Directiva PE si a Consiliului din privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

(reformare)
(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 192 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],
intrucat:
(1) Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) [4] trebuie sa faca obiectul mai multor modificari substantiale. Din motive de claritate, ar trebui sa se procedeze la reformarea directivei mentionate.
(2) Obiectivele politicii de mediu a Uniunii sunt, in special, conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, protectia sanatatii umane si utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. Aceasta politica se bazeaza pe principiul precautiei, precum si pe principiul actiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursa a daunelor aduse mediului si pe principiul “poluatorul plateste”.
(3) Programul comunitar de politica si actiune in domeniul mediului si al dezvoltarii durabile (Al cincilea program de actiune pentru mediu) [5] prevede ca realizarea unei dezvoltari durabile necesita modificari profunde ale tipurilor actuale de crestere, productie, consum si conduita si pledeaza, intre altele, pentru reducerea risipei de resurse naturale si prevenirea poluarii. Acest program mentioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca fiind unul dintre domeniile tinta care trebuie reglementate, in vederea aplicarii principiilor prevenirii, valorificarii si eliminarii sigure a deseurilor.
(4) Prezenta directiva completeaza legislatia generala a Uniunii in domeniul gestionarii deseurilor, precum Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile [6]. Aceasta face trimitere la definitiile din respectiva directiva, inclusiv la definitiile deseurilor si ale operatiunilor generale de gestionare a deseurilor. Conform Directivei 2008/98/CE, definitia colectarii include sortarea si stocarea preliminara a deseurilor in vederea transportarii lor la o instalatie de tratare a deseurilor. Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului [7] instituie un cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic si permite adoptarea de cerinte specifice de proiectare ecologica pentru produsele cu impact energetic care ar putea face, de asemenea, obiectul prezentei directive. Directiva 2009/125/CE si masurile de punere in aplicare adoptate in temeiul sau nu aduc atingere legislatiei Uniunii in domeniul gestionarii deseurilor. Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice [8] impune inlocuirea substantelor interzise in ceea ce priveste toate echipamentele electrice si electronice (EEE) care sunt incluse in domeniul sau de aplicare.
(5) Pe masura ce piata continua sa se dezvolte si ciclurile de inovare devin din ce in ce mai scurte, inlocuirea echipamentelor se accelereaza, ceea ce face ca EEE sa devina o sursa de deseuri in crestere rapida. Cu toate ca Directiva 2002/95/CE a contribuit efectiv la reducerea substantelor periculoase continute in noile EEE, DEEE vor continua totusi sa contina, timp de multi ani, substante periculoase precum mercurul, cadmiul, plumbul, cromul hexavalent si bifenilii policlorurati (PCB), precum si substante care diminueaza stratul de ozon. Prezenta componentelor periculoase in EEE reprezinta o problema importanta in faza de gestionare a deseurilor, iar reciclarea DEEE nu se realizeaza la un nivel suficient. In absenta reciclarii se pierd resurse valoroase.
(6) Prezenta directiva are ca obiectiv contribuirea la obtinerea unei productii si a unui consum durabil, ca prima prioritate, prin prevenirea producerii de DEEE si, in plus, prin reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestor deseuri, astfel incat sa se reduca volumul de deseuri eliminate si sa se sprijine utilizarea eficienta a resurselor si recuperarea materiilor prime secundare valoroase. Prezenta directiva urmareste, de asemenea, imbunatatirea performantelor de mediu ale tuturor operatorilor implicati in ciclul de viata al EEE, precum producatori, distribuitori si consumatori si, in special, operatori care sunt direct implicati in colectarea si tratarea DEEE. In special, abordarile nationale diferite ale principiului responsabilitatii producatorului pot duce la deosebiri considerabile la nivelul sarcinii financiare suportate de agentii economici. Diferentele intre politicile nationale privind gestionarea DEEE compromit eficienta politicilor de reciclare. Din acest motiv, ar trebui sa se prevada criterii esentiale la nivelul Uniunii si sa se stabileasca standarde minime pentru tratarea DEEE.
(7) Este necesar sa se aplice dispozitiile prezentei directive produselor si producatorilor, indiferent de tehnica de vanzare folosita, inclusiv vanzarea la distanta si vanzarea electronica. In aceasta privinta, este necesar ca obligatiile producatorilor si distribuitorilor care utilizeaza canale de vanzare la distanta sau de vanzare electronica sa aiba, in masura posibilului, aceeasi forma si respectarea acestora sa fie asigurata in aceeasi modalitate ca pentru celelalte canale de distributie, pentru a evita ca respectivele celelalte canale de distributie sa trebuiasca sa suporte costurile care rezulta din dispozitiile prezentei directive in ceea ce priveste DEEE in cazul carora echipamentul a fost vandut prin canalele de vanzare la distanta sau de vanzare electronica.
(8) Pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din prezenta directiva intr-un anumit stat membru, un producator ar trebui sa aiba sediul in statul membru respectiv. In mod exceptional, pentru a reduce barierele existente din calea functionarii corespunzatoare a pietei interne si poverile administrative, statele membre ar trebui sa le permita producatorilor care nu au sediul pe teritoriul lor, dar au sediul intr-un alt stat membru sa numeasca un reprezentant autorizat care sa fie responsabil de indeplinirea obligatiilor producatorului respectiv ce decurg din prezenta directiva. In plus, poverile administrative ar trebui reduse prin simplificarea procedurilor de inregistrare si de raportare si prin asigurarea faptului ca taxele nu sunt percepute de mai multe ori la inregistrarea in fiecare stat membru in parte.
(9) Ar trebui sa intre sub incidenta prezentei directive toate EEE utilizate de consumatori, precum si EEE destinate utilizarii profesionale. Prezenta directiva ar trebui sa se aplice fara a aduce atingere legislatiei Uniunii privind cerintele de siguranta si sanatate care protejeaza toate persoanele care intra in contact cu DEEE, legislatiei specifice a Uniunii privind gestionarea deseurilor, in special Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii [9], precum si legislatiei Uniunii in domeniul proiectarii produselor, in special Directiva 2009/125/CE. Pregatirea pentru reutilizarea, valorificarea si reciclarea deseurilor, a echipamentelor si substantelor de racire, a amestecurilor sau componentelor acestora ar trebui sa se faca in conformitate cu legislatia relevanta a Uniunii, in special Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon [10] si Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera [11]. Obiectivele prezentei directive pot fi realizate fara a se include in domeniul de aplicare a acesteia instalatiile fixe de mari dimensiuni, precum platformele petroliere, sistemele de transport al bagajelor din aeroporturi sau lifturile. Cu toate acestea, orice echipament care nu este in mod special proiectat si instalat ca parte a instalatiilor respective si care poate functiona si fara a face parte din aceste instalatii ar trebui inclus in domeniul de aplicare al prezentei directive. In aceasta categorie intra, de exemplu, echipamente cum ar fi sistemele de iluminat si panourile fotovoltaice.
(10) O serie de definitii ar trebui incluse in prezenta directiva pentru a preciza domeniul de aplicare a acesteia. Cu toate acestea, in cadrul unei revizuiri a domeniului de aplicare, definitia EEE ar trebui clarificata mai mult pentru a aduce mai aproape masurile nationale relevante si practicile curente, aplicate si consacrate din statele membre.
(11) In cadrul masurilor de punere in aplicare din Directiva 2009/125/CE, ar trebui sa fie stabilite cerinte in materie de proiectare ecologica care faciliteaza reutilizarea, demontarea si valorificarea DEEE. Pentru a optimiza reutilizarea si valorificarea prin proiectarea produsului, intregul ciclu de viata al produsului ar trebui luat in considerare.
(12) Stabilirea, prin prezenta directiva, a responsabilitatii producatorului este una dintre modalitatile de incurajare a proiectarii si producerii EEE prin procedee care sa tina seama pe deplin si sa faciliteze repararea, posibila imbunatatire, reutilizarea, dezasamblarea si reciclarea EEE.
(13) Pentru a garanta siguranta si sanatatea personalului distribuitorilor insarcinat cu preluarea si manipularea DEEE, statele membre ar trebui sa defineasca, in conformitate cu legislatia interna si a Uniunii privind cerintele de siguranta si sanatate, conditiile in care distribuitorii pot refuza preluarea.
