Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor

In M. Of. nr. 631 din 3 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor.

Din cuprins:
ART. 1
Se pun in aplicare Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind dobandirea calitatii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asiguratori/reasiguratori persoane juridice romane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, si Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea asiguratorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

NORME
privind autorizarea si functionarea asiguratorilor

CAPITOLUL I
Domeniu de aplicare. Definitii

ART. 1
Prezentele norme stabilesc, in temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b^1) si d) si ale art. 12 si 12^1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conditiile si documentele in baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acorda asiguratorilor autorizatia de desfasurare a activitatii de asigurare si aproba actionarii fondatori, actionarii semnificativi directi si/sau indirecti, potentialii achizitori si persoanele semnificative ale asiguratorilor.
ART. 2
(1) Procesul de autorizare a asiguratorilor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cuprinde doua etape:
a) avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului;
b) autorizarea functionarii ca asigurator, in conformitate cu art. 12 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare.
ART. 3
(1) Procesul de dobandire de catre un potential achizitor a calitatii de actionar semnificativ al unui asigurator cuprinde doua etape:
a) evaluarea proiectului de achizitie si avizarea intentiei unui potential achizitor de a deveni actionar semnificativ la un asigurator de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
b) realizarea proiectului de achizitie si aprobarea noului actionar semnificativ al asiguratorului de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Avizarea prealabila a proiectului de achizitie nu garanteaza aprobarea noului actionar semnificativ al asiguratorului; procesul de dobandire a calitatii de actionar semnificativ este incheiat doar dupa obtinerea aprobarii ca actionar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 4
In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. potential achizitor – orice persoana fizica sau juridica ori grupul de astfel de persoane care actioneaza singure sau concertat in legatura cu o achizitie propusa si care:
a) doresc sa devina actionar semnificativ, direct sau indirect, la un asigurator;
b) isi propun sa isi majoreze, direct sau indirect, drepturile de vot ori capitalul detinut la un asigurator, astfel incat cota de participare va atinge sau va depasi 20%, o treime ori 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia ori asiguratorul va deveni filiala acestora;
2. persoane care actioneaza concertat – doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres ori tacit, in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot pentru a infaptui o politica comuna. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:
a) persoanele implicate;
b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;
c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele;
d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri;
3. persoane implicate:
a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre o alta persoana sau care se gasesc sub un control comun;
b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control;
c) persoane fizice din cadrul unei societati care au atributii de conducere sau control;
d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la lit. a) – c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unei societati;
4. proiect de achizitie – proiectul prin care se intentioneaza obtinerea cotei de participare care urmeaza a fi detinuta de un potential achizitor la capitalul social al asiguratorului;
5. termen de evaluare – perioada de 60 de zile lucratoare, in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor realizeaza evaluarea potentialului achizitor si a proiectului de achizitie, care este calculata de la data confirmarii scrise de primire a notificarii intentiei de achizitie si a tuturor documentelor complete aferente;
6. evaluare – analizarea calitatii adecvate a potentialului achizitor si a soliditatii financiare a proiectului de achizitie;
7. experienta profesionala – ansamblu de cunostinte, teoretice si practice, dobandite de o persoana in cadrul activitatii sale continue desfasurate in domeniul asigurarilor si/sau financiar-bancar. Caracterul continuu al activitatii presupune timpul efectiv lucrat, fara a se lua in calcul perioadele de suspendare/intrerupere, in orice mod si/sau din orice cauza, a activitatii persoanei.

CAPITOLUL II
Actionarii fondatori si noii actionari ai asiguratorului

SECTIUNEA 1
Actionarii fondatori

ART. 5
(1) Pentru a putea obtine calitatea de actionar direct si/sau indirect al asiguratorului, fondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu fie actionari, asociati sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare si/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare, persoana juridica romana;
b) persoanele juridice sa fie legal constituite;
c) persoanele juridice, de tipul institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, societatilor de servicii si investitii financiare sau societatilor de pensii, sa fie supravegheate de autoritatea competenta din Romania sau din statul de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata;

d) persoanele fizice sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, acte de terorism, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului;
e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
f) persoanele juridice sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care sa asigure premisele pentru sustinerea activitatii asiguratorului din surse proprii, in cazul in care situatia financiara a acestuia se deterioreaza. In cazul actionarilor persoane juridice romane, situatiile financiare anuale pentru perioada minima prevazuta la lit. i) vor fi auditate de un auditor financiar, persoana juridica. In cazul actionarilor persoane juridice straine, situatiile financiare anuale pentru perioada minima prevazuta la lit. i) vor fi auditate de un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si care a asimilat Codul de etica pentru contabilii profesionisti emis de aceasta. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate;
g) sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu trebuie sa provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia;
h) persoanele fizice trebuie sa dispuna de venituri care au caracter de continuitate, care, prin nivelul lor, sa justifice in mod corespunzator cota de participare la capitalul social al asiguratorului, precum si capacitatea de a sustine financiar asiguratorul, cand este necesar;
i) persoanele juridice, altele decat cele mentionate la lit. c), sa functioneze de minimum 3 ani; in cazul societatilor care au fuzionat, una dintre acestea sa aiba aceasta perioada de functionare sau, in cazul divizarii, societatea care s-a divizat sa indeplineasca aceasta conditie. La data depunerii solicitarii pentru obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator si pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari, trebuie sa fi inregistrat, potrivit ultimelor situatii financiare, capital propriu pozitiv si sa nu figureze in evidentele Centralei Incidentelor de Plati si/sau ale Biroului de Credite ori ale altor entitati similare din statul de origine.
(2) Suplimentar fata de conditiile enumerate la alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va lua in considerare, la evaluarea actionarilor fondatori, urmatoarele:
a) provenienta fondurilor cu care se intentioneaza a se participa la capital, precum si transparenta sursei acestor fonduri;
b) asocierea anterioara in activitati financiar-bancare si alte activitati comerciale;
c) integritatea si reputatia actionarului in comunitatea de afaceri;
d) participatiile detinute de actionar in alte entitati;
e) in cazul in care actionarul fondator este o societate dintr-un stat membru care se afla sub supravegherea unei autoritati competente, declaratia autoritatii respective ca nu se opune participarii acestuia la capitalul social al asiguratorului sau, dupa caz, ca aproba aceasta participatie.
ART. 6
Nu pot fi fondatori ai asiguratorului:
a) entitatile juridice fara scop lucrativ sau fara scop patrimonial, precum si cele de tip asociativ sau participativ care nu depun situatiile financiare conform legislatiei in vigoare din Romania sau din statul de origine;
b) persoanele juridice sau alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabilitatii si/sau a publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor;
c) persoanele care justifica sursa fondurilor prin imprumuturi sau venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. b);
d) persoanele sau grupurile de persoane care actioneaza concertat, controleaza unul sau mai multi asiguratori si care vor exercita control asupra asiguratorului persoana juridica romana ce urmeaza a se constitui; grupul de persoane care actioneaza impreuna reprezinta persoanele care se afla sub controlul unei persoane fizice sau juridice in situatiile in care intre acestea exista cel putin una dintre relatiile descrise la art. 2 lit. B pct. 38 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o relatie similara, de genul relatiilor existente intre soti, rude si afini pana la gradul al patrulea inclusiv, persoanele si societatile aflate sub controlul acestora, o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercita controlul asupra acesteia, societati aflate sub controlul aceleiasi ori al acelorasi persoane fizice sau juridice;
e) persoanele respective sau persoanele din grupul care actioneaza concertat, care in ultimii 10 ani au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare incheiate cu sanctiuni sau interdictii de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului.

