Republicare oficiala. Legea 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European

In M. Of. nr. 627 din 31 august 2012 a fost republicata Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, iar ulterior a fost modificata si completata prin:
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, respinsa prin Legea nr. 251/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, respinsa prin Legea nr. 290/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007, aprobata prin Legea nr. 339/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 4 martie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 303/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 8 octombrie 2009;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, aprobata prin Legea nr. 316/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692 din 14 octombrie 2009.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfasurarea alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European.
(2) Membrii din Romania in Parlamentul European sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
(3) Mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de 5 ani.
ART. 2
In sensul prezentei legi, prin statul membru de origine se intelege statul a carui cetatenie o are cetateanul statului membru al Uniunii Europene, altul decat Romania.
ART. 3
Reprezentarea Romaniei in Parlamentul European se face potrivit prevederilor art. 9 si 24 din Actul privind conditiile de aderare si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
ART. 4
(1) Membrii din Romania in Parlamentul European se aleg pe baza de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, si pe baza de candidaturi independente.
(2) Pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, teritoriul Romaniei constituie o singura circumscriptie electorala.
ART. 5
(1) Prin alegator comunitar se intelege orice cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, care are dreptul de a alege in Romania pentru Parlamentul European, avand domiciliul sau resedinta in Romania, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Prin alegator resortisant se intelege orice cetatean al Romaniei, cu domiciliul sau resedinta in tara ori in strainatate, care are dreptul de a alege membrii din Romania in Parlamentul European in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(3) Prin persoana eligibila comunitar se intelege orice cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European, avand domiciliul sau resedinta in Romania, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(4) In sensul prezentei legi, prin zi de referinta se intelege ziua votarii pentru membrii din Romania in Parlamentul European.
(5) Cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European.
(6) Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care, in ziua de referinta, sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.
(7) Cetatenii romani care au drept de vot si au implinit, pana in ziua de referinta inclusiv, varsta de 23 de ani au dreptul de a fi alesi in Parlamentul European.
(8) Dispozitiile alin. (5) – (7) se aplica si cetatenilor romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate si au drept de vot in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(9) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in sensul art. 17 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, care au resedinta sau domiciliul pe teritoriul Romaniei, au drept de vot si de a fi alesi ca membri din Romania in Parlamentul European, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, sub rezerva indeplinirii cerintelor prezentei legi.
(10) Pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, atat alegatorul resortisant, cat si alegatorul comunitar au dreptul la un singur vot.
ART. 6
(1) In sensul prezentei legi, prin perioada electorala se intelege intervalul de timp care incepe la data aducerii la cunostinta publica a zilei de referinta si se incheie odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei de referinta si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor, validarea alegerilor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In sensul prezentei legi, prin act de identitate se intelege un act de identitate emis de statul roman, respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, iar in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.
(3) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani aflati in strainatate sau de cetatenii romani domiciliati in strainatate.
ART. 7
(1) Partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se pot asocia intre ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala, in scopul participarii la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European. Un partid politic, o alianta politica sau o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.
(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central in termen de 48 de ore de la infiintarea acestuia.
(3) Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, in termen de 24 de ore de la inregistrarea acestuia.
(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de orice persoana fizica sau juridica interesata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 24 de ore de la afisare.
(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 24 de ore de la afisare.
(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarare definitiva.*)
(7) Partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au constituit o alianta electorala pot propune candidati numai din partea aliantei electorale.
(8) Protocolul de constituire a unei aliante electorale, care a fost admis prin decizie a Biroului Electoral Central si care a ramas definitiv, ca urmare a necontestarii sau ca urmare a pronuntarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, poate fi desfiintat numai prin acordul partilor semnatare ale protocolului de constituire a aliantei electorale.
(9) Acordul de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale se depune la Biroul Electoral Central cu cel putin 4 zile inaintea termenului-limita de depunere a candidaturilor.
(10) Dispozitiile alin. (3) – (6) se aplica in mod corespunzator in cazul acordului de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale.
(11) In cazul desfiintarii protocolului de constituire a unei aliante electorale dupa expirarea termenului de depunere a semnelor electorale, membrii aliantei electorale desfiintate participa la alegeri fara semn electoral.
(12) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliantele politice se aplica in mod corespunzator si aliantelor electorale.
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

ART. 8
(1) Cetatenii romani care fac parte din urmatoarele categorii: judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organica, nu pot fi alesi ca membri din Romania in Parlamentul European.
(2) Persoanele eligibile comunitar care fac parte din categorii similare celor prevazute la alin. (1), in statele ai caror cetateni sunt, nu pot fi alesi ca membri din Romania in Parlamentul European.
ART. 9
(1) Fara a aduce atingere incompatibilitatilor prevazute de Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificarile ulterioare, calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibila cu calitatea de deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, de membru al Guvernului Romaniei, cu functiile prevazute la art. 81 si 82 din cartea I titlul IV cap. III sectiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu functii echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.
(2) In termen de 30 de zile de la data validarii rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European, persoanele aflate in situatia de incompatibilitate trebuie sa opteze intre mandatul de parlamentar european si functia care genereaza incompatibilitatea, demisionand din una dintre aceste functii.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca apare sau continua sa existe un caz de incompatibilitate cu functiile prevazute la art. 81 si 82 din cartea I titlul IV cap. III sectiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele aflate in incompatibilitate sunt considerate demisionate din functia de parlamentar european. Demisia se constata prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se comunica Parlamentului European.
(4) Agentia Nationala de Integritate constata cazurile de incompatibilitate intre mandatul de parlamentar european si functiile prevazute la alin. (1) si le comunica Autoritatii Electorale Permanente in termen de 15 zile de la constatare.
(5) Dupa caz, Autoritatea Electorala Permanenta notifica Parlamentului European cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 7 alin. (1) si (2) din Actul din 1976, in care se regasesc membrii din Romania in Parlamentul European, sau constata, potrivit alin. (3), demisia persoanelor aflate in incompatibilitate.
(6) In cel mult 15 zile de la validarea mandatelor, membrii din Romania in Parlamentul European sunt obligati sa isi declare averea si interesele la Agentia Nationala de Integritate, folosind formularele prevazute de anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si de anexa la Hotararea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, cu modificarile ulterioare. Declaratiile de avere si de interese se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Integritate si se actualizeaza anual.
(7) Autoritatea Electorala Permanenta indeplineste formalitatile necesare acceptarii candidatilor declarati alesi in Parlamentul European.
(8) Cu exceptia cazurilor prevazute de alin. (3), constatarea incetarii mandatului de parlamentar european se face conform Actului din 1976 si Regulamentului de procedura al Parlamentului European.
ART. 10
(1) Ziua de referinta este duminica. Aducerea la cunostinta publica a zilei de referinta se face cu cel putin 90 de zile inainte, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului privind stabilirea zilei de referinta.
(2) Ziua de referinta este stabilita in cadrul perioadei hotarate in acest scop de Consiliul Uniunii Europene.

CAPITOLUL II
Exercitarea dreptului de vot si de a fi ales ca membru din Romania in Parlamentul European

ART. 11
(1) Listele electorale sunt permanente, speciale si suplimentare.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc pe localitati si cuprind toti alegatorii resortisanti care domiciliaza in localitatea pentru care ele au fost intocmite.
(3) Listele electorale permanente se intocmesc la comune, pe sate si, dupa caz, strazi, iar la orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi si, dupa caz, blocuri.
(4) Listele electorale permanente cuprind, in ordinea numarului imobilelor in care locuiesc alegatorii resortisanti, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numarul actului de identitate.
(5) In cazul in care listele electorale permanente nu pot fi intocmite in conformitate cu prevederile alin. (2) – (4), alegatorii resortisanti pot fi inscrisi in listele electorale permanente in ordine alfabetica, cu avizul biroului electoral judetean sau de sector.
(6) In cel mult 45 de zile de la data aducerii la cunostinta publica a zilei de referinta, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date selecteaza si prelucreaza datele privind alegatorii resortisanti cuprinse in Registrul national de evidenta a persoanelor, tipareste si pune gratuit la dispozitia primarilor, prin structurile sale teritoriale, doua exemplare ale listelor electorale permanente. Listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(7) Un exemplar al listelor electorale permanente se pastreaza de primar, iar celalalt se preda judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost intocmit.
(8) Actualizarea listelor electorale permanente se realizeaza de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale impreuna cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
(9) In termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, primarul este obligat sa puna la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice si a aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente.
(10) Alegatorii resortisanti au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale permanente. In acest scop, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia acestora, spre consultare, listele electorale permanente si sa organizeze actiuni de informare si de indrumare a alegatorilor pentru efectuarea verificarilor necesare.
(11) Intampinarile privind omisiunile, inscrierile gresite, oricare alte erori din liste, precum si refuzul de a permite verificarea inscrierii se fac in scris la primarul localitatii, acesta fiind obligat sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(12) Contestatiile cu privire la solutionarea intampinarilor se depun in scris, in termen de 5 zile de la comunicarea dispozitiilor, la judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul si se solutioneaza de aceasta in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(13) In termen de 48 de ore de la solutionarea intampinarilor si operarea modificarilor in listele electorale permanente, primarii au obligatia de a le transmite Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(14) Cu cel putin 5 zile inainte de ziua de referinta, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin structurile sale teritoriale, tipareste si pune gratuit la dispozitia primarilor, in 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegatorii resortisanti din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(15) Copiile de pe listele electorale permanente cuprind numele si prenumele alegatorului resortisant, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numarul actului de identitate, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
(16) Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, in doua exemplare, pe baza de proces-verbal, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu doua zile inainte de ziua de referinta. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in ziua de referinta. Al treilea exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(17) Orice neconcordanta intre lista electorala permanenta si copie se solutioneaza de primar de indata, prin dispozitie, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta.