(14) Colectarea separata reprezinta o conditie prealabila pentru a asigura tratarea specifica si reciclarea DEEE si este necesara pentru atingerea nivelului ales de protectie a sanatatii umane si a mediului in Uniune. Consumatorii trebuie sa contribuie activ la succesul acestui tip de colectare si trebuie incurajati sa predea DEEE. In acest scop, ar trebui create instalatii adecvate pentru predarea DEEE, inclusiv centre publice de colectare, la care gospodariile particulare sa-si poata preda, cel putin gratuit, deseurile. Distribuitorii joaca un rol important in asigurarea succesului colectarii de DEEE. Prin urmare, centrele de colectare amenajate in cadrul magazinelor pentru DEEE foarte mici ar trebui sa nu faca obiectul cerintelor de inregistrare sau de autorizare din Directiva 2008/98/CE.
(15) In scopul atingerii nivelului ales de protectie si a obiectivelor de mediu armonizate ale Uniunii, statele membre ar trebui sa ia masurile necesare pentru a reduce la minimum eliminarea DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru a atinge un nivel inalt de colectare separata a DEEE. Pentru ca statele membre sa depuna eforturi in ceea ce priveste elaborarea de programe eficiente de colectare, se impune a li se cere atingerea unui nivel ridicat de colectare a DEEE, in special in ceea ce priveste echipamentele de racire si de congelare care contin substante care depreciaza stratul de ozon si gaze fluorurate cu efect de sera, dat fiind impactul semnificativ al acestora asupra mediului si avand in vedere obligatiile prevazute de Regulamentele (CE) nr. 842/2006 si (CE) nr. 1005/2009. Datele cuprinse in evaluarea impactului realizata de Comisie in 2008 arata ca 65 % din EEE introduse pe piata au fost deja colectate separat in perioada respectiva, dar ca mai mult de jumatate din acestea este posibil sa fi facut obiectul unei tratari necorespunzatoare si al exporturilor ilegale si, chiar si in cazul unei tratari corespunzatoare, aceasta nu a fost raportata. Acest fapt duce la pierderea unor materii prime secundare valoroase, la degradarea mediului si furnizarea unor date inconsecvente. Pentru a se evita acest lucru, este necesara stabilirea unui obiectiv de colectare ambitios si asigurarea faptului ca DEEE colectate sunt tratate intr-o maniera ecologica si sunt raportate corect. Este oportun sa se prevada cerinte minime pentru transferurile de EEE folosite suspectate de a fi DEEE, in aplicarea carora statele membre pot tine seama de orice orientari relevante ale corespondentilor elaborate in contextul punerii in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri [12]. Astfel de cerinte minime ar trebui in orice caz sa aiba scopul de a evita transporturile nedorite de EEE nefunctionale catre tarile in curs de dezvoltare.
(16) Stabilirea unor obiective de colectare ambitioase ar trebui sa se bazeze pe cantitatea de DEEE generate, tinandu-se seama in mod corespunzator de ciclurile de viata diferite ale produselor in statele membre, de pietele nesaturate si de EEE cu un ciclu de viata indelungat. Prin urmare, ar trebui elaborata, in viitorul apropiat, o metodologie pentru calcularea ratelor de colectare pe baza DEEE generate. Potrivit estimarilor actuale, o rata de colectare de 85 % dintre DEEE generate este in mare parte echivalenta cu o rata de colectare de 65 % din greutatea medie de EEE introduse pe piata in cei trei ani precedenti.
(17) Tratarea specifica a DEEE este indispensabila pentru a evita dispersarea agentilor poluanti in materialele reciclate sau in fluxul de deseuri. O astfel de tratare constituie modalitatea cea mai eficienta de garantare a respectarii nivelului ales de protectie a mediului in Uniune. Este important ca unitatile sau intreprinderile care efectueaza operatiuni de colectare, de reciclare sau de tratare sa respecte normele minime pentru a preveni consecintele negative ale tratarii DEEE asupra mediului. Este necesara utilizarea celor mai bune tehnici de tratare, valorificare si reciclare, in masura in care acestea garanteaza protectia sanatatii umane si un inalt grad de protectie a mediului. Cele mai bune tehnici de tratare, valorificare si reciclare disponibile pot fi definite cu mai multa precizie in conformitate cu procedurile prevazute de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii [13].
(18) In avizul sau privind “Evaluarea riscurilor cauzate de produsele bazate pe nanotehnologie” din 19 ianuarie 2009, Comitetul stiintific pentru riscuri sanitare emergente si noi a afirmat ca, in stadiul de deseu sau in timpul reciclarii, poate avea loc expunerea la nanomateriale incastrate in structuri mari, de exemplu in circuite electronice. Pentru a controla eventualele riscuri la adresa sanatatii umane si a mediului ca urmare a tratarii DEEE ce contin nanomateriale, este adecvat ca Comisia sa evalueze daca ar putea fi necesar un tratament specific.
(19) Colectarea, stocarea, transportul, tratarea si reciclarea DEEE, precum si pregatirea acestora pentru reutilizare se realizeaza in concordanta cu o abordare orientata catre protejarea mediului si a sanatatii umane si conservarea materiilor prime si vizeaza reciclarea resurselor valoroase continute de EEE, cu scopul de a asigura o mai buna aprovizionare cu materii prime in Uniune.
(20) Dupa caz, ar trebui sa se acorde prioritate pregatirii pentru reutilizarea DEEE si a componentelor, subansamblelor si produselor lor consumabile. In cazul in care acest lucru nu este preferabil, toate DEEE colectate separat ar trebui sa fie valorificate, in vederea atingerii unui inalt nivel de reciclare si valorificare. In plus, producatorii trebuie incurajati sa integreze materialele reciclate in noile echipamente.
(21) Valorificarea, pregatirea pentru reutilizare si reciclarea DEEE ar trebui considerate ca facand parte din obiectivele definite in prezenta directiva doar daca aceasta valorificare, pregatire pentru reutilizare sau reciclare nu contravine altor dispozitii legale ale Uniunii sau nationale aplicabile echipamentului. Asigurarea pregatirii adecvate pentru reutilizarea, reciclarea si valorificarea DEEE este importanta pentru gestionarea corecta a resurselor si va optimiza aprovizionarea cu resurse.
(22) Se impune definirea la nivelul Uniunii a unor principii de baza in ceea ce priveste finantarea gestionarii DEEE si este necesar ca anumite programe de finantare sa contribuie la atingerea unor rate de colectare ridicate si la punerea in aplicare a principiului responsabilitatii producatorului.
(23) Este important ca utilizatorii de EEE din gospodariile particulare sa aiba posibilitatea de a preda DEEE cel putin gratuit. Producatorii ar trebui sa finanteze cel putin colectarea de la centrele de colectare, tratarea, valorificarea si eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui sa incurajeze producatorii sa isi asume integral responsabilitatea pentru colectarea DEEE, in special prin finantarea colectarii DEEE de-a lungul intregului lant al deseurilor, inclusiv de la gospodariile particulare, pentru a evita riscul ca DEEE colectate separat sa faca obiectul unei tratari necorespunzatoare si al exporturilor ilegale, pentru a crea un mediu concurential echitabil prin armonizarea finantarii din partea producatorilor la nivelul intregii Uniuni, pentru ca plata aferenta colectarii acestor deseuri sa fie suportata de consumatorii de EEE, si nu de masa contribuabililor, in concordanta cu principiul “poluatorul plateste”. Pentru a atinge un grad maxim de eficienta a conceptului de responsabilitate a producatorului, fiecare producator ar trebui sa raspunda de finantarea gestionarii deseurilor provenite de la propriile produse. Producatorul ar trebui sa poata opta pentru indeplinirea acestei obligatii prin intermediul unor sisteme individuale sau colective. Atunci cand introduce un produs pe piata, fiecare producator ar trebui sa ofere o garantie financiara care sa evite o situatie in care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produsele al caror producator si-a incetat activitatea sau care nu poate fi identificat (produse orfane) sa fie suportate de societate sau de producatorii care raman in activitate. Responsabilitatea finantarii gestionarii deseurilor istorice ar trebui impartita intre toti producatorii existenti, in cadrul unor sisteme colective de finantare la care toti producatorii existenti pe piata in momentul generarii costurilor sa contribuie in mod proportional. Sistemele colective de finantare nu ar trebui sa aiba efectul de a exclude producatorii, importatorii si nou-venitii pe piata specializati sau de serie mica. Sistemele colective ar putea introduce taxe diferentiate, in functie de cat de usor pot fi reciclate produsele si materiile prime secundare valoroase din componenta acestora. In cazul produselor cu un ciclu de viata indelungat, care acum intra sub incidenta prezentei directive, precum panourile fotovoltaice, sistemele de colectare si de valorificare existente ar trebui utilizate in mod optim, cu conditia respectarii cerintelor prevazute in prezenta directiva.
