Normele metodologice. Cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX din Legea reformei in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 643 din 10 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se face incepand cu 1 ianuarie 2013.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

ART. 1
Cardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.
ART. 2
(1) Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat cu varsta peste 18 ani impliniti, potrivit art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cardul national se va produce si distribui asiguratilor incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(3) Testarea functionalitatilor cardului national – componenta informatica se realizeaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, la nivelul judetului Arad, judet pilot.
ART. 3
Cardul national este parte componenta a sistemului national al cardului de asigurari sociale de sanatate din cadrul platformei informatice din asigurarile de sanatate, reprezinta un instrument electronic cu elemente de securitate speciale impotriva falsificarii si contrafacerii si se realizeaza de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate, potrivit art. 337 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 4
(1) Cardul national produs de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. se transmite pentru personalizare Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice (Centrul National Unic) din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, care inscriptioneaza pe acesta informatiile prevazute la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Informatiile minime necesare personalizarii cardului national de sanatate, in conditiile legii, se pun la dispozitia Centrului National Unic, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
(3) Dupa personalizarea cardurilor nationale de catre Centrul National Unic, Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. realizeaza sortarea cardurilor nationale pe case de asigurari de sanatate si medici de familie, pe baza datelor puse la dispozitie de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. preda cardurile nationale Ministerului Sanatatii pe baza de proces-verbal, care le transfera Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu titlu gratuit. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pune la dispozitia Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A. pe baza de proces-verbal cardurile nationale in vederea distribuirii acestora de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. la casele de asigurari de sanatate.
(4) Ministerul Sanatatii efectueaza plata cardurilor nationale catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., pe baza documentelor de receptie, intocmite de o comisie de receptie. Componenta, atributiile si responsabilitatile comisiei de receptie se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(5) Contravaloarea cardului national, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis se suporta, potrivit art. 332 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetul Ministerului Sanatatii.
(6) Pentru plata cardului national realizat potrivit prevederilor art. 3 si distribuirea acestuia se incheie un contract de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., conform art. 332 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Casele de asigurari de sanatate organizeaza evidenta privind distribuirea catre reprezentantii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala primara sau imputernicitilor legali ai acestora a cardurilor nationale pentru asiguratii de pe listele medicilor de familie pe care ii reprezinta. In situatia in care la furnizorul de servicii medicale isi desfasoara activitatea mai multi medici de familie, reprezentantul legal organizeaza evidenta repartizarii cardurilor pe fiecare medic de familie.
(2) In situatia in care medicii de familie constata ca unele carduri nationale din cele primite de la casele de asigurari de sanatate prezinta defectiuni tehnice sau erori ale informatiilor inscrise, cardurile respective vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al medicilor de familie sau imputernicitul legal al acestuia, insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului si a cauzelor pentru care acestea sunt returnate.
(3) In situatia in care medicii de familie constata ca unele carduri nationale din cele primite de la casele de asigurari de sanatate corespund unor persoane asigurate care nu se mai regasesc pe lista acestora, cardurile nationale respective se returneaza caselor de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al medicilor de familie sau imputernicitul legal al acestora, insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului si a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurari de sanatate va redistribui cardurile nationale medicilor de familie pe lista carora se regasesc asiguratii daca acestia sunt inscrisi pe lista unui alt medic de familie aflat in relatie contractuala cu respectiva casa de asigurari de sanatate. Pentru situatiile in care asiguratii sunt inscrisi pe lista unui medic de familie aflat in relatie contractuala cu o alta casa de asigurari de sanatate, casa de asigurari de sanatate careia i s-au returnat cardurile nationale de catre medicii de familie asigura distribuirea in conditii de siguranta a cardurilor nationale insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului catre casele de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla asiguratii respectivi.
(4) Casele de asigurari de sanatate organizeaza evidenta cardurilor nationale returnate in conditiile alin. (2) si (3).
(5) In cazul in care asiguratul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia se afla in imposibilitatea de a intra in posesia cardului, acesta se va pastra la medicul de familie pe listele caruia se afla inscris, pana la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, dupa care se preda casei de asigurari de sanatate de la care a fost primit.
