Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

In M. Of. nr. 656 din 17 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 220/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane

REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane, denumita in continuare Agentie, functioneaza ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I., la nivel de directie, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane, precum si ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) Agentia este o structura de ordine si siguranta publica, avand competenta generala in domeniul propriu de activitate, desfasurand activitati de coordonare, evaluare si monitorizare, prin structurile si organele sale de specialitate, la nivel national, urmarind aplicarea politicilor in domeniul luptei impotriva traficului de persoane, precum si a celor din domeniul protectiei si asistentei acordate victimelor traficului de persoane.
(2) Agentia gestioneaza, in Romania, politicile publice in domeniul luptei impotriva traficului de persoane, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in Planul national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane.
(3) Agentia indeplineste atributiile stabilite la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 460/2011.
ART. 3
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Agentia colaboreaza si coopereaza cu unitatile din aparatul central al M.A.I., cu unitatile aflate in subordinea M.A.I., precum si cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii neguvernamentale romane si straine, cu organizatii internationale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, in limitele legii.
(2) Diagrama de relatii a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Organizarea Agentiei

ART. 4
(1) Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor ce ii revin, Agentia are urmatoarea structura organizatorica:
a) conducerea Agentiei;
b) Serviciul monitorizare, evaluare si coordonare victime:
b1) Compartimentul coordonare referire victime;
b2) Compartimentul Centrul de cercetare si informare publica;
b3) Compartimentul Baza nationala de date privind traficul de persoane;
c) Serviciul cooperare interinstitutionala si proiecte nationale de prevenire:
c1) Compartimentul relatii publice;
d) Unitatea implementare programe si relatii internationale – la nivel de birou;
e) Compartimentul documente clasificate si secretariat;
f) Compartimentul financiar contabilitate;
g) Compartimentul resurse umane;
h) Compartimentul juridic;
i) Compartimentul logistica;
j) Compartimentul achizitii;
k) Compartimentul structura de securitate/C.S.T.I.C.
(2) In cadrul Agentiei functioneaza 15 centre regionale, dupa cum urmeaza:
a) Centrul regional impotriva traficului de persoane Alba Iulia;
b) Centrul regional impotriva traficului de persoane Bacau;
c) Centrul regional impotriva traficului de persoane Brasov;
d) Centrul regional impotriva traficului de persoane Bucuresti;
e) Centrul regional impotriva traficului de persoane Cluj-Napoca;
f) Centrul regional impotriva traficului de persoane Constanta;
g) Centrul regional impotriva traficului de persoane Craiova;
h) Centrul regional impotriva traficului de persoane Galati;
i) Centrul regional impotriva traficului de persoane Iasi;
j) Centrul regional impotriva traficului de persoane Oradea;
k) Centrul regional impotriva traficului de persoane Pitesti;
l) Centrul regional impotriva traficului de persoane Ploiesti;
m) Centrul regional impotriva traficului de persoane Suceava;
n) Centrul regional impotriva traficului de persoane Targu Mures;
o) Centrul regional impotriva traficului de persoane Timisoara.
(3) Organigrama Agentiei este prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 5
(1) Din punctul de vedere al statutului, personalul Agentiei este constituit din functionari publici cu statut special (politisti) si personal contractual.
(2) Din punctul de vedere al functiei ocupate, personalul Agentiei este constituit din personal de conducere si personal de executie.
(3) Structura organizatorica a Agentiei este ierarhic-piramidala, cu 3 niveluri ierarhice de management, configurata sa asigure suportul necesar pentru un management eficient prin obiective si proiecte.
(4) Nivelurile ierarhice de management sunt reprezentate de directorul si directorul adjunct (nivelul de top management strategic al institutiei), sefii de serviciu/birou din aparatul propriu (nivel de management tactic-operativ) si personalul de executie.
ART. 6
(1) Intre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si cele de la art. 4. alin. (1) lit. b) – j) exista relatii ierarhice de subordonare, coordonare si control.
(2) Intre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) – j) exista relatii functionale de cooperare si colaborare in indeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite, potrivit competentelor proprii.
(3) Coordonarea, controlul si monitorizarea de specialitate a centrelor regionale subordonate se realizeaza de catre serviciile de profil din cadrul Agentiei.

CAPITOLUL III
Conducerea Agentiei

ART. 7
Conducerea Agentiei este compusa din director si director adjunct, functionari publici cu statut special.
ART. 8
(1) Directorul conduce intreaga activitate a Agentiei si reprezinta institutia in relatiile cu conducerile celorlalte unitati ale M.A.I., precum si cu alte institutii si organisme, conform competentelor.
(2) Directorul se afla in subordinea directa a ministrului administratiei si internelor si in cea nemijlocita a secretarului de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica.
(3) Directorul are calitatea de ordonator de credite, exercitandu-si atributiile pe aceasta linie conform dispozitiilor legale.
(4) In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii si dispozitii, dupa caz.
(5) Directorul stabileste prin dispozitie responsabilitati concrete in vederea coordonarii activitatilor structurilor centrale si teritoriale.
(6) Atributiile directorului pot fi preluate, pe linia de competenta, de inlocuitorii de drept sau de persoanele imputernicite in acest scop, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7) Fisa postului directorului este prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 9
(1) Directorul adjunct se subordoneaza direct secretarului de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica, si nemijlocit directorului Agentiei, raspunzand de activitatea structurilor conform dispozitiilor directorului emise in acest sens.
(2) Directorul adjunct are dreptul sa emita, potrivit competentelor, dispozitii de specialitate, fara caracter normativ, obligatorii pentru personalul din subordine.
(3) Fisa postului directorului adjunct este prevazuta in anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV
Principalele atributii ale structurilor din cadrul Agentiei

