Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014

In M. Of. nr. 654 din 14 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013 – 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013 – 2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011 – 2012, prevazuta in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011 – 2012.
(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013 – 2014.
(3) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013 – 2014.
ART. 3
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013 – 2014 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011 – 2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013 – 2014 in clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea invatatori-educatoare in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011 – 2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013 – 2014 in clasele de la profilul pedagogic, specializarile mediator scolar si instructor de educatie extrascolara, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializarile bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare, pedagog scolar, in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011 – 2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
ART. 4
Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2013 – 2014 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011 – 2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazuta in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
ART. 5
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

CALENDARUL ADMITERII
in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013 – 2014

______________________________________________________________________________
| Data-limita/Perioada | Evenimentul |
|_________________________|____________________________________________________|
| Pregatirea admiterii|
|______________________________________________________________________________|
| 31 ianuarie 2013| Elaborarea planului de masuri judetean/al |
| | municipiului Bucuresti pentru pregatirea si|
| | organizarea admiterii |
|_________________________|____________________________________________________|
| 1 martie 2013 | Anuntarea de catre inspectoratele scolare a|
| | metodologiei de organizare a probei de verificare a|
| | cunostintelor de limba materna |
| | Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere|
| | a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a|
| | anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa |
| | participe la probele de aptitudini sau la probele |
| | de verificare a cunostintelor de limba moderna sau |
| | materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 1 mai 2013 | Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare |
| | profesionala, concretizata in profiluri, domenii si|
| | calificari profesionale, pentru invatamantul |
| | liceal, filiera tehnologica|
| | Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de |
| | invatamant liceal sau profesional pe filiere, |
| | profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba|
| | de predare |
| | Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati |
| | de invatamant gimnazial si la nivel judetean, |
| | cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a|
| | VIII-a |
| | Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile |
| | despre admitere|
|_________________________|____________________________________________________|
| 7 mai 2013 | Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a|
| | brosurilor cuprinzand informatiile legate de |
| | admitere |
| | Transmiterea de catre inspectorate la scolile |
| | gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum |
| | si a scolilor arondate fiecarui centru |
| | Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a|
| | graficului sedintelor de completare a optiunilor de|
| | catre absolventii clasei a VIII-a si parintii |
| | acestora |
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 mai 2013 | Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, |
| | Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere |
| | ale fiecarui judet, in versiune electronica si |
| | tiparita |
|_________________________|____________________________________________________|
| 13 – 31 mai 2013| Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru |
| | prezentarea procedurilor de admitere si a planului |
| | de scolarizare |
|_________________________|____________________________________________________|
| 19 iunie 2013 | Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant|
| | gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a|
| | municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand |
| | mediile generale de absolvire ale absolventilor|
| | clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor |
| | corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau |
| | exmatriculati |
|_________________________|____________________________________________________|
| 21 iunie 2013 | Transmiterea de catre comisiile de admitere|
| | judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia|
| | Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand |
| | mediile generale de absolvire ale absolventilor|
| | clasei a VIII-a|
|_________________________|____________________________________________________|
| 4 iulie 2013| Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere|
| | catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile|
| | de admitere si a ierarhiei judetene|
|_________________________|____________________________________________________|
| 5 iulie 2013| Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial|
| | a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a |
| | mediilor de admitere |
| | Completarea de catre secretariatele scolilor a |
| | fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de |
| | invatamant gimnazial, cu datele personale ale |
| | absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile|
| | generale de absolvire, cu notele si mediile|
| | obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a,|
| | cu mediile de admitere |
| | Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al |
| | municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a |
| | VIII-a |
|_________________________|____________________________________________________|
| 8 iulie 2013| Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii |
| | care solicita sa participe la admitere in alt judet|
|_________________________|____________________________________________________|
| Probele de aptitudini |
|______________________________________________________________________________|
| 23 mai 2013 | Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru|
| | elevii sau absolventii care doresc sa participe la |
| | probe de aptitudini|
|_________________________|____________________________________________________|
| 27 – 29 mai 2013| Inscrierea pentru probele de aptitudini|
|_________________________|____________________________________________________|
| 30 mai – 1 iunie 2013 | Desfasurarea probelor de aptitudini|
|_________________________|____________________________________________________|
| 3 iunie 2013| Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini |
| | Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, |
| | acolo unde metodologia permite acest lucru |
|_________________________|____________________________________________________|
| 4 iunie 2013| Afisarea rezultatelor finale, in urma |
| | contestatiilor la probele de aptitudini|
| | Transmiterea, in format electronic si in scris,|
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la|
| | probele de aptitudini |
|_________________________|____________________________________________________|
| 21 iunie 2013 | Transmiterea de catre comisiile de admitere|
| | judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile |
| | de invatamant liceal care au organizat probe de|
| | aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, |
| | cu situatia neincheiata sau exmatriculati |
| | Actualizarea, de catre comisiile din unitatile de |
| | invatamant liceal vocational, a listelor |
| | candidatilor declarati admisi la probele de|
| | aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti,|
| | repetenti, amanati sau exmatriculati |
|_________________________|____________________________________________________|
| 4 iulie 2013| Transmiterea de catre comisiile de admitere|
| | judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile |
| | de invatamant liceal care au organizat probe de|
| | aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand |
| | mediile de admitere|
|_________________________|____________________________________________________|
| 5 iulie 2013| Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi|
| | la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de |
| | aptitudini si afisarea listei in unitatea de |
| | invatamant liceal respectiva |
|_________________________|____________________________________________________|
| 8 iulie 2013| Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de |
| | inscriere, de catre candidatii care nu au fost |
| | admisi la clasele pentru care au sustinut probe de |
| | aptitudini |
| | Transmiterea, in format electronic, catre Centrul |
| | National de Admitere a listei candidatilor |
| | declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la |
| | care s-au sustinut probe de aptitudini |
|_________________________|____________________________________________________|
| Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna |
|______________________________________________________________________________|
| 23 mai 2013 | Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru|
| | elevii sau absolventii care doresc sa participe la |
| | probe de verificare a cunostintelor de limba |
| | moderna ori materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 27 – 29 mai 2013| Inscrierea candidatilor pentru probele de |
| | verificare a cunostintelor de limba moderna sau|
| | materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 30 mai – 1 iunie 2013 | Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor|
| | de limba moderna sau materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 3 iunie 2013| Afisarea rezultatelor la probele de verificare a |
| | cunostintelor de limba moderna sau materna |
| | Depunerea contestatiilor la probele de verificare a|
| | cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo |
| | unde metodologia permite acest lucru |
|_________________________|____________________________________________________|
| 4 iunie 2013| Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la |
| | probele de verificare a cunostintelor de limba |
| | moderna sau materna|
| | Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele |
| | finale la probele de verificare a cunostintelor de |
| | limba moderna sau materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 5 – 6 iunie 2013| Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la |
| | unitatile la care candidatii au sustinut probele de|
| | verificare a cunostintelor de limba moderna sau|
| | materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 10 iunie 2013 | Depunerea de catre candidatii care au participat la|
| | probele de verificare a cunostintelor de limba |
| | moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere|
| | la unitatile de invatamant gimnazial absolvite |
|_________________________|____________________________________________________|