(18) Orice modificare intervenita in lista electorala permanenta, dupa predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica, in scris, de indata acestuia de catre primar.
ART. 12
(1) Cel mai tarziu cu 60 de zile inaintea zilei de referinta, cetatenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, care au domiciliul sau resedinta in Romania pot face cereri de inscriere in listele electorale speciale. Aceste cereri se depun in scris la primarul localitatii de domiciliu sau de resedinta, insotite de o copie a unui document de identitate valabil.
(2) Listele electorale speciale cuprind numele si prenumele alegatorului comunitar, cetatenia si adresa la care alegatorul comunitar locuieste in Romania.
(3) Modelul si cuprinsul cererii se stabilesc de Guvern, prin hotarare*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Electorale Permanente. Cererea constituie un act public si se afla sub incidenta art. 292 din Codul penal.
(4) In sensul prezentei legi, prin document de identitate valabil al alegatorului comunitar sau al persoanei eligibile comunitar se intelege orice document eliberat de statul membru al carui cetatean este titularul, altul decat Romania, si care este considerat act de identitate in statul emitent.
(5) Primarul comunica solicitantului raspunsul la cerere in cel mult 10 zile de la data inregistrarii acesteia.
(6) Listele electorale speciale se semneaza de primar si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Un exemplar al listelor electorale speciale se pastreaza de catre primar, iar celalalt se preda la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(7) Alegatorii comunitari raman inscrisi in listele electorale speciale pana cand solicita radierea din aceste liste sau pana cand sunt radiati deoarece nu mai indeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegatorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuata de catre primar.
(8) Intampinarile privind refuzul inscrierii, omisiunile, inscrierile gresite si oricare alte erori din listele electorale speciale se fac in scris la primarul unitatii administrativ-teritoriale, acesta fiind obligat sa le solutioneze in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(9) Contestatiile cu privire la solutionarea intampinarilor se depun in scris, in termen de 5 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cetateanul statului membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, si se solutioneaza de aceasta in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(10) Cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea zilei de referinta, primarii transmit Autoritatii Electorale Permanente, in vederea indeplinirii atributiei prevazute la art. 15, copii de pe cererile de inscriere in listele electorale speciale insotite de copiile documentelor de identitate.
(11) Primarul realizeaza copii de pe listele electorale speciale, care cuprind alegatorii comunitari din fiecare sectie de votare. Cu doua zile inainte de ziua de referinta, primarul preda doua exemplare ale copiilor de pe listele electorale speciale, pe baza de proces-verbal, birourilor electorale ale sectiilor de votare. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat in ziua de referinta. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(12) Copiile de pe listele electorale speciale se semneaza de primar si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
(13) Copiile de pe listele electorale speciale cuprind numele si prenumele alegatorului comunitar, cetatenia, adresa la care alegatorul comunitar locuieste in Romania, conform cererii in baza careia alegatorul comunitar a fost inscris in listele electorale speciale, numarul sectiei de votare si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
(14) Orice neconcordanta intre lista electorala speciala si copia de pe aceasta se solutioneaza de primar de indata, prin dispozitie, pe baza datelor cuprinse in lista electorala speciala.
(15) Primarul comunica, in scris, de indata biroului electoral al sectiei de votare si Autoritatii Electorale Permanente orice modificare intervenita in lista electorala speciala, dupa predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de inscriere in listele electorale speciale, care se face de catre alegatorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria raspundere, care se prezinta de catre persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 9 martie 2009.

ART. 13
(1) Alegatorii resortisanti care in ziua de referinta se afla in alta localitate decat cea de domiciliu isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, fiind inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in listele electorale suplimentare.
(2) Membrii biroului electoral al sectiei de votare si persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea si sunt inscrise in listele electorale suplimentare.
(3) Alegatorii resortisanti care in ziua de referinta se afla in strainatate voteaza la orice sectie de votare organizata in strainatate si sunt inscrisi in listele electorale suplimentare.
(4) Alegatorii resortisanti care isi exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt inscrisi in listele electorale suplimentare.
(5) In listele electorale suplimentare sunt trecuti si alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza in raza teritoriala a sectiei de votare respective, insa au fost omisi din lista electorala permanenta sau din copia de pe aceasta existenta la sectia de votare.
(6) Dispozitiile alin. (1) – (4) se aplica in mod corespunzator in cazul alegatorilor comunitari.
ART. 14
(1) La depunerea candidaturii, un cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, prezinta urmatoarele:
a) o declaratie pe propria raspundere, prin care precizeaza cetatenia, adresa de domiciliu sau de resedinta din Romania, colectivitatea locala ori circumscriptia din statul al carui cetatean este unde a fost inscris ultima data in lista electorala si ca nu mai candideaza la alegerile pentru Parlamentul European intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
b) o adeverinta eliberata de autoritatea competenta din statul al carui cetatean este, care sa ateste ca nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales in acel stat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de aceasta autoritate;
c) un document de identitate valabil.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a) constituie un act public si se afla sub incidenta art. 292 din Codul penal.
(3) Dispozitiile art. 16 si 17 se aplica in mod corespunzator.
(4) Modelul declaratiei prevazute la alin. (1) lit. a) se stabileste de Guvern, prin hotarare*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Electorale Permanente.
(5) In termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar, Biroul Electoral Central transmite Autoritatii Electorale Permanente un exemplar al dosarului de candidatura al acesteia.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de inscriere in listele electorale speciale, care se face de catre alegatorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria raspundere, care se prezinta de catre persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 9 martie 2009.

ART. 15
(1) Autoritatea Electorala Permanenta informeaza autoritatile cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegatorii comunitari care au fost inscrisi in listele electorale speciale si la persoanele eligibile comunitar a caror candidatura a fost admisa de Biroul Electoral Central.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta furnizeaza autoritatilor cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene informatiile solicitate privind cetatenii romani care si-au exprimat intentia de a vota in statele membre respective.
(3) In cazul in care Autoritatea Electorala Permanenta este informata de o autoritate cu responsabilitati similare din alt stat membru al Uniunii Europene asupra faptului ca un cetatean roman a fost inscris in lista electorala a acelui stat, instiinteaza Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, in vederea radierii acestuia din copia de pe lista electorala permanenta, precum si Ministerul Afacerilor Externe.
(4) La solicitarea cetatenilor romani care doresc sa candideze la alegerile pentru Parlamentul European in alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Electorala Permanenta elibereaza adeverinte care atesta ca nu au fost lipsiti de dreptul de a fi ales in Romania sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de autoritatile romane.
(5) In urma schimbului de informatii cu autoritatile cu responsabilitati similare din alte state membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Electorala Permanenta aduce la cunostinta Biroului Electoral Central cazurile in care cetatenii romani candideaza la alegerile pentru Parlamentul European in alte state membre ale Uniunii Europene.
(6) Autoritatea Electorala Permanenta este singura autoritate publica din Romania care poate schimba informatii privind drepturile electorale ale cetatenilor romani si ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene cu autoritatile cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(7) Autoritatile publice din Romania au obligatia de a sprijini Autoritatea Electorala Permanenta in indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) – (6).
ART. 16
(1) Pot propune liste de candidati numai partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, precum si aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi. Listele de candidati pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 60 de zile inainte de ziua de referinta.
(2) Listele de candidati se depun in scris, in 4 exemplare – un exemplar original si 3 copii -, se semneaza de conducerea partidului politic, a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, a aliantei politice sau a aliantei electorale sau de persoanele imputernicite in mod expres pentru a le semna si cuprind numele, prenumele, prenumele parintilor, locul si data nasterii, cetatenia, adresa, apartenenta politica, ocupatia si profesia candidatilor.
(3) Candidatii propusi de un partid politic, o alianta politica sau electorala trebuie sa faca parte din partidul politic respectiv sau, dupa caz, dintr-un partid politic, membru al aliantei respective.
(4) Pentru a fi inregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidati propuse de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau aliantele electorale trebuie insotite de o lista cuprinzand cel putin 200.000 de sustinatori. Lista sustinatorilor se depune intr-un singur exemplar.
(5) Lista de candidati trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) un exemplar al listei sustinatorilor;
b) copia actului de identitate al fiecarui candidat;
c) declaratiile de acceptare a candidaturii, intocmite in cate 4 exemplare; declaratia de acceptare a candidaturii este semnata si datata personal de candidat si cuprinde numele, prenumele, prenumele parintilor, locul si data nasterii, cetatenia, adresa, apartenenta politica, ocupatia si profesia candidatului, consimtamantul expres de a candida, precum si precizarea indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de lege pentru a candida;
d) declaratiile de avere si de interese ale candidatilor prevazute de anexa la Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si de anexa la Hotararea Guvernului nr. 506/2003, cu modificarile ulterioare, completate si semnate de candidati, intocmite in cate doua exemplare;
e) declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucratori ai Securitatii sau de colaboratori ai acesteia, al caror model este prevazut in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, intocmite in cate doua exemplare.
(6) Declaratiile de avere si de interese ale candidatilor se publica pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, in termen de 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor. Declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucratori ai Securitatii sau de colaboratori ai acesteia sunt inaintate, in termen de 24 de ore de la inregistrare, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(7) Doua exemplare ale listei de candidati si ale declaratiilor de acceptare a candidaturii, certificate de presedintele Biroului Electoral Central prin semnatura si aplicarea stampilei, se restituie depunatorului, care are obligatia de a depune un exemplar din fiecare la Tribunalul Bucuresti.
(8) Listele de candidati pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European se intocmesc astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe.
(9) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi cu cel mult 10 mai mare decat numarul mandatelor la care are dreptul Romania in Parlamentul European.
(10) Fiecare partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica sau alianta electorala care participa la alegerile pentru Parlamentul European in conditiile prezentei legi poate depune numai o singura lista de candidati.
(11) Nerespectarea dispozitiilor alin. (8) atrage nulitatea listei de candidati. Nulitatea se constata prin decizie a Biroului Electoral Central.