SECTIUNEA 1
Serviciul monitorizare, evaluare si coordonare victime. Compartimentul coordonare referire victime. Compartimentul Centrul de cercetare si informare publica. Compartimentul Baza nationala de date privind traficul de persoane

ART. 10
Atributiile principale ale Serviciului monitorizare, evaluare si coordonare victime sunt urmatoarele:
a) solicita si valorifica propunerile institutiilor cu atributii in domeniu, in vederea elaborarii proiectului Strategiei nationale impotriva traficului de persoane, denumita in continuare Strategie nationala, care se supune spre aprobare Guvernului;
b) participa la elaborarea planurilor nationale de actiune pentru implementarea Strategiei nationale, care se supun spre aprobare Guvernului;
c) monitorizeaza si evalueaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in domeniul traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in planurile de actiune pentru implementarea Strategiei nationale;
d) elaboreaza proiectele standardelor nationale in domeniu, impreuna cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobarii Guvernului, in conditiile legii;
e) elaboreaza rapoartele de tara solicitate in domeniul traficului de persoane;
f) intocmeste in colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I., pe baza datelor furnizate de institutiile publice cu atributii in domeniu, Raportul anual privind evolutia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, si formuleaza recomandari institutiilor cu atributii in domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;
g) desfasoara activitati de monitorizare, control si indrumare a structurilor teritoriale ale Agentiei din perspectiva atributiilor ce ii revin;
h) participa la programele regionale, europene si internationale cu proiecte, statistici si evaluari pe linia reducerii fenomenului traficului de persoane si a armonizarii legislatiei nationale cu legislatia de la nivelul Uniunii Europene;
i) elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national privind asistenta acordata victimelor traficului de persoane in vederea reintegrarii sociale si monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate;
j) faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic dintre institutiile cu competente in domeniu, din tara si din strainatate;
k) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei in domeniul sau de activitate;
l) reprezinta Agentia sub coordonarea structurii centrale de specialitate a M.A.I. in grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si in organizatii internationale in domeniul traficului de persoane;
m) indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor.
ART. 11
Atributiile principale ale Compartimentului coordonare referire victime sunt urmatoarele:
a) monitorizeaza asistenta victimelor in conformitate cu Standardele nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.238/2007;
b) asigura organizarea activitatilor de colaborare desfasurate de institutiile publice cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea coordonarii victimelor in procesul penal.
ART. 12
Atributiile principale ale Compartimentului Centrul de cercetare si informare publica sunt urmatoarele:
a) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;
b) desfasoara la nivel national activitatile de colectare, stocare, procesare, analiza si difuzare a datelor si informatiilor privind situatia persoanelor traficate, asistentei acordate victimelor traficului de persoane, reintegrarii sociale si participarea acestora in cadrul procesului penal;
c) efectueaza studii si cercetari privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de persoane;
d) elaboreaza raspunsurile la chestionare de evaluare aplicate de institutiile/organismele europene si internationale;
e) sprijina, la cerere, institutiile publice pentru obtinerea resurselor necesare desfasurarii activitatilor specifice si furnizeaza, la cerere, date statistice necesare planificarii activitatilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;
f) initiaza, coordoneaza sau avizeaza, dupa caz, activitati de cercetare stiintifica privind traficul de persoane sunt urmatoarele.*)
————
*) In mod evident, continutul literei f) este gresit, insa a fost reprodus exact in forma in care a fost publicat la pagina 4 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2012.

ART. 13
Atributiile principale ale Compartimentului Baza nationala de date privind traficul de persoane sunt urmatoarele:
a) administreaza si actualizeaza sistemul national de evidenta a victimelor traficului de persoane si monitorizare a asistentei acordate acestora;
b) implementeaza procedurile si regulile privind exploatarea in regim de securitate a datelor in format electronic;
c) colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter personal si statistic in domeniul sau de competenta;
d) administreaza Sistemul informatic de evidenta a victimelor traficului de persoane.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul Cooperare interinstitutionala si proiecte nationale de prevenire. Compartimentul relatii publice