SECTIUNEA a 2-a
Potentialii achizitori si noii actionari semnificativi

ART. 7
(1) Persoanele fizice sau juridice, potentiali achizitori, care intentioneaza sa devina pentru prima data actionari semnificativi, directi ori indirecti, indiferent de cota de participare la capitalul social al unui asigurator, la o data ulterioara obtinerii autorizatiei de functionare ca asigurator, precum si actionarii, persoane fizice sau juridice, care isi propun majorarea, direct sau indirect, a participatiei sau a drepturilor de vot la capitalul detinut la un asigurator, astfel incat participatia sa va atinge 20%, o treime sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia, trebuie sa notifice in prealabil, in scris, intentia lor, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, mentionand marimea participatiei vizate, notificarea fiind insotita de documentatia solicitata in prezentele norme.
(2) Consiliul de administratie/supraveghere al unui asigurator, care ia cunostinta despre una dintre situatiile mentionate la alin. (1), este obligat sa notifice aceasta situatie, in scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta.
(3) Notificarea prealabila este insotita de informatiile si documentele prevazute in anexa nr. 3.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite, in scris, o confirmare de primire a notificarii prevazute la alin. (2), in termen de doua zile de la constatarea ca documentele si informatiile sunt complete.
(5) In cazul companiilor listate pe piata de capital, in procesul de evaluare a proiectului de achizitie, drepturile de vot ale actionarilor semnificativi sunt evaluate in conformitate cu prevederile legislatiei specifice.
(6) In cazul entitatilor autorizate si supravegheate de o autoritate competenta dintr-un stat din spatiul economic european, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va consulta acea autoritate in ceea ce priveste situatia actionariatului si a situatiei financiare.
(7) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza calitatea adecvata a potentialului achizitor, persoana fizica sau juridica, si soliditatea financiara a acestuia, in raport cu proiectul de achizitie, pe baza urmatoarelor criterii:
a) reputatia si integritatea potentialului achizitor, persoana fizica;
b) reputatia si experienta oricarei persoane care urmeaza sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere in cadrul unui asigurator, ca rezultat al achizitiei propuse;
c) soliditatea financiara a potentialului achizitor, in special in raport cu tipul de activitate desfasurata in prezent si cu cea preconizata a fi desfasurata in viitor de catre asiguratorul/reasiguratorul la care se refera proiectul de achizitie;
d) capacitatea asiguratorului de a respecta cerintele prudentiale stipulate de prezentele norme si de legislatia privind supravegherea suplimentara a grupurilor si a conglomeratelor financiare;
e) existenta unor motive rezonabile de a suspecta ca, in ceea ce priveste proiectul de achizitie, este sau a fost savarsita o infractiune ori o tentativa de spalare de bani sau de finantare a terorismului, in sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca proiectul de achizitie ar putea dezvolta un astfel de risc;
f) criteriile de evaluare aplicate actionarilor fondatori, conform art. 5, se aplica si potentialilor achizitori.
(8) In functie de marimea cotei de participare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita urmatoarele informatii:
1. In cazul in care cota de participare vizata este de pana la 20%:
a) prezentarea scopului general al proiectului de achizitie, precum si numarul si ponderea actiunilor in capitalul social al asiguratorului, in procente, in lei si in echivalent euro;
b) lista persoanelor care actioneaza in mod concertat, precum si descrierea angajamentelor financiare, a contributiilor fiecarei persoane si a eventualelor structuri organizatorice in cadrul asiguratorului;
c) prezentarea strategiei cu privire la proiectul de achizitie, care sa cuprinda si informatii referitoare la perioada in care potentialul achizitor intentioneaza sa pastreze actiunile, la orice intentie de a creste, de a reduce sau de a mentine nivelul cotei de participare in urmatorii 3 ani sau la intentia de a actiona ca un detinator activ de actiuni, precum si informatii privind capacitatea lui financiara de a sustine asiguratorul cu fonduri proprii suplimentare, in cazul in care acesta intampina dificultati financiare.
2. In cazul in care participatia vizata este intre 20% si 50%:
a) documentele si informatiile mentionate la pct. 1;
b) prezentarea intentiilor potentialului achizitor cu privire la situatia financiara a asiguratorului, precum si asteptarile acestuia in urmatorii 3 ani.
3. In cazul in care participatia vizata este de peste 50%, documentele mentionate la pct. 2, inclusiv studiul de fezabilitate mentionat in anexa nr. 2.
(9) In cursul termenului de evaluare, dar nu mai tarziu de a cincizecea zi lucratoare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, in scris, documente si informatii suplimentare, necesare finalizarii evaluarii proiectului de achizitie, conform anexei nr. 3 la prezentele norme si art. 12 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Potentialul achizitor are obligatia de a transmite documentele si informatiile suplimentare, conform alin. (8), in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor i-a solicitat acest lucru; in aceasta perioada, termenul de evaluare se intrerupe.
(11) Perioada de intrerupere a termenului de evaluare poate fi prelungita pana la 30 de zile lucratoare, in cazul in care potentialul achizitor:
a) are sediul sau este reglementat intr-un stat tert;
b) nu este reglementat de o autoritate competenta in domeniul financiar din spatiul economic european.
(12) Evaluarea proiectului de achizitie se efectueaza in mod nediscriminatoriu, in cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este notificata in legatura cu doua sau mai multe proiecte de achizitie pentru acelasi asigurator.
ART. 8
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor consulta autoritatile competente ale altor state membre, atunci cand efectueaza evaluarea unui potential achizitor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este un asigurator autorizat intr-un alt stat membru;
b) este o societate de asigurare-mama a unui asigurator autorizat intr-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, ce controleaza un asigurator si/sau un reasigurator autorizat intr-un alt stat membru.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor consulta autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare ori societatile de pensii dintr-un stat membru, atunci cand efectueaza evaluarea unui potential achizitor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o institutie de credit sau o societate de servicii si investitii financiare ori o societate de pensii autorizata in Uniunea Europeana;
b) este o societate de asigurare-mama a unei institutii de credit sau a unei societati de servicii si investitii financiare sau o societate de pensii autorizata in Uniunea Europeana;
c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, ce controleaza o institutie de credit ori o societate de servicii si investitii financiare autorizata in Uniunea Europeana.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor furnizeaza, la cerere, celorlalte autoritati de supraveghere implicate orice informatie relevanta si, din oficiu, orice informatie esentiala si comunica opinia sa si orice rezerva cu privire la achizitia propusa.
ART. 9
(1) In cazul aprobarii proiectului de achizitie, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate comunica un termen maxim pentru finalizarea achizitiei si poate prelungi acest termen, daca este necesar.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se poate opune proiectului de achizitie, prin decizie motivata, in cazul in care nu sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 7 alin. (7), in ceea ce priveste calificarea persoanelor mentionate la art. 2 din anexa nr. 3, sau daca informatiile furnizate de potentialul achizitor sunt incomplete. In acest caz, informeaza in scris potentialul achizitor in termen de doua zile lucratoare de la data emiterii deciziei, fara a depasi termenul de evaluare, indicand motivele care au stat la baza acestei opozitii.
(3) Achizitia efectuata fara notificarea prealabila si aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si nerespectarea deciziei autoritatii de supraveghere de opozitie fata de proiectul de achizitie conduc la suspendarea exercitarii drepturilor de vot corespunzatoare sau la nulitatea voturilor exprimate sau anularea acestora.
(4) Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in vederea realizarii achizitiei conduce la o noua analiza din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate, pe langa masurile prevazute la alin. (3), sa aplice si alte sanctiuni prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 10
(1) Ulterior realizarii achizitiei, achizitorul isi poate exercita drepturile de vot corespunzatoare la asigurator, numai dupa obtinerea aprobarii ca actionar semnificativ de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Conditiile si documentele solicitate fondatorilor se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice care devin ulterior actionari semnificativi directi si indirecti la asiguratori.
(3) Obtinerea aprobarii in vederea inregistrarii ca actionar la oficiul registrului comertului in baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea da dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de a-si retrage aprobarea.

SECTIUNEA a 3-a
Actionarii care renunta sau care isi diminueaza cota de participare la capitalul social al unui asigurator

ART. 11
(1) Orice actionar semnificativ, persoana fizica sau juridica, ce intentioneaza sa renunte la aceasta calitate, in mod direct ori indirect, trebuie sa notifice in scris aceasta intentie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Aceasta notificare trebuie facuta si in cazul in care actionarul semnificativ isi propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ, direct sau indirect al unui asigurator, astfel incat participatia ori drepturile sale de vot vor scadea sub 20%, o treime sau 50% din capitalul social.
(3) Notificarea trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: denumirea asiguratorului la al carui capital urmeaza sa renunte/sa isi diminueze participatia, precum si, daca este cazul, numarul actiunilor ramase, valoarea nominala a acestora, valoarea totala si procentul din totalul capitalului social al asiguratorului, procentul din totalul drepturilor de vot pe care le confera acestea, entitatea/entitatile catre care doreste sa isi transfere participatia. Notificarea nu este urmata de o decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Actionarii mentionati la alin. (1) si (2) sunt raspunzatori pentru obligatiile ce le revin pana la data aprobarii noilor actionari semnificativi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Actionarii care nu sunt actionari semnificativi si care intentioneaza sa renunte sau sa isi diminueze cota de participare vor notifica intentia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si, in cazul in care tranzactiile vor avea loc simultan, acestia vor transmite o lista centralizata, intocmita de un reprezentant legal al unuia dintre actionari.
ART. 12
Documentele si informatiile prevazute in prezentele norme trebuie transmise si in cazul in care, prin majorarea cotei de participare de catre o persoana juridica sau fizica, un asigurator devine filiala a acelei persoane ori in cazul in care, prin reducerea participatiei unei persoane juridice sau fizice la un asigurator, acesta isi inceteaza statutul de filiala a acelei persoane. Prin filiala se intelege entitatea definita la art. 2 lit. B pct. 45 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Autorizarea asiguratorilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 13
(1) Denumirea unui asigurator trebuie sa contina sintagmele “asigurari”, “asigurari-reasigurari”, dupa caz, sau derivate ale acestora, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie.
(2) Obiectul de activitate al asiguratorilor trebuie sa fie unic, respectiv asiguratorul sa exercite exclusiv activitate de asigurare conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile prevazute de lege.
(3) Din studiul de fezabilitate trebuie sa rezulte ca resursele financiare ale asiguratorului sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu profilul de risc si toleranta la risc stabilite de acesta.
(4) Capitalul social varsat, reprezentand o suma cel putin egala cu fondul de siguranta, conform prevederilor normelor in vigoare privind valoarea minima a fondului de siguranta, trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Actul constitutiv al asiguratorului trebuie sa cuprinda numele persoanelor mentionate la art. 23 alin. (1) lit. A, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea executiva a asiguratorului trebuie sa fie asigurata de minimum doua persoane, in cazul societatilor administrate in sistem unitar, sau de minimum 3 persoane, in cazul societatilor administrate in sistem dualist, cu atributii decizionale, raspunzatoare pentru societate, ale caror semnaturi sunt opozabile tertilor.
(6) Asiguratorii vireaza sumele reprezentand taxa de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Prin plata taxei de autorizare asiguratorul primeste autorizatia de a practica doar o anumita clasa de asigurare, conform prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Asiguratorul trebuie sa achite 40% din valoarea taxei initiale, pentru fiecare clasa de asigurare suplimentara, conform prevederilor art. 13 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Sediul social, conducerea executiva si conducerea operativa trebuie sa fie pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA a 2-a
Obtinerea avizului prealabil necesar inregistrarii ca asigurator