ART. 17
(1) Poate candida ca independent cetateanul roman sau cetateanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales si este sustinut de cel putin 100.000 de alegatori. Cererea de admitere a candidaturii independente se depune la Biroul Electoral Central, in 4 exemplare, insotita de un exemplar al listei de sustinatori, cu cel putin 60 de zile inainte de ziua de referinta.
(2) Cererea de admitere a candidaturii independente cuprinde numele, prenumele, prenumele parintilor, cetatenia, domiciliul, locul si data nasterii, ocupatia si profesia candidatului, precum si semnatura acestuia.
(3) Dispozitiile art. 16 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator. Doua exemplare ale propunerii de candidatura independenta, certificate de presedintele Biroului Electoral Central prin semnatura si aplicarea stampilei, se restituie depunatorului, care are obligatia de a depune un exemplar la Tribunalul Bucuresti.
(4) Nu se pot depune liste de candidati independenti. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale. Nu se admit candidaturi independente ale membrilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
ART. 18
(1) Un alegator poate sustine un singur/o singura partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau candidat independent.
(2) Lista sustinatorilor constituie un act public, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal. In finalul listei, persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere, prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor si cel al declaratiei pe propria raspundere sunt stabilite prin hotarare*) a Guvernului.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 77/2007 privind modelul listei de alegatori ce sustin partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau aliantele electorale, precum si cel al listei de alegatori ce sustin candidatul independent la alegerile pentru membri din Romania in Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007.

ART. 19
(1) Biroul Electoral Central verifica indeplinirea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care indeplinesc aceste conditii sau respinge candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale.
(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de catre Biroul Electoral Central se face prin decizie, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acestora.
(3) Biroul Electoral Central intocmeste procese-verbale din care rezulta data si ora afisarii deciziilor de admitere sau, dupa caz, de respingere a candidaturii.
(4) Candidatii pot renunta la candidaturi pana la data ramanerii definitive a candidaturilor. In acest scop, acestia declara in scris pe propria raspundere ca renunta la candidatura. Declaratia se depune la Biroul Electoral Central.
(5) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si aliantele politice sau electorale pot retrage candidaturi de pe lista si pot depune alte propuneri pentru completarea listei de candidati pana la data-limita de depunere a candidaturilor. Retragerea candidaturilor se face printr-o cerere scrisa semnata de aceleasi persoane care semneaza listele de candidati initiale.
(6) In cazul unei renuntari la candidatura sau al decesului unui candidat dupa data-limita de depunere a candidaturilor, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si aliantele politice sau electorale nu au posibilitatea inlocuirii candidatului.
(7) O persoana nu poate accepta decat o singura candidatura. In cazul in care o persoana candideaza de mai multe ori la aceleasi alegeri pentru Parlamentul European, propunerile de candidatura a acesteia sunt nule de drept. Nulitatea se constata prin decizie a Biroului Electoral Central.
ART. 20
(1) In termen de 24 de ore de la inregistrare, Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica listele de candidati si candidaturile independente pe care le-a primit, prin afisare la sediul sau, la sediile birourilor electorale judetene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si la sediul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, precum si prin intermediul Societatii Romane de Televiziune si al Societatii Romane de Radiodifuziune.
(2) Pana la implinirea a 45 de zile inainte de ziua de referinta, alegatorii resortisanti, alegatorii comunitari, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.
(3) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se depun in scris la Tribunalul Bucuresti si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare.
(4) Impotriva hotararii se poate face apel, in termen de 24 de ore de la pronuntare, la Curtea de Apel Bucuresti. Apelul se solutioneaza in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva.*)
(5) In termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevazute la alin. (2) – (4), Biroul Electoral Central constata, pe baza de proces-verbal, ramanerea definitiva a candidaturilor si comunica birourilor electorale listele de candidaturi si candidaturile independente definitive inregistrate, in ordinea rezultata din aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 373/2004**), cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti, se procedeaza astfel:
a) in prima etapa, listele de candidati ale partidelor politice, ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ale aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea, care au membri in Parlamentul European, se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central; lista primului partid, primei aliante politice, primei aliante electorale, primei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale extras/extrase din urna se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 1; lista celui de-al doilea partid politic, celei de-a doua aliante politice, celei de-a doua aliante electorale, celei de-a doua organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale extras/extrase se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 2. Imprimarea continua pana la epuizarea listelor de candidati ale tuturor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
b) in etapa a doua, listele partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite care nu au membri in Parlamentul European se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central.
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.
**) Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin art. 76 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 21
(1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si birourile electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.
(4) Nimeni nu poate fi in acelasi timp membru a doua sau mai multe birouri electorale.
(5) Procesele-verbale intocmite cu prilejul constituirii si completarii birourilor electorale atesta calitatea de membru al biroului electoral.
ART. 22
(1) Birourile electorale judetene, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si birourile electorale ale sectiilor de votare lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lor si adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Biroul Electoral Central lucreaza in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii si hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
ART. 23
(1) Reprezentantii partidelor politice, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ai aliantelor politice sau electorale dintre acestea in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.
(2) Reprezentantii partidelor politice, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ai aliantelor politice sau electorale dintre acestea in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua de referinta, cu respectarea, dupa caz, a conditiilor prevazute la art. 24, 26, 28 si 29.
(3) Calitatea de membru al unui birou electoral inceteaza de drept in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege. Constatarea incetarii de drept a calitatii de membru al unui birou electoral se face, in termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de catre presedintele biroului electoral ierarhic superior, iar in cazul Biroului Electoral Central, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea alegerilor

ART. 24
(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri.
(2) Desemnarea celor 5 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, in termen de 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei de referinta, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris, cu doua zile inainte, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European si se aduce la cunostinta publica prin mass-media.
(3) La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe cate un reprezentant, desemnat ca atare, al fiecarui partid politic si al fiecarei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care are membri in Parlamentul European. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte si de prim-magistratul-asistent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati ii aleg din randul lor, prin vot secret, pe presedintele Biroului Electoral Central si pe loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, in componenta Biroului Electoral Central intra presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, precum si cate un reprezentant al fiecarui partid politic si al fiecarei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European. Autoritatea Electorala Permanenta comunica presedintelui Biroului Electoral Central, de indata ce a fost ales, lista partidelor politice si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European.
(5) Constituirea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care reprezinta actul de investire. In aceasta alcatuire, Biroul Electoral Central indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi.
(6) In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a candidaturilor, fiecare partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica sau electorala dintre acestea care participa la alegeri si care nu are membri in Parlamentul European comunica, in scris, Biroului Electoral Central numele si prenumele reprezentantului lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii propusi se face prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care se fac comunicarile, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea care au comunicat reprezentantii.
ART. 25
(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea si interpretarea unitara a dispozitiilor prezentei legi; asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri;
b) constata indeplinirea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege pentru candidaturi;
c) comunica birourilor electorale judetene, birourilor electorale de sector si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate candidaturile admise si le face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio si de televiziune;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale judetene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege; in cazul in care pentru solutionarea unei intampinari sau contestatii sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecator din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificari nu se pot face in ziua de referinta;
e) constata, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale ierarhic inferioare, daca exista partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral prevazut la art. 51 alin. (1) si candidati independenti care au intrunit coeficientul electoral prevazut la art. 51 alin. (2) si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral si a candidatilor independenti care au intrunit coeficientul electoral;
f) primeste de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor si de la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate procesele-verbale prevazute la art. 50; centralizeaza voturile valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidat independent care indeplineste conditia prevazuta la lit. e) si asigura repartizarea si atribuirea mandatelor;
g) anuleaza rezultatul alegerilor in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului in sectiile de votare unde s-a constatat frauda;
h) poate dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si a rezultatului alegerilor dintr-un judet, sector sau din sectiile de votare din strainatate, in situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale;
i) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, in baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national;
j) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii albe a alegerilor.
(2) Biroul Electoral Central indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege.
(3) Cererea de anulare a alegerilor pentru frauda electorala se poate face numai de catre partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum si de candidatii independenti. Cererea se depune la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa numai daca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central trebuie facuta in cel mult 48 de ore de la inregistrare. In termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizeaza un nou scrutin in sectiile de votare unde s-a constatat frauda electorala. Biroul electoral judetean, biroul electoral de sector al municipiului Bucuresti sau biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si autoritatile publice locale sau, dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe vor asigura buna desfasurare a noului scrutin. Acesta va avea loc numai in sectiile de votare unde s-a constatat frauda, in baza listelor electorale utilizate si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentei legi. Operatiunile electorale privind numararea voturilor si constatarea rezultatelor se suspenda pana la obtinerea noilor rezultate.
(4) Dupa solutionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru frauda electorala si centralizarea rezultatului alegerilor, Biroul Electoral Central valideaza alegerile si asigura publicarea rezultatului acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In termen de 48 de ore de la publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea.
(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adopta decizii si hotarari. Hotararile Biroului Electoral Central se dau pentru interpretarea unitara a prezentei legi si sunt general obligatorii. Deciziile Biroului Electoral Central se dau pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor care sunt de competenta sa. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala. Deciziile se aduc la cunostinta prin afisare si prin orice mijloc de publicitate, iar hotararile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 26
(1) Biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti este constituit din 3 judecatori, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de catre aceasta prin hotarare si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri.
