Avizul Comitetului Regiunilor ‒ Propunerea de regulament privind FEDER

Avizul Comitetului Regiunilor ‒ Propunerea de regulament privind FEDER

2012/C 225/08

COMITETUL REGIUNILOR

– constata ca o concentrare tematica excesiva limiteaza alegerile strategice si se pronunta in favoarea unei flexibilitati sporite pentru consolidarea in continuare a competitivitatii regiunilor;
– solicita Comisiei Europene o fixare mai putin rigida a continutului si domeniului de aplicare a diferitelor prioritati de investitie, in consultare cu statele membre si regiunile, intr-o examinare caz cu caz;
– saluta propunerea unor indicatori comuni, dar considera ca acestia mai necesita imbunatatiri
– considera ca fondurile FEDER trebuie sa fie utilizabile in principiu in mod flexibil si fara privilegierea sau discriminarea anumitor tipuri de regiuni, luand in considerare toate tipurile de regiuni urbane, rurale si functionale;
– propune sa fie garantata o mai buna legatura intre Horizon 2020 si fondurile structurale, prin crearea unor interfete si puncte de contact in cadrul ambelor programe;
– subliniaza importanta elaborarii unei liste a oraselor in care trebuie puse in aplicare actiuni in favoarea dezvoltarii urbane durabile, lista care ar putea avea un caracter indicativ si care sa fie rezultatul unei discutii in parteneriat cu autoritatile locale si regionale competente, elaborata in baza unei invitatii de depunere a candidaturii. Regiunile trebuie sa poata acorda sprijin in mod flexibil, pentru a raspunde necesitatilor regionale si locale;
– atrage atentia asupra faptului ca orice cota a fondurilor FEDER prevazuta intr-un stat membru pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile si a dezvoltarii locale in general trebuie sa fie rezultatul planificarii programelor operationale;
– scoate in evidenta rolul programului URBACT si solicita Comisiei Europene sa justifice valoarea adaugata a platformei de dezvoltare urbana propuse;
– propune Comisiei Europene o cooperare stransa pentru a consolida astfel dialogul politic cu privire la conceptele de dezvoltare urbana si cooperarea intre teritoriile urbane si rurale in Europa;
– solicita ca programele operationale sa tina seama intr-o mai mare masura de provocarile cu care se confrunta regiunile cu handicap natural sau demografic, in conformitate cu articolul 111 din propunerea de regulament general.
Raportor Michael SCHNEIDER (DE-PPE), secretar de stat, reprezentantul landului Saxonia-Anhalt pe langa guvernul federal
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului privind dispozitiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regionala si obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
COM(2011) 614 final
I. RECOMANDARI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR
Evaluare generala
1. saluta propunerea Comisiei, pe care o considera o baza solida pentru continuarea negocierilor privind viitoarea configurare a finantarii prin intermediul FEDER in Europa;
2. estimeaza ca mai sunt necesare modificari, in special pentru a raspunde preocuparilor autoritatilor locale si regionale din Uniunea Europeana;
3. reaminteste in acest context de avizul Comitetului Regiunilor cu privire la regulamentul privind cadrul strategic comun [1] si de alte avize anterioare privind viitoarea configurare a politicii de coeziune dupa 2013 [2];
Dispozitii comune (articolele 1-5)
4. subliniaza misiunea incredintata FEDER, asa cum este ea definita la articolul 2, care consta in consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale prin corectarea dezechilibrelor intre regiuni; constata ca viitoarea configurare a finantarii prin FEDER trebuie sa continue sa se orienteze in functie de acest obiectiv. In acelasi timp, Comitetul atrage insa atentia asupra faptului ca, in conformitate cu articolul 174 din TFUE, coroborat cu articolul 176 din TFUE, FEDER are sarcina de a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si a ramanerii in urma a regiunilor celor mai defavorizate. Printre aceste regiuni ar trebui sa se acorde o atentie deosebita zonelor rurale, zonelor afectate de tranzitia industriala, precum si regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav si permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scazuta a populatiei, precum si regiunile insulare, transfrontaliere si muntoase;
5. subliniaza de asemenea ca sprijinul financiar al FEDER ar trebui sa vizeze cu prioritate misiunea acestuia de consolidare a coeziunii economice, sociale si teritoriale, acordand atentia cuvenita situatiei specifice si unice a regiunilor ultraperiferice, mentionata la articolul 349 din TFUE;
6. considera ca domeniile de aplicare ale FEDER, definite la articolul 3, sunt, in principiu, potrivite pentru a consolida coeziunea economica, sociala si teritoriala, a corecta dezechilibrele regionale si a urmari in acelasi timp obiectivele Strategiei Europa 2020. In acelasi timp doreste sa semnaleze faptul ca si in regiunile mai bine dezvoltate pot fi necesare investitii in infrastructuri care pun la dispozitia cetatenilor servicii de baza in domeniile protectiei mediului, transporturilor si tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC), pentru a compensa dezvoltarea eterogena in interiorul acestor regiuni;