ART. 14
In vederea obtinerii avizului prealabil necesar inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului, solicitantii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
1. cerere-standard, in forma prevazuta in anexa nr. 1;
2. proiectul actului constitutiv, semnat de catre reprezentantul legal al asiguratorului;
3. copiile documentelor care atesta varsarea integrala, in forma baneasca, de catre fiecare fondator a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale in vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana/persoanele care semneaza cererea-standard;
4. extrasul de cont privind varsarea integrala a capitalului social, din data depunerii documentatiei, semnat de conducatorul sucursalei/agentiei institutiei de credit unde s-a deschis contul de capital; sumele reprezentand aport la capitalul social si depuse in valuta se calculeaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii;
5. in vederea aprobarii si pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 5 si 6, actionarii semnificativi, persoane fizice si juridice, directi si/sau indirecti, pana la ultimul actionar semnificativ, persoana fizica, ai fondatorilor asiguratorului trebuie sa depuna documentele prevazute in anexele nr. 3 si 4; de asemenea, acestia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor actionari, conform cu detinerea directa si/sau indirecta de capital la asiguratorul respectiv;
6. lista cu actionarii directi si indirecti, persoane fizice si juridice, care nu sunt actionari semnificativi; pentru acestia, posibilitatea de a deveni actionari, in conditiile mentionate la art. 5 si 6, se certifica printr-o hotarare adoptata distinct de catre adunarea constitutiva a fondatorilor asiguratorului; prevederea precedenta nu limiteaza dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ca, in cazuri justificate, sa solicite unui actionar sau mai multora aceleasi informatii sau documente ca cele prevazute pentru actionarii semnificativi;
7. in vederea aprobarii si pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 5 si 6, actionarii semnificativi, persoane fizice si juridice, directi si/sau indirecti, pana la ultimul actionar semnificativ, persoana fizica, ai fondatorilor asiguratorului trebuie sa depuna documentele prevazute in anexele nr. 3 si 4; de asemenea, acestia vor depune lista cu drepturile de vot alocate acestor actionari, conform cu detinerea directa si/sau indirecta de capital la asiguratorul respectiv;
8. membrii consiliului de administratie/supraveghere ai asiguratorului si conducerea executiva/membrii directoratului trebuie sa indeplineasca conditiile si sa prezinte documentele prevazute in anexele nr. 5 si 8;
9. copia documentului care atesta viramentul taxei de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 15
(1) Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul prealabil de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului, conduce la o noua analiza din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Daca modificarea documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul prealabil are loc ulterior inregistrarii la oficiul registrului comertului, atunci se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicitarea si documentele corespunzatoare in vederea aprobarii acestora.
(3) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de functionare se va putea depune numai dupa obtinerea, de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, a avizului prealabil asupra modificarilor intervenite si inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului.
ART. 16
In conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) si ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, in vederea fundamentarii deciziei privind avizul prealabil necesar inregistrarii ca asigurator, prezentarea de documente si informatii atat de la fondatori si persoane semnificative, cat si de la oricare alta persoana fizica sau juridica ce are legatura, directa ori indirecta, cu activitatea acestora, precum si de la alte institutii sau autoritati din tara ori din strainatate.
ART. 17
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, intr-o perioada de 60 de zile de la confirmarea prezentarii documentatiei complete, asupra acordarii avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului.
ART. 18
Obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului in baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea da dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de a retrage avizul prealabil.

SECTIUNEA a 3-a
Obtinerea autorizatiei de functionare ca asigurator

ART. 19
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul va putea desfasura activitate de asigurare, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cererea pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari, conform anexei nr. 7;
b) copiile documentelor care atesta inregistrarea societatii ca persoana juridica, respectiv: actul constitutiv autentificat/atestat, hotararea judecatoreasca/rezolutia personalului desemnat de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale societatii;
c) studiul de fezabilitate aprobat de actionarii fondatori, in conformitate cu hotararea adunarii constitutive a fondatorilor asiguratorului, din care sa reiasa ca resursele financiare ale entitatii sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii si care sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 2;
d) copia proiectului programului de reasigurare, semnata de o persoana din conducerea executiva a asiguratorului. In cazul reasigurarii de catre un asigurator/reasigurator, persoana juridica romana, este obligatorie prezentarea retrocesiunii acelui asigurator, din care sa rezulte ca este inclus si programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificata prin prezentarea in studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie a asiguratorului/reasiguratorului roman;
e) copiile actelor de proprietate sau ale contractelor de inchiriere/comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru existente sau care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala, dupa caz;
f) persoanele semnificative si persoanele care ocupa anumite functii in cadrul unui asigurator trebuie sa prezinte documentatia prevazuta in anexele nr. 5, 6 si 8.
ART. 20
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, intr-o perioada de 60 de zile de la prezentarea documentatiei complete, asupra acordarii autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul va putea desfasura activitate de asigurare.
ART. 21
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este in drept sa impuna respectarea si indeplinirea oricaror alte criterii, cerinte si/sau conditii in afara celor mentionate, pe care legea si normele prudentiale adoptate de autoritatea competenta le prevad in vederea autorizarii pentru desfasurarea activitatii de asigurare.
ART. 22
(1) Autorizatia de functionare a asiguratorului este valabila pentru teritoriul Romaniei.
(2) Autorizatia de functionare permite asiguratorului sa desfasoare activitati in Comunitatea Europeana, in conformitate cu dreptul de stabilire sau cu libertatea de a presta servicii, dupa caz, in conditiile prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si de normele specifice.

CAPITOLUL IV
Evaluarea si aprobarea persoanelor semnificative, numirea persoanelor in anumite functii in cadrul unui asigurator