(2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, cu 60 de zile inainte de ziua de referinta, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai acestuia, sau in cazul biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore inainte. Tragerea la sorti se face pe functii, presedinte si loctiitor, si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat in termen de 24 de ore cu reprezentantul Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Cel mai tarziu cu 15 zile inainte de ziua de referinta, biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti se completeaza cu cate un reprezentant al fiecarui partid politic, al fiecarei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice sau electorale care are membri in Parlamentul European si participa la alegeri. Pana la aceasta data, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si au membri in Parlamentul European au obligatia de a transmite numele si prenumele reprezentantului lor biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(4) In termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut de alin. (3) se va proceda la completarea biroului cu cate un reprezentant al fiecarui partid politic, al fiecarei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si care nu are membri in Parlamentul European de presedintele biroului, prin tragere la sorti in prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii. Pana la aceasta data, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si care nu au membri in Parlamentul European au obligatia de a transmite biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
ART. 27
(1) Birourile electorale judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor prezentei legi de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul judetului sau sectorului municipiului Bucuresti; asigura, impreuna cu prefectii, instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
c) vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare; distribuie, pe baza de proces-verbal, impreuna cu primarii, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea “VOTAT” si celelalte materiale necesare procesului electoral birourilor electorale ale sectiilor de votare;
d) in baza tabelului transmis de Autoritatea Electorala Permanenta, care cuprinde alegatorii comunitari inscrisi in listele electorale speciale, confirma, la solicitarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din raza lor teritoriala, ca alegatorii comunitari care se prezinta la vot potrivit art. 13 sunt inscrisi in listele electorale speciale;
e) totalizeaza voturile valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si fiecare candidat independent si comunica rezultatele Biroului Electoral Central in vederea stabilirii pragului electoral;
f) centralizeaza rezultatele numararii voturilor pentru judetul sau sectorul municipiului Bucuresti in care functioneaza si inainteaza Biroului Electoral Central procesul-verbal prevazut de art. 50, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare, indosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, precum si toate intampinarile si contestatiile primite;
g) predau, pe baza de proces-verbal, tribunalelor judetene, respectiv Tribunalului Bucuresti buletinele de vot nule si cele contestate, precum si celelalte documente si materiale detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(2) Birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit prezentei legi.
(3) Deciziile biroului electoral judetean sau ale sectorului municipiului Bucuresti se aduc la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(4) In cazul in care constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
ART. 28
(1) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate este constituit din 3 judecatori in exercitiu ai Tribunalului Bucuresti, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de aceasta prin hotarare si cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(2) Dispozitiile art. 26 alin. (2) – (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate are urmatoarele atributii:
a) vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare din strainatate, urmareste si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala pentru organizarea scrutinului in strainatate; asigura instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea “VOTAT”, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral;
d) cel mai tarziu cu 5 zile inaintea zilei de referinta, primeste de la Autoritatea Electorala Permanenta tabelul cuprinzand cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, precum si tabelul cuprinzand alegatorii comunitari inscrisi in listele electorale speciale pe care le transmite, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate;
e) totalizeaza numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti, pe care il comunica Biroului Electoral Central in vederea stabilirii pragului electoral;
f) centralizeaza rezultatele alegerilor din sectiile de votare din strainatate si inainteaza Biroului Electoral Central procesul-verbal prevazut de art. 50, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si toate intampinarile si contestatiile.
(4) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit legii.
(5) Deciziile se aduc la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(6) In cazul in care constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare organizate in strainatate, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Dispozitiile art. 49 alin. (9) se aplica in mod corespunzator.
ART. 29
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt de regula magistrati sau alti juristi, precum si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri. Birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.
(2) Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face cu cel mult 10 zile inainte de ziua de referinta, de catre presedintele tribunalului, in sedinta publica anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti, pe functii, dintre magistrati sau alti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti.
(3) Listele magistratilor care vor participa la tragerea la sorti se intocmesc de catre presedintele tribunalului, iar cele ale altor juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului, pana cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea zilei de referinta. Listele vor cuprinde un numar de persoane mai mare cu cel putin 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor.
(4) In listele prevazute la alin. (3) vor fi trecuti numai juristi care nu au apartenenta politica si indeplinesc conditiile prevazute de art. 21 alin. (2).
(5) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata, la propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputatie buna in localitate, care nu fac parte din niciun partid politic si din nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si care nu sunt rude pana la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidati.
(6) Lista propusa de prefect va cuprinde un numar de persoane mai mare cu cel putin 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului. Lista va contine: numele, prenumele, adresele, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse. Lista va fi insotita de declaratii pe propria raspundere ale persoanelor propuse privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4).
(7) Propunerile de persoane din lista intocmita de presedintele tribunalului si cele din listele intocmite de prefect trebuie avizate de Autoritatea Electorala Permanenta, pe baza evaluarii activitatii desfasurate la alegerile anterioare, indiferent de tipul lor, ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora, acolo unde este cazul. Listele sunt transmise spre avizare Autoritatii Electorale Permanente, de catre prefecti, in formatul solicitat de aceasta. Avizul Autoritatii Electorale Permanente se comunica prefectilor si presedintilor tribunalelor pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea desemnarii presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora.
(8) Gruparea in lista a persoanelor in vederea tragerii la sorti se va face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele acestor persoane sa fie situate in apropierea sediului biroului electoral al sectiei de votare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului judetean. Procesul-verbal constituie actul de investitura.
(9) In cel mult 48 de ore de la tragerea la sorti, presedintele tribunalului transmite biroului electoral judetean sau, dupa caz, birourilor electorale de sector lista persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora.
(10) In cel mult doua zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (9), partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri sunt obligate sa comunice biroului electoral judetean, respectiv biroului electoral de sector, in cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. Un partid politic, o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, o alianta politica sau electorala dintre acestea care participa la alegeri poate avea intr-un birou electoral al unei sectii de votare cel mult 3 reprezentanti.
(11) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea se face de presedintele biroului electoral judetean, respectiv de presedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, in prezenta reprezentantilor partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea in biroul electoral judetean sau in biroul electoral al sectorului respectiv, in 48 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (10). Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare pot avea loc in ambele zile si se consemneaza in procese-verbale care constituie actele de investitura. Birourile electorale ale sectiilor de votare se considera constituite la data completarii acestora cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si aliantelor politice sau electorale dintre acestea.
(12) Ordinea de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare este urmatoarea:
a) in prima etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu cate un reprezentant propus de fiecare partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica sau electorala dintre acestea care participa la alegeri si are membri in Parlamentul European;
b) in a doua etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu cate un reprezentant propus de fiecare partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica sau electorala dintre acestea care participa la alegeri si nu are membri in Parlamentul European; desemnarea reprezentantilor acestora se face potrivit ordinii stabilite la completarea biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti;
c) in cazul in care, potrivit ordinii stabilite la completarea biroului electoral judetean, o formatiune politica dintre cele prevazute la lit. a) sau b) are dreptul la un reprezentant intr-un birou electoral, dar pentru acel birou electoral nu a propus niciun reprezentant, la completarea biroului electoral respectiv este luata in considerare formatiunea politica dintre cele prevazute la lit. a) sau b) imediat urmatoare, care a propus un reprezentant pentru acel birou.
(13) In situatia in care, in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (12), exista birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au putut fi completate cu numarul maxim de membri prevazut de alin. (1), completarea acestora se face dupa cum urmeaza:
a) ordinea de completare se stabileste prin tragerea la sorti a tuturor partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si care au propus reprezentanti in birourile electorale ale sectiilor de votare;
b) fiecare birou electoral care nu a putut fi completat cu numarul maxim de membri se completeaza, in ordinea stabilita potrivit lit. a), cu cate o persoana care reprezinta a doua optiune a formatiunii politice pentru biroul electoral respectiv; in cazul in care, potrivit ordinii prevazute la lit. a), o formatiune politica are dreptul la un reprezentant intr-un birou electoral, dar pentru acel birou electoral nu are o a doua optiune, la completarea biroului electoral respectiv este luata in considerare formatiunea politica imediat urmatoare care are o a doua optiune pentru acel birou;
c) in cazul in care mai exista birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au putut fi completate cu numarul maxim de membri, operatiunea prevazuta la lit. b) se repeta cu persoanele care reprezinta a treia optiune pentru birourile electorale respective.
(14) In cazul in care, in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (13), mai exista birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au cel putin 5 membri, respectiv presedinte, loctiitor si 3 membri, acestea urmeaza a fi completate cu persoane din lista propusa de prefect, prevazuta la alin. (5) si (6).
(15) La solicitarea scrisa a delegatilor partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea, care au desemnat reprezentanti in birourile electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral judetean ori, dupa caz, al biroului electoral al sectorului pune la dispozitia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(16) In doua zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral judetean sau, dupa caz, al biroului electoral al sectorului comunica primarilor, prin intermediul prefectilor, componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare aflate in raza teritoriala a localitatilor acestora.
ART. 30
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate sunt constituite dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, de regula din cadrul acesteia, si un numar intre 2 si 6 membri stabiliti de presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dintr-o lista intocmita de Ministerul Afacerilor Externe, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de ziua de referinta, la propunerea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si care au membri in Parlamentul European. In cazul in care numarul persoanelor propuse de acestea este insuficient, lista este completata de Ministerul Afacerilor Externe cu alte persoane cu o buna reputatie si fara apartenenta politica. Lista este transmisa spre avizare Autoritatii Electorale Permanente de catre Ministerul Afacerilor Externe, in formatul solicitat de aceasta. Avizul Autoritatii Electorale Permanente se comunica Ministerului Afacerilor Externe pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea desemnarii presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora.
(2) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se suporta de catre cei care ii desemneaza.