7. solicita, prin urmare, fara a aduce atingere mecanismului “Conectarea Europei”, o concretizare si flexibilizare a principiului excluderii de la finantarea FEDER a infrastructurilor, in dialog cu statele membre si regiunile. In acest sens, este important sa se tina seama de structura de productie a fiecarei regiuni;
8. saluta mentionarea competitivitatii IMM-urilor pe lista instrumentelor prioritare (articolul 5 din proiectul de regulament privind FEDER) si subliniaza ca aceasta reprezinta o miza importanta in perioade de criza, cand IMM-urile se confrunta cu dificultati deosebite in ceea ce priveste accesul la finantare si investitiile, in timp ce rolul lor sub aspectul ocuparii fortei de munca si al inovarii este absolut esential pentru coeziune si redresarea economica. Pe de alta parte, subliniaza faptul ca si in viitor trebuie sa ramana posibila acordarea de ajutoare pentru investitii marilor intreprinderi. Aceste intreprinderi au un rol important in ceea ce priveste politica structurala, de exemplu ca parteneri la dezvoltarea clusterelor industriale, pentru indeplinirea obiectivelor initiativei emblematice “O politica industriala adaptata erei globalizarii” si, nu in ultimul rand, in calitate de contractanti pentru IMM-uri;
9. considera ca in principiu este necesara clarificarea relatiei dintre domeniile de interventie de la articolul (3) si prioritatile de investitie enumerate la articolul (5) si solicita o clarificare in acest sens;
10. este convins ca, in conditiile restrictiilor cu care se confrunta bugetele publice, initiativelor private le-ar putea reveni un rol mai important in viitor. Prin urmare, considera ca domeniul de aplicare al FEDER ar trebui sa permita finantarea institutiilor publice si private de cercetare si inovare; subliniaza importanta incurajarii in continuare a activitatilor comune de cercetare la nivel european ale intreprinderilor private, universitatilor si centrelor de cercetare;
11. considera ca constituirea de retele, cooperarea si schimbul de experienta intre regiuni, orase si principalii actori sociali, economici si de mediu, prevazuta la articolul 3 alineatul (1) litera (d) punctul (iv), presupune si implicarea actorilor din stiinta si cercetare si solicita o clarificare in acest sens;
12. sprijina in principiu concentrarea finantarii pe obiective tematice clare. Considera insa ca programele operationale regionale reprezinta nivelul adecvat la care trebuie sa aiba loc aceasta concentrare. De aceea respinge alocarea centrala a unor cote si procentaje pentru anumite fonduri sau prioritati de investitie. Concentrarea tematica, prevazuta la articolul 4, trebuie sa aiba loc in parteneriat, conform principiului subsidiaritatii. Contractul de parteneriat intre statul membru si Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe acordurile incheiate intre statul membru si autoritatile locale si regionale. In cadrul procesului de programare, statele membre, regiunile si autoritatile locale trebuie sa dispuna de posibilitatea de a-si formula in mod autonom, in cadrul domeniilor lor de competenta, strategiile teritoriale de dezvoltare si de a-si stabili si justifica prioritatile individuale atat in functie de obiectivele Strategiei Europa 2020, cat si de propriile lor necesitati de politica regionala;
13. prin urmare, se opune concentrarii restrictive a fondurilor FEDER pe obiectivele tematice “consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii”, “imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor” si “sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, mai ales in cazul regiunilor al caror PIB pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai putin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinta;
14. atrage atentia ca o concentrare doar pe aceste trei obiective limiteaza nu numai posibilitatile FEDER de a sprijini in mod cuprinzator cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, ci si capacitatea sa de a contribui la reducerea disparitatilor economice, sociale si teritoriale in Uniunea Europeana. Trebuie reamintit ca, asa cum prevede articolul 176 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, obiectivul FEDER este de a contribui la corectarea principalelor dezechilibre regionale din interiorul Uniunii. Prin urmare, desi utilizarea FEDER pentru a impulsiona Strategia Europa 2020 este adecvata, aceasta nu trebuie sa implice diminuarea obiectivului principal de reducere a disparitatilor regionale. De asemenea, concentrarea pe aceste trei obiective reduce capacitatea statelor membre si a regiunilor de a se conforma pe deplin dispozitiilor articolului 7 (Promovarea egalitatii) si ale articolului 8 (Dezvoltarea durabila si schimbarile climatice), dat fiind ca obiectivele tematice limitate nu permit acest lucru. Totodata, concentrarea excesiva limiteaza alegerile strategice, care sunt supuse unei evaluari ex-ante, si devalorizeaza aceasta evaluare. Punerea in practica a unor programe complexe de sprijinire a dezvoltarii durabile si integrate a economiei regionale presupune mai multa flexibilitate la fata locului si este indispensabila pentru consolidarea in continuare a competitivitatii regiunilor;