| 12 iunie 2013 | Transmiterea de catre comisiile de admitere|
| | judetene/a municipiului Bucuresti, in format |
| | electronic, catre Centrul National de Admitere a |
| | listei candidatilor care au promovat probele de|
| | verificare a cunostintelor de limba moderna sau|
| | materna si a rezultatelor acestora la probe|
|_________________________|____________________________________________________|
| Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor|
| pentru invatamantul special |
|______________________________________________________________________________|
| 15 mai 2013 | Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi |
|_________________________|____________________________________________________|
| 21 iunie 2013 | Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere |
| | a candidatilor pe locurile speciale pentru romi|
|_________________________|____________________________________________________|
| 8 – 10 iulie 2013 | Repartizarea candidatilor pe locurile speciale |
| | pentru romi|
|_________________________|____________________________________________________|
| 11 – 13 iulie 2013 | Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru |
| | invatamantul special |
|_________________________|____________________________________________________|
| Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din |
| seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc |
| 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013 – 2014 |
|______________________________________________________________________________|
| 5 – 9 iulie 2013| Completarea optiunilor in fisele de inscriere de |
| | catre absolventii clasei a VIII-a si de catre |
| | parintii acestora, asistati de dirigintii claselor |
| | a VIII-a |
| | Completarea fiselor de inscriere de catre |
| | absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte |
| | judete, la centrul special desemnat din judetul|
| | pentru care solicita inscrierea|
|_________________________|____________________________________________________|
| 5 – 9 iulie 2013| Introducerea in baza de date computerizata a |
| | datelor din fisele de inscriere|
|_________________________|____________________________________________________|
| 6 – 10 iulie 2013 | Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor|
| | editate de calculator, corectarea greselilor in|
| | baza de date computerizata si listarea fiselor |
| | corectate din calculator |
|_________________________|____________________________________________________|
| 11 iulie 2013 | Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date |
| | de la centrele de inscriere la centrul judetean de |
| | admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a|
| | listei absolventilor care nu participa la |
| | repartizarea computerizata |
| | Predarea de catre comisia din centrul de inscriere |
| | a fiselor de optiuni originale la centrul de |
| | admitere judetean/al municipiului Bucuresti|
|_________________________|____________________________________________________|
| 12 iulie 2013 | Transmiterea bazei de date de la centrele de |
| | admitere judetene/al municipiului Bucuresti la |
| | Centrul National de Admitere |
|_________________________|____________________________________________________|
| 13 – 14 iulie 2013 | Verificarea si corectarea bazelor de date de catre |
| | Comisia Nationala de Admitere si comisiile de |
| | admitere judetene/a municipiului Bucuresti,|
| | transmiterea modificarilor la comisia nationala|
|_________________________|____________________________________________________|
| 15 iulie 2013 | Corectarea erorilor si confirmarea incheierii |
| | modificarilor |
|_________________________|____________________________________________________|
| 16 iulie 2013 | Repartizarea computerizata in invatamantul liceal |
| | de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu|
| | implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor |
| | anului scolar 2013 – 2014 |
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 iulie 2013 | Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a|
| | listelor cu absolventii repartizati proveniti din |
| | scolile respective si a listei cu locurile |
| | neocupate in unitatile din invatamantul liceal de |
| | stat din judet/municipiul Bucuresti|
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 iulie 2013 | Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant|
| | liceal a listei candidatilor repartizati in acea |
| | unitate|
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 iulie – 26 iulie 2013| Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care|
| | candidatii au fost repartizati |
|_________________________|____________________________________________________|
| A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii |
| din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu |
| implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013 – 2014 |
|______________________________________________________________________________|
| 17 iulie 2013 | Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza|
| | probe de aptitudini ori probe de verificare a |
| | cunostintelor de limba moderna sau materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 18 – 19 iulie 2013 | Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de|
| | verificare a cunostintelor de limba moderna ori de |
| | limba materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 20 iulie 2013 | Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si |
| | la probele de verificare a cunostintelor de limba |
| | moderna sau materna si rezolvarea eventualelor |
| | contestatii|
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 – 22 iulie 2013 | Completarea fisei de optiuni de catre candidatii |