ART. 23
(1) Pentru a fi aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, persoanele fizice mentionate la art. 2 lit. A pct. 11 si 11^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt numite in cadrul unui asigurator conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
A. membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere:
a) sa indeplineasca prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) si e), sa nu se afle in situatiile prevazute la art. 6 lit. d) si e) si sa prezinte documentele prevazute in anexele nr. 5 si 8;
b) sa dispuna de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvata naturii, intinderii si complexitatii activitatii asiguratorului si responsabilitatilor incredintate;
c) sa aiba studii superioare;
d) cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie/supraveghere trebuie sa vorbeasca fluent limba romana;
e) sa cunoasca legislatia din domeniul asigurarilor;
B. membrii conducerii executive sau ai directoratului:
a) sa indeplineasca prevederile mentionate la lit. A si sa prezinte documentele prevazute in anexele nr. 5 si 8;
b) sa aiba o experienta de cel putin 5 ani in domeniul asigurarilor sau de 7 ani in domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani, intr-o functie de conducere in aceste domenii;
c) sa nu aiba aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada angajarii/mandatului la asigurator, si sa detina in exclusivitate aceasta functie in cadrul asiguratorului;
C. conducatorul activitatii de asigurari de viata si conducatorul activitatii de asigurari generale:
a) sa indeplineasca prevederile lit. A. a), b), c) si e) si sa prezinte documentele prevazute la anexele nr. 6 si 8;
b) sa aiba o experienta de cel putin 4 ani in domeniul asigurarilor, din care cel putin 2 ani in functii de conducere.
Functiile mentionate la lit. C pot fi cumulate numai cu calitatea de director general adjunct, in cazul sistemului unitar, sau de membru al directoratului, in cazul sistemului dualist. In aceste cazuri de cumul de functii, persoanele desemnate sunt considerate a exercita o singura functie, functia de conducator executiv, caz in care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. B si sa mentioneze in declaratia de exclusivitate functia superioara;
D. persoanele desemnate in anumite functii in cadrul unui asigurator sunt numite de organul investit prin actul constitutiv al asiguratorului cu astfel de atributii.
a) Persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor sunt:
– conducatorul compartimentului de subscriere a contractelor de asigurare;
– conducatorul compartimentului de managementul riscului;
– conducatorul compartimentului de reasigurare;
– conducatorul compartimentului de daune.
b) Persoanele desemnate in functii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurarilor sunt conducatorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informatiei, evaluare medicala asigurati si altele, conform organigramei asiguratorului.
c) Pentru conducatorii compartimentelor managementul riscului, de daune si, respectiv, economico-financiar din cadrul asiguratorului, exercitarea atributiilor corespunzatoare functiilor se face numai dupa obtinerea aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va verifica:
– indeplinirea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), d) si e);
– neincadrarea in situatiile prevazute la art. 6 lit. d) si e);
– verificarea experientei profesionale de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, din care cel putin 2 ani in specialitatea pe care urmeaza sa o conduca, in cazul conducatorilor compartimentelor managementul riscului si, respectiv, de daune;
– verificarea experientei profesionale de cel putin 3 ani in domeniul de specialitate pe care urmeaza sa il conduca, in cazul conducatorilor compartimentului economico-financiar;
– documentele mentionate in anexele nr. 6 si 8.
d) Persoanele mentionate la lit. a) si b), cu exceptia conducatorilor compartimentelor managementul riscului, de daune si economico-financiar, sunt numite in functie de catre asigurator ulterior verificarii de catre acesta a indeplinirii urmatoarelor conditii:
– conformarea cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) si e);
– neincadrarea in situatiile prevazute la art. 6 lit. d) si e);
– detinerea unei experiente de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, din care cel putin 2 ani in specialitatea pe care urmeaza sa o conduca, in cazul conducatorilor prevazuti la lit. a);
– detinerea unei experiente de cel putin 3 ani in domeniul de specialitate pe care urmeaza sa il conduca, in cazul conducatorilor prevazuti la lit. b);
– documentele prevazute in anexa nr. 6, in cazul conducatorilor prevazuti la lit. a).
e) Documentele pentru persoanele prevazute la lit. d) sunt depuse la sediul asiguratorului si sunt disponibile pentru verificarea lor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
f) Persoanele numite in functiile de conducatori ai compartimentului de daune la asiguratori, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt considerate a indeplini criteriile respective numai cu conditia prezentarii la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a urmatoarelor documente: curriculum vitae semnate, copii de pe contractele de munca si declaratia prevazuta in anexa nr. 6, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
E. Actuarul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 12^2 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aprobarii ca persoana semnificativa la un asigurator, si sa transmita documentele prevazute in anexele nr. 6 si 8.
(2) Membrii consiliului de administratie/supraveghere vor prezenta in fata Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in cadrul unei discutii, modul de administrare/supraveghere a activitatii asiguratorului in vederea realizarii obiectivelor propuse. Prezentarea va fi facuta in limba romana de una dintre persoanele prezente la intalnire.
(3) Persoanele propuse pentru conducerea executiva sau membrii directoratului si persoanele propuse pentru aprobare in functiile de conducere mentionate la alin. (1) lit. D.c) sustin un interviu profesional in prezenta unei comisii de evaluare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In cadrul interviului, acestea vor prezenta activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, experienta profesionala in specialitatea pe care urmeaza sa o conduca si cunoasterea legislatiei din domeniul asigurarilor.
(4) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor respingerea aprobarii persoanelor mentionate la alin. (3), urmand ca asiguratorul sa nominalizeze o alta persoana.
ART. 24
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza, pentru fiecare persoana semnificativa, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 23 alin. (1) lit. A, B, C, D lit. c) si lit. E, luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.
(2) In sensul prevederilor alin. (1) vor fi analizate, pentru ultimii 10 ani, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:
a) persoana a fost sanctionata, sanctiunea aplicata fiind de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului in domeniul respectiv, dupa caz, sau i s-a refuzat ori retras o autorizatie sau aprobare de catre o autoritate competenta de supraveghere din Romania sau strainatate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele ei relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asiguratorului la care persoana in cauza este nominalizata sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere;
b) persoana a fost sanctionata deoarece a exercitat, fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit legislatiei in vigoare, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
c) in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, persoana juridica romana, sau a unei sucursale a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau in reasigurari strain, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate ori a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
d) in perioada in care persoana a exercitat functia de administrare si/sau de conducere la un intermediar in asigurari si/sau in reasigurari s-au incalcat in mod repetat contractele de intermediere in asigurari sau reasigurari prin nedepunerea la asiguratori ori reasiguratori a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;
e) in perioada in care persoana a exercitat o functie de administrare si/sau de conducere la un asigurator ori la un reasigurator, ca urmare a activitatii desfasurate, s-a inregistrat o deteriorare a situatiei financiare a asiguratorului sau acesta a facut obiectul unor proceduri de redresare financiara pe baza de plan sau prin administrare speciala ori pe baza altor masuri similare instituite de autoritatea competenta sau s-a inregistrat o deteriorare grava a situatiei financiare care a condus la insolventa si/sau falimentul asiguratorului;
f) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere ori la care este sau a fost actionar semnificativ ori asociat au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o autoritate competenta din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul asigurarilor ori financiar-bancar, sanctiunea aplicata fiind de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului in domeniul respectiv, dupa caz, sau autoritatea le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie.
(3) La evaluarea administratorilor si a persoanelor propuse pentru conducerea executiva a unui asigurator se va avea in vedere si daca modul de administrare/supraveghere si de conducere a activitatii asiguratorului prezentat are la baza o abordare realista si denota profesionalism, rezultate din prezentarea pietei de asigurari si incorporarea principiilor de organizare si functionare pe baze prudentiale si de evaluare a riscurilor unui asigurator.

CAPITOLUL V
Functionarea asiguratorului

ART. 25
(1) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) In cazul solicitarii autorizatiei pentru alte riscuri dintr-o clasa autorizata anterior sau pentru o noua clasa de asigurare, asiguratorii trebuie sa se conformeze prevederilor art. 12 alin. (7^1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa depuna la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasa de asigurare si taxa de autorizare prevazuta la art. 13 alin. (6).
(3) La termenul mentionat in legislatia in vigoare privind depunerea situatiilor financiare, asiguratorii au obligatia sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia actionarilor directi si procentul detinut de catre acestia din capitalul social, asa cum este inscris in Registrul actionarilor sau conform prevederilor legislatiei specifice.
(4) In cazul actionarilor semnificativi, se va transmite lista nominala, iar pentru actionarii semnificativi, persoane juridice, si lista actionariatului semnificativ direct si/sau indirect al acestora.
(5) In cazul in care volumul informatiilor solicitate conform alin. (2) si (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic de tip compact-disc (CD).
ART. 26
Persoanele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. A si B trebuie sa aiba un contract de administrare, respectiv un contract de mandat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar persoanele prevazute la art. 23 alin. (1) lit. C, D si E trebuie sa aiba calitatea de angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii in cadrul unui asigurator, cu exceptia inlocuitorilor unor titulari ai functiilor de conducere al caror contract de munca este suspendat, in conditiile legislatiei in vigoare.
ART. 27
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data vacantarii unei functii detinute de o persoana semnificativa, asiguratorul si persoana in cauza vor comunica in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele si functia persoanei respective.
(2) In cazul vacantarii unei functii detinute de o persoana semnificativa, membru in consiliul de administratie/supraveghere si/sau in conducerea executiva/directorat, perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei complete pentru o noua persoana nu trebuie sa depaseasca 90 de zile; perioada poate fi extinsa cu maximum 30 de zile, cu avizul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Pentru persoanele semnificative ale asiguratorului, altele decat cele mentionate la alin. (2), termenul de numire a unei alte persoane in aceasta functie este de 60 de zile de la data vacantarii.
(4) O persoana care trebuie sa primeasca in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nu poate exercita atributiile functiei pentru care a fost propusa decat de la data primirii aprobarii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) poate conduce la sanctionarea, dupa caz, a asiguratorului, a persoanelor in drept sa faca propunerea si a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide, avand in vedere consecintele exercitarii atributiilor unei functii inainte de primirea aprobarii legale, inclusiv retragerea aprobarii acordate.
ART. 28
Persoanele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. A si B, care:
a) primesc un nou mandat;
b) pe durata mandatului sau la sfarsitul acestuia sunt numite in alte functii in consiliul de administratie/supraveghere sau in conducerea executiva/directoratul unui asigurator;
c) sunt nominalizate sa isi continue mandatul la un asigurator rezultat in urma fuziunii dintre doi sau mai multi asiguratori;
d) sunt nominalizate sa isi continue mandatul la asiguratori rezultati in urma divizarii unui asigurator, trebuie sa primeasca in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si trebuie sa depuna declaratiile si documente actualizate conform anexelor nr. 5 si 8.
ART. 29
(1) Persoanele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. D, lit. a) si b), personalul de executie din directiile/compartimentele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. D lit. a) si cel din directia/compartimentul economico-financiar, persoanele angajate in cadrul unui asigurator pentru vanzarea politelor de asigurare, directorii si personalul de conducere din subunitatile teritoriale ale unui asigurator, cu exceptia agentiilor si punctelor de lucru, precum si personalul de specialitate din directiile/compartimentele acestor subunitati teritoriale trebuie sa urmeze cursurile de specializare profesionala organizate in cadrul Institutului de Management in Asigurari, in termen de 12 luni de la data angajarii sau numirii in functie.
(2) Pentru persoanele mentionate la alin. (1) care la data aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o ocupa, perioada de conformare este de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
(3) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, asiguratorii vor transmite Directiei autorizari si avizari organigrama la zi si numarul de persoane mentionate la alin. (1), defalcat pe structura centrala si cea teritoriala, precum si pe functii de conducere si de executie.
(4) In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme Institutul de Management in Asigurari va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si, respectiv, asiguratorilor, lista cursurilor de specializare profesionala.
(5) In termen de 20 de zile de la primirea listei cursurilor de specializare profesionala, asiguratorii vor transmite Directiei autorizari si avizari si Institutului de Management in Asigurari proiectul de programare la cursurile de specializare profesionala a persoanelor mentionate la alin. (2). Dupa centralizarea proiectelor de programari transmise de asiguratori, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Institutul de Management in Asigurari vor putea reface programarile in functie de numarul de locuri disponibile la cursurile de specializare profesionala si perioadele de desfasurare a acestora, cu informarea asiguratorilor in cauza.
(6) Respectarea prevederilor prezentului articol este in responsabilitatea asiguratorului.
ART. 30
Persoanele insarcinate cu conducerea/gestionarea unei activitati in cadrul unui asigurator, care sunt numite in functia respectiva in conformitate cu prevederile acestor norme, sunt responsabile pentru deficientele constatate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in activitatea lor si pot fi sanctionate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
ART. 31
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are dreptul sa anuleze orice autorizatie obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor raspunzatoare exercitarea oricaror activitati reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Alte dispozitii