15. isi reitereaza dezaprobarea fata de fixarea rigida a cheltuielilor pentru anumite obiective tematice individuale sau grupate. Diferentele considerabile intre regiuni in ceea ce priveste potentialul si necesitatile, existente inclusiv in interiorul acelorasi categorii de regiuni, sunt greu de conciliat cu ponderarea nediferentiata a obiectivelor tematice. Valoarea adaugata a politicii de coeziune, care consta in configurarea pe masura a strategiilor de dezvoltare regionala si teritoriala, este anihilata prin definirea unor cote de cheltuieli fixate la nivel central;
16. constata ca prioritatile de investitii, propuse la articolul 5, pe care FEDER urmeaza sa le sprijine in cadrul diferitelor obiective tematice, acopera domenii importante ale posibilitatilor de finantare ale fondului. Este insa de neinteles de ce anumite investitii, de exemplu cele destinate transferului fluxurilor de transport, care vin in mod clar in sprijinul Strategiei Europa 2020, nu sunt considerate investitii prioritare de catre Comisia Europeana;
17. saluta acordarea de prioritate investitiilor menite sa sprijine “tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon” si doreste sa sublinieze importanta acesteia pentru viitorul Europei. CoR doreste insa ca valoarea procentuala din fondul FEDER care va fi dedicata acestui obiectiv, asa cum propune Comisia, sa fie stabilita in acordurile de parteneriat incheiate intre Comisie, statul membru respectiv, nivelul regional si local. In acest mod, o cota adaptata corespunzator din fondurile FEDER poate fi folosita pentru statul membru si regiunea respectiva;
18. considera ca, in acest domeniu, este nevoie de masuri mai ales cu privire la investitiile prioritare din cadrul obiectivului tematic “Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor”. Avand in vedere importanta acestui obiectiv pentru crestere si ocuparea fortei de munca in Europa si existenta unui spectru deosebit de larg de posibilitati de sustinere cu un mare potential de succes, se recomanda o extindere considerabila a investitiilor prioritare tocmai in acest domeniu. In opinia Comitetului Regiunilor, se impune in special o sprijinire a investitiilor productive care, prin crearea, extinderea sau diversificarea intreprinderilor sau prin modificarea fundamentala a procedeelor de fabricatie pentru produse si servicii, contribuie la crearea si pastrarea pe termen lung a locurilor de munca. Asemenea investitii in beneficiul intreprinderilor reprezinta o conditie prealabila importanta pentru succesul schimbarilor structurale necesare in Europa si pentru realizarea obiectivelor de crestere si ocupare a fortei de munca. Limitarea finantarii prin FEDER a investitiilor dedicate intreprinderilor la acele investitii legate de crearea de noi intreprinderi, asa cum se pare ca intentioneaza Comisia Europeana, nu raspunde necesitatilor regiunilor si Europei in materie de dezvoltare;
19. solicita, de asemenea, ca sprijinirea investitiilor in infrastructurile relevante pentru activitatea economica, in dezvoltarea infrastructuri turistice, in dezvoltarea infrastructurii de formare si perfectionare profesionala si in incubatoarele de afaceri din toate regiunile sa intre in categoria acelor investitii prioritare ale FEDER care sa beneficieze de atentie speciala in cadrul concentrarii tematice care va trebui realizata cu prilejul elaborarii programelor operationale;
20. prin urmare, solicita Comisiei Europene sa flexibilizeze continutul si volumul diferitelor investitii prioritare, in dialog cu statele membre si regiunile, de la caz la caz. In schimb, prioritatile FEDER nu ar trebui stabilite pentru fiecare stat membru in parte, ci fiecare program operational ar trebui sa poata stabili prioritatile relevante.
Indicatori ai sprijinului FEDER pentru obiectivul “Investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca” (articolul 6)
21. saluta indicatorii comuni pentru masurarea rezultatelor sprijinului FEDER in cadrul obiectivului “Investitiile pentru crestere economica si ocupare a fortei de munca”, propusi la articolul 6. In anumite cazuri mai exista insa o nevoie de optimizare. De exemplu, numarul de produse noi care ajung pe piata in urma unor proiecte de cercetare si dezvoltare nu se lasa masurat decat cu greu si cu un decalaj de timp considerabil. Acest indicator este la fel de inadecvat pentru evaluarea performantelor la nivel european ca si indicatorul “reducerea estimata a scurgerilor din reteaua de distributie a apei”;
22. invita Comisia Europeana sa reexamineze, in parteneriat cu statele membre si regiunile, cei 43 de indicatori comuni cu privire la semnificatia, claritatea si in special aplicabilitatea lor si sa simplifice acesti indicatori, acolo unde este cazul. Ar trebui sa se poata alege numai acei indicatori care corespund prioritatilor fiecarui program operational. In schimb, autoritatile de gestionare si beneficiarii nu pot fi trasi la raspundere pentru rezultate nesatisfacatoare in masura in care nu sunt direct responsabili pentru aceste rezultate.