| | care nu au participat la prima repartizare,|
| | completarea unei noi fise de optiuni de catre cei |
| | ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii |
|_________________________|____________________________________________________|
| 22 iulie 2013 | Completarea fisei de optiuni de catre candidatii |
| | care au fost respinsi la liceele/clasele care |
| | organizeaza probe de aptitudini|
| | Completarea fisei de optiuni de catre candidatii |
| | care au sustinut probe de verificare a |
| | cunostintelor de limba moderna sau de limba materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 17 – 23 iulie 2013 | Introducerea datelor in calculator, verificarea|
| | fiselor listate si corectarea eventualelor erori |
|_________________________|____________________________________________________|
| 24 iulie 2013 | Transmiterea noilor baze de date la centrul de |
| | admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la |
| | Centrul National de Admitere |
|_________________________|____________________________________________________|
| 25 iulie 2013 | Repartizarea computerizata a candidatilor din a|
| | doua etapa a admiterii |
|_________________________|____________________________________________________|
| 25 iulie 2013 | Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in |
| | centrul special de inscriere a listelor cu |
| | absolventii proveniti din scolile respective/din |
| | alte judete, repartizati in a doua etapa, si a |
| | listei cu locurile neocupate in unitatile din |
| | invatamantul liceal de stat|
| | Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul |
| | liceal de stat a listei candidatilor repartizati in|
| | acea unitate in a doua etapa |
|_________________________|____________________________________________________|
| 25 – 26 iulie 2013 | Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care|
| | candidatii au fost repartizati |
|_________________________|____________________________________________________|
| 26 iulie 2013 | Transmiterea de catre unitatile din invatamantul |
| | liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere |
| | in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele |
| | doua etape ale admiterii |
|_________________________|____________________________________________________|
| 29 iulie – 1 august 2013| Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a|
| | situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de |
| | repartizare computerizata, a repartizarii |
| | candidatilor care nu si-au depus dosarele de |
| | inscriere in termen si a candidatilor care nu au |
| | participat la primele doua repartizari |
| | computerizate |
|_________________________|____________________________________________________|
| A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii |
| din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu |
| implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013 – 2014 |
|______________________________________________________________________________|
| 1 august 2013 | Afisarea locului de desfasurare si a graficului|
| | probelor de aptitudini sau de verificare a |
| | cunostintelor de limba moderna ori materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 2 septembrie 2013 | Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza|
| | probe de aptitudini sau probe de verificare a |
| | cunostintelor de limba moderna ori materna |
|_________________________|____________________________________________________|
| 3 – 4 septembrie 2013 | Desfasurarea probelor de aptitudini sau de |
| | verificare a cunostintelor de limba moderna ori|
| | materna|
|_________________________|____________________________________________________|
| 5 – 6 septembrie 2013 | Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu |
| | au participat la nicio repartizare ori nu au fost |
| | repartizati in etapele anterioare, care nu s-au|
| | inscris in perioada prevazuta de metodologie sau |
| | care si-au incheiat situatia scolara ulterior |
| | etapelor anterioare|
|_________________________|____________________________________________________|
| 9 septembrie 2013 | Transmiterea catre Centrul National de Admitere a |
| | rezultatelor repartizarii |
|_________________________|____________________________________________________|
| Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa |
| redusa |
|______________________________________________________________________________|
| 1 mai 2013 | Anuntarea centrului special de inscriere pentru|
| | candidatii din seriile anterioare, care implinesc |
| | 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului|
| | scolar 2013 – 2014 |
|_________________________|____________________________________________________|
| 15 iulie 2013 | Anuntarea calendarului admiterii la invatamant |
| | seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din|
| | seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani |
| | pana la data inceperii cursurilor anului scolar|
| | 2013 – 2014|
|_________________________|____________________________________________________|
| 23 – 24 iulie 2013 | Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa |
| | redusa a candidatilor din seriile anterioare care |
| | implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii |
| | cursurilor anului scolar 2013 – 2014 |
|_________________________|____________________________________________________|
| 24 – 26 iulie 2013 | Repartizarea candidatilor din seriile anterioare |
| | care au implinit varsta de 18 ani pana la data |
| | inceperii cursurilor anului scolar 2013 – 2014, pe |
| | locurile de la invatamantul seral si cu frecventa |
| | redusa |
|_________________________|____________________________________________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close