Decizia Comisiei din 3 iulie 2012 de infiintare a Forumului UE privind TVA

Decizia Comisiei din 3 iulie 2012 de infiintare a Forumului UE privind TVA

2012/C 198/05
COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
intrucat:
(1) In comunicarea sa din decembrie 2008 [1], Comisia a prezentat un plan de actiune pe termen scurt pentru combaterea fraudei in domeniul TVA. Ea a mai recomandat un proces de reflectie cu privire la o abordare pe termen mai lung, care sa ia in considerare evolutiile tehnologice si noile strategii privind respectarea normelor si monitorizarea, cu obiectivul general de a reduce gradul de implicare a autoritatilor fiscale si sarcinile administrative care impovareaza intreprinderile.
(2) In plus, avand in vedere rolul determinant al contribuabililor in buna functionare a sistemului TVA si faptul ca relatia lor cu autoritatile fiscale ar trebui sa se bazeze pe incredere, fapt care ar putea avea un impact de amploare asupra costurilor de administrare a sistemului, Comisia a propus sa se aiba in vedere o noua abordare bazata pe respectarea voluntara a obligatiilor, pe evaluarea riscurilor si pe supraveghere. In acest sens, s-a facut apel la expertiza reprezentantilor intreprinderilor, care au fost invitati sa contribuie la aceasta reflectie cu privire la strategia pe termen lung.
(3) In martie 2010, a fost instituit “Grupul de reprezentanti ai intreprinderilor experti in buna functionare a TVA in UE”, denumit in continuare “grupul de reprezentanti ai intreprinderilor experti in domeniul TVA”. Scopul crearii sale a fost acela de a se discuta la nivelul UE problemele practice concrete care decurg din gestionarea sistemului TVA la nivelul aplicarii in state membre, precum si de a se propune solutii pentru reducerea sarcinilor administrative.
(4) In data de 23 februarie 2011, statele membre au cazut de acord cu privire la crearea unui nou grup de experti ad-hoc, cunoscut sub numele de “platforma de dialog a autoritatilor fiscale”. Mediul de afaceri in continua schimbare a determinat anumite state membre sa elaboreze, pentru intreprinderi, strategii orientate catre client, care se caracterizeaza prin intelegerea diferitelor grupuri de contribuabili/clienti, a comportamentelor acestora si a dificultatilor cu care se confrunta in relatia cu autoritatile fiscale, indiferent daca este vorba de depunerea unei declaratii fiscale individuale sau de nevoile marilor intreprinderi. Obiectivul acestei abordari a fost acela de a uniformiza normele impuse intreprinderilor care respecta legea, astfel incat sa se asigure conditii egale de concurenta; de asemenea, aceasta strategie a permis autoritatilor fiscale sa aloce resurse pentru combaterea mai eficienta a fraudei.
(5) Ambele grupuri de experti au fost instituite pentru a pregati dialogul dintre autoritatile fiscale si expertii economici, care urmeaza sa se desfasoare la nivelul UE in cadrul unui nou forum.
(6) In vederea ameliorarii guvernantei TVA la nivelul UE, in conformitate cu Comunicarea Comisiei privind viitorul TVA (Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid si mai eficient adaptat la piata unica [2]), partile interesate au sustinut, de asemenea, crearea unui canal de comunicare la nivelul UE, prin care autoritatile fiscale, reprezentantii intreprinderilor si Comisia sa fie in masura sa faca schimb de opinii privind aspectele practice ale administrarii TVA.
(7) Identificarea celor mai bune practici ale ambelor parti ar putea contribui la rationalizarea administrarii sistemului TVA si, astfel, la reducerea costurilor aferente respectarii legislatiei, contribuind, in acelasi timp, la asigurarea veniturilor din TVA. Este, prin urmare, necesar sa se instituie un forum al UE privind TVA (reunind statele membre si partile interesate si prezidat de Comisie) si sa se defineasca sarcinile si structura acestuia.
(8) Forumul UE privind TVA este o platforma structurata de dialog, menita sa imbunatateasca relatia dintre intreprinderi si autoritatile fiscale, pentru a crea conditiile unei bune functionari a actualului sistem al TVA in UE, reducandu-se astfel costurile si sarcina administrativa pentru ambele parti. Este necesar sa se discute probleme practice concrete care decurg din gestionarea sistemului TVA si sa se formuleze sugestii cu privire la posibile solutii.