(24) Producatorilor ar putea sa li se ofere posibilitatea de a informa cumparatorii, in mod voluntar, in momentul vanzarii de produse noi, in legatura cu costurile de colectare, tratare si eliminare in mod ecologic a DEEE. Aceasta este in concordanta cu Comunicarea Comisiei cu privire la Planul de actiune privind consumul si productia durabile si politica industriala durabila, in special in ceea ce priveste un consum mai inteligent si achizitiile publice ecologice.
(25) Pentru a asigura succesul colectarii DEEE, este indispensabil ca utilizatorii sa fie informati in legatura cu obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a efectua colectarea separata a DEEE, precum si in legatura cu sistemele de colectare si rolul acestora in gestionarea DEEE. Aceasta informare presupune marcarea corespunzatoare a EEE care pot ajunge in cosurile de gunoi sau in alte mijloace similare de colectare a deseurilor municipale.
(26) Este important ca producatorii sa furnizeze informatii cu privire la identificarea componentelor si a materialelor pentru a facilita gestionarea DEEE, in special tratarea si valorificarea sau reciclarea acestora.
(27) Statele membre ar trebui sa se asigure ca infrastructura de inspectie si de control permite punerea corespunzatoare in aplicare a prezentei directive, avand in vedere, intre altele, Recomandarea 2001/331/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime aplicabile inspectiilor de mediu in statele membre [14].
(28) Statele membre ar trebui sa prevada sanctiuni eficiente, proportionate si disuasive care sa fie impuse persoanelor fizice si juridice responsabile de gestionarea deseurilor, in cazul in care acestea incalca dispozitiile prezentei directive. Statele membre ar trebui sa poata, de asemenea, sa ia masuri pentru recuperarea costurilor masurilor de remediere si in caz de nerespectare, fara a aduce atingere Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului [15].
(29) Pentru a evalua atingerea obiectivelor prezentei directive, sunt necesare informatii in legatura cu greutatea EEE introduse pe piata Uniunii si in legatura cu ratele de colectare, pregatire pentru reutilizare, inclusiv pregatirea pentru utilizare a aparatelor intregi in masura posibilului, valorificare sau reciclare si exportare a DEEE colectate in conformitate cu prezenta directiva. In scopul calcularii ratelor de colectare, ar trebui elaborata o metodologie comuna de calculare a greutatii EEE pentru a stabili, intre altele, daca acest termen include greutatea reala a intregului echipament sub forma in care este pus la dispozitie pe piata, inclusiv toate componentele, subansamblele, accesoriile si produsele consumabile, cu exceptia ambalajelor, a bateriilor, a instructiunilor de utilizare si a manualelor.
(30) Este oportun sa se permita statelor membre sa aleaga punerea in aplicare a anumitor dispozitii ale prezentei directive prin intermediul unor acorduri incheiate intre autoritatile competente si sectoarele economice in cauza, cu conditia respectarii anumitor cerinte.
(31) Pentru a face fata dificultatilor cu care se confrunta statele membre in atingerea ratelor de colectare pentru a tine seama de progresul tehnic si stiintific si pentru a suplimenta prevederile privind indeplinirea obiectivelor de valorificare, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ar trebui sa fie delegata Comisiei in ceea ce priveste ajustarile tranzitionale pentru anumite state membre, adaptarea la progresul tehnic si stiintific si adoptarea de norme detaliate privind DEEE exportate in afara Uniunii luate in calcul in sensul indeplinirii obiectivelor de valorificare. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. Comisia, atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, ar trebui sa asigure o transmitere simultana, in timp util si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(32) In vederea asigurarii unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Aceste competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [16].
(33) Obligatia de a transpune prezenta directiva in dreptul intern ar trebui sa se limiteze la dispozitiile care reprezinta modificari substantiale in raport cu directivele anterioare. Obligatia de a transpune dispozitiile neschimbate rezulta din directivele anterioare.
(34) In conformitate cu Declaratia politica comuna din 28 septembrie 2011 a statelor membre si a Comisiei privind documentele explicative [17], statele membre s-au angajat sa insoteasca, in cazurile justificate, notificarea masurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care sa explice relatia dintre componentele unei directive si partile corespunzatoare din instrumentele nationale de transpunere. In ceea ce priveste prezenta directiva, organul legislativ considera ca este justificata transmiterea unor astfel de documente.
(35) Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in dreptul intern si de aplicare a directivelor mentionate in anexa XI partea B.
(36) Intrucat obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat intr-un mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea problemei, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
Obiect
Prezenta directiva stabileste masuri vizand protejarea mediului si a sanatatii umane prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generarii si gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), precum si prin reducerea efectelor globale ale utilizarii resurselor si imbunatatirea eficientei utilizarii acestora, in conformitate cu articolele 1 si 4 din Directiva 2008/98/CE, contribuind astfel la o dezvoltare durabila.
Articolul 2
Domeniu de aplicare
(1) Prezenta directiva se aplica echipamentelor electrice si electronice (EEE) dupa cum urmeaza:
(a) de la 13 august 2012 pana la 14 august 2018 (perioada de tranzitie), sub rezerva alineatului (3), pentru EEE incluse in categoriile enumerate in anexa I. Anexa II cuprinde o lista orientativa a EEE care fac parte din categoriile prevazute in anexa I;
(b) de la 15 august 2018, sub rezerva alineatelor (3) si (4), pentru toate EEE. Toate EEE se clasifica in categoriile enumerate in anexa III. Anexa IV cuprinde o lista neexhaustiva a EEE care fac parte din categoriile prevazute in anexa III (domeniu de aplicare deschis).
(2) Prezenta directiva se aplica fara a aduce atingere cerintelor din legislatia Uniunii privind siguranta si sanatatea, produsele chimice, in special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice [18], precum si din legislatia specifica a Uniunii in domeniul gestionarii deseurilor sau al proiectarii produselor.
(3) Prezenta directiva nu se aplica niciunuia dintre urmatoarele EEE:
(a) echipamente necesare pentru protectia intereselor esentiale de securitate ale statelor membre, inclusiv armele, munitiile si materialul de razboi destinate scopurilor specific militare;
(b) echipamente care sunt proiectate si instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intra in domeniul de aplicare al prezentei directive, care isi pot indeplini rolul doar daca sunt incluse in echipamentul respectiv;
(c) becuri cu filament.
(4) In plus fata de echipamentele mentionate la alineatul (3), incepand cu 15 august 2018, prezenta directiva nu se aplica urmatoarelor EEE:
(a) echipamente proiectate pentru a fi trimise in spatiu;
(b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni;
(c) instalatii fixe de mari dimensiuni, cu exceptia echipamentelor care sunt in astfel de instalatii, dar care nu sunt special proiectate si instalate ca parte a instalatiilor respective;
(d) mijloace de transport de persoane sau de marfa, exclusiv vehiculele electrice cu doua roti care nu sunt omologate;
(e) echipamente mobile fara destinatie rutiera accesibile exclusiv pentru uz profesional;
(f) echipamente proiectate special doar in scopuri de cercetare si dezvoltare si accesibile doar in cadrul unor tranzactii intre intreprinderi;
(g) dispozitive medicale si dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, atunci cand se preconizeaza ca aceste dispozitive vor fi infectate inaintea incheierii ciclului de viata, precum si dispozitive medicale implantabile active.
(5) Pana la 14 august 2015, Comisia revizuieste domeniul de aplicare a prezentei directive stabilit la alineatul (1) litera (b), inclusiv parametrii pentru a face distinctia intre echipamentele de dimensiuni mari si cele de dimensiuni mici din anexa III, si prezinta un raport in acest sens Parlamentului European si Consiliului. Raportul este insotit de un proiect legislativ, dupa caz.