ART. 31
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc de la primari, pe baza de proces-verbal, cu doua zile inainte de ziua de referinta, doua copii de pe listele electorale permanente si doua copii de pe listele electorale speciale, care cuprind alegatorii din sectia de votare; un exemplar din fiecare tip de lista este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in ziua de referinta;
b) primesc, pe baza de proces-verbal, de la primari buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea “VOTAT”, formularele pentru incheierea proceselor-verbale, alte imprimate si materiale necesare desfasurarii procesului electoral, precum si un buletin de vot anulat, dupa caz, de catre presedintele biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pe care il vor afisa la sediul sectiei de votare intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare alegerilor; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate primesc aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
c) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;
d) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii;
e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
f) predau birourilor electorale judetene sau, dupa caz, biroului electoral al sectorului procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se refera, precum si dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare, indosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate predau procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se refera, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate sau, in cazul in care acesta si-a incetat activitatea, Tribunalului Bucuresti; dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare din strainatate, indosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, sunt predate Autoritatii Electorale Permanente de catre Ministerul Afacerilor Externe;
g) predau, pe baza de proces-verbal, reprezentantului judecatoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul si care se afla la sediul biroului electoral judetean sau, dupa caz, la sediul biroului electoral de sector buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale utilizate in desfasurarea votarii; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate inainteaza aceste materiale reprezentantelor diplomatice, care, in termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, le predau in vederea topirii de catre operatorii economici specializati;
h) furnizeaza, in ziua de referinta, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central.
(2) Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc orice alte atributii care le revin potrivit legii.
(3) Dupa predare, materialele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sigileaza de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se pastreaza, pana la transportul lor la localurile sectiilor de votare, sub paza, intr-un singur spatiu pus la dispozitie de primarul unitatii administrativ-teritoriale in care acestea isi desfasoara activitatea. In cazul sectiilor de votare din strainatate, dupa primire, materialele prevazute la lit. b) se sigileaza de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se pastreaza, pana la transportul lor la localurile sectiilor de votare, intr-un singur spatiu pus la dispozitie de seful reprezentantei diplomatice din statul respectiv.
ART. 32
(1) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri.
(2) Contestatiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, la Inalta Curte de Casatie si Justitie si se solutioneaza de acestea in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, dupa caz, hotararea pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este definitiva.*)
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

ART. 33
Birourile electorale judetene, birourile electorale de sector, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea dupa data predarii catre birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii, pe care le-au intocmit, cu conditia confirmarii lipsei oricaror erori sau neconcordante in acestea.
ART. 34
(1) Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) in localitatile cu o populatie de peste 1.000 de locuitori, cate o sectie de votare la 1.000 – 2.000 de locuitori;
b) in localitatile cu o populatie sub 1.000 de locuitori, o singura sectie de votare;
c) se pot organiza sectii de votare si in satele, grupele de sate sau cartierele cu o populatie de pana la 1.000 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km fata de sediul celei mai apropiate sectii de votare din resedinta comunei, orasului sau municipiului.
(2) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu sprijinul structurilor teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, in termen de cel mult 15 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei de referinta.
(3) Numerotarea sectiilor de votare de pe raza teritoriala a unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti se stabileste de catre prefect, in termen de cel mult 5 zile de la delimitarea sectiilor de votare, incepand cu localitatea resedinta de judet si continuand cu cele din municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege.
(4) In cel mult 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), prefectii comunica Autoritatii Electorale Permanente delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, precum si alte date relevante privind imobilul in care se va desfasura votarea, in formatul stabilit de aceasta. Orice modificare privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si locurile de desfasurare a votarii se comunica Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 48 de ore.
(5) Cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea zilei de referinta, prefectii aduc la cunostinta publica delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii in care se indica si locul de desfasurare a votarii.
(6) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date vor asigura datele, informatiile si sprijinul necesar pentru indeplinirea de catre prefecti a obligatiilor prevazute la alin. (3) – (5).
(7) Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza una sau mai multe sectii de votare pentru alegatorii care se afla in strainatate in ziua de referinta.
(8) In afara sectiilor de votare prevazute la alin. (7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din tara respectiva, sectii de votare si in alte localitati decat cele in care isi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
(9) Numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabileste de catre ministrul afacerilor externe, prin ordin. In termenul prevazut la alin. (5), ministrul afacerilor externe aduce la cunostinta publica numerotarea fiecarei sectii de votare din strainatate, precum si locurile de desfasurare a votarii.
(10) Sediile sectiilor de votare prevazute la alin. (7) si (8) se organizeaza si se doteaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe. In acest scop, Ministerul Finantelor Publice aloca fondurile necesare.
ART. 35
(1) Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua de referinta si se incheie in dimineata zilei de sambata care preceda zilei de referinta, la ora 7,00.
(2) In campania electorala candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(4) In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise.
(5) In timpul campaniei electorale primarii asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii.
ART. 36
(1) Campania electorala, prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului – de a primi informatii corecte, astfel incat sa isi poata exercita dreptul la vot in cunostinta de cauza;
b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti – de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor – de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti.
ART. 37
(1) In perioada electorala, in cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada in randul electoratului nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.
(3) Cu 48 de ore inainte de ziua de referinta este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada.
(4) Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societatile comerciale ori organizatiile neguvernamentale care au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, in acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, in baza acreditarii institutiei pentru care lucreaza, in zona de protectie a sectiei de votare, prevazuta la art. 45 alin. (6), fara a avea acces in interiorul localului sectiei de votare.
(5) In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii.
ART. 38
(1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti sunt obligati sa solicite, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare.
(2) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radio si televiziune este gratuit. Posturile private de radio si televiziune vor practica acelasi tarif pe emisiune si pe unitate de timp pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, iar timpii de antena oferiti acestora trebuie sa fie proportionali cu cei practicati de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de catre posturile private de radio si televiziune atrage sanctionarea acestora. Sanctiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului National al Audiovizualului.
(3) Este interzisa introducerea spoturilor publicitare electorale in alte emisiuni decat cele electorale.
(4) In termen de 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune stabilesc, in baza comunicarii efectuate de catre Biroul Electoral Central, orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si al candidatilor independenti la serviciile publice de radio si televiziune, avand in vedere urmatoarea pondere din timpii de antena alocati:
a) 4/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European si care participa la alegeri, precum si aliantelor politice sau electorale dintre acestea;
b) 1/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au membri in Parlamentul European care participa la alegeri, precum si candidatilor independenti.
ART. 39
In termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referinta, Consiliul National al Audiovizualului stabileste, prin decizie, regulile de desfasurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.
ART. 40
(1) Primarii sunt obligati ca dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisajul electoral, in care sa amplaseze panouri electorale, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri, precum si al candidatilor independenti. In acelasi termen, dispozitia primarului se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.
(2) Locurile speciale pentru afisaj trebuie sa fie stabilite in locuri publice frecventate de cetateni, astfel incat participantii la alegeri sa le poata folosi fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigure inlaturarea din spatiul public a oricaror materiale de propaganda electorala ramase de la campaniile electorale precedente.
(3) Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa numai pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti.
(4) Este interzisa utilizarea de catre partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afisaj electoral astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt/o alta partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori de catre un alt candidat independent.
(5) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor.
(6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri in conditiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(7) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.
(8) Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si informare rutiera, precum si pe sistemele electronice de reglementare a circulatiei.
(9) Activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in niciun fel spatiile verzi, rezervatiile naturale si zonele protejate ecologic.
(10) Folosirea minorilor cu varsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propaganda electorala este interzisa.
(11) Dupa incheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.
(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publica, este obligat sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.
(13) Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale a unor amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala, daca prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie rutiera sau pietonala.
(14) Campania electorala se poate desfasura in alt stat decat Romania numai cu respectarea legislatiei in vigoare a statului respectiv.
ART. 41
(1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale, solutionand, prin decizii, plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, unei aliante electorale sau unei organizatii a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege.
(2) Daca birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) Impotriva deciziilor birourilor electorale judetene, birourilor electorale de sector si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate se pot face contestatii la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea acestora. Deciziile date asupra contestatiilor sunt definitive.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor.
(5) Contestatiile formulate in termenul legal impotriva deciziilor adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale de sector si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate suspenda executarea acestora.
(6) Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale de sector si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate devin executorii de la datele la care expira termenele de contestare a acestora.
ART. 42
(1) Modelul, dimensiunile si conditiile de tiparire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinta, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente si speciale, cu un supliment de 10%. Imprimarea buletinelor de vot se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, care raspunde ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 10 zile inainte de ziua de referinta. Buletinele de vot se capseaza.
(3) Cu cel putin 15 zile inaintea zilei de referinta, macheta buletinului de vot se prezinta de Ministerul Administratiei si Internelor membrilor Biroului Electoral Central. La prezentarea machetei buletinului de vot sunt invitati si delegati ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si nu au reprezentanti in Biroul Electoral Central, precum si candidatii independenti. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formuleaza pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate in considerare. Membrii Biroului Electoral Central si delegatii imputerniciti au dreptul sa solicite Ministerului Administratiei si Internelor modificarea machetei si tiparirea corecta a buletinelor de vot, daca numele candidatilor, semnul electoral, denumirea partidelor politice, a aliantelor politice, a aliantelor electorale sau a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.
(4) La cererea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri sau a candidatilor independenti, Biroul Electoral Central elibereaza, pentru fiecare, un buletin de vot, vizat si anulat de presedintele acestuia.
ART. 43
(1) Semnele electorale se stabilesc si se comunica Biroului Electoral Central de fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si de candidatii independenti, cu cel putin 60 de zile inainte de ziua de referinta. Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept.
(2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar intre ele, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Partidele si aliantele politice pot intrebuinta ca semn electoral semnul permanent cu care s-au inscris la Tribunalul Bucuresti.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(4) Semnul electoral folosit de un partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, inregistrate legal incepand din anul 1990, ii apartine de drept daca l-a folosit primul, respectiv prima, si nu poate fi insusit sau utilizat de alt partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale inregistrata ulterior sau de un candidat independent decat cu consimtamantul celor carora le-a apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta politica sau alianta electorala initiala.
(5) In cazul in care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice, aliante electorale, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri sau candidati independenti, atribuirea se va face in beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale sau candidatului independent care a inregistrat primul, respectiv prima, respectivul semn.