ART. 14
Atributiile principale ale Serviciului cooperare interinstitutionala si proiecte nationale de prevenire sunt urmatoarele:
a) participa la elaborarea planurilor nationale de actiune pentru implementarea Strategiei nationale;
b) monitorizeaza si evalueaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in domeniul traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in planurile de actiune pentru implementarea Strategiei nationale;
c) dezvolta programe proprii pentru realizarea activitatilor de prevenire a traficului de persoane si sprijina, la cerere, programele in derulare;
d) elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national privind prevenirea traficului de persoane;
e) gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;
f) sprijina activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atat in tara, cat si in strainatate, prin dezvoltarea de proiecte, programe si campanii nationale;
g) faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic dintre institutiile cu competente in domeniu, din tara si din strainatate;
h) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei in domeniul sau de activitate;
i) asigura coordonarea activitatilor de colaborare desfasurate de institutiile publice cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia nationala;
j) monitorizeaza, evalueaza si controleaza activitatile desfasurate de centrele regionale ale Agentiei pe linia prevenirii traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale impotriva Traficului de Persoane;
k) intocmeste si actualizeaza permanent un registru cu informatii privind institutiile publice si O.N.G.-urile care au responsabilitati pe linia prevenirii traficului de persoane;
l) participa la organizarea sedintelor grupului interministerial de lucru pentru coordonarea, analizarea si evaluarea activitatilor desfasurate de catre institutiile cu responsabilitati in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si al asistentei acordate victimelor;
m) monitorizeaza si coordoneaza activitatea centrelor regionale care participa, alaturi de raportorul judetean, la organizarea sedintelor echipelor judetene interinstitutionale antitrafic;
n) monitorizeaza activitatile de prevenire a traficului de persoane initiate de alte institutii publice si O.N.G.-uri;
o) coordoneaza activitatile liniei Telverde;
p) desfasoara activitati de identificare si referire a victimelor traficului de persoane;
q) acorda informatii publicului larg in vederea constientizarii riscurilor asociate traficului de persoane;
r) reprezinta Agentia sub coordonarea structurii specializate a M.A.I. in grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si in organizatii internationale in domeniul prevenirii traficului de persoane;
s) indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor.
ART. 15
Atributiile principale ale Compartimentului relatii publice sunt urmatoarele:
a) gestioneaza imaginea publica a Agentiei si asigura relationarea acesteia cu mass-media;
b) redacteaza si difuzeaza comunicate sau alte materiale de presa privind activitatea Agentiei;
c) monitorizeaza reflectarea imaginii si a activitatilor Agentiei in presa scrisa, audiovizuala si online;
d) sprijina jurnalistii in demersul de documentare cu materiale destinate publicitatii;
e) organizeaza conferinte de presa sau sprijina organizarea conferintelor de presa aferente proiectelor cu finantare externa in relatia cu mass-media;
f) ofera sprijin de specialitate reprezentantilor Agentiei cu ocazia acordarii unor interviuri;
g) elaboreaza si implementeaza strategia de comunicare a Agentiei;
h) asigura acreditarea jurnalistilor;
i) gestioneaza situatiile de criza mediatica;
j) gestioneaza solicitarile formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) initiaza si intretine relatii de colaborare si schimb de experienta cu structuri similare din tara si din strainatate.

SECTIUNEA a 3-a
Unitatea de implementare programe si relatii internationale (la nivel de birou)

ART. 16
Atributiile principale ale Unitatii de implementare programe si relatii internationale (la nivel de birou) sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatile de relatii internationale desfasurate de catre Agentie si structurile sale teritoriale, asigurand indeplinirea prevederilor ordinelor ministrului administratiei si internelor specifice organizarii si desfasurarii activitatilor de relatii internationale;
b) asigura reprezentarea in grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si in organizatii internationale in domeniul de competenta;
c) asigura participarea si reprezentarea intereselor Agentiei la actiunile si activitatile organizate de M.A.I., Ministerul Afacerilor Externe, precum si la cele organizate de organismele specializate ale Uniunii Europene, in legatura cu indeplinirea atributiilor specifice;
d) asigura cooperarea cu organismele internationale si regionale cu atributii in domeniu;
e) urmareste aplicarea conventiilor si acordurilor internationale, in domeniul de competenta, la care Romania este parte si propune masuri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din aceste documente internationale;
f) initiaza propuneri de actualizare/armonizare a legislatiei nationale cu aquis-ul comunitar, precum si cu alte documente internationale, in domeniul de competenta;
g) pregateste si participa la intalnirile conducerii Agentiei cu delegatiile/persoanele straine, cu respectarea normelor legale in vigoare;
h) elaboreaza planul de relatii internationale al Agentiei;
i) colaboreaza permanent cu structurile de linie din M.A.I., pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin;
j) identifica, fundamenteaza si elaboreaza propuneri de proiecte din fonduri externe nerambursabile, in conformitate cu nevoile stabilite si obiectivele strategice de indeplinit;
k) coordoneaza implementarea programelor, pastrand in acest scop evidenta privind obiectivele, desfasurarea activitatilor si rezultatele programelor derulate;
l) intocmeste, cu sprijinul beneficiarilor si al structurilor de specialitate, documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect (specificatii tehnice, documentatii de atribuire etc.);
m) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor contractuale;
n) monitorizeaza permanent programele/proiectele Agentiei, inclusiv sub aspectul indeplinirii obligatiei de cofinantare de catre partea romana;
o) colaboreaza permanent cu organismele finantatoare, structuri similare din cadrul altor institutii ale statului, precum si din cadrul structurilor subordonate ale M.A.I. si/sau aparatului central;
p) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor.