Articolul 3
Definitii
(1) In sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “echipamente electrice si electronice” sau “EEE” inseamna echipamente care sunt dependente de curenti electrici sau campuri electromagnetice pentru a functiona corespunzator si echipamente pentru generarea, transferul si masurarea acestor curenti si campuri si proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominala de maximum 1000 de volti, pentru curent alternativ, si 1500 de volti, pentru curent continuu;
(b) “unelte industriale fixe de mari dimensiuni” inseamna un ansamblu de mari dimensiuni de masini, echipamente si/sau componente care functioneaza impreuna pentru o aplicatie specifica, sunt instalate si dezinstalate cu titlu permanent de catre profesionisti intr-un anumit loc si utilizate si intretinute de profesionisti intr-o instalatie industriala de productie sau de cercetare si dezvoltare;
(c) “instalatie fixa de mari dimensiuni” inseamna o anumita combinatie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate si, dupa caz, de alte dispozitive, care:
(i) sunt asamblate, instalate si dezinstalate de catre profesionisti,
(ii) sunt destinate utilizarii permanente ca parte a unei cladiri sau a unei structuri intr-un amplasament prestabilit si destinat acestui scop; si
(iii) pot fi inlocuite numai prin acelasi tip de echipament proiectat special;
(d) “echipamente mobile fara destinatie rutiera” inseamna echipamente care dispun de o sursa proprie de energie, a caror functionare in timpul lucrului necesita fie mobilitate, fie o miscare continua sau semicontinua intre o succesiune de puncte de lucru fixe;
(e) “deseuri de echipamente electrice si electronice” sau “DEEE” inseamna echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din produs in momentul in care acesta devine deseu;
(f) “producator” inseamna orice persoana fizica sau juridica care, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv comunicarea la distanta astfel cum este definita in Directiva 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1997 privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta [19]:
(i) are sediul intr-un stat membru si fabrica EEE sub propriul nume sau propria marca comerciala sau ale carui EEE sunt proiectate sau fabricate si comercializate sub propriul nume sau sub propria marca comerciala pe teritoriul statului membru respectiv;
(ii) are sediul intr-un stat membru si revinde pe teritoriul statului membru respectiv sub propriul nume sau propria marca comerciala echipamente produse de alti furnizori, un revanzator nefiind considerat “producator” atunci cand marca producatorului figureaza pe echipament conform punctului (i);
(iii) are sediul intr-un stat membru si introduce pe piata statului membru respectiv, cu titlu profesional, EEE, dintr-o tara terta sau dintr-un alt stat membru; sau
(iv) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanta direct gospodariilor particulare sau utilizatorilor in afara gospodariilor particulare, intr-un stat membru, si are sediul intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta.
Orice persoana care asigura in mod exclusiv o finantare, in cadrul sau in temeiul unui contract de finantare, nu este considerata “producator” decat in cazul in care actioneaza ca producator in sensul punctelor (i)-(iv);
(g) “distribuitor” inseamna orice persoana fizica sau juridica din lantul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piata. Aceasta definitie nu impiedica un distribuitor sa fie, in acelasi timp, producator in sensul literei (f);
(h) “DEEE provenite de la gospodarii particulare” inseamna DEEE provenite de la gospodarii particulare si DEEE de origine comerciala, industriala, institutionala si din alte surse care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare. Deseurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atat de gospodarii particulare, cat si de utilizatori in afara gospodariilor particulare sunt considerate in orice caz drept DEEE provenite de la gospodarii particulare;
(i) “contract de finantare” inseamna orice acord sau contract de imprumut, leasing, inchiriere sau vanzare la termen referitor la un echipament, fie ca acordul sau contractul respectiv sau orice acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau posibilitatea efectuarii unui transfer de proprietate privind echipamentul in cauza;
(j) “a face disponibil pe piata” inseamna orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piata unui stat membru in cursul unei activitati comerciale, fie in schimbul unei plati, fie gratuit;
(k) “introducere pe piata” inseamna actiunea de a face un produs disponibil pentru prima data pe piata de pe teritoriul unui stat membru, cu titlu profesional;
(l) “inlaturare” inseamna manipularea manuala, mecanica, chimica sau metalurgica ce are ca rezultat faptul ca substantele, amestecurile si componentele periculoase sunt retinute intr-un flux identificabil sau reprezinta o parte identificabila a unui flux din cadrul procesului de tratare. O substanta, un amestec sau o componenta este identificabila daca poate fi monitorizata pentru a se verifica daca tratarea sa este sigura din punct de vedere al protectiei mediului;
(m) “dispozitiv medical” inseamna un dispozitiv sau un accesoriu medical, in sensul literei (a) sau, respectiv, al literei (b) de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale [20], care este EEE;
(n) “dispozitiv medical de diagnostic in vitro” inseamna un dispozitiv sau un accesoriu de diagnostic in vitro, in sensul literei (b) sau, respectiv, al literei (c) de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 98/79/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro [21], care este EEE;
(o) “dispozitiv medical activ implantabil” inseamna un dispozitiv medical implantabil activ, in sensul literei (c) de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile [22], care este EEE.
(2) In plus, se aplica definitiile termenilor “deseuri periculoase”, “colectare”, “colectare separata”, “prevenire”, “reutilizare”, “tratare”, “valorificare”, “pregatirea pentru reutilizare”, “reciclare” si “eliminare”, prevazute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE.
Articolul 4
Proiectarea produsului
Statele membre incurajeaza, fara a aduce atingere cerintelor din legislatia Uniunii privind buna functionare a pietei interne si proiectarea produselor, inclusiv Directiva 2009/125/CE, cooperarea dintre producatori si reciclatori si adoptarea de masuri care sa promoveze proiectarea si producerea de EEE, in special pentru a facilita reutilizarea, demontarea si valorificarea DEEE, precum si a componentelor si materialelor lor. In acest sens, statele membre iau masurile necesare pentru ca cerintele de proiectare ecologica ce faciliteaza reutilizarea si tratarea DEEE stabilite in cadrul Directivei 2009/125/CE sa fie aplicate si ca producatorii sa nu impiedice, prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, reutilizarea DEEE, cu exceptia cazului in care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezinta avantaje determinante, de exemplu in ceea ce priveste protectia mediului si/sau cerintele de siguranta.
Articolul 5
Colectarea separata
(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru reducerea la minimum a eliminarii DEEE sub forma de deseuri municipale nesortate, pentru a asigura tratarea corecta a tuturor DEEE colectate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separata a DEEE, in special si prioritar in ceea ce priveste echipamentele de transfer termic care contin substante care depreciaza stratul de ozon si gaze fluorurate cu efect de sera, lampile fluorescente care contin mercur, panourile fotovoltaice si echipamentele de mici dimensiuni prevazute la categoriile 5 si 6 din anexa III.
(2) Pentru DEEE provenite de la gospodariile particulare, statele membre asigura realizarea urmatoarelor aspecte:
(a) crearea de sisteme care sa permita detinatorilor finali si distribuitorilor sa predea cel putin gratuit aceste deseuri. Statele membre asigura disponibilitatea si accesibilitatea centrelor de colectare necesare, tinand seama in special de densitatea populatiei;
(b) la furnizarea unui nou produs, distribuitorii sunt obligati sa asigure conditii pentru ca sa li se poata preda aceste deseuri cel putin gratuit si in sistem unu la unu, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul furnizat. Statele membre pot acorda derogari de la aceasta dispozitie, cu conditia sa asigure ca predarea DEEE nu este ingreunata din acest motiv pentru detinatorul final si ca ramane gratuita pentru acesta. Statele membre care recurg la aceasta dispozitie informeaza Comisia cu privire la aceasta;
(c) distribuitorii asigura colectarea, in cadrul magazinelor avand spatii de vanzare in domeniul EEE de cel putin 400 m2 sau in imediata apropiere a acestora, a DEEE de dimensiuni foarte mici (nicio dimensiune exterioara mai mare de 25 cm), cu titlu gratuit pentru utilizatorii finali si fara obligatia de a cumpara EEE de un tip echivalent, cu exceptia cazului in care o evaluare arata ca este posibil ca sistemele de colectare alternative existente sa fie cel putin la fel de eficace. Aceste evaluari se afla la dispozitia publicului. DEEE colectate se trateaza corespunzator, in conformitate cu articolul 8;
(d) fara a aduce atingere dispozitiilor de la literele (a), (b) si (c), producatorilor li se permite sa organizeze si sa exploateze sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodarii particulare, cu conditia ca acestea sa respecte obiectivele prezentei directive;
(e) in functie de normele interne si ale Uniunii in materie de sanatate si siguranta, poate fi refuzata predarea, in conformitate cu literele (a), (b) si (c), a DEEE care, in urma unei contaminari, prezinta riscuri pentru sanatatea si siguranta personalului. Statele membre adopta dispozitii specifice pentru aceste DEEE.
Statele membre pot prevedea dispozitii speciale pentru predarea DEEE in conformitate cu literele (a), (b) si (c), pentru cazurile in care echipamentul nu contine componentele sale esentiale sau daca echipamentul contine alte deseuri decat DEEE.