ART. 32
Toate documentele prevazute in prezentele norme trebuie transmise in limba romana, iar documentele emise in strainatate, intr-o limba straina, vor fi depuse in original, autentificate in tara de origine, impreuna cu traducerea legalizata.
ART. 33
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentele norme.
ART. 34
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

*

Prezentele norme transpun:
1. prevederile art. 1, 2 si 4 din Directiva 2007/44 CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului si a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE si 2006/48/CE in ceea ce priveste normele de procedura si criteriile de evaluare aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor de participatii in sectorul financiar;
2. ale art. 8, 15 pct. 3, 4 si 54 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind asigurarea generala directa si de modificare a Directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE;
3. ale art. 4 – 8, 15 pct. 3 si 4 din Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata;
4. ale art. 21 alin. (1) si art. 22 – 23 din Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea si de modificare a Directivelor 73/239/CEE si 92/49/CEE ale Consiliului, precum si a Directivelor 98/78/CE si 2002/83/CE;
5. ale art. 4 – 7 din prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege si actelor administrative privind initierea si exercitarea activitatii de asigurare generala directa, modificate prin art. 6 – 9 din Directiva Consiliului 92/49/CEE (a treia directiva privind “asigurarea generala”).

ANEXA 1
la norme

CERERE
pentru obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator

1. Denumirea completa propusa pentru persoana juridica:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
2. Daca actuala inregistrare determina schimbarea numelui solicitantului sau al asiguratorului, mentionati numele anterior:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
3. Adresa propusa pentru sediul social:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Adresa postala/de corespondenta (daca este diferita):
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
5. Date de contact:
Numarul de telefon: ………………………………………………
Numarul de fax: ………………………………………………….
Adresa de e-mail: ………………………………………………..
6. Reprezentantul legal/Persoana de contact: ………………………..
7. Categoria de asigurari:
a) asigurari generale ……………………………………………
b) asigurari de viata …………………………………………….
8. Clasele de asigurari pentru care solicit autorizatie sunt urmatoarele*):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
9. Opisul documentelor depuse in anexa, in conformitate cu documentatia prevazuta la art. 12 din norme ………………………………………..
Subsemnatul, …………………………………………, in calitate de reprezentant legal al ……………………………………………., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele …………………………
(cu majuscule)
Semnatura ………………………………….

Data: …………………………

————
*) Se vor mentiona clasele de asigurari sau numai riscurile dintr-o clasa.

ANEXA 2
la norme

 Studiul de fezabilitate si programul de reasigurare

I. Studiul de fezabilitate va cuprinde:
1. analiza pietei asigurarilor si prezentarea activitatii asiguratorului ce urmeaza sa fie desfasurata;
2. profilul de risc si toleranta la risc, rezultate din natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul isi propune sa le acopere, precum si regulile de selectare a acestora, pentru toate riscurile dintr-o clasa de asigurare sau doar pentru riscul/riscurile din acea clasa de asigurare, mentionate in anexa nr. 1 la norme;
3. prezentarea structurii organizatorice a asiguratorului, cu precizarea raspunderilor si a limitelor de competenta pentru persoanele cu functii de conducere in cadrul societatii, a regulamentului de organizare si functionare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifrauda si de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prezentarea sistemului intern de management al riscului, a procedurilor de rezolvare a petitiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor, precum si a oricaror alte informatii pe care actionarii le considera necesare in sustinerea viabilitatii studiului de fezabilitate prezentat;
4. estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
5. elementele fondului minim de siguranta, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
6. estimarea cheltuielilor generale de administratie si a cheltuielilor cu comisioanele, precum si sursele de finantare ale acestora, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
7. estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administratie/supraveghere, persoanelor din conducerea executiva/membrii directoratului si persoanelor care ocupa functiile de conducere mentionate in anexa nr. 8 la norme. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie in parte;
8. proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata, proiectul contului de profit si pierderi, proiectul contului tehnic al asigurarii generale/de viata, proiectul contului netehnic al asigurarii generale/de viata, dupa caz;
9. prezentarea calculelor specifice pentru rezervele tehnice si elementele de calcul al tarifelor de prima pentru clasele sau riscurile pentru care se solicita autorizarea;
10. estimarea primelor subscrise si a daunelor ce vor fi platite, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
11. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
12. politica de investitii, cu mentionarea principalelor domenii de investire, urmarindu-se stabilirea concordantelor dintre tipurile de obligatii asumate si activele care le acopera, dispersia activelor si marja de solvabilitate, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;
13. principii de fundamentare, in cazul externalizarii uneia sau mai multor activitati;
14. descrierea sediului principal si, daca este cazul, a sediilor secundare, precum si a dotarilor acestuia/acestora;
15. prezentarea principalelor canale de distributie a produselor de asigurare care se intentioneaza sa fie utilizate;
16. prezentarea retelei de tehnologie a informatiei si a softului, care trebuie sa fie corespunzatoare riscurilor si claselor de asigurari pentru care se solicita autorizarea si sa permita intocmirea si transmiterea rapoartelor solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
17. in cazul practicarii claselor de asigurari generale nr. 14 “Asigurari de credite” si nr. 15 “Asigurari de garantii”, studiul de fezabilitate va cuprinde pentru aceste clase si informatii privind elementele rezervei de egalizare calculate in conformitate cu prevederile normelor specifice emise in aplicarea legii;
18. in cazul practicarii claselor de asigurari generale nr. 17 “Asigurari de protectie juridica”, acoperirea cheltuielilor cu asistenta juridica trebuie sa faca obiectul unui contract separat de cel incheiat pentru alte clase de asigurare sau se trateaza intr-un capitol separat al unei polite unice, in care se precizeaza natura acoperirii cheltuielilor de asistenta juridica, conform prevederilor legale in vigoare;
19. in cazul solicitarii practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 “Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu sau de la locul de resedinta permanenta”, studiul de fezabilitate va cuprinde si:
– lista si curriculum vitae ale personalului calificat;
– documentatia privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;
– contractul cu reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente acestei clase de asigurari.
20. In cazul solicitarii practicarii activitatii de subscriere riscuri de tip catastrofa, studiul de fezabilitate prevazut la pct. 1 va cuprinde si urmatoarele informatii:
– calculul expunerii (sau acumularii) maxime pe fiecare clasa de asigurare;
– modul de estimare a daunei maxime posibile;
– programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care sa rezulte capacitatea asiguratorului de a le subscrie, respectiv retinerea neta;
– o situatie din care sa rezulte care sunt clasele de asigurare care acopera astfel de riscuri si care este nivelul rezervelor de catastrofa aferente primelor brute subscrise pentru astfel de riscuri, rezerve constituite in conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute pentru asiguratorul care practica activitatea de asigurari generale, dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2011, cu modificarile ulterioare.
II. Programul de reasigurare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) criteriile de selectare a unui reasigurator;
b) schema programului de reasigurare al intregului portofoliu;
c) limitele reasigurarii automate, pe clase si riscuri acoperite, termenele si conditiile contractuale;
d) criterii cu privire la reasigurarile facultative, pe risc si pe eveniment, bazate pe analiza riscului si a costurilor reasigurarii;
e) capacitatea de subscriere conferita, pe contract si pe intregul program de reasigurare;
f) evaluarea actuariala a riscului si a faptului ca acesta a fost transferat asa cum s-a avut in vedere;
g) sistemul de raportare si principiile controlului intern in ceea ce priveste programul de reasigurare;
h) sistemul de verificare a raportarii daunelor care sunt in sarcina reasiguratorului si de verificare a sumelor datorate de catre acesta.
III. In cazul in care asiguratorul considera ca va detine capacitate de subscriere, va prezenta o nota de fundamentare prin care sa justifice ca nu este necesar un program de reasigurare.