SECTIUNEA a 4-a
Compartimentul documente clasificate si secretariat

ART. 17
Atributiile principale ale Compartimentului documente clasificate si secretariat sunt urmatoarele:
a) asigura primirea si difuzarea corespondentei clasificate si neclasificate;
b) asigura pastrarea, manipularea, multiplicarea, inventarierea si arhivarea documentelor continand informatii clasificate, in conditiile legii;
c) asigura transportul si predarea-preluarea corespondentei de la posta militara si civila;
d) asigura inregistrarea lucrarilor si repartizarea acestora pentru rezolvare personalului Agentiei conform rezolutiei conducerii;
e) urmareste rezolvarea lucrarilor cu termen, precum si scaderea din evidenta a celor solutionate;
f) tine evidenta ordinelor, instructiunilor si regulamentelor M.A.I. clasificate si neclasificate;
g) tine evidenta sigiliilor si le distribuie pe fise de evidenta, inclusiv centrelor regionale ale Agentiei;
h) tine evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor de studii, concediilor fara plata, permisiilor si invoirilor acordate personalului;
i) tine evidenta stampilelor din cadrul Agentiei si distributia acestora centrelor regionale;
j) redacteaza dispozitia zilnica a directorului Agentiei;
k) intocmeste situatia zilnica de efective;
l) intocmeste foile colective de prezenta pentru aparatul central al Agentiei;
m) intocmeste procesul-verbal al sedintelor de comanda;
n) intocmeste si actualizeaza agenda zilnica de activitati a directorului Agentiei prin consultarea acestuia, pe tronsoane orare si subiecte;
o) coordoneaza activitatea de secretariat a centrelor regionale;
p) tine evidenta petitiilor si audientelor in cadrul Agentiei;
q) asigura preluarea pe baza de inventar a dosarelor de arhiva de la celelalte birouri din cadrul Agentiei;
r) desfasoara activitati privind arhivarea documentelor in cadrul compartimentului;
s) intocmeste ordinele de serviciu pentru misiuni, concedii de odihna etc.

SECTIUNEA a 5-a
Compartimentul financiar-contabilitate

ART. 18
Atributiile principale ale Compartimentului financiar-contabilitate sunt urmatoarele:
a) gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei, donatiile, sponsorizarile si alte venituri primite de Agentie, conform legii;
b) organizeaza, coordoneaza si executa activitatile financiare si contabile aferente cheltuielilor Agentiei si celor specifice executiei bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia;
c) asigura certificarea proiectelor initiate de Agentie in privinta realitatii si regularitatii, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
d) gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor derulate de Agentie;
e) asigura managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile;
f) intocmeste, la termenele stabilite, situatii financiare periodice solicitate de structura de specialitate a ordonatorului principal de credite;
g) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
h) efectueaza plati corespunzatoare activitatii Agentiei, pe baza documentelor justificative;
i) asigura evidenta si plata drepturilor banesti pentru angajatii unitatii;
j) asigura evidenta gestiunii casieriei;
k) intocmeste registrul de casa si raspunde de efectuarea operatiunilor cu numerar;
l) asigura inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor economice si financiare aferente activitatii proprii a Agentiei;
m) organizeaza evidenta financiara in scopul asigurarii la timp si integral a fondurilor necesare realizarii planului de aprovizionare tehnico-materiala;
n) organizeaza evidenta financiar-contabila pe capitole, titluri si articole bugetare;
o) urmareste organizarea si desfasurarea activitatilor privind inregistrarea in evidenta a operatiunilor privind ordonantarea si plata angajamentelor bugetare, privind cheltuielile cu bunurile si serviciile, precum si cheltuielile cu activele nefinanciare;
p) intocmeste si raspunde de respectarea graficului privind circuitul documentelor justificative;
q) intocmeste si raspunde de actualizarea si aplicarea procedurilor scrise pentru operatiunile financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentului;
r) elaboreaza propuneri pentru intocmirea nomenclatorului arhivistic pe linie financiar-contabila;
s) raspunde de arhivarea documentelor financiar-contabile;
t) efectueaza activitati de control intern (sub toate formele: autocontrol, control in lant si control ierarhic) pentru domeniile de activitate specifice;
u) indeplineste si alte activitati financiar-contabile specifice, conform legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA a 6-a
Compartimentul resurse umane

ART. 19
Atributiile principale ale Compartimentului resurse umane sunt urmatoarele:
a) elaboreaza, coordoneaza si asigura realizarea strategiei si politicilor de resurse umane din cadrul Agentiei;
b) evalueaza si analizeaza structura, resursele, necesitatile de personal si dinamica personalului Agentiei;
c) asigura incadrarea personalului necesar pe posturile prevazute in statul de organizare, conform atributiilor ce ii revin si potrivit actelor normative in vigoare;
d) elaboreaza actele administrative si documentele specifice pentru numirea in functii si gestionarea raporturilor de serviciu/munca ale personalului Agentiei, in conformitate cu normele de competenta in domeniul gestiunii resurselor umane;
e) desfasoara activitati privind promovarea personalului Agentiei, conform prevederilor actelor normative in vigoare;
f) realizeaza planificarea resurselor umane ale Agentiei;
g) coordoneaza, controleaza si evalueaza masurile de actualizare a sistemului de gestiune a resurselor umane;
h) asigura respectarea procedurilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in domeniul de competenta;
i) desfasoara activitati pentru gestionarea datelor cu privire la personalul in rezerva si retragere, precum si cu privire la veteranii de razboi;
j) gestioneaza evidenta personalului in activitate din Agentie;
k) centralizeaza, analizeaza si supune spre aprobare, potrivit competentelor, lucrarile de acordare a gradelor profesionale la indeplinirea stagiului minim si inainte de indeplinirea stagiului minim al politistilor, precum si acordarea ordinelor si medaliilor prevazute de sistemul national de decoratii;
l) coordoneaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de evaluare anuala a personalului Agentiei si prezinta conducerii M.A.I. principalele concluzii rezultate din aceasta activitate;
m) participa la inspectiile si controalele de fond dispuse de conducerea Agentiei;
n) indeplineste atributiile specifice, potrivit prevederilor legale, pentru punerea in aplicare a strategiei si politicilor de resurse umane;
o) monitorizeaza evolutia starii si practicii disciplinare in randul personalului, acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
p) colaboreaza cu structurile cu atributii similare din cadrul M.A.I., precum si cu cele care au atributii in cunoasterea personalului;
q) formuleaza proiectele raspunsurilor la petitiile, cererile, sesizarile cetatenilor, altele decat cele cu caracter penal, si ale organizatiilor neguvernamentale interne sau internationale adresate Agentiei si repartizate spre solutionare;
r) participa la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniul de competenta;
s) desfasoara activitati in vederea efectuarii de verificari cu privire la sesizarile si reclamatiile referitoare la respectarea deontologiei de catre politistii din structurile subordonate;
t) organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de pregatire continua pe categorii de personal si specialitati pentru personalul Agentiei;
u) efectueaza sau solicita efectuarea de masuratori si determinari ale campului electromagnetic de catre institutiile abilitate, pentru stabilirea masurilor de prevenire si protectie care se impun;
v) inregistreaza si tine evidenta accidentelor de munca si a evenimentelor periculoase, potrivit actelor normative in vigoare, cerceteaza evenimentele, participa la cercetarea evenimentelor potrivit competentelor, comunica si propune incadrarea evenimentelor ca accident de munca, dupa caz;
w) constata si propune aplicarea de sanctiuni, potrivit competentelor, pentru incalcarea de catre personalul din cadrul Agentiei si al centrelor regionale subordonate a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca;
x) propune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, atunci cand constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
y) desfasoara activitati de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA a 7-a
Compartimentul juridic