Dispozitii specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale (articolele 7-11)
23. saluta faptul ca FEDER va putea sprijini, intre altele, si masuri cuprinzatoare de dezvoltare urbana durabila pentru a aborda provocari economice, sociale, climatice si de mediu care afecteaza zonele urbane si, in consecinta, este de acord cu intentia Comisiei Europene de a consolida dimensiunea urbana in urmatoarea perioada de programare;
24. considera insa ca fondurile FEDER trebuie sa fie utilizabile in principiu in mod flexibil si fara privilegierea sau discriminarea anumitor tipuri de regiuni, pentru a evita in special riscul excluderii de la beneficiile FEDER a zonelor periurbane sau a celor functionale. Deciziile cu privire la concentrarea teritoriala a fondurilor FEDER pe diferite tipuri de zone ar trebui luate in cadrul procesului de programare, prevazut a fi pus in practica in parteneriat cu autoritatile locale si regionale;
25. propune sa se asigure o legatura mai buna intre programul Orizont 2010 si fondurile structurale prin asigurarea unor interfete si a unor puncte de conexiune in ambele programe. Pana in prezent nu a fost posibila sustinerea unor proiecte integrate prin programul european de cercetare si fondurile structurale. O legatura mai stransa intre cele doua programe ar spori sinergiile si ar contribui la consolidarea bazei de cunoastere in toate regiunile si, in consecinta, caracterul complementar al programului Orizont 2020 si al fondurilor structurale ar trebui de asemenea reflectat in mod corespunzator in programele operationale si in strategiile in materie de cercetare, inovare si specializare inteligenta;
26. in legatura cu obligatia statelor membre, prevazuta la articolul 7, de a stabili in prealabil o lista a oraselor in care trebuie puse in aplicare actiuni in favoarea dezvoltarii urbane durabile atrage atentia asupra faptului ca aceasta lista ar trebui sa aiba un caracter strict indicativ. Ea ar putea fi rezultatul unei discutii in parteneriat cu autoritatile locale si regionale competente realizate pe baza unei cereri de candidaturi, deschisa tuturor oraselor din fiecare stat membru. Aceasta dezvoltare ar trebui sa fie a priori deschisa tuturor oraselor din regiunea acoperita de respectivul program, inclusiv celor de marime mica si medie. Regiunile trebuie sa poata acorda sprijin in mod flexibil, in baza programelor operationale si a cadrului financiar disponibil, pentru a raspunde necesitatilor regionale si locale;
27. mentioneaza ca orice cota a fondurilor FEDER prevazuta intr-un stat membru pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile si a dezvoltarii locale in general ar trebui sa fie rezultatul planificarii programelor operationale. Subliniaza ca fiecare stat membru va putea mari aceasta cota, pentru a pastra astfel posibilitatea de a recurge la o gama ampla de masuri de sprijin pentru dezvoltarea urbana si locala durabila in cadrul programelor operationale, respectivele masuri fiind conditionate, in cazurile de necesitate impusa de specificul geografic local, de instituirea unui parteneriat cu teritoriile periurbane, rurale si functionale invecinate si eventual de o planificare strategica integrata la un nivel superior celui al localitatilor. Statele membre si regiunile au nevoie de flexibilitate pentru a pune in aplicare aceste masuri in perioada de programare, in functie de necesitatile politicilor regionale si structurale si pentru a selectiona proiectele in conformitate cu anumite criterii de calitate;
28. subliniaza ca ar trebui sa se propuna posibilitatea delegarii sarcinilor catre orase in virtutea “investitiilor teritoriale integrate” mentionate la articolul 99 din Regulamentul general. Autoritatile locale si regionale, care raman responsabile din punct de vedere financiar pentru activitatile desfasurate de organe intermediare, vor putea decide in deplina autonomie, in urma consultarii cu autoritatile locale si tinand seama de capacitatile institutionale si tehnice, daca si in ce masura vor isi vor asuma anumite sarcini;
29. cu privire la platforma de dezvoltare urbana, propusa la articolul 8, doreste sa scoata in evidenta activitatile efectuate pana in prezent in cadrul programului URBACT, axat in special pe schimbul de experienta in materie de concepte de dezvoltare urbana in Uniunea Europeana, si solicita, in consecinta, Comisiei Europene sa justifice valoarea adaugata a unei noi platforme in forma propusa de Comisia Europeana, pentru a evita orice suprapunere intre platforma si URBACT, si sa fie mai clara in ceea ce priveste viitorul programului URBACT in perioada de programare care urmeaza;
30. propune Comisiei Europene o cooperare stransa si luarea de masuri comune (organizarea unor conferinte anuale comune), pentru a consolida astfel dialogul politic cu privire la conceptele de dezvoltare urbana si cooperarea intre teritoriile urbane si rurale in Europa, ca o misiune de prim rang pentru Comitetul Regiunilor insusi;
31. saluta propunerea mentionata la articolul 9 din propunerea de regulament de a sprijini actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile ca o posibilitate de a sprijini proiecte inovatoare fara ca sarcina administrativa care deriva din finantarea generala a regiunilor respective sa fie sporita prin aceasta finantare speciala. De asemenea, saluta faptul ca acest concept de “inovare” nu este limitat numai la tehnologie, ci include si inovarea sociala. In plus, Comitetul Regiunilor se pronunta in favoarea optiunii ca regiunile sa dispuna de posibilitatea de a testa ele insele abordari inovatoare in materie de sprijin in cadrul programelor operationale, inclusiv in ceea ce priveste specializarea inteligenta;