(6) Cardurile nationale returnate de medicii de familie caselor de asigurari de sanatate si nedistribuite asiguratilor vor fi arhivate in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.
(7) Cardurile returnate caselor de asigurari de sanatate ca urmare a unor defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare vor fi returnate Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A. pe baza de borderou centralizator, iar aceasta, in termen de 30 de zile lucratoare, retipareste cardurile respective si le distribuie caselor de asigurari de sanatate.
ART. 6
(1) Termenul de valabilitate a cardului national este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate incepe de la data de 1 ianuarie 2013.
(2) Lunar, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A. date privind persoanele inscrise pe listele medicilor de familie, care in luna urmatoare implinesc 18 ani, in vederea producerii cardului national.
(3) Asiguratul suporta contravaloarea cardului national in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (3), titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotite de dovada platii in contul Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A. a contravalorii cardului.
(5) Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana respectiva prin medicul de familie. Pana la eliberarea noului card national, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberate de casele de asigurari de sanatate cu o perioada de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.
ART. 7
Obligatiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale in asistenta medicala primara si ale medicilor de familie pe care ii reprezinta sunt urmatoarele:
a) sa ridice de la casele de asigurari de sanatate, in vederea distribuirii si inscriptionarii datelor medicale de catre medicii de familie, cardurile nationale pentru asiguratii aflati pe listele medicilor de familie pe care ii reprezinta;
b) sa valideze, prin intermediul medicilor de familie pe care ii reprezinta, cardurile nationale, din punctul de vedere al corectitudinii datelor, cu referire la lista proprie de asigurati, in vederea inregistrarii in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate a persoanelor inscrise pe listele acestora;
c) sa informeze asiguratii cu privire la datele cu caracter medical ce se pot edita pe cardul national;
d) sa editeze informatiile cu caracter medical mentionate la art. 331 alin. (1) – (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru informatiile prevazute la art. 331 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesar acceptul asiguratului exprimat in timpul vietii, potrivit art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
e) sa actualizeze, dupa caz, datele medicale inscrise pe cipul acestuia, in situatia aparitiei unor modificari a acestor date.
ART. 8
(1) Entitatile care au acces la informatiile inscrise pe cardul national sunt:
a) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, prin personalul autorizat in acest scop, au acces la datele mentionate la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia editarii datelor medicale pe cipul cardului national;
b) medicul de familie la care este inscris asiguratul are acces la editarea datelor medicale inscrise pe cipul cardului national, precum si la citirea datelor inscrise atat pe cardul national, cat si pe cipul acestuia;
c) medicii specialisti, altii decat medicii de familie mentionati la lit. b), au acces numai la citirea datelor inscrise pe cardul national, respectiv cipul acestuia;
d) furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului national, vor realiza doar identificarea titularului cardului national in vederea eliberarii prescriptiilor medicale sau a dispozitivelor medicale.
(2) Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii, titulari ai cardului national, adreseaza o cerere scrisa entitatilor mentionate la alin. (1), care vor transmite, in mod gratuit, informatiile solicitate, in conditiile legii.
(3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si institutiile implicate in implementarea cardului national au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Informatiile minime care vor fi vizualizate pe cardul national sunt urmatoarele:
a) numele si prenumele asiguratului;
b) codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) numarul de identificare al cardului national;
d) data expirarii cardului national.
(5) Pe cip-ul cardului national se inregistreaza si pot fi accesate datele mentionate la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9
(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(2) Furnizorii mentionati la alin. (1) au obligatia utilizarii cardului national in conditiile art. 2 din hotarare si ale art. 2 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
(3) Furnizorii mentionati la alin. (1) au obligatia sa utilizeze Sistemul informatic al cardului national, iar in situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic al cardului national, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure confidentialitatea in procesul de transmitere a datelor.
ART. 10
Pana la 31 decembrie 2012, dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se face potrivit prevederilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close