ART. 20
Atributiile principale ale Compartimentului juridic sunt urmatoarele:
a) initiaza propuneri de actualizare si armonizare a legislatiei nationale specifice cu reglementarile internationale;
b) organizeaza studierea temeinica a legilor si a altor acte normative, imediat dupa publicarea acestora, de catre personalul care are atributii in aplicarea prevederilor legale, precum si actiuni de prevenire a incalcarilor normelor legale si de inlaturare a deficientelor constatate in activitatea Agentiei;
c) intocmeste si prezinta conducerii Agentiei propuneri de masuri privind indeplinirea sarcinilor ce revin structurilor acesteia, in vederea aplicarii stricte a legilor si a altor acte normative, imediat dupa publicarea acestora;
d) urmareste modul de aplicare a normelor juridice in activitatea Agentiei si face propuneri pentru perfectionarea normelor juridice;
e) intocmeste observatii si propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispozitii, ordine, regulamente, instructiuni) asupra carora a fost consultata Agentia, intocmeste avize motivate, la solicitarea conducerii Agentiei, cu privire la diferite categorii de lucrari cu caracter juridic privind activitatea unitatii;
f) intocmeste si tine evidenta legilor, decretelor, hotararilor si ordonantelor Guvernului, precum si a actelor normative cu caracter intern si a documentelor de colaborare/cooperare care intereseaza activitatea Agentiei, in scopul furnizarii operative si calificate a informatiilor solicitate de conducere, de structurile de specialitate si de personalul acestora;
g) pregateste si examineaza sub aspectul legalitatii si eficientei juridice documentatia care sta la baza deciziilor conducerii si acorda asistenta juridica conducerii in problematica ce implica activitatea Agentiei;
h) elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza anteproiectele de acte normative promovate de Agentie, in conditiile stabilite prin Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de acte normative in M.A.I.;
i) avizeaza pentru legalitate proiectele de dispozitii, metodologii, regulamente si alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual emise ori semnate de conducerea Agentiei, potrivit competentei, precum si orice acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a Agentiei;
j) reprezinta si apara interesele Agentiei in fata autoritatilor administratiei publice, a organelor Ministerului Public, a instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, precum si in cadrul oricaror proceduri prevazute de lege in acest scop, elaboreaza si formuleaza actiuni, intampinari, raspunsuri la interogatorii, exercita cai de atac, propune conducerii Agentiei renuntarea la actiuni si cai de atac, exercita orice mijloace legale de aparare a drepturilor si intereselor acesteia;
k) asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale M.A.I. in cadrul oricaror proceduri prevazute de lege, pe baza delegatiilor emise de Directia generala juridica din cadrul M.A.I.;
l) sesizeaza conducerea Agentiei si structurile de specialitate, dupa caz, cu privire la deficientele datorate acestora, rezultate din solutionarea litigiilor la instantele judecatoresti, pentru luarea masurilor adecvate, in scopul asigurarii legalitatii si a ordinii de drept;
m) ia masuri pentru obtinerea titlurilor executorii si punerea in executare a acestora, potrivit legii, in vederea realizarii creantelor si a altor drepturi patrimoniale ale Agentiei si ale M.A.I.;
n) acorda asistenta juridica consiliilor de disciplina, conform competentelor;
o) participa prin personalul propriu in comisiile de achizitie, in comisiile de solutionare a contestatiilor si la negocierea proiectelor de contracte in procedurile de achizitie publica si negocierile derulate in acest sens;
p) avizeaza pentru legalitate proiecte de contracte, intelegeri si alte acte juridice care angajeaza raspunderea juridica a Agentiei ori in cazul in care procedura de achizitie a fost derulata prin acest compartiment sau in cazul in care acest compartiment a negociat ori a elaborat proiectul actului;
q) participa, dupa caz, la negocierea de conventii, acorduri si intelegeri internationale in legatura cu domeniul de activitate al Agentiei;
r) coordoneaza elaborarea de catre Agentie a proiectelor unor documente si transmiterea, dupa aprobare, a documentelor privind cazurile sau situatiile reclamate organismelor internationale din domeniul drepturilor omului catre solicitanti;
s) elaboreaza puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului si a normelor dreptului umanitar in si de catre Agentie, precum si asupra implementarii reglementarilor privind egalitatea de sanse intre femei si barbati in cadrul acesteia;
t) formuleaza proiectele raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale interne sau internationale adresate Agentiei si repartizate de conducere spre solutionare;
u) desfasoara activitati avand ca scop determinarea corelarii actiunilor Agentiei si a dispozitiilor conducerii cu legislatia comunitara in materie;
v) participa la instruirea personalului din Agentie in problematica la care se refera actele juridice internationale, in probleme de drept umanitar si drepturile omului, precum si in probleme de cunoastere si aplicare unitara a legislatiei, in raport cu specificul unitatii;
w) elaboreaza puncte de vedere privitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si acorda conducerii si personalului Agentiei consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
x) sprijina activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale, initiaza si participa la actiuni de cunoastere, interpretare si aplicare a actelor normative si de prevenire a incalcarii acestora de catre personalul Agentiei;
y) analizeaza, semestrial, influentele asupra patrimoniului aflat in administrarea Agentiei sau a M.A.I., rezultate din solutionarea proceselor in care a asigurat reprezentarea si din relatiile contractuale, propunand conducerii masurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale si pentru asigurarea unei prestatii juridice de calitate;
z) analizeaza periodic activitatea proprie si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii pe linie juridica, informand conducerea Agentiei despre rezultatul analizei si propunerile formulate;
aa) desfasoara activitati de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a sistemelor proprii de control intern/managerial;
bb) indeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevazute de lege sau dispuse de conducerea unitatii, potrivit competentelor, si raspunde solicitarilor formulate de Directia generala juridica din cadrul M.A.I.