32. in contextul consideratiilor privind zonele afectate de un handicap natural sau demografic, mentionate la articolul 10 din propunerea de regulament, solicita ca programele operationale sa tina seama de provocarile reprezentate de transformarile demografice intr-o masura mai mare decat prevede articolul 111 din proiectul de regulament general in legatura cu adaptarea ratelor de cofinantare. In conditiile unei diminuari clare a populatiei, ale emigrarii, in special a tinerilor si a persoanelor cu inalta calificare, si ale unei tendinte sporite de imbatranire, evolutia demografica reprezinta un handicap grav si permanent, caruia trebuie sa i se acorde o atentie deosebita in cadrul politicii de coeziune, in conformitate cu articolul 174 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Ar trebui sa se tina seama de acest aspect in ceea ce priveste posibilitatile de interventie ale FEDER. Concentrarea tematica si investitiile prioritare ar trebui sa lase o marja de manevra suficienta pentru a permite dezvoltarea si punerea in aplicare a unor solutii inovatoare;
33. sprijina propunerile prezentate la articolul 11 cu privire la regiunile ultraperiferice si considera ca ele reprezinta o baza solida pentru sprijinirea in continuare a acestor regiuni; considera ca ar trebui sa se asigure un nivel corespunzator al acestei alocatii destinate regiunilor ultraperiferice si ar trebui sa se prevada o flexibilitate sporita in materie de concentrare tematica.
Dispozitii finale (articolele 12-17)
34. in legatura cu exercitarea delegarii de competente mentionata la articolul 13 din propunerea de regulament, atrage atentia asupra obiectiilor de principiu cu privire la utilizarea actelor delegate. In conformitate cu articolul 290 din TFUE, delegarea de competente este admisibila numai pentru anumite elemente neesentiale ale regulamentului, iar obiectivele, continutul, domeniul de aplicare si durata delegarii de competente trebuie definite in mod expres.
Evaluare a respectarii principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii
35. considera ca propunerea de regulament, asa cum a fost prezentata de Comisia Europeana, restrange in mod excesiv domeniul de aplicare al FEDER si nu lasa statelor membre si regiunilor spatiul de manevra necesar in cadrul politicilor regionale si structurale pentru a fi in conformitate cu obiectivele Tratatului si cu Strategia Europa 2020, prin luarea unor masuri adaptate realitatilor teritoriale. Propunerea limiteaza posibilitatile de lansare, cu sprijinul FEDER, a unor strategii de dezvoltare teritoriala integrate care sa corespunda punctelor forte si necesitatilor teritoriale si care ar putea contribui substantial la cresterea economica si ocuparea fortei de munca;
36. considera ca, in cadrul negocierilor in curs, principiile subsidiaritatii si proportionalitatii trebuie sa beneficieze de si mai multa atentie, pentru a evita ca sprijinul FEDER sa devina centralist, excesiv de reglementat si mult mai birocratic, ceea ce ar aduce prejudicii gradului de acceptare si prestigiului politicii europene de coeziune in randul cetatenilor si intreprinderilor din diferitele regiuni;
37. considera, prin urmare, ca sunt necesare imbunatatiri considerabile si solicita Comisiei Europene sa reformuleze in mod adecvat propunerea de regulament, pe baza dialogului cu Consiliul si Parlamentul European;
38. reaminteste Comisiei Europene, Consiliului si Parlamentului European ca este dispus sa puna la dispozitie expertiza autoritatilor locale si regionale in cadrul procesului de negociere.
II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE
Amendamentul 1
Articolul 2
Se adauga un nou alineat (2)
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
… | In conformitate cu articolul 174 coroborat cu articolul 176 din TFUE, FEDER contribuie si la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si a ramanerii in urma a regiunilor celor mai defavorizate. Printre aceste regiuni ar trebui sa se acorde o atentie deosebita zonelor rurale, zonelor afectate de tranzitia industriala, precum si regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav si permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scazuta a populatiei, precum si regiunile insulare, regiunile transfrontaliere si muntoase. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 4.
Atunci cand se face referire la un articol din Tratat, ar trebui citat in intregime, nu doar fragmentar.
Amendamentul 2
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
In regiunile mai dezvoltate, FEDER nu sprijina investitiile in infrastructurile care le ofera servicii de baza cetatenilor in domeniul mediului, al transportului si al TIC. | In vederea reducerii unor disparitati interne de dezvoltare, si inIn regiunile mai dezvoltate pot fi necesare, FEDER nu sprijina investitiileinvestitii in infrastructurile care le ofera servicii de baza cetatenilor in domeniul mediului, al transportului si al TIC. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 6.
Amendamentul 3
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) litera (a) dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
a)investitiile productive care contribuie la crearea si salvgardarea locurilor de munca durabile, prin intermediul unor ajutoare directe pentru investitiile in intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri); | a)investitiile productive care contribuie la crearea si salvgardarea locurilor de munca durabile, in primul rand prin intermediul unor ajutoare directe pentru investitiile in intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri); |
Expunere de motive
A se vedea punctul 7.
