Decizia Comisiei din 26 iunie 2012 de instituire a unui grup de experti pentru taxa pe valoarea adaugata

Decizia Comisiei din 26 iunie 2012 de instituire a unui grup de experti pentru taxa pe valoarea adaugata

2012/C 188/02

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
intrucat:
(1) Articolul 113 din tratat incredinteaza institutiilor sarcina armonizarii legislatiei privind impozitele pe cifra de afaceri, precum taxa pe valoare adaugata (TVA), pentru a asigura buna functionare a pietei interne.
(2) Comunicarea Comisiei privind viitorul TVA – Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid si mai eficient adaptat la piata unica [1] – prezinta un program de actiuni pentru o reforma ampla a sistemului de TVA al UE. Pentru a pune in practica masurile prezentate in comunicarea mentionata, Comisia poate fi nevoita sa recurga la expertiza unor specialisti in domeniul TVA-ului, reuniti intr-un organism consultativ.
(3) Astfel cum se afirma in comunicare si in conformitate cu principiile reglementarii inteligente [2], in procesul de elaborare si implementare a noilor politici privind TVA, Comisia acorda o importanta deosebita strangerii de opinii si de cunostinte in domeniu de la partile interesate. Este, asadar, necesara instituirea unui grup de experti in domeniul TVA-ului si stabilirea sarcinilor si a structurii acestuia.
(4) Grupul trebuie sa fie compus din persoane care detin cunostintele de specialitate necesare in domeniul TVA-ului si din organizatii reprezentand in special intreprinderi, consumatori sau consultanti fiscali, care pot contribui la elaborarea si implementarea politicilor in materie de TVA.
(5) Grupul trebuie sa furnizeze Comisiei consultanta si analize privind elaborarea si implementarea politicii in domeniul TVA-ului. Toti membrii grupului trebuie sa fie foarte activi si sa aiba o contributie de inalta calitate in cadrul reuniunilor, in procesul de pregatire a acestora si, daca este necesar, de urmarire a actiunilor intreprinse.
(6) Este necesar sa se stabileasca reguli privind dezvaluirea de informatii de catre membrii grupului.
(7) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [3],
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Obiect
Se instituie grupul de experti in domeniul TVA-ului, numit “Grupul de experti pentru TVA”, denumit in continuare “grupul”.
Articolul 2
Misiune
Misiunea grupului este:
(a) sa ofere Comisiei consultanta cu privire la elaborarea de acte legislative si alte initiative politice in domeniul TVA-ului;
(b) sa furnizeze analize privind aplicarea practica a actelor legislative si a altor initiative politice ale UE in domeniul TVA-ului.
Articolul 3
Consultare
Comisia poate consulta grupul cu privire la orice chestiune referitoare la elaborarea si implementarea legislatiei UE si a altor initiative politice adoptate la nivelul UE in domeniul TVA-ului.
Articolul 4
Componenta – Numirea membrilor
(1) Grupul este format din maximum 40 de membri.
(2) Membrii sunt organizatii si persoane numite cu titlu personal, care detin competente in domeniile mentionate la articolul 2.
(3) Directorul general pentru impozitare si uniune vamala numeste membrii din randul organizatiilor si persoanelor care au raspuns unei invitatii pentru depunerea candidaturilor.
(4) Organizatiile isi desemneaza reprezentantul si un supleant care sa il inlocuiasca atunci cand acesta este absent sau indisponibil. Directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate refuza numirea unui reprezentant sau a unui supleant propus de o organizatie daca acesta nu corespunde profilului cerut in invitatia pentru depunerea candidaturilor. In astfel de cazuri, organizatia in cauza este invitata sa desemneze un alt reprezentant sau supleant.
(5) In cazul persoanelor numite cu titlu personal, se poate prevedea ca fiecare membru sa aiba un supleant. Supleantii sunt numiti in aceleasi conditii ca membrii si inlocuiesc in mod automat membrii in cazul in care acestia sunt absenti sau indisponibili.
(6) Membrii sunt numiti pe o perioada de doi ani. Ei raman in functie pana la incheierea mandatului lor. Mandatul membrilor poate fi reinnoit daca acestia raspund unei noi invitatii pentru depunerea candidaturilor.