(6) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut de alin. (1), Biroul Electoral Central admite, prin decizie, semnele electorale care indeplinesc conditiile prevazute de alin. (1) – (5) si respinge, prin decizie, semnele electorale care nu indeplinesc aceste conditii.
(7) Contestatiile privind admiterea sau respingerea semnelor electorale se depun, in scris, la Tribunalul Bucuresti, in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (6), si se solutioneaza de catre acesta in cel mult doua zile de la inregistrarea contestatiei. Hotararea este definitiva si se comunica contestatorilor si Biroului Electoral Central, in cel mult 24 de ore.*)
(8) Biroul Electoral Central asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale admise a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (6) sau, dupa caz, a termenului prevazut la alin. (7), prin publicarea pe pagina proprie de internet si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Alianta politica sau alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala sau daca niciunul dintre partidele politice care au parasit alianta nu declara ca nu este de acord ca denumirea respectiva sa fie pastrata de catre alianta respectiva in noua sa forma. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta politica sau alianta electorala.
(10) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot participa la alegeri fara semn electoral.
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

ART. 44
(1) Confectionarea stampilelor birourilor electorale judetene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare se realizeaza prin grija prefectilor. Confectionarea stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate si a stampilelor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se realizeaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Stampila Biroului Electoral Central si stampilele cu mentiunea “VOTAT” se confectioneaza de Ministerul Administratiei si Internelor.
(3) Buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea “VOTAT”, formularele pentru incheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, formularele listelor electorale suplimentare si celelalte materiale necesare desfasurarii procesului electoral se preiau de catre prefect, impreuna cu presedintele biroului electoral judetean sau de sector, pe baza de proces-verbal, si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tarziu cu doua zile inaintea alegerilor. Pentru sectiile de votare din strainatate, preluarea si predarea acestor materiale se fac, pe baza de proces-verbal, de catre presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Predarea si distribuirea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucati sau multiplu de 100 de bucati, pe baza de proces-verbal.
(5) In preziua alegerilor, la sediul fiecarei sectii de votare se afiseaza un buletin de vot, vizat si anulat, dupa caz, de presedintele biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
ART. 45
(1) Fiecare local de sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de urne de vot, cabine, stampile cu mentiunea “VOTAT”, proportional cu numarul alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si speciale si cu numarul estimat al alegatorilor care vor fi inscrisi in listele electorale suplimentare, precum si o urna de vot speciala.
(2) Cabinele si urnele de vot trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul electoral al sectiei de votare. Cabinele si urnele de vot se asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefectii.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare impreuna cu membrii acestuia trebuie sa fie prezenti la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei de referinta, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe sediul sectiei de votare.
(4) Presedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.
(5) In ziua de referinta, activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri si, dupa caz, a observatorilor, verifica urnele, listele electorale, buletinele de vot si stampilele, consemnand in procesul-verbal prevazut la art. 49 numarul persoanelor inscrise in copiile listelor electorale permanente, copiile listelor electorale speciale, precum si numarul stampilelor cu mentiunea “VOTAT”. Pe masura ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigura aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea. Dupa incheierea acestor operatiuni, presedintele inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control.
(6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice pana la o distanta de 500 m.
(7) Masurile dispuse de presedintele biroului electoral al sectiei de votare se aduc la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil.
(8) Masurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afisajul electoral se duc la indeplinire de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, de indata ce i-au fost comunicate.
(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor.
(10) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de observatori, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(11) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.
(12) In ziua votarii, intre orele 7,00 – 21,00 sunt interzise comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in spatiul de protectie al sectiei de votare prevazut la alin. (6).
(13) Pentru sectiile de votare din strainatate, dispozitiile prezentului articol se aplica, dupa caz, cu luarea in considerare a conditiilor specifice privind organizarea acestora.
ART. 46
(1) Votarea incepe la ora 7,00 si se incheie la ora 21,00. La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea.
(2) Alegatorii pot vota la sectia de votare unde sunt inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala ori la orice alta sectie de votare, in conditiile prevazute de art. 13.
(3) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Alegatorul resortisant si alegatorul comunitar prezinta actul de identitate, respectiv documentul de identitate biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifica daca alegatorul este inscris in copia de pe lista electorala permanenta sau de pe lista electorala speciala, dupa care alegatorul semneaza in lista la pozitia destinata acestuia. In baza semnaturii in copia de pe lista electorala permanenta sau de pe lista electorala speciala, presedintele sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta ii incredinteaza alegatorului buletinul de vot si stampila cu mentiunea “VOTAT” pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot. In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista, confirmata prin semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral.
(4) In cazul in care alegatorul nu este inscris in copia de pe lista electorala permanenta sau de pe lista electorala speciala, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifica daca prevederile art. 13 sunt indeplinite si opreste de la votare alegatorul, in cazul in care aceste prevederi nu sunt indeplinite.
(5) Cetatenii romani care in ziua de referinta se afla in strainatate voteaza pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European numai daca nu se regasesc in tabelul intocmit de Autoritatea Electorala Permanenta, care cuprinde cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene.
(6) Alegatorii comunitari care in ziua de referinta doresc sa voteze la alta sectie de votare decat unde sunt inscrisi in copia de pe lista electorala speciala voteaza numai daca biroul electoral judetean sau biroul electoral de sector confirma, la solicitarea telefonica a presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, ca au fost inscrisi in listele electorale speciale. Alegatorii comunitari care in ziua de referinta se afla in strainatate voteaza pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European numai daca se regasesc in tabelul intocmit de Autoritatea Electorala Permanenta, care cuprinde alegatorii comunitari inscrisi in listele electorale speciale.
(7) Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea “VOTAT” inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele si numele candidatului independent pe care il voteaza. Stampila cu mentiunea “VOTAT” trebuie astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul.
(8) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al sectiei de votare.
(9) Dupa ce au votat, alegatorii vor indoi buletinele, astfel incat pagina netiparita care poarta stampila de control sa ramana in afara, si le vor introduce in urna, avand grija sa nu se deschida. Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(10) La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea “VOTAT”, dar nu a introdus buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou buletin, retinand si anuland buletinul de vot initial si facand mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal prevazut la art. 49.
(11) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de votare desemnati de acesta, dupa care presedintele sau acel membru aplica pe actul de identitate sau, dupa caz, pe documentul de identitate al alegatorului stampila cu mentiunea “VOTAT” si data scrutinului sau, dupa caz, un timbru autocolant cu mentiunea “VOTAT” si data scrutinului.
(12) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
(13) Candidatii si oricare alegator au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace legale.
(14) In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il va opri de la votare pe alegatorul contestat, va consemna faptul intr-un proces-verbal si va sesiza aceasta situatie autoritatilor competente.
(15) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totala a suspendarilor nu poate depasi o ora. Suspendarea este anuntata prin afisare la usa sediului sectiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declansat suspendarea.
(16) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta. In timpul suspendarii nu poate parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare in acelasi timp. Candidatii si observatorii care asista la votare nu pot fi obligati sa paraseasca sala de votare in acest timp.
(17) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau, in lipsa acestuia, loctiitorul este obligat sa primeasca si sa inregistreze orice sesizare scrisa cu privire la nereguli produse in timpul procesului de votare, inaintata de membri ai biroului electoral al sectiei de votare, candidati, observatori ori alegatori prezenti in sectia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. In cazul in care i se inainteaza sesizarea in dublu exemplar, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, respectiv loctiitorul acestuia va mentiona pe copia ce ramane la persoana care inainteaza sesizarea faptul ca a luat cunostinta de sesizarea respectiva si numarul sub care aceasta este inregistrata.
ART. 47
(1) Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua alegerilor, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii – stampila cu mentiunea “VOTAT” si buletine de vot – la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna speciala se poate deplasa numai in raza teritoriala arondata la respectiva sectie de votare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras de pe lista electorala suplimentara. Persoanele inscrise in extrasul de pe lista electorala suplimentara trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator persoanelor retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanelor care sunt in executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale.
ART. 48
(1) La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea salii unde se voteaza.
(2) Alegatorii care la ora 21,00 se afla in sala unde se voteaza pot sa isi exercite dreptul de vot.
ART. 49
(1) Dupa inchiderea salii unde se voteaza, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral, efectueaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:
a) verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigileaza fanta urnelor de votare, introduce stampilele cu mentiunea “VOTAT” intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemneaza in procesul-verbal ce va insoti predarea materialelor primite la judecatoria in a carei raza teritoriala isi au sediul;
b) anuleaza buletinele de vot neintrebuintate, prin inscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii “ANULAT” si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; in cazul in care exista pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea “ANULAT” se aplica o singura data pe pachetul respectiv; numarul acestor buletine se inscrie la rubrica d) a procesului-verbal prevazut la alin. (3);
c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente, respectiv in copia listei electorale speciale primite din partea primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are sediul sectia de votare; este interzis, sub sanctiunea legii, ca pe aceste liste sa existe stersaturi, modificari sau completari, cu exceptiile prevazute la art. 11 alin. (17) si (18), art. 12 alin. (14) si (15) si art. 47 alin. (2). Rezultatul numararii se va inscrie la pct. a1, respectiv pct. a2, din modelul procesului-verbal prevazut la alin. (3);
d) stabileste numarul alegatorilor prezenti la urne, prin numararea semnaturilor inscrise pe listele electorale existente in sectia de votare. Rezultatele vor fi consemnate in procesul-verbal la pct. b1, b2, respectiv pct. b3, din modelul prevazut la alin. (3);
e) desigileaza urnele, una cate una, si numara voturile gasite in acestea;
f) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila “VOTAT” sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere; votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta; buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(2) La deschiderea fiecarui buletin, presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupeaza pe partide politice, aliante politice, aliante electorale, precum si pe organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si pe candidati independenti, se numara si se leaga separat. Voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare se consemneaza in cate un tabel separat de cate un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte.