Amendamentul 4
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) litera (c) dupa cum urmeaza:
Textul propus de Comisie | Amendament |
(c)investitiile in infrastructurile din domeniul social, al sanatatii si al educatiei; | (c)investitiile in infrastructurile din domeniul social, al sanatatii, al patrimoniului cultural si al educatiei; |
Amendamentul 5
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) litera (d), punctul (i) dupa cum urmeaza:
Proiect de aviz | Amendament |
d)dezvoltarea unui potential endogen prin sprijinirea dezvoltarii regionale si locale si a cercetarii si inovarii. Aceste masuri includ:i)investitii fixe in echipamente si infrastructuri la scara mica; | d)dezvoltarea unui potential endogen prin sprijinirea dezvoltarii regionale si locale si a cercetarii si inovarii. Aceste masuri includ:i)investitii fixe in echipamente si infrastructuri la scara mica; |
Expunere de motive
Prezentul amendament se raporteaza la punctul 9 din aviz. Reducerea posibilei interventii a FEDER in ceea ce priveste sprijinirea investitiilor in echipamente si infrastructuri la “investitii la scara mica” este in contradictie cu necesitatile de dezvoltare ale regiunilor in diverse domenii. De exemplu, acest lucru intra in contradictie cu dispozitiile articolului 5 alineatul (1) litera (a) privind imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare (C&I) pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I.
Amendamentul 6
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) litera (d) dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
iii)sprijin pentru organismele publice de cercetare si inovare si investitii in favoarea tehnologiei si a cercetarii aplicate in intreprinderi | iii)sprijin pentru organismele publice de cercetare si inovare si investitii in favoarea tehnologiei si a cercetarii aplicate in intreprinderi, precum si pentru activitatile de cercetare si inovare desfasurate de centrele de cercetare publice in parteneriat cu intreprinderile private; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 10.
Amendamentul 7
Articolul 3
Se modifica alineatul (1) litera (d) dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
iv)constituirea de retele, cooperarea si schimbul de experienta intre regiuni, orase si principalii actori sociali, economici si de mediu; | iv)constituirea de retele, cooperarea si schimbul de experienta intre regiuni, orase si principalii actori sociali, economici,si de mediu si din domeniul stiintei si cercetarii; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 11.
Amendamentul 8
Articolul 4
Se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] si prioritatile de investitii corespunzatoare stabilite la articolul 5 din prezentul regulament la care FEDER poate contribui sunt concentrate dupa cum urmeaza:(a)in regiunile mai dezvoltate si in regiunile de tranzitie:(i)cel putin 80 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] si(ii)cel putin 20 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];(b)in regiunile mai putin dezvoltate:(i)cel putin 50 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];(ii)cel putin 6 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), in regiunile al caror PIB pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai putin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinta, dar care sunt eligibile in categoria regiunilor de tranzitie sau in cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt definite la articolul 82 alineatul (2) literele (b) si (c) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-2020, cel putin 60 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. | Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] si la prioritatile de investitii corespunzatoare stabilite la articolul 5 din prezentul regulament la care FEDER poate contribui sunt concentrate dupa cum urmeaza:(a)in regiunile mai dezvoltate si in regiunile de tranzitie:(i)cel putin 60 %80 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate in principiu obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] si(ii)cel putin 15 % 20 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];(b)in regiunile mai putin dezvoltate si in regiunile de tranzitie:(i)cel putin 50 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];(ii)cel putin 6 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), in regiunile al caror PIB pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai putin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinta, dar care sunt eligibile in categoria regiunilor de tranzitie sau in cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt definite la articolul 82 alineatul (2) literele (b) si (c) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-2020, cel putin 50 % 60 % din resursele totale ale FEDER la nivel national sunt alocate obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 3 si 4 de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 12-15.
Amendamentul 9
Articolul 5
Alineatul 4: se adauga litera (c) dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
… | c)promovarea investitiilor productive care, prin crearea, extinderea sau diversificarea intreprinderilor sau prin modificarea fundamentala a procedeelor de fabricatie pentru produse si servicii, contribuie la crearea si pastrarea pe termen lung a locurilor de munca; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 18.
Amendamentul 10
Articolul 5
Alineatele (3) si (5) se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
5(3)imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor:…5(4) … (b)promovarea eficientei energetice si a utilizarii energiei din surse regenerabile in IMM-uri;… | 5(3)imbunatatirea competitivitatii, mai ales in randul IMM-urilor:…(d)promovarea infrastructurilor relevante pentru activitatea economica5(4) … b)promovarea eficientei energetice si a utilizarii energiei din surse regenerabile, mai ales in randul IMM-urilor;… |
Expunere de motive
Articolul 5 alineatul (3): In centrul eforturilor pentru cresterea competitivitatii economice in cadrul politicilor regionale se afla intreprinderile mici si mijlocii. Intreprinderile mari joaca insa un rol important in ceea ce priveste politica structurala, de exemplu in calitate de parteneri pentru dezvoltarea clusterelor industriale. In conformitate cu initiativa emblematica “O politica industriala adaptata erei globalizarii” ar trebui sa ramana in continuare posibil ca intreprinderile mari sa poata beneficia, in principiu, de sprijin, chiar daca accentul trebuie sa fie pus – ca si pana acum – pe IMM-uri.