(3) Statele membre pot desemna operatorii carora li se permite colectarea DEEE provenite din gospodarii particulare, astfel cum se mentioneaza la alineatul (2).
(4) Statele membre pot impune ca DEEE stocate la centrele de colectare, astfel cum se mentioneaza la alineatele (2) si (3), sa fie predate producatorilor sau partilor terte care actioneaza in numele acestora sau sa fie predate, in scopul pregatirii pentru reutilizare, unor unitati sau intreprinderi desemnate.
(5) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodarii particulare si fara a aduce atingere articolului 13, statele membre se asigura ca producatorii sau tertii care actioneaza in numele producatorilor realizeaza colectarea unor astfel de deseuri.
Articolul 6
Eliminarea si transportul DEEE colectate
(1) Statele membre interzic eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost inca supuse tratarii specificate la articolul 8.
(2) Statele membre se asigura ca activitatile de colectare si transport al DEEE colectate separat sunt realizate astfel incat sa se permita conditii optime pentru a fi pregatite pentru reutilizarea, reciclarea, precum si pentru izolarea substantelor periculoase.
Pentru a maximiza gradul de pregatire pentru reutilizare, statele membre promoveaza ideea ca, inainte de orice transfer ulterior, sistemele sau instalatiile de colectare sa asigure, dupa caz, separarea la centrele de colectare a DEEE care urmeaza sa fie pregatite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, in special prin asigurarea accesului personalului din centrele de reutilizare.
Articolul 7
Rata de colectare
(1) Fara a aduce atingere articolului 5 alineatul (1), fiecare stat membru asigura implementarea principiului responsabilitatii producatorului si, pe baza acestuia, atingerea unei rate de colectare minime in fiecare an. Incepand de la 2016, rata minima de colectare este de 45 % si este calculata pe baza greutatii totale a DEEE colectate intr-un anumit an in statul membru in cauza in conformitate cu articolele 5 si 6, exprimata ca procent din greutatea medie a EEE introduse pe piata in acel stat membru in cei trei ani precedenti. Statele membre se asigura ca volumul de DEEE colectate va creste treptat in perioada 2016-2019, cu exceptia cazului in care rata de colectare prevazuta in paragraful al doilea a fost deja atinsa.
Incepand din 2019, rata de colectare minima care trebuie realizata anual este de 65 % din greutatea medie a EEE introduse pe piata in cei trei ani precedenti in statul membru in cauza sau, alternativ, de 85 % din DEEE generate, raportat la greutate, pe teritoriul statului membru respectiv.
Pana la 31 decembrie 2015, continua sa se aplice o rata de colectare separata de cel putin 4 kilograme in medie pe locuitor pe an de DEEE provenite din gospodarii particulare sau aceeasi cantitate de DEEE care a fost colectata in statul membru respectiv in medie in cei trei ani precedenti, in functie de care valoare este mai mare.
Statele membre pot stabili rate mai ambitioase pentru colectarea separata si, in acest caz, raporteaza Comisiei acest lucru.
(2) Pentru a stabili daca s-a atins rata minima de colectare, statele membre se asigura ca informatiile privind DEEE colectate separat, in conformitate cu articolul 5, sunt transmise statelor membre gratuit, incluzand cel putin informatii referitoare la DEEE care:
(a) au fost preluate de centrele de colectare si tratare;
(b) au fost preluate de distribuitori;
(c) au fost colectate separat de catre producatori sau de catre terti care actioneaza in numele acestora.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), Bulgaria, Republica Ceha, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia si Slovacia pot, din cauza lipsei de infrastructura necesara si a nivelului scazut de consum de EEE, decide:
(a) sa realizeze, incepand cu 14 august 2016, o rata de colectare mai mica de 45 %, dar mai mare de 40 % din greutatea medie de EEE introduse pe piata in cei trei ani precedenti; si
(b) sa amane realizarea ratei de colectare mentionate la alineatul (1) paragraful al doilea pana la o data decisa de acestea, dar nu mai tarziu de 14 august 2021.
(4) Comisia are competenta de a adopta acte delegate in conformitate cu articolul 20 de stabilire a adaptarilor tranzitorii necesare pentru a aborda dificultatile cu care se confrunta statele membre in respectarea cerintelor stabilite la alineatul (1).
(5) Pentru a asigura conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului articol, pana la 14 august 2015, Comisia adopta acte de punere in aplicare prin care stabileste o metodologie comuna pentru calculul greutatii EEE introduse pe piata nationala si o metodologie comuna pentru calculul cantitatii de DEEE generate, exprimata in greutate, in fiecare stat membru. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 21 alineatul (2).
(6) Pana la 14 august 2015, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului privind reexaminarea termenelor aferente ratelor de colectare mentionate la alineatul (1) si privind eventuala stabilire a unor rate individuale de colectare pentru una sau mai multe categorii prevazute in anexa III, in special pentru echipamentele de transfer termic, panourile fotovoltaice, echipamentele de dimensiuni mici, echipamentele TI si de telecomunicatii de dimensiuni mici si lampile care contin mercur. Raportul va fi insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.
(7) In cazul in care Comisia considera, pe baza unui studiu de impact, ca rata de colectare bazata pe DEEE produse necesita o revizuire, ea prezinta o propunere legislativa Parlamentului European si Consiliului.
Articolul 8
Tratarea corespunzatoare
(1) Statele membre se asigura ca toate DEEE colectate separat sunt supuse tratarii corespunzatoare.
(2) Tratarea corespunzatoare, in afara pregatirii pentru reutilizare, si operatiunile de valorificare sau reciclare cuprind cel putin inlaturarea tuturor lichidelor si o tratare selectiva in conformitate cu anexa VII.
(3) Statele membre se asigura ca producatorii sau tertii care actioneaza in numele acestora instituie sisteme care sa permita valorificarea DEEE utilizand cele mai bune tehnici disponibile. Producatorii pot institui aceste sisteme in mod individual sau colectiv. Statele membre se asigura ca orice unitate sau intreprindere care efectueaza operatiuni de colectare sau de tratare stocheaza si trateaza DEEE in conformitate cu cerintele tehnice stabilite in anexa VIII.
(4) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 20 in ceea ce priveste modificarea anexei VII pentru a introduce alte tehnologii de tratare care asigura cel putin acelasi nivel de protectie a sanatatii umane si a mediului.
Comisia evalueaza cu prioritate daca dispozitiile privind placile de circuit imprimat pentru telefoane mobile si ecranele cu cristale lichide trebuie modificate. Comisia este invitata sa evalueze daca sunt necesare amendamente la anexa VII pentru a lua in considerare nanomaterialele continute de EEE.
(5) In sensul protectiei mediului, statele membre pot stabili standarde calitative minime pentru tratarea DEEE colectate.
Statele membre care opteaza pentru asemenea norme de calitate informeaza cu privire la aceasta Comisia, care publica aceste norme.
Pana la 14 februarie 2013, Comisia solicita organismelor europene de standardizare sa dezvolte standarde europene pentru tratarea, inclusiv valorificarea, reciclarea si pregatirea pentru reutilizare, a DEEE. Standardele respective reflecta stadiul actual al tehnicii.
In vederea asigurarii unor conditii uniforme de punere in aplicare a prezentului articol, Comisia poate sa adopte acte de punere in aplicare prin care sa se stabileasca standarde calitative minime bazate in special pe standardele dezvoltate de organismele europene de standardizare. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 21 alineatul (2).
Se publica o trimitere la standardele adoptate de Comisie.
(6) Statele membre incurajeaza unitatile si intreprinderile care efectueaza operatiuni de tratare sa introduca sisteme certificate de management de mediu in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) [23].
Articolul 9
Autorizatii
(1) Statele membre asigura obtinerea de catre orice unitate sau intreprindere care efectueaza operatiuni de tratare a unei autorizatii din partea autoritatilor competente in conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/98/CE.
(2) Scutirile de la obligatia de autorizare, conditiile pentru scutiri si inregistrare respecta dispozitiile articolelor 24, 25 si, respectiv, 26 din Directiva 2008/98/CE.
(3) Statele membre se asigura ca autorizatia sau inregistrarea prevazuta la alineatele (1) si (2) include toate conditiile necesare pentru respectarea cerintelor prevazute la articolul 8 alineatele (2), (3) si (5) si pentru realizarea obiectivelor de valorificare prevazute la articolul 11.
