MFP propune un proiect de Norme privind atestarea nationala si pregatirea continua a auditorilor interni din sectorul public

Ministerului Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

In cadrul notei de fundamentare, se arata ca Ministerul Finantelor Publice a elaborat Normele in baza art. V alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, si ca, prin prevederile lor, se urmaresc, in general, urmatoarele:
• Stabilirea obiectului de reglementare, respectiv a procesului de atestare nationala a auditorilor interni din sectorul public/ persoanelor fizice si a procesului de pregatire profesionala continua a acestora.

• Coordonarea sistemului de atestare a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice este in responsabilitatea Ministerului Finantelor Publice prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, care va stabili pentru domeniile cadrului general de competente profesionale, cunostintele, abilitatile si valorile, va organiza procesul de constituire a Comisiei de atestare si va asigura evidenta auditorilor interni atestati.

• Constituirea, la nivelul Ministerului Finantelor Publice, a „Comisiei de atestare”, care este formata din 5 membri (directorul general al UCAAPI si un membru supleant din cadrul acesteia, un membru titular si un membru supleant, auditori interni sau alti specialisti, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Justitiei si Autoritatea Nationala pentru Calificari) numiti prin ordin al ministrului finantelor publice. De asemenea, se precizeaza durata mandatului membrilor si conditiile de incetare a acestuia, modalitatea de organizare a sedintelor si de luare a deciziilor, documentele elaborate.

• Analiza dosarelor de atestare se va realiza in cadrul sedintelor organizate de membrii comisiei, unde se analizeaza si evalueaza documentele prezentate de solicitant si se emit decizii adoptate prin votul deschis al membrilor sai. Activitatea Comisiei de atestare este sprijinita din punct de vedere tehnic de un secretariat format din persoane din cadrul UCAAPI, numite, la propunerea directorului general al UCAAPI, prin ordin al ministrului finantelor publice.

• Comisia de atestare analizeaza corespondenta intre disciplinele inscrise in foile matricole si certificatele de absolvire cu domeniile din Cadrul general de competente profesionale in conformitate cu Cadrul general de echivalare a disciplinelor din curriculele universitare, urmareste indeplinirea conditiilor privind experienta profesionala a solicitantului si decide asupra eliberarii certificatului de atestare. In procesul de prelungire a valabilitatii certificatului de atestare, analizeaza raportul de pregatire profesionala prezentat de auditorul intern sau persoana fizica atestata, urmareste indeplinirea conditiei de continuitate in munca de auditor intern si decide asupra prelungirii valabilitatii certificatului de atestare.

• Deciziile emise de Comisia de atestare fac referire la eliberarea certificatului de atestare, la prelungirea sau retragerea lui, precum si la respingerea dosarului de atestare, iar evidenta acestora este asigurata prin Registrul deciziilor.

• Modalitatea de depunere a dosarelor in vederea obtinerii certificatelor de atestare, presupune ca, auditorii interni din sectorul public sa constituie si sa transmita, la registratura MFP, documentatia necesara in vederea obtinerii atestarii, care cuprinde documentele prin care se face dovada detinerii cunostintelor din domeniile cuprinse in Cadrul general de competente profesionale ale auditorilor interni din sectorul public. In cazul in care documentele de studii si pregatire profesionala nu acopera in totalitate domeniile cuprinse in cadrul de competente, auditorii interni in cauza vor trebui sa-si completeze pregatirea profesionala. Domeniile minime pentru care trebuie facuta dovada detinerii de cunostinte sunt: audit intern, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei, drept. Dovada detinerii cunostintelor si aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor si foilor matricole eliberate de institutii de invatamant superior acreditate de lege, precum si de furnizori de formare profesionala autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

• Evidenta auditorilor interni din Romania se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, iar certificatele de atestare nationala au regim special.

• Afisarea listei solicitantilor ale caror dosare au fost aprobate si urmeaza sa primeasca certificatul de atestare se face pe pagina de internet a MFP, iar pentru eliberarea certificatelor exista posibilitatea ca acestea sa fie ridicate nominal, prin imputernicire a conducatorului entitatii publice sau pe baza de procura notariala.

• Valabilitatea certificatului de atestare este de 5 ani. Dupa aceasta perioada, certificatul de atestare isi pierde valabilitatea, daca auditorul intern nu a desfasurat activitati specifice de audit public intern timp de 5 ani, daca au existat deficiente in indeplinirea Programului individual de formare profesionala continua si daca nu a solicitat prelungirea certificatului de atestare.

• Respectarea de catre auditorul intern a conditiilor prevazute pentru mentinerea valabilitatii certificatului de atestare se realizeaza pe baza Rapoartelor privind modul de realizare a programelor de formare profesionala continua, care sunt transmise organului care a emis certificatul de atestare, o data la 5 ani, cu cel putin 30 zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului. Analiza si evaluarea rapoartelor depuse de catre auditorii interni din sectorul public sau de catre persoanele fizice atestate in vederea prelungirii certificatului de atestare se face de catre Comisia de atestare, care decide asupra prelungirii certificatului sau respingerii cererii. Mentiunea cu privire la prelungirea valabilitatii certificatului de atestare se realizeaza pe verso documentului.

• Pierderea valabilitati certificatului de atestare se constata de catre Comisia de atestare, iar lista persoanelor al caror certificat de atestare si-a pierdut valabilitatea se publica pe site-ul MFP.

• Recunoasterea, pentru auditorii interni in functie la data adoptarii legii si care au o vechime de minimum 5 ani in activitatea de audit intern, a dobandirii si detinerii cunostintelor generale in domeniile: audit intern si managementul riscului, control intern si guvernanta.

• Obtinerea certificatului de catre auditorii interni, in functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, se face in termen de 6 ani de la aceasta data. Dupa expirarea perioadei, detinerea certificatului de atestare constituie cerinta specifica prevazuta in fisele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea functiei de auditor intern in entitatile publice.

• Auditorii interni ai caror certificate de atestare si-au pierdut valabilitatea nu mai au dreptul sa planifice si realizeze misiuni de audit intern, acestia urmand sa desfasoare activitati cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau sa fie transferati in alte compartimente din cadrul entitatii publice, cu respectarea cerintelor legislative si normative in vigoare.

• Referitor la formarea profesionala continua a auditorilor interni, prin proiectul de act normativ se urmareste ca aceasta sa se realizeze in cadrul unei perioade minime de 15 zile lucratoare pe an. Conducatorul compartimentului de audit public intern, precum si conducerea entitatii publice au responsabilitatea de a asigura conditiile necesare pentru realizarea formarii profesionale continue a auditorilor interni atestati, atat in vederea atestarii, cat si ulterior, pe parcursul desfasurarii activitatii in vederea prelungirii valabilitatii certificatului de atestare. Formarea profesionala continua se realizeaza prin participarea la programe si seminarii practice pe teme aferente domeniilor cadrului general de competente profesionale sau celor specifice entitatii publice, studii individuale pe teme aprobate de conducatorul compartimentului de audit public intern sau publicarea de materiale de specialitate.

• Coordonarea sistemului de formare profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor atestate este in responsabilitatea Ministerului Finantelor Publice, prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, care elaboreaza Cadrul general de competente profesionale ale auditorilor interni din sectorul public, stabileste teme de cursuri necesare a fi parcurse de auditorii interni in conformitate cu cerintele Standardul ocupational al auditorului intern din sectorul public si asigura participarea cu specialisti in calitate de lectori, in functie de solicitari.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 7 septembrie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close