ANEXA 3
la norme

Documentele care trebuie transmise de actionarii fondatori, de potentialii achizitori, directi si/sau indirecti, de noii actionari semnificativi, directi si/sau indirecti

I. Actionarii fondatori
ART. 1
Actionarii fondatori, in vederea aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, trebuie sa depuna urmatoarele documente:
A. Persoanele fizice:
1. copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate prin semnatura olografa; in cazul in care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu si, daca este cazul, cea de resedinta, precum si cetatenia, acestea vor fi specificate separat;
2. declaratia pe propria raspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;
3. cazierul judiciar valabil, in original, sau, in cazul cetatenilor straini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativa sau judiciara competenta a statului in care persoana straina isi are domiciliul; in cazul in care cetateanul strain a domiciliat in mai multe state membre sau state terte, este necesara prezentarea acestui document din toate statele membre sau terte in care a domiciliat in ultimii 5 ani pentru o perioada mai mare de 6 luni; termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la data emiterii acestuia;
4. cazierul fiscal valabil, in original; in cazul in care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la data emiterii acestuia;
5. declaratie de venituri inregistrata la autoritatea fiscala, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va da o declaratie autentificata notarial, tradusa si legalizata in limba romana, care sa ateste acest fapt si in care sa se prezinte veniturile realizate in ultimul an fiscal incheiat, indiferent de sursa de realizare a acestora.
B. Persoanele juridice:
1. certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, data inregistrarii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia; in cazul persoanelor juridice straine se va transmite si dovada emisa de autoritatea competenta, nu mai veche de 3 luni, din care sa rezulte ca persoana juridica este legal constituita si ca indeplineste prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din norme;
2. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, insotita de documente oficiale; din declaratie trebuie sa reiasa cotele de participare la capitalul social ale actionarilor semnificativi directi si indirecti ai asiguratorului si drepturile de vot, provenienta fondurilor de participare la capitalul social al asiguratorului, denumirea, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, dupa caz, ale persoanelor juridice la care este actionar semnificativ, este in consiliul de administratie sau are raspundere nelimitata pentru obligatiile acestora;
3. cazierul fiscal valabil, in original, conform art. 1 lit. A pct. 4;
4. situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare, auditate si inregistrate la autoritatea fiscala competenta din Romania sau din statul de origine;
5. extras din hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie privind participarea la constituirea asiguratorului si cota de participare la capitalul asiguratorului.

II. Proiectul de achizitie si evaluarea actionarilor semnificativi
ART. 2
Potentialii achizitori sau actionarii asiguratorului care doresc sa isi majoreze participatia detinuta, la notificarea intentiei catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
A. Pentru persoane fizice:
1. scrisoare de intentie, in care se mentioneaza cota de participare vizata prin achizitie sau majorare, in care sunt descrise responsabilitatile si activitatea ce urmeaza a fi desfasurata in cadrul asiguratorului, precum si orice alte informatii pe care potentialul achizitor sau actionarul le considera necesare pentru sustinerea proiectului de achizitie;
2. copia actului de identitate; in cazul in care din actul de identitate nu se pot identifica cetatenia, adresa de domiciliu si, daca este cazul, cea de resedinta, acestea vor fi specificate separat;
3. curriculum vitae, din care sa rezulte activitatea desfasurata in ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activitatii desfasurate, functia detinuta, persoane de contact si alte informatii relevante;
4. lista cu participatiile sale la capitalul social al altor societati comerciale din tara si din strainatate, indicandu-se obiectul de activitate si datele de identificare ale acesteia la data depunerii documentatiei la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si documentele care dovedesc sursa fondurilor cu care persoana intentioneaza sa participe la capitalul social al asiguratorului;
5. cazierul judiciar valabil, conform art. 1 lit. A pct. 3;
6. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;
7. declaratia de venit, conform art. 1 lit. A pct. 5;
8. declaratia pe propria raspundere, conform pct. I din anexa nr. 4 la norme;
9. studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la norme, pentru urmatorii 3 ani pentru asigurari generale sau, dupa caz, pentru urmatorii 5 ani pentru asigurari de viata, in cazul in care, in urma proiectului de achizitie, participatia la care se va ajunge va fi de peste 50%, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind asigurarea si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Pentru persoane juridice:
1. scrisoare de intentie, conform lit. A pct. 1;
2. extras din hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie privind achizitia de actiuni si cota de participare vizata la capitalul social al asiguratorului;
3. documente oficiale, din care sa rezulte denumirea completa, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, iar in cazul persoanelor juridice straine, dovada de la autoritatea competenta, emisa cu cel mult 3 luni inainte de data depunerii, din care sa rezulte ca persoana juridica este legal constituita;
4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, conform pct. II din anexa nr. 4 la norme, insotita de documente oficiale; din declaratie trebuie sa reiasa participatiile la capitalul social ale actionarilor semnificativi directi si indirecti ai asiguratorului si drepturile de vot, provenienta fondurilor de participare la capitalul social al asiguratorului, denumirea, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, dupa caz, ale persoanelor juridice la care este actionar semnificativ, este in consiliul de administratie sau are raspundere nelimitata pentru obligatiile acestora;
5. cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4;
6. situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare, auditate si inregistrate la autoritatea fiscala competenta;
7. studiul de fezabilitate, conform prevederilor lit. A pct. 9.
ART. 3
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita potentialilor achizitori sau actionarilor, cand considera necesar, documente suplimentare:
A. Pentru persoane fizice:
1. declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa daca:
a) a fost supusa unor sanctiuni de catre o autoritate competenta;
b) i-a fost refuzata inregistrarea, autorizarea sau acordarea unei licente de a efectua o activitate comerciala ori profesionala de catre o autoritate competenta;
c) i-a fost retrasa sau revocata autorizatia/licenta de catre o autoritate competenta;
d) a fost concediata dintr-un post sau dintr-o pozitie de conducere ori i s-a solicitat sa demisioneze dintr-o astfel de pozitie;
2. copie de pe dovada evaluarii ca potential achizitor sau ca persoana din conducerea executiva a unui asigurator/reasigurator ori a unei institutii financiare sau a unei alte institutii supuse aprobarii si/sau supravegherii prudentiale speciale, emisa de catre o alta autoritate competenta, daca este cazul;
3. declaratie de interese financiare si nonfinanciare sau relatii cu:
a) oricare alti actionari ai asiguratorului supus proiectului de achizitie;
b) oricare persoana care are dreptul de a-i exercita drepturile de vot;
c) oricare membru al consiliului de administratie/supraveghere din conducerea executiva a asiguratorului care face obiectul proiectului de achizitie;
d) asiguratorul/reasiguratorul persoana juridica ce face obiectul proiectului de achizitie;
4. lista companiilor la care potentialul achizitor detine direct ori indirect 10% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot.
B. Pentru persoane juridice:
1. copie de pe raportul anual de activitate pe ultimul an financiar;
2. lista completa si curriculum vitae ale persoanelor din conducerea executiva, care sa contina descrierea carierei profesionale desfasurate in ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, functia detinuta, persoane de contact si alte informatii relevante;
3. pentru persoanele din conducerea executiva, cazierul judiciar valabil si cazierul fiscal valabil, conform art. 1 lit. A pct. 4 si 5;
4. declaratia reprezentantului legal, din care sa reiasa daca s-a aflat in situatiile descrise la lit. A pct. 1 lit. a), b) si c);
5. copie de pe dovada evaluarii, conform lit. A pct. 2;
6. declaratia reprezentantului legal cu privire la situatiile descrise la lit. A pct. 3 lit. a), b), c) si d);
7. lista institutiei/institutiilor supravegheate in cadrul grupului, numele autoritatii/autoritatilor competente din statul membru de origine, daca este cazul.

ANEXA 4
la norme

Declaratie pentru actionari fondatori/actionari semnificativi/potentiali achizitori

I. Persoane fizice:
Subsemnatul ……………………………………………., seria si
(numele si prenumele)
numarul actului de identitate ………………………………., emitentul si data emiterii ……………………………………….., data si locul nasterii …………………………., cetatenia ……………, domiciliul si/sau resedinta*) …………………………….., in calitate de actionar
fondator/actionar semnificativ la ……………………………………..,
(denumirea asiguratorului)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la urmatoarele societati comerciale**):
a) in Romania ……………………………………………………
b) in state membre ……………………………………………….
c) in state terte ………………………………………………..
Enumerati documentele actualizate anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
2. Valoarea dividendelor incasate in ultimii 5 ani de la societatile comerciale la care detin participatii este urmatoarea***):
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Enumerati documentele actualizate anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
3. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 5 ani sunt urmatoarele****):
a) din activitatea de baza – defalcat pe fiecare an ………………….
b) din alte activitati cu scop lucrativ – defalcat pe fiecare activitate si pe fiecare an
………………………………………………………………..
Enumerati documentele anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
4. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Enumerati documentele actualizate anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
5. Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
– in lei
………………………………………………………………..
– in valuta
………………………………………………………………..
Enumerati documentele actualizate anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
6. Alte creante, avand fiecare o valoare egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000 euro, pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Enumerati documentele actualizate anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
7. Datorii/Debite catre:
a) persoane juridice ……………………………………………..
b) persoane fizice ……………………………………………….
c) alti terti ……………………………………………………
Enumerati documentele anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
8. Nu sunt actionar, asociat sau persoana semnificativa a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, a unui agent de asigurare persoana juridica ori a unui asistent in brokeraj persoana juridica romana:
………………………………………………………………..
9. Nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului:
………………………………………………………………..
Anexati cazierul judiciar valabil, in original.
10. Nu am fost declarat in stare de faliment si nu am facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti:
………………………………………………………………..
11. Sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu provin din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale:
………………………………………………………………..
12. Sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu provin din imprumuturi sau venituri obtinute din activitati desfasurate in statele cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau jurisdictiile care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabile si/sau publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor:
………………………………………………………………..
13. Dispun de venituri care au caracter de continuitate si care, prin nivelul lor, justifica in mod corespunzator participatia la capitalul social al asiguratorului. Pentru sustinerea celor afirmate anterior depun urmatoarele documente doveditoare:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
14. Dispun de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvate naturii, intinderii si complexitatii activitatii si responsabilitatilor incredintate:
………………………………………………………………..
Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau documentele anexate acesteia nu mai corespund cu realitatea.
Subsemnatul, ………………………………………., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele ………………………….
(cu majuscule)
Semnatura …………………………………

Data ………………………………….