Articolul 10
Transferuri de DEEE
(1) Operatiunea de tratare poate fi realizata, de asemenea, in afara statului membru in cauza sau in afara Uniunii, in masura in care transferul DEEE respecta Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 si Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deseuri destinate recuperarii enumerate in anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului in anumite tari in care Decizia OCDE privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor nu se aplica [24].
(2) DEEE exportate din Uniune nu se iau in calcul pentru indeplinirea obligatiilor si obiectivelor prevazute la articolul 11 din prezenta directiva decat daca, respectand Regulamentele (CE) nr. 1013/2006 si (CE) nr. 1418/2007, exportatorul poate dovedi ca tratarea s-a desfasurat in conditii echivalente cu cerintele prevazute de prezenta directiva.
(3) Pana la 14 februarie 2014, Comisia adopta acte delegate, in conformitate cu articolul 20, de stabilire a unor norme detaliate de completare a celor de la alineatul (2) din prezentul articol, in special criterii de evaluare a conditiilor echivalente.
Articolul 11
Obiective privind valorificarea
(1) In ceea ce priveste toate DEEE colectate separat in conformitate cu articolul 5 si trimise spre tratare in conformitate cu articolele 8, 9 si 10, statele membre se asigura ca producatorii indeplinesc obiectivele minime prevazute in anexa V.
(2) Atingerea obiectivelor se calculeaza pentru fiecare categorie prin impartirea greutatii DEEE care intra in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare, dupa tratarea corespunzatoare in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) in ceea ce priveste valorificarea sau reciclarea, la greutatea tuturor DEEE colectate separat, pentru fiecare categorie, exprimata ca procent.
Activitatile preliminare, inclusiv sortarea si stocarea anterioare valorificarii, nu sunt luate in considerare la realizarea acestor obiective.
(3) In vederea asigurarii unor norme uniforme de punere in aplicare a prezentului articol, Comisia poate sa adopte acte de punere in aplicare prin care sa se stabileasca norme suplimentare privind metodele de calcul pentru aplicarea obiectivelor minime. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 21 alineatul (2).
(4) In vederea calcularii acestor obiective, statele membre se asigura ca producatorii sau tertii care actioneaza in numele producatorilor consemneaza in registre greutatea DEEE, a componentelor, materiilor sau substantelor acestora la iesirea (“output”) din centrul de colectare, la intrarea (“input”) si iesirea (“output”) din instalatiile de tratare si la intrarea (“input”) in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare.
Statele membre se asigura ca, in scopurile mentionate la alineatul (6), se pastreaza registre privind greutatea produselor si a materialelor la iesirea (“output”) din instalatia de valorificare, reciclare sau pregatire pentru reutilizare.
(5) Statele membre incurajeaza dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, reciclare si tratare.
(6) Pe baza unui raport al Comisiei insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa, Parlamentul European si Consiliul reexamineaza, pana la 14 august 2016, obiectivele de valorificare prevazute in anexa V partea 3, examineaza posibilitatea stabilirii unor obiective separate pentru DEEE care urmeaza sa fie pregatite pentru reutilizare si reexamineaza metoda de calcul mentionata la alineatul (2) in vederea analizarii fezabilitatii stabilirii de obiective pe baza produselor si materialelor care rezulta (“output”) din procesele de valorificare, reciclare si pregatire pentru reutilizare.
Articolul 12
Finantarea cu privire la DEEE provenite de la gospodariile particulare
(1) Statele membre vegheaza ca producatorii sa asigure cel putin finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la gospodariile particulare si stocate la centrele de colectare instituite in conformitate cu articolul 5 alineatul (2).
(2) Daca este cazul, statele membre pot incuraja finantarea de catre producatori si a costurilor pentru colectarea DEEE provenite de la gospodariile particulare si aducerea acestora la centrele de colectare.
(3) Pentru produsele introduse pe piata dupa 13 august 2005, fiecare producator este raspunzator de finantarea operatiunilor prevazute la alineatul (1) privind deseurile provenite de la propriile produse. Producatorul poate opta sa-si indeplineasca aceasta obligatie prin intermediul sistemelor individuale sau colective.
Statele membre se asigura ca, atunci cand introduce un produs pe piata, fiecare producator ofera o garantie care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea tuturor DEEE si ca producatorii isi marcheaza in mod clar produsele in conformitate cu articolul 15 alineatul (2). Aceasta garantie asigura ca vor fi finantate operatiunile prevazute la alineatul (1) privind produsul respectiv. Garantia poate lua forma unei participari a producatorului la sisteme adecvate de finantare a gestionarii DEEE, a unei asigurari de reciclare sau a unui cont bancar blocat.
(4) Finantarea costurilor de gestionare a DEEE provenite de la produse introduse pe piata la 13 august 2005 sau inainte de aceasta data (“deseuri istorice”) este asigurata prin unul sau mai multe sisteme, la care toti producatorii existenti pe piata in momentul generarii costurilor contribuie in mod proportional, de exemplu in functie de cota lor de piata pe tip de echipament.
(5) Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca sunt elaborate mecanisme adecvate sau proceduri de rambursare pentru rambursarea contributiilor catre producatori atunci cand EEE sunt transferate in scopul introducerii pe piata in afara teritoriului statului membru in cauza. Astfel de mecanisme sau proceduri pot fi dezvoltate de catre producatori sau de catre terti care actioneaza in numele acestora.
(6) Comisia este invitata sa prezinte pana la 14 august 2015 un raport privind posibilitatea elaborarii unor criterii pentru includerea costurilor reale de scoatere din uz in finantarea DEEE de catre producatori si sa prezinte o propunere legislativa Parlamentului European si Consiliului, daca este cazul.
Articolul 13
Finantarea cu privire la DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare
(1) Statele membre se asigura ca finantarea costurilor de colectare, tratare, valorificare si eliminare in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare si generate de produse introduse pe piata dupa 13 august 2005 sa fie asigurata de producatori.
In cazul deseurilor istorice inlocuite cu noi produse echivalente sau cu noi produse care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare este asigurata de producatorii acestor produse la furnizarea acestora. Statele membre pot prevedea, ca solutie alternativa, ca si alti utilizatori decat gospodariile particulare sa participe, de asemenea, partial sau in totalitate, la finantarea costurilor de gestionare.
In cazul altor deseuri istorice, finantarea costurilor de gestionare este asigurata de utilizatori, altii decat gospodariile particulare.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentei directive, producatorii si alti utilizatori decat gospodariile particulare pot incheia acorduri care stabilesc alte metode de finantare.
Articolul 14
Informatii pentru utilizatori
(1) Statele membre pot solicita producatorilor sa informeze cumparatorii, in momentul vanzarii de noi produse, cu privire la costurile colectarii, tratarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului. Costurile mentionate nu depasesc cea mai buna estimare a costurilor reale suportate.
(2) Statele membre se asigura ca utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare le sunt furnizate informatiile necesare in legatura cu:
(a) obligatia de a nu elimina DEEE impreuna cu deseurile municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE;
(b) sistemele de predare si de colectare puse la dispozitia lor, incurajand coordonarea informatiilor despre centrele de colectare existente, indiferent de producatorii sau ceilalti operatori care le-au infiintat;
(c) rolul lor in reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a DEEE;
(d) efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in EEE;
(e) semnificatia simbolului din anexa IX.
(3) Statele membre adopta masurile adecvate, astfel incat consumatorii sa participe la colectarea DEEE si pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de reutilizare, tratare si valorificare.
(4) Pentru a reduce la minimum eliminarea DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru a facilita colectarea lor separata, statele membre se asigura ca producatorii marcheaza in mod corespunzator, cu simbolul din anexa IX – de preferinta in conformitate cu standardul european EN 50419 [25] – EEE introduse pe piata. In situatii exceptionale in care acest lucru este necesar din cauza dimensiunii sau a functiei produsului, simbolul se imprima pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie pentru EEE.
(5) Statele membre pot solicita ca producatorii si/sau distribuitorii sa furnizeze toate sau o parte din informatiile prevazute la alineatele (2), (3) si (4), de exemplu in instructiunile de utilizare, la punctul de vanzare si prin intermediul campaniilor de sensibilizare a publicului.