(3) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va incheia un proces-verbal, in 3 exemplare, care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta si in copia de pe lista electorala speciala (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala speciala (pct. a2 >/= pct. b2);
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta, care s-au prezentat la urne;
b2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala speciala, care s-au prezentat la urne;
b3) numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala suplimentara, care s-au prezentat la urne;
c) numarul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
e) numarul voturilor valabil exprimate (pct. e </= pct. b – pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numarul voturilor nule;
g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
h) expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate;
i) starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii.
(4) La pct. h) din procesul-verbal se vor mentiona si situatiile in care:
a) numarul buletinelor de vot gasite in urna difera de numarul alegatorilor care au votat, rezultat in urma numararii semnaturilor din listele electorale permanente, suplimentare si speciale;
b) numarul buletinelor de vot gasite in urna adunat cu cel al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate difera de numarul total de buletine de vot primite.
(5) Procesul-verbal se semneaza de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si de ceilalti membri si va purta stampila de control a biroului electoral. Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza valabilitatea procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(6) Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(7) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificata de catre toti cei care au semnat originalul.
(8) Doua exemplare ale procesului-verbal prevazut la alin. (3), insotite de toate intampinarile si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate, precum si listele electorale utilizate alcatuiesc un dosar sigilat si stampilat. In cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, dosarul este inaintat biroului electoral judetean sau, dupa caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu paza inarmata, insotit, la cerere, de alti membri ai biroului electoral respectiv.
(9) Procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, insotite de toate intampinarile si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin grija misiunilor diplomatice si a consulatelor, in cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmata telefonic de catre presedintele sau loctiitorul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, care contrasemneaza si stampileaza documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate in centralizarea rezultatelor votarii.
(10) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevazut la alin. (8), biroul electoral judetean sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti trimite cate un exemplar al fiecarui proces-verbal intocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare la tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea; biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate transmite cate o copie, contrasemnata si stampilata, a fiecarui proces-verbal intocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, Tribunalului Bucuresti.
(11) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care au participat la alegeri, precum si candidatii independenti pot obtine copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevazute la alin. (10).
ART. 50
(1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea intampinarilor si contestatiilor primite, biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate incheie un proces-verbal centralizator al indicatorilor cuprinsi in procesele-verbale ale sectiilor de votare, dupa cum urmeaza:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si in listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 >/= pct. b2);
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne;
b2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne;
b3) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;
c) numarul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
e) numarul voturilor valabil exprimate (pct. e </= pct. b – pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numarul voturilor nule;
g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
h) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarilor primite.
(2) Prevederile art. 49 alin. (5) si (7) se aplica corespunzator.
(3) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si cu toate intampinarile si contestatiile, formand un dosar sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, precum si toate dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare, cu exceptia celor organizate in strainatate, indosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, se inainteaza cu paza inarmata la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare.
ART. 51
(1) Pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezinta 5% din totalul voturilor valabil exprimate, la nivel national.
(2) Candidatilor independenti li se pot atribui mandate daca au obtinut, fiecare in parte, un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral national. Coeficientul electoral national reprezinta partea intreaga a raportului dintre numarul total de voturi valabil exprimate si numarul de mandate de parlamentari europeni ce revin Romaniei.
ART. 52
(1) Atribuirea mandatelor de parlamentar european se face, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 51, de catre Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) in prima etapa, Biroul Electoral Central calculeaza pragul electoral si coeficientul electoral national si stabileste, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate, lista partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti carora li se pot repartiza mandate;
b) in etapa a doua, se repartizeaza mandatele la nivelul circumscriptiei nationale pentru listele selectate in conditiile prevazute la lit. a) prin metoda d’Hondt. Metoda d’Hondt de repartizare a mandatelor consta in impartirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare lista si candidat independent, selectate in conditiile prevazute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 … pana la numarul total de mandate de repartizat, si ierarhizarea acestor caturi in ordine descrescatoare. Numarul de mandate repartizate fiecarei liste in parte corespunde cu numarul total de caturi aferente fiecarei liste cuprinse in sirul ordonat, pana la repartizarea tuturor mandatelor;
c) candidatului independent caruia i-ar reveni cel putin un mandat i se repartizeaza un singur mandat, indiferent de cate mandate au rezultat din calcul. In acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face in continuare, pentru liste sau candidati independenti, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. a) si b) si a prevederilor art. 51 alin. (1).
(2) Procesul-verbal, intocmit potrivit legii, se semneaza de catre presedinte sau de loctiitorul acestuia si de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, in prezenta carora a fost intocmit. Lipsa semnaturii unor membri ai birourilor nu afecteaza valabilitatea procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(3) Biroul Electoral Central inmaneaza candidatilor alesi un certificat constatator al alegerii.
(4) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, Biroul Electoral Central incheie un proces-verbal privind centralizarea voturilor si atribuirea mandatelor, dupa cum urmeaza:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si in listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 >/= pct. b2);
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne;
b2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne;
b3) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;
c) numarul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
e) numarul voturilor valabil exprimate (pct. e </= pct. b – pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numarul voturilor nule;
g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
h) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati care a intrunit pragul electoral si de fiecare candidat independent care a intrunit coeficientul electoral (in ordinea descrescatoare a numarului voturilor valabil exprimate);
i) lista caturilor calculate conform metodei d’Hondt pentru fiecare lista de candidati care a intrunit pragul electoral si pentru fiecare candidat independent care a intrunit coeficientul electoral;
j) lista sortata descrescator a caturilor calculate conform metodei d’Hondt;
k) numarul mandatelor atribuite fiecarei liste de candidati sau fiecarui candidat independent (in ordinea descrescatoare a numarului de mandate);
l) lista membrilor alesi pentru Parlamentul European;
m) lista membrilor supleanti pentru Parlamentul European.
(5) Biroul Electoral Central preda Autoritatii Electorale Permanente dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare, indosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste. La sesizarea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care participa la alegeri, facuta in cel mult 15 zile de la data validarii rezultatului alegerilor si insotita de probele pe care se intemeiaza, Autoritatea Electorala Permanenta verifica listele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare la care se refera sesizarea, in vederea descoperirii cazurilor in care o persoana a votat fara a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori in aceeasi zi de referinta. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora, in situatia in care Autoritatea Electorala Permanenta descopera indicii privind savarsirea infractiunii prevazute de art. 59, sesizeaza organele de urmarire penala competente.
(6) La expirarea termenului prevazut la alin. (5) pentru verificarea listelor electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare, Autoritatea Electorala Permanenta asigura arhivarea lor electronica de catre un furnizor de servicii de arhivare electronica, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.
ART. 53
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente sau speciale, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
b) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale in conditii necorespunzatoare;
c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente si in listele electorale speciale;
d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente si in listele electorale speciale de catre persoane neautorizate;
e) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente sau al listei electorale speciale existente la primarie;
f) semnarea listei de sustinatori cu incalcarea dispozitiilor art. 18;
g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevazute la art. 20 alin. (1);
h) folosirea semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, o alianta politica, alianta electorala sau candidat independent, de catre un alt partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent;
i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale, cu exceptiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c);
k) nerespectarea dispozitiilor art. 35 alin. (2) si (4) si ale art. 40 alin. (3) – (7); afisarea listelor electorale si a copiilor de pe acestea; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
l) acceptarea de catre o persoana de mai multe ori a candidaturii la aceleasi alegeri pentru Parlamentul European;
m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente;
n) refuzul de a permite alegatorului, care face dovada faptului ca are dreptul, sa voteze la sectia de votare la care se prezinta pentru exercitarea dreptului de vot;
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datorita marimii acestuia;
p) refuzul de a primi si inregistra o sesizare scrisa inaintata in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (17);
q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
r) refuzul de a inmana buletinul de vot si stampila cu mentiunea “VOTAT” alegatorului care a semnat in lista electorala; inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul sau, dupa caz, documentul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in lista electorala in care este inscris; nerespectarea dispozitiilor art. 46 alin. (8);
s) neaplicarea stampilei cu mentiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant pe actul sau, dupa caz, documentul de identitate, precum si retinerea acestora, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
s) nerespectarea dispozitiilor art. 49 alin. (2); intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;
t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale ori candidat independent;
t) purtarea pe durata votarii, de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;
u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;
v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
x) nerespectarea dispozitiilor art. 34;
y) nerespectarea dispozitiilor art. 36, ale art. 37 alin. (1) – (3) si (5) si ale art. 38 alin. (2) – (4);
z) nerespectarea dispozitiilor art. 40 alin. (8) – (11);
z^1) nerespectarea dispozitiilor art. 45 alin. (12).
ART. 54
(1) Contraventiile prevazute la art. 53 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v) si z) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si z^1), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 53 si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. i), k), n), o), q), r), t), w), z) si z^1);
b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral de sector sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. j), p), s) si v);
c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. f), g), h) si l);
d) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. n), s), t), u) si v);
e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. a), b), c), d), e) si x);
f) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, in cazul in care fapta prevazuta la art. 53 lit. m) este savarsita de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale si in cazul in care fapta prevazuta la art. 53 lit. y) este comisa de altcineva decat de radiodifuzori; presedintele biroului electoral, in cazul in care fapta prevazuta la art. 53 lit. m) este savarsita de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii faptei prevazute la art. 53 lit. m) de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare; politisti, in cazul in care fapta prevazuta la art. 53 lit. m) este savarsita de alte persoane fizice sau juridice;
g) Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati, pentru faptele prevazute la art. 53 lit. y), in cazul in care acestea sunt comise de radiodifuzori.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Contraventiilor prevazute la art. 53 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Savarsirea de catre membrii birourilor electorale a contraventiilor prevazute la alin. (1) atrage inlocuirea cu alte persoane potrivit art. 24, 26, 28 si 29, la solicitarea presedintelui biroului electoral ierarhic superior sau a presedintelui Biroului Electoral Central, dupa caz.