SECTIUNEA a 8-a
Compartimentul logistica

ART. 21
Atributiile principale ale Compartimentului logistica sunt urmatoarele:
a) elaboreaza proiectul planului anual de asigurare tehnico-materiala, iar dupa aprobare urmareste realizarea acestuia;
b) asigura evidenta tehnico-operativa a bunurilor materiale aflate in gestionarea Agentiei;
c) depune la Compartimentul financiar-contabilitate notele cuprinzand indicatori si calcule de fundamentare, precum si orice acte justificative privind propunerile de venituri si cheltuieli bugetare;
d) asigura activitatea de primire, depozitare, conservare, intretinere si exploatare a bunurilor materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
e) executa controlul operativ curent asupra modului de administrare a bunurilor materiale;
f) asigura activitatea de inventariere si inainteaza la timp documentele privind rezultatul acestei operatiuni;
g) intocmeste si inainteaza spre avizare documentele legale privind scoaterea din functiune, disponibilizarea, declasarea si casarea bunurilor materiale aflate in gestiunea Agentiei, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;
h) intocmeste documentele necesare in vederea aprobarii aprovizionarii Agentiei cu bunuri materiale;
i) intocmeste lista de investitii pentru Agentie in baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
j) intocmeste planul de reparatii ale aparaturii si mijloacelor tehnice din dotare si raspunde de indeplinirea acestuia;
k) tine evidenta comportarii in exploatare a aparaturii tehnice achizitionate sau reparate;
l) raspunde de intretinerea spatiilor si a bunurilor din dotare, de buna functionare a instalatiilor, intocmeste documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor de reparatii curente;
m) mentine curatenia si ordinea in spatiile date spre folosinta Agentiei;
n) raspunde de modul in care se aplica masurile de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate;
o) indeplineste atributiile prevazute de art. 19 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor;
p) distribuie imprimatele si rechizitele necesare personalului, potrivit normelor legale in vigoare;
q) raspunde de intretinerea, repararea si folosirea aparaturii tehnice si a mijloacelor de transport din dotare;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor;
s) tine evidenta nominala si statistica a autovehiculelor din folosinta si efectueaza verificari privind starea tehnica si de functionare a acestora;
t) participa la ordin la verificarile privind starea tehnica si de functionare a autovehiculelor utilizate si colaboreaza cu structura de specialitate a M.A.I. care asigura pe linie de mobilitate misiunile Agentiei;
u) efectueaza verificarea personalului cu atributii in asigurarea tehnica de autovehicule la pregatirea de specialitate;
v) tine evidenta verificarilor/controalelor periodice efectuate de personalul oficiului care conduce autovehiculele din dotare, conform reglementarilor in domeniu, si comunica datele necesare structurii detinatoare de parc auto;
w) tine evidenta informatizata a armelor militare, a munitiilor, precum si a materialelor periculoase, cu ajutorul aplicatiilor informatice dedicate;
x) intocmeste si inainteaza, la solicitarea Directiei generale logistice sau a esaloanelor superioare, situatii privind gradele de dotare, rapoarte, dari de seama, in vederea informarii conducerii M.A.I.;
y) intocmeste si inainteaza spre avizare specificatiile tehnice ale produselor ce fac obiectul procedurilor de achizitie organizate la nivelul Agentiei;
z) asigura, prin personal specializat, asistenta tehnica cu ocazia executarii sedintelor de tragere cu armamentul din dotare;
aa) intocmeste documentele de organizare a activitatilor de protectie a mediului pentru Agentie;
bb) controleaza si notifica directorului Agentiei aspectele sesizate privind incalcarea de catre personalul Agentiei a legislatiei de protectie a mediului in obiectivele si incintele apartinand acesteia, precum si in zonele de responsabilitate unde Agentia desfasoara activitati specifice;
cc) propune si supune spre aprobare directorului Agentiei masuri concrete pentru protectia mediului in zona de responsabilitate unde desfasoara activitati personalul propriu;
dd) prezinta directorului Agentiei informari asupra modului de realizare a activitatilor de protectie a mediului;
ee) verifica luarea masurilor necesare pentru utilizarea eficienta a oricarei forme de energie, a resurselor si materialelor in derularea activitatii specifice;
ff) stabileste masurile adecvate in functie de specificul activitatii pentru prevenirea, limitarea si eliminarea efectelor poluarilor accidentale;
gg) elaboreaza anual raportul privind desfasurarea activitatilor de protectie a mediului pentru Agentie si il inainteaza structurii coordonatoare pe linia protectiei mediului de la esalonul superior, conform legislatiei in vigoare;
hh) urmareste prevederea in planurile anuale de asigurare tehnico-materiala a resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor de protectie a mediului specifice fiecarui domeniu de activitate;
ii) colaboreaza cu autoritatile locale de protectie a mediului pentru desfasurarea unor actiuni comune in domeniu;
jj) urmareste implementarea si respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, a instructiunilor si normelor de protectie a mediului in cadrul Agentiei;
kk) participa la convocarile/simpozioanele de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul esaloanelor superioare;
ll) tine evidenta cheltuielilor de protectie a mediului pe domenii de activitate;
mm) intocmeste si actualizeaza permanent dosarul de mediu, conform legislatiei in vigoare;
nn) intocmeste si inainteaza esaloanelor superioare raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care indeplinesc conditiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA a 9-a
Compartimentul achizitii