(7) Candidatii care au fost considerati corespunzatori, dar nu au fost numiti pot fi inscrisi pe o lista de rezerva (“lista”) valabila timp de doi ani, pe care Comisia o foloseste pentru numirea de inlocuitori.
(8) Membrii numiti cu titlu personal actioneaza independent si in interes public.
(9) Toti membrii si reprezentantii acestora trebuie sa fie foarte activi si sa aiba o contributie de inalta calitate in cadrul reuniunilor, in procesul de pregatire a acestora si, daca este necesar, de urmarire a actiunilor intreprinse.
(10) Membrii care demisioneaza sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la alineatele (2), (8) si (9) din prezentul articol sau la articolul 339 din tratat pot fi inlocuiti pe perioada ramasa pana la incheierea mandatului de membri numiti de Comisie. Comisia utilizeaza lista pentru a numi inlocuitori.
Directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate solicita unei organizatii sa desemneze un alt reprezentant sau un alt supleant in cazul in care considera ca acesta nu indeplineste conditiile prevazute la alineatul (9) din prezentul articol.
(11) Numele persoanelor numite cu titlu personal si denumirile organizatiilor se publica in registrul grupurilor de experti si al altor entitati similare ale Comisiei (“registrul”) si pe site-ul Directiei Generale Impozitare si Uniune Vamala.
(12) Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si publicate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Articolul 5
Mod de functionare
(1) Grupul este prezidat de un reprezentant al Comisiei.
(2) Cu acordul serviciilor Comisiei, grupul poate infiinta subgrupuri pentru a analiza probleme specifice, pe baza unor termeni de referinta stabiliti de grup. Dupa indeplinirea mandatului lor, aceste subgrupuri sunt dizolvate.
(3) Reprezentantul Comisiei poate invita ad-hoc experti externi sa participe la lucrarile grupului sau ale unui subgrup daca acestia detin cunostinte de specialitate utile grupului. In plus, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane sau organizatii, astfel cum sunt definite in regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale pentru grupuri de experti.
(4) Toti membrii grupului si reprezentantii acestora, precum si expertii si observatorii invitati trebuie sa respecte obligatiile privind secretul profesional prevazute in tratat si in normele de aplicare a acestuia, precum si normele Comisiei privind securitatea, referitoare la protectia informatiilor clasificate ale UE, stabilite in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei [4]. In cazul nerespectarii acestor obligatii, Comisia poate lua masuri in consecinta.
(5) Reuniunile grupului si ale subgrupurilor se desfasoara, de regula, la sediul Comisiei, conform structurii si calendarului stabilite de Comisie. Comisia asigura serviciile de secretariat. La reuniunile grupului si ale subgrupurilor acestuia pot participa si alti functionari ai Comisiei care sunt interesati de lucrari.
(6) Grupul isi adopta propriul regulament de procedura pe baza regulamentului de procedura standard pentru grupurile de experti.
(7) Comisia publica informatii relevante despre activitatile desfasurate de grup, fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link din registru catre un site dedicat.
Articolul 6
Cheltuielile aferente reuniunilor
(1) Participantii la activitatile grupului nu sunt remunerati pentru serviciile prestate.
(2) Cheltuielile de deplasare si de sedere ale participantilor la activitatile grupului sunt rambursate de Comisie in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.
(3) Cheltuielile respective sunt rambursate in limitele creditelor disponibile, alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.
Adoptata la Bruxelles, 26 iunie 2012.
Pentru Comisie
Algirdas Šemeta
Membru al Comisiei
[1] COM(2011) 851, 6.12.2011.
[2] COM(2010) 543, 8.10.2010.
[3] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[4] Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului sau de procedura (JO L 317, 3.12.2001, p. 1).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close