Articolul 5 alineatul (3) litera (d): Proiectele de infrastructura relevante pentru activitatea economica reprezinta masuri regionale de sprijin acordat economiei, care au o legatura directa cu infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor. O infrastructura moderna sprijina productivitatea si constituie un factor important de atractivitate economica a unei zone.
Articolul (5) alineatul (4) litera (b): Regulamentul FEDER ar trebui sa propuna o perspectiva realista cu privire la promovarea ansamblului de masuri de protectie a climei si a mediului in vederea unei dezvoltari durabile. Din acest punct de vedere, limitarea initiala la IMM-uri pare a fi prea restrictiva pentru ca acest obiectiv sa poata fi realizat pe deplin.
Amendamentul 11
Articolul 6
Alineatul (1) se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Indicatorii comuni stabiliti in anexa la prezentul regulament sunt utilizati daca este necesar si in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. In ceea ce priveste indicatorii comuni, valorile de referinta se stabilesc la zero si tintele cumulative se fixeaza pentru 2022. | 1.Indicatorii comuni stabiliti enumerati in anexa la prezentul regulament sunt utilizati daca este necesar dupa consultarea statelor membre si a regiunilor si in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. In ceea ce priveste indicatorii comuni, valorile de referinta se stabilesc la zero si tintele cumulative se fixeaza pentru 2022. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 21-22.
Regiunilor le revine un rol esential in definirea indicatorilor, asa cum se evidentiaza si la punctul 22 din aviz. Consideram, prin urmare, ca amendamentul 11 ar trebui sa contina o referire la regiuni.
Amendamentul 12
Articolul 7
Alineatul (2) se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
2.Fiecare stat membru stabileste, in cadrul contractului sau de parteneriat, o lista a oraselor in care trebuie puse in aplicare actiuni integrate in favoarea dezvoltarii urbane durabile, precum si valoarea orientativa a alocarii anuale pentru aceste actiuni la nivel national.Cel putin 5 % din resursele FEDER atribuite la nivel national sunt alocate actiunilor integrate in favoarea dezvoltarii urbane durabile, care au fost delegate oraselor in vederea gestionarii lor in cadrul investitiilor teritoriale integrate mentionate la articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. | 2.Fiecare stat membru stabileste, in cadrul contractului sau de parteneriat, o lista indicativa a oraselor in care trebuie puse in aplicare actiuni integrate in favoarea dezvoltarii urbane durabile, precum si valoarea orientativa a alocarii anuale pentru aceste actiuni la nivel national. Aceasta lista ar trebui sa fie rezultatul unei cereri de candidaturi deschise tuturor oraselor din toate statele membre, prin care sa se evalueze calitatea strategiilor urbane integrate.Cel putin 5 % din resursele FEDER atribuite la nivel national sunt alocate dezvoltarii urbane durabile. Punerea in aplicare a masurilor poate fi, de asemenea, care au fost delegate oraselor incredintata localitatilor interesate in investitiile teritoriale integrate mentionate la articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].Cel putin 5 % din resursele FEDER atribuite la nivel national sunt alocate actiunilor integrate in favoarea dezvoltarii urbane durabile, care au fost delegate oraselor in vederea gestionarii lor in cadrul investitiilor teritoriale integrate mentionate la articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 26-28.
Amendamentul reia propunerea Comisiei de a aloca cel putin 5 % din resursele FEDER atribuite la nivel national pentru dezvoltarea urbana durabila, fara a stabili insa in prealabil, instrumentul care urmeaza sa fie utilizat in acest sens.