ART. 55
(1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 56
(1) Inscrierea cu buna stiinta in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala speciala a unor persoane care nu sunt inscrise in listele electorale permanente ori in listele electorale speciale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 57
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 58
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze ori sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat independent, precum si primirea acestora de catre alegator, in acelasi scop, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Nu intra in categoria bunurilor prevazute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele partidului respectiv.
ART. 59
(1) Fapta unei persoane de a vota fara a avea drept de vot ori de a vota de doua sau mai multe ori in ziua de referinta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 60
(1) Utilizarea unui buletin de vot fals, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine de vot decat cele la care are dreptul un alegator sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 61
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 62
(1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 63
(1) Introducerea in uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza inregistrarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare, totalizeaza cu erori ori duce la repartizarea mandatelor in afara prevederilor prezentei legi, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 64
(1) Introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informatic national constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 65
(1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita atributiile prevazute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care normele comunitare in materie sunt direct aplicabile.
(4) In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, Autoritatea Electorala Permanenta sau, dupa caz, Biroul Electoral Central adopta hotarari si instructiuni, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu autoritatile publice competente indeplinesc formalitatile necesare acceptarii membrilor din Romania in Parlamentul European.
ART. 66
(1) In termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei de referinta, Guvernul stabileste prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor Romaniei in Parlamentul European, bugetul si cheltuielile necesare in vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii scrutinului, modelul copiei de pe lista electorala permanenta, modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorala speciala, listei electorale suplimentare, a extrasului de pe lista electorala suplimentara, modelul listei sustinatorilor, modelul stampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judetean, a biroului electoral de sector al municipiului Bucuresti, a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, modelul stampilei de control a sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea “VOTAT”, modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, masurile care trebuie luate de autoritatile publice centrale si locale pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor.
(2) In cel mult 15 de zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei de referinta, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste prin hotarare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul declaratiei de acceptare a candidaturii, modelul listei de candidati, modelul cererii de admitere a candidaturii independente, modelul cererii de renuntare la candidatura si modelul certificatului doveditor al alegerii.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta informeaza, in timp util si de o maniera adecvata, alegatorii comunitari si persoanele eligibile comunitar asupra conditiilor si modalitatilor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales in Romania.
(4) Cu cel putin 20 de zile inaintea zilei de referinta, Guvernul stabileste prin hotarare, la propunerea Institutului National de Statistica, cu avizul consultativ al Autoritatii Electorale Permanente, modelul proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii.
ART. 67
(1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat.
(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene de prefecti si de presedintii consiliilor judetene, iar ale birourilor electorale de sector, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare de primari, impreuna cu prefectii.
(3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevazute la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat.
(4) Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
ART. 68
(1) Guvernul asigura, pentru sprijinirea activitatii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judetene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, statisticienii necesari. Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, asigura personalul tehnic auxiliar necesar Biroului Electoral Central, birourilor electorale judetene si birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, iar Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, asigura personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(2) Pe perioada cat functioneaza birourile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar primesc o indemnizatie pe zi de activitate, stabilita prin hotarare a Guvernului.
(3) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (2) se retine, se datoreaza si se vireaza numai impozitul pe venit, conform legii.
(4) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, institutiile la care sunt angajati salariatii prevazuti la alin. (2) le asigura acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
ART. 69
(1) Judecarea de catre instante a intampinarilor, a contestatiilor sau a oricaror altor cereri privind procesul electoral se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Impotriva hotararilor definitive pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi nu exista cale de atac.*)
(3) Hotararile definitive ale instantelor judecatoresti pronuntate ca urmare a intampinarilor, a contestatiilor sau a oricaror altor cereri privind procesul electoral se comunica de indata birourilor electorale interesate.*)
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

ART. 70
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, cuprind ziua cand incep sa curga si se termina la ora 24,00 a zilei cand se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
(2) Pe intreaga perioada electorala, birourile electorale functioneaza conform programului stabilit de Biroul Electoral Central prin regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale. Instantele judecatoresti asigura permanenta activitatii in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale.
ART. 71
(1) Buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in procesul electoral, primite de instantele judecatoresti de la birourile electorale judetene, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si listele de sustinatori primite de Inalta Curte de Casatie si Justitie de la Biroul Electoral Central sunt pastrate in arhiva, separat de celelalte documente ale instantelor, timp de 3 luni de la data publicarii rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), instantele judecatoresti, cu sprijinul prefectilor, vor preda pe baza de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializati buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in procesul electoral, precum si listele de sustinatori.
(3) Listele de sustinatori de la alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 se predau de catre Autoritatea Electorala Permanenta, spre topire, operatorilor economici specializati.
ART. 72
(1) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, raman pe listele respective in ordinea in care au fost inscrisi.
(2) In caz de vacanta a mandatelor membrilor din Romania in Parlamentul European, survenita ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilitatii cu calitatea de parlamentar european sau a decesului, mandatele pentru locurile vacante sunt atribuite urmatorilor pe listele de candidati, in ordinea in care au fost inscrisi pe aceste liste, daca pana la data validarii pentru ocuparea locurilor vacante partidele sau formatiunile politice pe listele carora au candidat confirma, in scris, ca apartin acestora.
(3) Vacantarea mandatelor membrilor din Romania in Parlamentul European, survenita ca urmare a unei intelegeri prealabile privind demisia sau renuntarea la aceasta functie, este considerata nula. Intelegerea prealabila privind renuntarea la functia de membru din Romania in Parlamentul European nu poate constitui motiv de vacanta a functiei.
ART. 73
(1) La toate operatiunile electorale efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare pot asista, in afara membrilor acestora, persoanele acreditate in conditiile prezentei legi.
(2) In sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se intelege urmatoarele:
a) observatorii interni si externi;
b) reprezentantii interni si externi ai mass-mediei;
c) delegatii partidelor politice, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ai aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si nu au reprezentanti in birourile electorale.
(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apararea democratiei si a drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel putin 6 luni inainte de ziua de referinta. Persoanele desemnate de aceste organizatii ca observatori interni nu pot avea apartenenta politica.
(4) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei din Romania persoanele aflate in relatii contractuale cu aceste institutii si care sunt desemnate in acest sens de catre conducerea acestora. Persoanele desemnate de aceste institutii ca reprezentanti interni ai mass-mediei nu pot avea apartenenta politica.
(5) Acreditarea observatorilor interni si a reprezentantilor interni ai mass-mediei se face de catre birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru toate sectiile de votare din raza de competenta a acestora, la cererea scrisa a conducerii organizatiilor neguvernamentale sau a institutiilor mass-media din Romania, facuta cu cel putin 5 zile inaintea datei alegerilor.
(6) Acreditarea observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei se face de Autoritatea Electorala Permanenta, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru toate birourile electorale.
(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizatii neguvernamentale care prezinta o adeverinta eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta privind indeplinirea prevederilor alin. (3).
(8) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei doar persoanele propuse de acele institutii mass-media care prezinta o adeverinta eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta privind indeplinirea prevederilor alin. (4).
(9) Acreditarea delegatilor partidelor politice, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ai aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri si nu au reprezentanti in birourile electorale se face de catre birourile electorale judetene, birourile electorale de sector sau de biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru birourile electorale respective, la cererea scrisa a conducerilor organizatiilor judetene ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, facuta cu cel putin doua zile inaintea datei alegerilor.
(10) Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale in ziua votarii, incepand cu ora 6,00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votarii in sectia respectiva, numai daca prezinta actul de acreditare, care este valabil si in copie. Acestea nu pot interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza in scris presedintele biroului electoral in cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda electorala, precum si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.
(11) La biroul electoral al sectiei de votare, persoanele acreditate pot stationa numai in spatiul stabilit in acest sens in sala de votare de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia si in spatiul special amenajat in acest sens la biroul electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate care a emis acreditarea.
(12) Contestatiile privind acreditarea ori respingerea solicitarii de acreditare de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate se depun, in cel mult doua zile de la afisarea deciziei, la tribunalul in a carui raza teritoriala functioneaza biroul electoral si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva.*)
(13) Contestatiile privind respingerea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a solicitarii de eliberare a adeverintei prevazute la alin. (7) sau (8) se depun in cel mult doua zile de la comunicarea raspunsului la Curtea de Apel Bucuresti si se solutioneaza de aceasta in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva.*)
————
*) Intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

ART. 74
(1) Primele alegeri pentru Parlamentul European se organizeaza si se desfasoara pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2007.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (3), mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European, atribuit in baza primelor alegeri organizate, inceteaza la incheierea legislaturii 2004 – 2009 a Parlamentului European.
ART. 75
La primele alegeri pentru Parlamentul European organizate in Romania, in scopul exercitarii dreptului de vot si de a fi alesi ca membri din Romania in Parlamentul European, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu si-au exercitat dreptul de vot si de a fi alesi in alegerile pentru Parlamentul European organizate in 2004.
ART. 76
Biroul Electoral Central confirma rezultatele sufragiului si asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatelor alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993, si Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European, prin vot universal direct, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie 1976, cu modificarile ulterioare.

NOTA:
Reproducem mai jos art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 303/2009, care nu este incorporat in forma republicata si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:
“ART. II
In cel mult 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste, prin hotarare**), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul adeverintei care atesta ca un cetatean roman nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales in Romania sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de autoritatile romane.”
————
**) A se vedea Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 3/2009 pentru aprobarea modelului adeverintei care atesta faptul ca un cetatean roman nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales in Romania sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de autoritatile romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 12 martie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close