_____|__________|
| 1 | | ||| | |
|_____|______________|______________|____________|____________|_____|__________|
| 2 | | ||| | |
|_____|______________|______________|____________|____________|_____|__________|
| … | | ||| | |
|_____|______________|______________|____________|____________|_____|__________|
|TOTAL| x | x | x | x | | |
|_____|______________|______________|____________|____________|_____|__________|

________
|| Ordonator principal de credite,Avizat
| L.S. | …………………………. Conducatorul institutiei
|| …………………….*2) publice 1,
|________| …………………….*3) ……………………,
Avizat
Conducatorul institutiei
publice 2,
…………………….

————
*1) Se inscrie denumirea judetului.
*2) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante.
*3) Se inscriu prenumele si numele reprezentantului legal.

ANEXA 3a
la normele metodologice

– Model –

Unitatea administrativ-teritoriala Operator economic,
……………………………. …………………………
Nr. …………../…………… Nr. ………../…………..

ACORD
incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Unitatea administrativ-teritoriala ……………………………….., reprezentata prin domnul/doamna …………………………, in calitate de ordonator principal de credite, si operatorul economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari sau care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat …………………, cod de identificare fiscala ………………………….., reprezentat prin …………………….., in calitate de …………………………….., suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plata si a obligatiilor fiscale restante prin plata acestora de catre unitatea administrativ-teritoriala/institutii publice finantate integral din bugetul local in conditiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, in suma totala de ……………………. lei*), dupa cum urmeaza:
1. obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari sau care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat ……………………………………………………………, care se cuprind in cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de …………………. lei*), din care:
– unitatea administrativ-teritoriala ………………………………, cu codul de identificare fiscala …………………………………….., suma de …………………………. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………….., cu codul de identificare fiscala …………………………………, suma de ……………. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………….., cu codul de identificare fiscala …………………………………, suma de ……………. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………….., cu codul de identificare fiscala …………………………………, suma de ……………. lei;
– ………………………………………………………………
2. obligatiile fiscale restante ale operatorului economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari sau care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat ……………………………………………………….., in suma totala de ………….. lei*).
In cazul in care suma achitata va fi diminuata in conditiile art. 7 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, unitatea administrativ-teritoriala va comunica operatorului economic atat suma cu care se diminueaza suma totala reprezentand obligatii de plata prevazute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritoriala/institutie publica finantata integral din bugetul local, cat si obligatiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai in urmatoarele conditii:
– alocarea de catre directiile generale ale finantelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012;
– incadrarea sumei din acord in limita sumei alocate;
– este intocmit cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.152/2012.
Stingerea obligatiilor fiscale prevazute la pct. 2 se efectueaza de catre organele fiscale potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Ordonatorul principal de credite, Reprezentantul legal al
…………………………… operatorului economic,
…………………..
Avizat
pentru datele prevazute la pct. 1
Institutia publica …………………………….
Ordonator de credite,
………………..
Institutia publica …………………
Ordonator de credite,
Institutia publica …………………………….
Ordonator de credite,

————
*) Sumele inscrise in campurile respective trebuie sa aiba valoare egala.

ANEXA 3b
la normele metodologice

– Model –

Unitatea administrativ-teritoriala Operator economic, Operator economic,
……………………………. ……………… ………………
Nr. ………./………………. Nr. ……/……. Nr. ……/…….

ACORD
incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Unitatea administrativ-teritoriala ……………………………….., cod de identificare fiscala …………………………., reprezentata prin domnul/doamna ……………………, in calitate de ordonator principal de credite, operatorul economic care presteaza serviciul public de producere transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat ……………………….., cod de identificare fiscala ………………, reprezentat prin …………………………………., in calitate de …………………………………………………, si operatorul economic ……………….., cod de identificare fiscala ………………, reprezentat prin …………………………………, in calitate de ……………………………………………….., suntem de acord cu stingerea obligatiilor plata si a obligatiilor fiscale restante, prin plata acestora de catre unitatea administrativ-teritoriala/institutii publice finantate integral din bugetul local, in conditiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, in suma totala de ………………………………… lei*), din care:
1. obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat ……………………………………….., care se cuprind in cererea de alocare a sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de …………………………………… lei*), din care:
– unitatea administrativ-teritoriala ………………………………, cu codul de identificare fiscala …………………………………….., suma de …………………………. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………………, cu codul de identificare fiscala ……………………….., suma de …………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………………., cu codul de identificare fiscala ……………………….., suma de …………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ……………………………………………., cu codul de identificare fiscala ……………………….., suma de …………………….. lei;
– ………………………………………………………………
2. obligatiile de plata ale operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat …………………………………………. catre operatorul economic …………………………., in suma de ……………… lei*);
3. obligatiile fiscale restante ale operatorului economic ……………. caruia operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat ii datoreaza sume, care se sting, in suma de ………………………………… lei*).
In cazul in care suma achitata va fi diminuata in conditiile art. 7 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, unitatea administrativ-teritoriala va comunica operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si operatorului economic prevazut la pct. 3 atat suma cu care se diminueaza suma totala reprezentand obligatii de plata prevazute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritoriala/institutie publica finantata integral din bugetul local, cat si obligatiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai in urmatoarele conditii:
– alocarea de catre directiile generale ale finantelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012;
– incadrarea sumei din acord in limita sumei alocate;
– este intocmit cu respectarea prevederilor art. 7 alin (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.152/2012.
Stingerea obligatiilor fiscale prevazute la pct. 3 se efectueaza de catre organele fiscale potrivit reglementarilor in vigoare.

Ordonatorul principalReprezentantul legal al
de credite, operatorului economic, operatorului economic,
…………………. …………………. ………………….

Avizat
pentru datele prevazute la pct. 1
Institutia publica …………………………….
Ordonator de credite,
……………………………………………..
Institutia publica …………………………….
Ordonator de credite,
……………………………………………..
……………………………………………..
Institutia publica …………………………….
Ordonator de credite,
……………………………………………..

————
*) Sumele inscrise in campurile respective trebuie sa aiba valoare egala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close