Amendamentul 13
Articolul 8
Alineatele (1) si (2) se modifica dupa cum urmeaza
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Comisia stabileste, in conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], o platforma de dezvoltare urbana pentru a promova consolidarea capacitatilor si a retelelor intre orase, precum si schimbul de experiente privind politica urbana la nivelul Uniunii, in domenii legate de prioritatile de investitii ale FEDER si de dezvoltarea urbana durabila.2.Comisia adopta o lista a oraselor care urmeaza sa participe la platforma pe baza listelor stabilite in contractele de parteneriat, prin intermediul unor acte de punere in aplicare. Aceste acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura consultativa mentionata la articolul 14 alineatul (2).Lista contine cel mult 300 de orase, cu un numar maxim de 20 de orase pentru fiecare stat membru. Orase sunt selectate pe baza urmatoarelor criterii:(a)populatia, tinand seama de caracteristicile specifice ale sistemelor urbane nationale;(b)existenta unei strategii in ceea ce priveste actiunile integrate destinate abordarii provocarilor economice, sociale, climatice si de mediu care afecteaza zonele urbane.3.Platforma sprijina, de asemenea, crearea de retele intre toate orasele care intreprind actiuni inovatoare la initiativa Comisiei. | 1.Comisia stabileste, inIn conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], Comisia organizeaza in mod regulat, in cooperare cu Comitetul Regiunilor si cu sprijinul programelor de cooperare teritoriala corespunzatoare, o platforma de dezvoltare urbana pentru a promova consolidarea capacitatilor si a retelelor intre orase, precum si dialogul politic si schimbul de experiente privind politica urbana la nivelul Uniunii, in special in domeniile legate de prioritatile de investitii ale FEDER si de dezvoltarea urbana durabila.2.Comisia adopta o lista a oraselor care urmeaza sa participe la platforma pe baza listelor stabilite in contractele de parteneriat, prin intermediul unor acte de punere in aplicare. Aceste acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura consultativa mentionata la articolul 14 alineatul (2).Aceasta platforma va include si orasele identificate de statele membre in contractele de parteneriat, care urmeaza sa beneficieze de actiuni integrate in domeniul dezvoltarii urbane durabile.Lista contine cel mult 300 de orase, cu un numar maxim de 20 de orase pentru fiecare stat membru. Orase sunt selectate pe baza urmatoarelor criterii:(a)populatia, tinand seama de caracteristicile specifice ale sistemelor urbane nationale;(b)existenta unei strategii in ceea ce priveste actiunile integrate destinate abordarii provocarilor economice, sociale, climatice si de mediu care afecteaza zonele urbane.3.Platforma sprijina, de asemenea, crearea de retele intre toate orasele care intreprind actiuni inovatoare la initiativa Comisiei. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 29 si 30.
Modificarea amendamentului: nu exista niciun motiv de a se limita posibilitatile pentru retele si pentru schimbul de experienta intre orase. Programul URBACT va avea in continuare o mare importanta pentru orasele care nu fac parte din platforma, dar poate, de asemenea, deveni un program care sa creeze forme suplimentare de colaborare intre orase in interiorul platformei, cat si in afara ei.
Amendamentul 14
Articolul 9
Se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile1.La initiativa Comisiei, FEDER poate sprijini actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile, pe baza unui plafon de 0,2 % din contributia anuala totala a FEDER. Aceste actiuni includ studii si proiecte-pilot care permit identificarea sau testarea unor noi solutii la problemele legate de dezvoltarea urbana durabila relevante la nivelul Uniunii. | Actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile1.La initiativa Comisiei, FEDER poate sprijini actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile, care sa tina seama in mod obligatoriu de implicatiile pentru zonele periurbane si pentru cele functionale, pe baza unui plafon de 0,2 % din contributia anuala totala a FEDER. Aceste actiuni includ studii si proiecte-pilot care permit identificarea sau testarea unor noi solutii la problemele legate de dezvoltarea urbana durabila, relevante la nivelul Uniunii, inclusiv proiecte care creeaza retele intre actorii urbani si cei rurali si periurbani. |
Expunere de motive
Dezvoltarea urbana durabila este posibila numai in cadrul unor parteneriate puternice intre orase si teritoriile periurbane si rurale invecinate. Este important ca actiunile inovatoare care urmeaza sa fie derulate sa poata favoriza relatiile dintre mediul urban si cel rural si ca actorii locali din zonele periurbane sa poata fi parteneri cu drepturi depline in cadrul acestor actiuni.
Amendamentul 15
Articolul 9
Se adauga un nou punct 4
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| 4.In cadrul programelor operationale corespunzatoare, regiunilor si autoritatilor locale li se ofera posibilitatea de a testa abordari inovatoare in ceea ce priveste acordarea de sprijin. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 31.
Ar trebui luate in considerare diferitele cadre institutionale ale statelor membre. Ar trebui observat faptul ca, in anumite state membre, exista, pe plan local, un singur nivel administrativ.
Amendamentul 16
Articolul 10
Se modifica dupa cum urmeaza:
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Programele operationale cofinantate de FEDER care vizeaza zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav si permanent, prevazute la articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], acorda o atentie deosebita abordarii dificultatilor specifice cu care se confrunta aceste zone. | Programele operationale cofinantate de FEDER care vizeaza zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav si permanent, prevazute la articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr.o[…]/2012 [RDC] si la articolul 174 din TFUE, acorda o atentie deosebita abordarii dificultatilor specifice cu care se confrunta aceste zone. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 32.
Amendamentul 17
Articolul 13
Alineatul (1) se modifica dupa cum urmeaza
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Comisia este abilitata sa adopte acte delegate, cu respectarea conditiilor stabilite in prezentul articol. | Comisia este abilitata sa adopte acte delegate, cu respectarea conditiilor stabilite in prezentul articol. In conformitate cu articolul 290 din TFUE, delegarea de competente este admisibila numai pentru anumite elemente neesentiale ale regulamentului, iar obiectivele, continutul, domeniul de aplicare si durata delegarii de competente trebuie definite in mod expres. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 34.
Bruxelles, 3 mai 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso
[1] CdR 4/2012
[2] CdR 210/2009 fin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close