(9) Forumul va fi prezidat de Comisie si se va compune din autoritatile fiscale ale statelor membre si organizatii ale intreprinderilor sau ale profesionistilor din domeniul fiscal; autoritatile si organizatiile din statele membre isi vor desemna reprezentantii.
(10) Este necesara definirea unor norme privind divulgarea informatiilor de catre membrii forumului, fara a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevazute in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei [3].
(11) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [4],
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Obiect
Se instituie grupul de experti “Forumul UE privind TVA”, denumit in continuare “forumul”.
Articolul 2
Misiune
Misiunea forumului consta in:
(a) a crea o platforma in cadrul careia expertii reprezentanti ai intreprinderilor si ai autoritatilor fiscale nationale sa poata purta discutii informale cu privire la probleme specifice administratiei fiscale in domeniul TVA cu care se confrunta in prezent ambele parti in context transfrontalier;
(b) a discuta informatii practice furnizate de autoritatile fiscale si de expertii din sectorul intreprinderilor si a identifica modalitati de administrare mai eficienta a actualului sistem al TVA, inclusiv prin combaterea fraudei, in interesul ambelor parti, cu scopul de a asigura o mai buna functionare a sistemului TVA existent;
(c) a sprijini Comisia in promovarea bunelor practici, printre care utilizarea tehnologiilor informatiei, demers care ar putea conduce la dezvoltarea unui sistem al TVA mai eficient, mai sigur, mai corect si mai rentabil, in interesul ambelor parti;
(d) a coopera, daca este necesar, cu alte organisme sau comitete care desfasoara activitati in domeniul TVA sau de cooperarea administrativa in domeniul fiscal.
Articolul 3
Consultare
Comisia poate consulta forumul cu privire la orice chestiune referitoare la administratia fiscala in domeniul TVA.
Articolul 4
Componenta – Numirea membrilor
(1) Forumul este format din maximum 45 de membri.
(2) Forumul cuprinde:
(a) un reprezentant din fiecare stat membru;
(b) reprezentanti a maximum 15 organizatii ale intreprinderilor sau ale profesionistilor din domeniul fiscal.
(3) Autoritatile fiscale din fiecare stat membru nominalizeaza cate un reprezentant din randul functionarilor responsabili, in mediul european al TVA, de probleme legate de administratia fiscala, de respectarea legislatiei si de serviciile catre utilizatori.
(4) Directorul general pentru impozitare si uniune vamala desemneaza organizatiile mentionate la articolul 4 alineatul (2) litera (b) care au competente in domeniile mentionate la articolul 2 si care au raspuns unui apel pentru depunerea candidaturilor.
(5) Organizatiile desemneaza un reprezentant si un supleant pentru situatiile in care primul este absent sau indisponibil. Directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate refuza un reprezentant sau un supleant propus de o organizatie in cazul in care considera ca acesta nu prezinta profilul solicitat in apelul pentru depunerea candidaturilor. In astfel de cazuri, organizatia respectiva este invitata sa desemneze un alt reprezentant sau un alt membru supleant.
(6) Supleantii sunt numiti in acelasi conditii ca membrii; ei ii inlocuiesc in mod automat pe membrii absenti sau indisponibili.
(7) Organizatiile sunt desemnate pentru o perioada de trei ani, cu exceptia cazului in care sunt inlocuite sau excluse in conformitate cu alineatul (9). Mandatul lor poate fi reinnoit in urma unui nou apel pentru candidaturi.
(8) Organizatiile considerate apte pentru a deveni membre, dar nedesemnate, pot fi inscrise pe o lista de rezerva care se pastreaza timp de trei ani si pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor supleanti.
(9) Organizatiile mentionate la articolul 4 alineatul (2) litera (b), sau reprezentantii acestora, pot fi inlocuite sau excluse pentru restul perioadei mandatului in oricare din urmatoarele cazuri:
(a) daca organizatia sau reprezentantul sau nu mai este in masura sa contribuie in mod concret la lucrarile forumului;
(b) daca organizatia sau reprezentantul sau nu respecta conditiile prevazute la articolul 339 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
(c) daca organizatia sau reprezentantul sau nu este independenta de orice influenta exterioara;
(d) daca organizatia sau reprezentantul sau nu a informat Comisia, in timp util, cu privire la existenta unui conflict de interese;
(e) daca organizatia sau reprezentantul sau isi prezinta demisia;
(f) daca inlocuirea sau excluderea este de dorit pentru a mentine o reprezentare echilibrata a diferitelor domenii de expertiza si de interes.
Directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate cere unei organizatii sa desemneze un alt reprezentant sau un alt membru supleant pe baza uneia sau mai multora dintre conditiile stabilite la alineatul (9) din prezentul articol.
(10) Numele organizatiilor si ale reprezentantilor acestora se publica in registrul grupurilor de experti si al altor entitati similare al Comisiei, denumit in continuare “registru”, precum si pe un site web dedicat.
(11) Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si publicate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Articolul 5
Mod de functionare
(1) Forumul este prezidat de catre un reprezentant al Comisiei.
(2) Cu acordul serviciilor Comisiei, forumul poate infiinta subgrupuri care sa examineze probleme specifice, pe baza unor termeni de referinta definiti de forum. Aceste subgrupuri sunt desfiintate imediat dupa ce si-au indeplinit mandatul.
(3) Presedintele poate invita ad-hoc experti din afara forumului, care detin competente specifice in legatura cu un subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa la activitatea forumului sau a subgrupului. De asemenea, presedintele poate acorda statutul de observator unor persoane sau organizatii, asa cum sunt definite in regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experti [5], precum si unor tari candidate. Mai exact, pot fi invitati ca observatori reprezentanti ai tarilor in curs de aderare si ai organizatiilor internationale.
(4) Membrii si reprezentantii acestora, precum si expertii si observatorii invitati trebuie sa respecte obligatiile de secret profesional prevazute in tratate si in normele de punere in aplicare a acestora, precum si normele de securitate ale Comisiei privind protectia informatiilor clasificate UE, prevazute in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom. Daca aceste obligatii nu sunt indeplinite, Comisia poate lua toate masurile adecvate.
(5) Reuniunile forumului si ale subgrupurilor acestuia vor avea loc in principiu la unul dintre sediile Comisiei. Comisia asigura serviciile de secretariat. La reuniunile forumului si ale subgrupurilor acestuia pot asista si alti functionari ai Comisiei interesati de lucrari.
(6) Forumul adopta propriul regulament de procedura pe baza regulamentului de procedura standard pentru grupurile de experti.
(7) Comisia publica documentele relevante despre activitatile desfasurate de forum, fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link al registrului catre un site internet dedicat. Nu se publica documentele a caror divulgare ar submina protectia interesului public sau privat in sensul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 [6].
Articolul 6
Cheltuielile aferente reuniunilor
(1) Participantii la activitatile forumului nu sunt remunerati pentru serviciile pe care le presteaza.
(2) Comisia ramburseaza cheltuielile de deplasare si, daca este cazul, cheltuielile de sedere ale participantilor la activitatile forumului in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.
(3) Respectivele cheltuieli sunt rambursate in limitele creditelor disponibile alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.
Articolul 7
Aplicabilitate
Prezenta decizie se aplica pana la 30 septembrie 2018.
Adoptata la Bruxelles, 3 iulie 2012.
Pentru Comisie
Algirdas Šemeta
Membru al Comisiei
[1] Comunicarea Comisiei catre Consiliu, Parlamentul European si Comitetul Economic si Social European privind o strategie coordonata de imbunatatire a luptei impotriva fraudei in domeniul TVA in Uniunea Europeana, 1 decembrie 2008, COM(2008) 807 final.
[2] COM(2011) 851, 6.12.2011.
[3] JO L 317, 3.12.2001, p. 1.
[4] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[5] C(2010) 7649 final – Comunicare a Presedintelui Comisiei: Cadru pentru grupurile de experti ale Comisiei: reguli orizontale si registru public.
[6] Scopul acestor exceptii este sa se protejeze securitatea publica, afacerile militare, relatiile internationale, politica financiara, monetara sau economica, viata privata si integritatea persoanelor, interesele comerciale, procedurile judiciare si consultanta juridica, anchetele/ inspectiile/ auditurile si procesul decizional al institutiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close