ART. 22
Atributiile principale ale Compartimentului achizitii sunt urmatoarele:
a) intocmeste programul anual al achizitiilor publice si prestarilor de servicii, pe care il supune spre aprobare directorului Agentiei si il actualizeaza potrivit alocatiilor bugetare asigurate;
b) realizeaza punerea in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV) a produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul contractelor de achizitie publica;
c) intocmeste notele justificative pe care le supune spre aprobare conducerii institutiei in cazul aplicarii procedurilor de achizitii;
d) elaboreaza calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achizitii publice si monitorizeaza intern procesul de achizitii, tinand seama de termenul legal prevazut pentru publicarea anunturilor, depunerea de candidaturi/oferte, durata previzionata pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;
e) elaboreaza documentatia de preselectare/selectare/atribuire, in colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrari, si raspunde pentru legalitatea procedurilor, propune stabilirea criteriilor si a documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrarilor publice si a serviciilor in anuntul de participare;
f) participa impreuna cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor si a altor documente care insotesc oferta, verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, realizeaza selectia/preselectia candidatilor, dialogul cu operatorii economici, in cazul procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;
g) verifica propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva, in vederea stabilirii ofertelor admisibile si a celei castigatoare;
h) pune la dispozitia oricarui operator economic solicitant documentatia de preselectare/selectare/atribuire;
i) raspunde solicitarilor de clarificari, transmitand raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire;
j) informeaza ofertantii cu privire la rezultatele procedurii de achizitie;
k) redacteaza contractele de achizitie publica potrivit fiecarei proceduri, urmareste avizarea, semnarea si comunicarea acestora;
l) verifica respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica;
m) urmareste permanent derularea in conditii corespunzatoare si legale a contractelor incheiate cu furnizorii;
n) elaboreaza impreuna cu Compartimentul juridic si transmite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere al autoritatii contractante, in cazul unei contestatii;
o) duce la indeplinire masurile impuse autoritatii contractante de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
p) introduce in SEAP documente, note, documentatii, in vederea atribuirii de contracte.

SECTIUNEA a 10-a
Compartimentul structura de securitate/C.S.T.I.C.