NOTA:
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Aceasta declaratie va fi completata de fiecare participant la capitalul social si de fiecare participant care urmeaza sa detina indirect o participatie calificata.
Declaratia se intocmeste in forma redactata potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calitatii si soliditatii financiare a participantului la capitalul social al asiguratorului, in raport cu nivelul participatiei ce urmeaza sa fie detinuta de acesta, si a respectarii cerintelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declaratiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectiva.
Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

————
*) Pentru persoanele cu alta cetatenie decat cea romana se va indica data la care actionarul fondator/actionarul si-a stabilit resedinta in Romania.
**) Se vor indica cel putin: denumirea si sediul social ale societatii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul cotei de participare detinute.
***) Se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. 1.
****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile salariale/nete anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.

II. Persoane juridice
a) Denumirea societatii …………………………….., inregistrata sub nr. ………….. din data de ……………, forma juridica ………., adresa sediului social …………………………………….., reprezentata legal prin …………….., numele …………, prenumele ……………., functia ……………..*)
b) Obiectul de activitate/al activitatilor desfasurate pana in prezent …………………………………………………………….
Anexati certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului.
1. Detine participatii (actiuni, parti sociale) la: ………………… si drepturi de vot ……………………………………………………..
Enumerati documentele oficiale anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
2. Este actionar semnificativ/membru in consiliul de administratie/Raspunde nelimitat pentru obligatiile urmatoarelor societati comerciale:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
(denumire ………………………….., numarul din registrul comertului ………………………., cod unic de inregistrare …………………..)
Enumerati documentele oficiale anexate in sustinerea informatiilor furnizate:
………………………………………………………………..
3. Nu este actionar, asociat sau persoana semnificativa a unui broker de asigurare si/sau reasigurare ori a unui agent de asigurare, persoana juridica romana:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
4. Sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu provin din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
5. Sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu provin din imprumuturi sau venituri obtinute din activitati desfasurate in statele cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau jurisdictiile care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabile si/sau publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
6. Activitatea asiguratorului, persoana juridica romana, ce urmeaza a se constitui nu va fi controlata de persoane sau grupuri de persoane care actioneaza impreuna, controleaza unul sau mai multi asiguratori:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
7. In ultimii 10 ani, persoanele sau grupurile de persoane care actioneaza concertat nu au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare, incheiate cu sanctiuni sau interdictii:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
8. Nu a fost declarata in stare de faliment sau nu a facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
9. Dispune de o situatie financiara care ii permite onorarea obligatiilor patrimoniale si care ii asigura premisele pentru sustinerea activitatii asiguratorului din surse proprii, in cazul in care situatia financiara a acestuia se deterioreaza:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

————
*) In cazul persoanelor juridice straine se va transmite si dovada, nu mai veche de 3 luni, emisa de autoritatea competenta, din care sa rezulte ca acestea sunt legal constituite si ca sunt supravegheate de autoritatea competenta, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata.

Subsemnatul, …………………………………………, in calitate de reprezentant legal al ………………………………………………, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele ………………………….
(cu majuscule)
Functia ……………………………….
Semnatura …………………………………

Stampila societatii

Data ……………………….

NOTA:
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Aceasta declaratie va fi completata de fiecare participant la capitalul social si de fiecare participant care urmeaza sa detina indirect o participatie calificata.
Declaratia se intocmeste in forma redactata, potrivit prezentului model, este obligatorie completarea tuturor punctelor pentru evaluarea calitatii si soliditatii financiare a participantului la capitalul social al asiguratorului, in raport cu nivelul participatiei ce urmeaza sa fie detinuta de acesta si a respectarii cerintelor legale aplicabile. Termenul de actualizare al declaratiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectiva.

ANEXA 5
la norme

Declaratie pentru membrii consiliului de administratie/supraveghere si conducerea executiva/membrii directoratului

Subsemnatul, …………………………………….., seria si numarul
(numele si prenumele)
actului de identitate ……………………………….., emitentul si data emiterii ……………….., data si locul nasterii ………………….., cetatenia ……………, domiciliul si/sau resedinta …………………., propus pentru functia de ……………………………………………..
la ………………………………………………………………..,
(denumirea asiguratorului)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. nu sunt actionar, asociat sau persoana semnificativa a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoana juridica, sau a unui asistent in brokeraj, persoana juridica romana;
………………………………………………………………..
2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul judiciar valabil, in original.
3. nu am fost declarat falit si nu am facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul fiscal valabil, in original.
4. dispun de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvate naturii, intinderii si complexitatii activitatii asiguratorului si responsabilitatilor incredintate;
………………………………………………………………..
5. am studii superioare;
………………………………………………………………..
Anexati copia legalizata a diplomei de studii superioare.
6. nu am interdictie sa lucrez in institutii financiare;
………………………………………………………………..
7. am o experienta de cel putin 5 ani in domeniul asigurarilor sau de 7 ani in domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani intr-o functie de conducere in aceste domenii*);
………………………………………………………………..
Anexati documente oficiale: copii ale contractelor de munca/de management, decizii de numire/carte de munca etc.
8. nu voi detine aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada detinerii acestei functii la asigurator si voi detine in exclusivitate aceasta functie, in cadrul asiguratorului**);
………………………………………………………………..
9. vorbesc fluent limba romana/nu vorbesc fluent limba romana/nu vorbesc limba romana;
………………………………………………………………..
10. in ultimii 10 ani nu am fost sanctionat ori nu mi s-a refuzat sau retras o autorizatie/aprobare de catre o autoritate competenta de supraveghere din Romania sau din strainatate si nu m-am aflat intr-o situatie care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii asiguratorului la care am exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere;
………………………………………………………………..
11. in ultimii 10 ani nu am fost sanctionat pentru exercitarea, fara aprobarea autoritatii competente, a unei functii pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
………………………………………………………………..
12. in ultimii 10 ani, in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurator/intermediar in asigurari si/sau in reasigurari/institutie financiar-bancara, persoana juridica romana, sau a unei sucursale a unui asigurator/intermediar in asigurari si/sau in reasigurari/institutie financiar-bancara straina, mi-am asumat responsabilitatile care decurg din aceasta calitate si nu am participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
………………………………………………………………..
13. in ultimii 10 ani, in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, persoana juridica romana, sau a unei sucursale a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau reasigurari roman/strain, nu m-am aflat in conflict cu acesta;
………………………………………………………………..
14. in ultimii 10 ani, in perioada in care am exercitat functia de administrare si/sau de conducere la un intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, nu s-au incalcat in mod repetat contractele de asigurare sau reasigurare prin nedepunerea la un asigurator sau la un reasigurator a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare;
………………………………………………………………..
15. in ultimii 10 ani, in perioada in care am exercitat o functie de administrare si/sau de conducere la un asigurator/institutie financiar-bancara ca urmare a activitatii desfasurate, nu s-a inregistrat o deteriorare a situatiei financiare a asiguratorului sau acesta nu a facut obiectul unor proceduri de redresare financiara pe baza de plan sau prin administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta sau nu s-a inregistrat o deteriorare grava a situatiei financiare care a condus la insolventa si/sau falimentul asiguratorului;
………………………………………………………………..
16. in ultimii 10 ani, entitatile la care exercit sau am exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere ori la care sunt sau am fost actionar semnificativ ori asociat nu au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul asigurarilor ori financiar-bancar, sanctiunea aplicata fiind de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului in domeniul respectiv sau acestora nu le-a fost refuzata ori le-a fost retrasa o autorizatie;
………………………………………………………………..
Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

————
*), **) Se va da declaratie numai de catre conducerea executiva.

Subsemnatul, ………………………………………., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele …………………………….
(cu majuscule)
Semnatura ………………………………

Data ………………………..

NOTA:
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Aceasta declaratie va fi completata de catre fiecare dintre persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau de conducere in calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului asiguratorului/sucursalei asiguratorului dintr-un stat tert. Termenul de actualizare al declaratiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectiva.

Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

ANEXA 6
la norme

Declaratie pentru ocuparea unor functii de conducere in cadrul unui asigurator

A. Conducatorul activitatii de asigurari de viata/Conducatorul activitatii de asigurari generale – asiguratori compoziti*), functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, si conducatorul compartimentului economico-financiar

Subsemnatul, ……………………………, seria si numarul actului de
(numele si prenumele)
identitate ………………, emitentul si data emiterii ………………., data si locul nasterii ……………………., cetatenia …………….., domiciliul si/sau resedinta ………………………………, propus pentru functia de …………………………………………………………. la ………………………………………………………………..,
(denumirea asiguratorului)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. nu sunt actionar, asociat sau persoana semnificativa a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, a unui agent de asigurare, persoana juridica, a unui asistent in brokeraj, persoana juridica romana;
………………………………………………………………..
2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul judiciar valabil, in original.
3. nu am fost declarat falit si nu am facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul fiscal valabil, in original.
4. dispun de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvate naturii, intinderii si complexitatii activitatii asiguratorului si responsabilitatilor incredintate;
………………………………………………………………..
5. am studii superioare;
………………………………………………………………..
Anexati copia legalizata a diplomei de studii superioare.
6. nu am interdictie sa lucrez in institutii financiare;
………………………………………………………………..
7. am experienta de minimum 4 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in functii de conducere/am experienta de minimum 3 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in specialitatea pe care urmeaza sa o conduc;
………………………………………………………………..
Anexati documente oficiale: copii ale contractelor de munca/de management, decizii de numire/carte de munca etc.
8. nu voi detine aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada angajarii la asigurator si voi detine exclusiv aceasta functie in cadrul asiguratorului.
………………………………………………………………..
Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul, …………………………., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor/asiguratorului …………………………….

Numele si prenumele ………………………..
(cu majuscule)
Semnatura ……………………………

Data …………………………

————
*) In cazul in care persoana in cauza face parte din conducerea executiva sau este membru al directoratului va da numai declaratia prevazuta la anexa nr. 5 la Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012.

NOTA:
a) Aceasta declaratie va fi completata de catre fiecare dintre persoanele care exercita responsabilitati de conducere in calitate de conducator al activitatii de asigurari generale/asigurari de viata.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
b) Aceasta declaratie va fi completata de catre fiecare dintre persoanele care exercita responsabilitati de conducere in calitate de conducatori ai compartimentelor de subscriere a contractelor de asigurare, de managementul riscului, de reasigurare, de daune, respectiv, economico-financiar.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv asiguratorul vor pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Termenul de actualizare al declaratiei este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea respectiva.
Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

B. Actuarul
Subsemnatul, ……………………………, seria si numarul actului de
(numele si prenumele)
identitate ………………, emitentul si data emiterii ……………….., data si locul nasterii ………………………., cetatenia ……………, domiciliul si/sau resedinta …………………………….., propus pentru functia de ………………………………………………………….
la ………………………………………………………………..,
(denumirea asiguratorului)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. nu sunt actionar, asociat sau persoana semnificativa a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, nici a unui agent de asigurare, persoana juridica romana;
………………………………………………………………..
2. nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul judiciar valabil, in original.
3. nu am fost declarat falit si nu am facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
………………………………………………………………..
Anexati cazierul fiscal valabil, in original.
4. dispun de buna reputatie, onestitate, probitate morala si experienta profesionala adecvate naturii, intinderii si complexitatii activitatii asiguratorului si responsabilitatilor incredintate;
………………………………………………………………..
5. nu am interdictie sa lucrez in institutii financiare;
………………………………………………………………..
6. sunt licentiat cu diploma de studii superioare de lunga durata;
………………………………………………………………..
7. am absolvit cu diploma, in tara, studii actuariale la institutii de invatamant superior/alte forme de pregatire postuniversitara, unde cel putin un membru al comisiei de examinare a detinut calificarea de actuar/am absolvit, cu diploma sau prin certificarea unui examen, cursurile unor institutii recunoscute pe plan international in pregatirea si calificarea in profesia de actuar*);
………………………………………………………………..
8. am lucrat o perioada de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfasurata necesitand cunostinte actuariale;
………………………………………………………………..
Anexati documente oficiale: copii ale contractelor de munca/de management, decizii de numire/carte de munca etc.
9. o sa ma aflu in relatie de munca numai cu un singur asigurator;
………………………………………………………………..
10. nu voi detine aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada angajarii la asigurator si voi detine exclusiv aceasta functie in cadrul asiguratorului.
………………………………………………………………..

————-
*) Cetatenii straini sunt exceptati de la indeplinirea cerintei privind studiile actuariale, daca dovedesc, prin acte oficiale, recunoasterea ca actuar, obtinuta in tara de origine.

Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul, ……………………………………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ar trebui incunostintata. Totodata, in nume personal/in numele asiguratorului pe care il reprezint, ma angajez sa comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor orice modificare privind informatiile furnizate.

Numele si prenumele ………………………..
(cu majuscule)
Semnatura ……………………………

Data ……………………….

NOTA:
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Aceasta declaratie va fi completata de actuar, persoana fizica.

Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

ANEXA 7
la norme

CERERE
pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari …………………*)

Subsemnatul, …………………………………………., in calitate de reprezentant legal al …………………………………., inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. …………………………., avand cod unic de inregistrare ……………………., depun documentatia necesara prevazuta la art. 19 din Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012 pentru obtinerea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari.
Opisul documentelor depuse in anexa:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Subsemnatul, ………………………………., in calitate de reprezentant legal al …………………………….., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele ………………………….
(cu majuscule)
Semnatura ………………………….

Data …………………

————
*) Se va trece: “generale” sau “de viata”.

ANEXA 8
la norme

Documentele necesare pentru aprobarea persoanelor semnificative si pentru ocuparea unor functii de conducere in cadrul unui asigurator

A. Membrii consiliului de administratie/supraveghere:
a) curriculum vitae, cu semnatura olografa, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, daca este cazul, de resedinta, cetatenia/cetateniile, pregatirea profesionala (studii/cursuri de pregatire si de perfectionare, scolile sau facultatea/facultatile absolvita/absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea intregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele in care au fost incadrati, precum si descrierea responsabilitatilor si activitatii desfasurate);
b) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate prin semnatura olografa; in cazul in care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu si, daca este cazul, cea de resedinta, precum si cetatenia, acestea vor fi specificate separat;
c) declaratia pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 5 la norme, impreuna cu declaratia privind participarile la capitalul social la alte societati comerciale, conform pct. I subpct. 1 – 7 din anexa nr. 4 la norme, insotita de documentatia oficiala, daca este cazul;
d) cazierul judiciar valabil, in original, sau, in cazul cetatenilor straini, un document echivalent emis de o autoritate administrativa sau judiciara competenta a statului in care persoana straina isi are domiciliul. In cazul in care cetateanul strain a domiciliat in mai multe state membre, este necesara prezentarea acestui document din toate statele membre in care a domiciliat in ultimii 5 ani pentru o perioada mai mare de 6 luni. Aceeasi cerinta se aplica si in cazul cetatenilor straini care au domiciliat in ultimii 5 ani in mai multe state terte pe o perioada mai mare de 6 luni. In cazul in care cazierul judiciar este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert, termenul de prezentare a cazierului judiciar nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la data emiterii acestuia;
e) declaratie de venituri inregistrata la autoritatea fiscala, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va da o declaratie autentificata notarial, tradusa si legalizata in limba romana, care sa ateste acest fapt;
f) cazierul fiscal valabil, in original. In cazul in care cazierul fiscal este emis de o autoritate dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert, termenul de prezentare a cazierului fiscal nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la data emiterii acestuia;
g) copia legalizata a diplomei de studii superioare.
B. Conducerea executiva/membrii directoratului:
a) documentele prevazute la lit. A;
b) documente oficiale: contract de munca/de management, decizie de numire/carnet de munca etc., din care sa reiasa experienta profesionala, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) din norme;
c) declaratie pe propria raspundere, in care sa mentioneze ca nu detine aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada de angajare la asigurator si ca detine in exclusivitate functia pentru care a fost propus, asa cum este prevazut in anexa nr. 5 la norme.
C. Conducatorul activitatii de asigurari de viata si conducatorul activitatii de asigurari generale:
a) documentele prevazute la lit. A, cu exceptia lit. c);
b) declaratia pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 6 la norme;
c) documente oficiale din care sa reiasa experienta profesionala, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. C.b) din norme.
D. (1) Conducatorul compartimentului de managementul riscului, conducatorul compartimentului de daune si conducatorul compartimentului economico-financiar:
a) declaratia prevazuta in anexa nr. 6 la norme;
b) documente oficiale din care sa reiasa experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, din care cel putin 2 ani in specialitatea pe care urmeaza sa o conduca, in cazul conducatorilor compartimentelor managementul riscului si, respectiv, de daune;
c) documente oficiale din care sa reiasa experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul de specialitate pe care urmeaza sa il conduca, in cazul conducatorului compartimentului economico-financiar.
(2) Pentru persoanele numite in functii de conducere in cadrul unui asigurator conform art. 23 alin. (1) lit. D.d) din norme, asiguratorul va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor lista nominala a acestora cu datele de numire in functie, semnata de conducerea executiva.
(3) Lista trebuie actualizata ori de cate ori se produce o modificare, in termen de cel mult 15 zile de la data producerii modificarii respective.
E. In vederea aprobarii ca persoana semnificativa la un asigurator, actuarul trebuie sa transmita declaratia prevazuta in anexa nr. 6 la norme, cazierul fiscal si cazierul judiciar, in original, valabile la data depunerii documentatiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close