ART. 23
(1) Atributiile principale ale Compartimentului structura de securitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate sunt urmatoarele:
a) elaboreaza si supune spre aprobare conducerii Agentiei normele interne de protectie a informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune spre avizare Directiei generale de informatii si protectie interna din cadrul M.A.I., denumita in continuare DGIPI, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) elaboreaza si actualizeaza proceduri privind activitatile de protectie a informatiilor clasificate si INFOSEC;
d) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in toate componentele acesteia;
e) asigura relationarea cu DGIPI, structura abilitata sa coordoneze si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
f) coordoneaza activitatea compartimentelor speciale pentru evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate, in conditiile legii;
g) gestioneaza incidentele de securitate in domeniu si propune masuri pentru solutionarea acestora;
h) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
i) consiliaza conducerea Agentiei in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
j) informeaza conducerea Agentiei despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
k) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatiile clasificate;
l) organizeaza activitati de pregatire specifica a personalului care are acces la informatii clasificate;
m) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
n) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
o) intocmeste si actualizeaza listele cu informatii clasificate elaborate si detinute de Agentie, pe clase si niveluri de secretizare;
p) prezinta directorului Agentiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijin din partea DGIPI;
q) efectueaza, cu aprobarea conducerii Agentiei, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
r) exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii;
s) impreuna cu functionarul de securitate organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate la nivelul Agentiei si centrelor regionale subordonate.
(2) Atributiile principale ale Compartimentului structura de securitate in domeniul INFOSEC sunt urmatoarele:
a) elaboreaza si actualizeaza procedurile de securitate ale SIC;
b) evalueaza implicatiile in planul securitatii privind modificarile software, hardware, fireware si procedurale propuse pentru SIC (SPAD);
c) verifica daca modalitatile de configuratie a SIC (SPAD) afecteaza securitatea fizica si logica a acestora;
d) verifica modul de executare a intretinerii si actualizarii software-ului pentru a nu periclita securitatea sistemului;
e) asigura un control riguros al mediilor de stocare a informatiilor si a documentatiei sistemului, verificand concordanta intre clasa sau nivelul de secretizare a informatiilor stocate, marcajul de secretizare a informatiilor stocate si marcajul de secretizare a mediilor de stocare;
f) ia masuri tehnice si organizatorice pentru protectia mediilor de stocare a informatiilor fata de campurile electromagnetice si fata de accesul neautorizat la informatiile clasificate;
g) executa controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informatiilor;
h) asigura pastrarea si consultarea documentatiei si a datelor de evidenta si control, in conformitate cu procedurile de securitate;
i) stabileste proceduri de verificare pentru utilizarea in SIC (SPAD) numai a software-ului autorizat;
j) asigura impreuna cu administratorul de sistem/retea aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezerva si de recuperare software;
k) coordoneaza, urmareste si controleaza modul in care se realizeaza accesul la toate serviciile retelei INTERNET;
l) raspunde de mentinerea tehnicii de calcul in stare de operativitate si de buna functionare a acesteia si raspunde de integritatea si operativitatea software-ului de administrare a retelelor si sistemelor de operare;
m) asigura utilizarea tehnicii de calcul din dotare, precum si a suporturilor externe de informatie, in conformitate cu prevederile normelor si instructiunilor privind activitatea de informatica in unitatile M.A.I.;
n) coordoneaza si asigura asistenta de specialitate pe timpul cercetarii cazurilor de incalcare, reala sau prezumtiva, a prevederilor de securitate pe linie INFOSEC, a evaluarii eventualelor prejudicii produse, precum si modul de recuperare a pagubelor produse;
o) monitorizeaza permanent toate aspectele de securitate specifice sistemelor informatice si de comunicatii;
p) organizeaza activitati de pregatire specifica INFOSEC a personalului care are acces la informatii clasificate;
q) efectueaza cu aprobarea conducerii activitati de indrumare, sprijin si control pe linia modului de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate pe linie INFOSEC, la nivelul Agentiei si centrelor regionale.

SECTIUNEA a 11-a
Centrele regionale

ART. 24
(1) Agentia are in componenta 15 centre regionale, fara personalitate juridica, constituite in judetele in care functioneaza curti de apel.
(2) Centrele regionale impotriva traficului de persoane au urmatoarele atributii principale:
a) dezvolta la nivel regional campanii de informare si sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane adresate publicului general si grupurilor aflate in situatii de risc urmarind dezvoltarea capacitatii de autoprotectie a potentialelor victime;
b) asigura informarea si instruirea partenerilor institutionali si sociali cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, statutul si drepturile victimelor, protejarea imaginii victimelor si corecta informare a opiniei publice, in scopul pastrarii confidentialitatii datelor personale;
c) asigura formarea initiala si continua a personalului M.A.I., care prin natura atributiilor poate intra in contact cu potentiale victime ale traficului de persoane, in scopul crearii abilitatilor necesare identificarii fenomenului la nivelul comunitatilor si al realizarii interventiei primare de tip preventiv;
d) implementeaza programele si proiectele Agentiei la nivel local;
e) monitorizeaza aplicarea si implementarea standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta a victimelor traficului de persoane;
f) monitorizeaza implementarea Planului national de actiune impotriva traficului de persoane la nivel regional;
g) refera victima traficului de persoane institutiilor sau organizatiilor abilitate sa ofere asistenta si informeaza victima cu privire la serviciile disponibile;
h) mentine contactul permanent cu victima/martorul si o/il informeaza cu privire la modul de desfasurare a procesului penal;
i) asigura/faciliteaza in cooperare cu alte unitati M.A.I. deplasarea victimelor/martorilor la instanta si protectia pe parcursul audierii;
j) faciliteaza colaborarea locala si regionala intre structurile implicate in lupta antitrafic;
k) desfasoara la nivel local activitati de colectare a datelor si informatiilor privind situatia persoanelor traficate, asistenta acordata victimelor traficului de persoane si reintegrarea sociala, precum si cu privire la participarea acestora in cadrul procesului penal;
l) realizeaza evaluarea initiala a nevoilor victimelor traficului de persoane si comunica structurilor abilitate datele de interes operativ rezultate, cu respectarea principiului confidentialitatii si a drepturilor victimei;
m) monitorizeaza functionarea centrelor pentru asistenta victimelor in conformitate cu standardele nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane;
n) colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter personal si statistic in domeniul lor de competenta;
o) indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 25
Intreg personalul Agentiei are obligatia de a cunoaste si aplica, in partile ce il privesc, prevederile prezentului regulament de organizare si functionare.
ART. 26
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close