Articolul 15
Informatii pentru instalatiile de tratare
(1) Pentru a facilita pregatirea pentru reutilizare si tratarea adecvata si in conditii de protectie a mediului a DEEE, inclusiv intretinerea, imbunatatirea, reconditionarea si reciclarea, statele membre iau masurile necesare pentru a asigura furnizarea de catre producatori, in mod gratuit, a informatiilor referitoare la reutilizare si tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piata Uniunii pentru prima data, in termen de un an de la introducerea pe piata a echipamentului. Aceste informatii precizeaza, in masura in care centrele de reutilizare si instalatiile de tratare si de reciclare au nevoie de aceasta pentru a respecta dispozitiile prezentei directive, diferitele componente si materiale ale EEE, precum si localizarea substantelor si amestecurilor periculoase in aceste echipamente. Producatorii de EEE pun aceste informatii la dispozitia centrelor de reutilizare si a instalatiilor de tratare si de reciclare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice (de exemplu CD-ROM sau servicii online).
(2) Pentru ca data de introducere pe piata a EEE sa poata fi determinata fara echivoc, statele membre se asigura ca un marcaj de pe EEE specifica faptul ca acesta a fost introdus pe piata dupa 13 august 2005. In acest sens se aplica, de preferinta, standardul european EN 50419.
Articolul 16
Inregistrare, informare si raportare
(1) Statele membre, in conformitate cu alineatul (2), intocmesc un registru al producatorilor, care sa cuprinda si producatorii ce ofera EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. Acest registru serveste la monitorizarea respectarii cerintelor prezentei directive.
Producatorii ce ofera EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, astfel cum sunt definiti la articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctul (iv), se inregistreaza in statul membru in care vand. Atunci cand astfel de producatori nu sunt deja inregistrati in statul membru catre care vand, acestia se inregistreaza prin intermediul reprezentantilor lor autorizati, astfel cum se mentioneaza la articolul 17 alineatul (2).
(2) Statele membre se asigura ca:
(a) fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat in temeiul articolului 17, este inregistrat corespunzator si poate introduce online, in registrul sau national, toate informatiile pertinente care reflecta activitatile producatorului in cauza in statul membru respectiv;
(b) la inregistrare, fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat in temeiul articolului 17, furnizeaza informatiile prevazute in anexa X partea A, angajandu-se sa le actualizeze dupa caz;
(c) fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat in temeiul articolului 17, furnizeaza informatiile prevazute in anexa X partea B;
(d) registrele nationale furnizeaza linkuri catre alte registre nationale pe pagina lor de internet pentru a facilita, in toate statele membre, inregistrarea producatorilor sau, in cazul in care este desemnat in temeiul articolului 17, a reprezentantilor autorizati.
(3) Pentru a asigura conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului articol, Comisia adopta acte de punere in aplicare prin care se stabileste formatul pentru inregistrare si raportare, precum si frecventa de raportare catre registru. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 21 alineatul (2).
(4) Statele membre aduna anual informatii, inclusiv estimari motivate, cu privire la cantitatile si categoriile de EEE introduse pe pietele lor, DEEE colectate prin orice modalitate, pregatite pentru reutilizare, reciclate si valorificate in statul membru respectiv, precum si cu privire la greutatea DEEE colectate separat si exportate.
(5) Statele membre trimit Comisiei, o data la trei ani, un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive si informatiile prevazute la alineatul (4). Raportul privind punerea in aplicare se intocmeste pe baza unui chestionar prevazut in Deciziile 2004/249/CE [26] si 2005/369/CE [27] ale Comisiei. Raportul este pus la dispozitia Comisiei in termen de noua luni de la sfarsitul perioadei de trei ani la care se refera.
Primul raport se refera la perioada cuprinsa intre 14 februarie 2014 si 31 decembrie 2015.
Comisia publica un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive in termen de noua luni de la primirea rapoartelor statelor membre.
Articolul 17
Reprezentantul autorizat
(1) Fiecare stat membru se asigura ca un producator, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctele (i)-(iii), stabilit in alt stat membru are posibilitatea, prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctele (i)-(iii), sa desemneze o persoana fizica sau juridica care are sediul pe teritoriul sau drept reprezentant autorizat care este responsabil de indeplinirea obligatiilor producatorului respectiv, in temeiul prezentei directive, pe teritoriul sau.
(2) Fiecare stat membru se asigura ca un producator, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctul (iv), care are sediul pe teritoriul sau si care vinde EEE catre un alt stat membru in care nu are sediul, desemneaza un reprezentant autorizat in statul membru respectiv care este responsabil de indeplinirea obligatiilor producatorului in cauza, in temeiul prezentei directive, pe teritoriul statului membru respectiv.
(3) Desemnarea unui reprezentant autorizat se face prin mandat scris.
Articolul 18
Cooperarea administrativa si schimbul de informatii
Statele membre se asigura ca autoritatile responsabile de punerea in aplicare a prezentei directive coopereaza intre ele, in special pentru a institui un flux adecvat de informatii pentru a asigura respectarea de catre producatori a dispozitiilor prezentei directive, si, dupa caz, isi furnizeaza reciproc, precum si Comisiei, informatii pentru a facilita punerea in aplicare corespunzatoare a prezentei directive. Cooperarea administrativa si schimbul de informatii, in special intre registrele nationale, include mijloacele electronice de comunicare.
Cooperarea include, inter alia, asigurarea accesului la documentele si informatiile pertinente, inclusiv la rezultatele unor eventuale inspectii, sub rezerva dispozitiilor din legislatia privind protectia datelor in vigoare in statul membru din care provine autoritatea careia i se solicita cooperarea.
Articolul 19
Adaptarea la progresul stiintific si tehnic
Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 20, in ceea ce priveste modificarile necesare in vederea adaptarii articolului 16 alineatul (5) si a anexelor IV, VII, VIII si IX la progresul stiintific si tehnic. La modificarea anexei VII, scutirile acordate in temeiul Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice [28] sunt luate in considerare.
Inainte de modificarea anexelor, Comisia consulta, intre altii, producatorii de EEE, reciclatorii, operatorii de tratare, precum si organizatiile de protectie a mediului si asociatiile lucratorilor si consumatorilor.
Articolul 20
Exercitarea delegarii de competente
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute in prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta acte delegate mentionata la articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (4), articolul 10 alineatul (3) si articolul 19 se confera Comisiei pe o perioada de cinci ani de la 13 august 2012. Comisia prezinta un raport privind delegarea de competente cu cel putin noua luni inainte de incheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competente se prelungeste tacit cu perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel putin trei luni inainte de incheierea fiecarei perioade.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (4), articolul 10 alineatul (3) si articolul 19 poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capat delegarii de competente specificata in decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 7 alineatul (4), al articolului 8 alineatul (4), al articolului 10 alineatul (3) si al articolului 19 intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de 2 luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu 2 luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 21
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistata de comitetul instituit in temeiul articolului 39 din Directiva 2008/98/CE. Respectivul comitet este un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
In cazul in care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adopta proiectul de act de punere in aplicare si se aplica articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 22
Sanctiuni
Statele membre stabilesc normele privind sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a dispozitiilor de drept intern adoptate in temeiul prezentei directive si iau toate masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre notifica Comisiei aceste dispozitii pana cel tarziu la 14 februarie 2014 si ii notifica fara intarziere orice modificari ulterioare care le afecteaza.
Articolul 23
Inspectia si controlul
(1) Statele membre realizeaza inspectiile si controalele adecvate pentru a verifica punerea in aplicare corespunzatoare a prezentei directive.
Aceste inspectii acopera cel putin:
(a) informatiile raportate in cadrul registrului producatorilor;
(b) transferurile, in special exporturile de DEEE in afara Uniunii, cu respectarea Regulamentelor (CE) nr. 1013/2006 si (CE) nr. 1418/2007; si
(c) operatiunile din cadrul instalatiilor de tratare, in conformitate cu Directiva 2008/98/CE si cu anexa VII la prezenta directiva.
(2) Statele membre se asigura ca transferurile de EEE folosite suspectate de a fi DEEE se desfasoara in conformitate cu cerintele minime din anexa VI si controleaza aceste transferuri in consecinta.
(3) Costurile analizelor si inspectiilor adecvate, inclusiv costurile de stocare, ale EEE folosite suspectate de a fi DEEE pot fi imputate producatorilor, partilor terte care actioneaza in numele acestora sau altor persoane care organizeaza transferul de EEE folosite suspectate de a fi DEEE.
(4) Pentru a asigura conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului articol si a anexei VI, Comisia poate adopta acte de punere in aplicare prin care sa stabileasca norme suplimentare privind inspectiile si controlul si, in special, conditii uniforme pentru punerea in aplicare a punctului 2 din anexa VI. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 21 alineatul (2).
Articolul 24
Transpunere
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 14 februarie 2014. Statele membre comunica de indata Comisiei textele acestor acte.
Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. De asemenea, ele contin o mentiune in sensul ca trimiterile, efectuate in cuprinsul actelor cu putere de lege si al actelor administrative in vigoare, la directivele abrogate prin prezenta directiva se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri si modul in care se formuleaza aceasta mentiune.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
(3) Cu conditia ca obiectivele stabilite de prezenta directiva sa fie atinse, statele membre pot transpune dispozitiile articolului 8 alineatul (6), ale articolului 14 alineatul (2) si ale articolului 15 prin intermediul unor acorduri intre autoritatile competente si sectoarele economice in cauza. Aceste acorduri indeplinesc urmatoarele cerinte:
(a) acordurile sunt executorii;
(b) acordurile precizeaza obiective si termenele corespunzatoare;
(c) acordurile se publica in jurnalul oficial al statului membru in cauza sau intr-un document oficial la fel de accesibil publicului si se transmit Comisiei;
(d) rezultatele obtinute fac obiectul unui control periodic, sunt comunicate autoritatilor competente si Comisiei si sunt puse la dispozitia publicului in conditiile prevazute in acord;
(e) autoritatile competente asigura examinarea rezultatelor obtinute in cadrul acordului;
(f) in cazul nerespectarii acordului, statele membre trebuie sa puna in aplicare dispozitiile pertinente ale prezentei directive prin acte cu putere de lege sau acte administrative.
Articolul 25
Abrogare
Directiva 2002/96/CE, astfel cum a fost modificata prin directivele enumerate in anexa XI partea A, se abroga cu efect de la 15 februarie 2014, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in dreptul intern si de aplicare a directivelor mentionate in anexa XI partea B.
Trimiterile la directivele abrogate se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XII.
Articolul 26
Intrare in vigoare
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 27
Destinatari
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Strasbourg, 4 iulie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] JO C 306, 16.12.2009, p. 39.
[2] JO C 141, 29.5.2010, p. 55.
[3] Pozitia Parlamentului European din 3 februarie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Pozitia Consiliului in prima lectura din 19 iulie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial). Pozitia Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 7 iunie 2012.
[4] JO L 37, 13.2.2003, p. 24.
[5] JO C 138, 17.5.1993, p. 5.
[6] JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
[7] JO L 285, 31.10.2009, p. 10.
[8] JO L 37, 13.2.2003, p. 19.
[9] JO L 266, 26.9.2006, p. 1.
[10] JO L 286, 31.10.2009, p. 1.
[11] JO L 161, 14.6.2006, p. 1.
[12] JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
[13] JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
[14] JO L 118, 27.4.2001, p. 41.
[15] JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
[16] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[17] JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
[18] JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
[19] JO L 144, 4.6.1997, p. 19.
[20] JO L 169, 12.7.1993, p. 1.
[21] JO L 331, 7.12.1998, p. 1.
[22] JO L 189, 20.7.1990, p. 17.
[23] JO L 342, 22.12.2009, p. 1.
[24] JO L 316, 4.12.2007, p. 6.
[25] Adoptat de Cenelec in martie 2006.
[26] JO L 78, 16.3.2004, p. 56.
[27] JO L 119, 11.5.2005, p. 13.
[28] JO L 174, 1.7.2011, p. 88.
————————————————–
ANEXA I. Categorii de EEE reglementate de prezenta directiva pe parcursul perioadei de tranzitie, astfel cum se prevede la art. 2 alin. (1) lit. a)
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3. Echipamente informatice si de telecomunicatii
4. Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice
5. Echipamente de iluminat
6. Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
7. Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv
8. Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate)
9. Instrumente de monitorizare si control
10. Distribuitoare automate
————————————————–
ANEXA II. Lista orientativa a EEE care sunt cuprinse in categoriile din anexa I

1. APARATE DE UZ CASNIC DE MARI DIMENSIUNI
Aparate frigorifice de mari dimensiuni
Refrigeratoare
Aparate frigorifice
Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea si stocarea alimentelor
Masini de spalat rufe
Uscatoare de rufe
Masini de spalat vase
Masini de gatit
Sobe electrice
Plite electrice
Cuptoare cu microunde
Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de alta natura a alimentelor
Aparate electrice de incalzit
Radiatoare electrice
Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru incalzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor si fotoliilor
Ventilatoare electrice
Aparate de aer conditionat
Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare

2. APARATE DE UZ CASNIC DE MICI DIMENSIUNI
Aspiratoare
Aparate de curatat covoare
Alte aparate de curatat
Aparate utilizate pentru cusut, tricotat, tesut si alte metode de prelucrare a textilelor
Fiare de calcat si alte aparate de calcat, calandrat si alte forme de intretinere a imbracamintei
Aparate de prajit paine
Friteuze
Masini de macinat, filtre de cafea si echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje
Cutite electrice
Aparate de tuns parul, uscatoare de par, periute de dinti, aparate de ras, aparate pentru masaj si alte aparate de ingrijire corporala
Ceasuri, ceasuri de mana si echipamente de masurat, indicat sau inregistrat timpul
Cantare

3. ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII
Prelucrarea centralizata a datelor
Sisteme de procesare a datelor de mare capacitate
Minicomputere
Imprimante
Informatica personala:
Calculatoare personale (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura)
Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura)
Calculatoare mici portabile
Calculatoare electronice
Imprimante
Echipament pentru copiere
Masini de scris electrice si electronice
Calculatoare de buzunar si de birou
si alte produse si echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informatiilor prin mijloace electronice
Terminale si sisteme pentru utilizatori
Faxuri
Telexuri
Telefoane
Telefoane publice
Telefoane fara fir
Telefoane celulare
Roboti telefonici
si alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informatii prin telecomunicatii

4. APARATE ELECTRICE DE CONSUM ȘI PANOURI FOTOVOLTAICE
Aparate de radio
Televizoare
Camere video
Aparate video cu inregistrare
Aparate de inregistrare de inalta fidelitate
Amplificatoare audio
Instrumente muzicale
si alte produse sau echipamente destinate inregistrarii sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii altfel decat prin telecomunicatii
Panouri fotovoltaice

5. ECHIPAMENTE DE ILUMINAT
Aparate de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia aparatelor casnice de iluminat
Lampi fluorescente drepte
Lampi fluorescente compacte
Lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice
Lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune
Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, cu exceptia becurilor cu filament

6. UNELTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (CU EXCEPȚIA UNELTELOR INDUSTRIALE FIXE DE MARI DIMENSIUNI)
Masini de gaurit
Ferastraie
Masini de cusut
Echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu ferastraul, de taiat, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de indoit sau destinate altor operatiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale
Dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de insurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a suruburilor sau pentru alte utilizari similare
Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare
Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace
Unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit

7. JUCARII, ECHIPAMENT PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER ȘI ECHIPAMENT SPORTIV
Seturi de trenuri electrice sau de curse de masini
Console de mana pentru jocuri video
Jocuri video
Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.
Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice
Automate cu monede

8. DISPOZITIVE MEDICALE (CU EXCEPȚIA TUTUROR PRODUSELOR IMPLANTATE ȘI INFECTATE)
Echipamente de radioterapie
Echipamente de cardiologie
Echipamente de dializa
Ventilatoare pulmonare
Echipamente de medicina nucleara
Echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro
Analizoare
Aparate frigorifice
Teste de fecundare
Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a ranilor sau a incapacitatilor

9. INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI CONTROL
Detectoare de fum
Regulatoare de caldura
Termostate
Aparate de masurat, cantarit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator
Alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalatii industriale (de exemplu, in panourile de control)
10. DISTRIBUITOARE AUTOMATE
Distribuitoare automate de bauturi calde
Distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci
Distribuitoare automate de produse solide
Distribuitoare automate de bani
Toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse
————————————————–
ANEXA III. CATEGORII DE EEE REGLEMENTATE DE PREZENTA DIRECTIVA
1. Echipamente de transfer termic
2. Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2
3. Lampi
4. Echipamente de mari dimensiuni (avand oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele:
aparate de uz casnic; echipamente informatice si de telecomunicatii; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamente cuprinse in categoriile 1-3.
5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele:
aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamente cuprinse in categoriile 1-3 si 6.
6. Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm)
————————————————–
ANEXA IV. Lista neexhaustiva a EEE care sunt cuprinse in categoriile enumerate in anexa III
1. Echipamente de transfer termic
Frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer conditionat, echipamente de dezumidificare, pompe de caldura, radiatoare cu ulei si alte echipamente de transfer termic utilizand alte fluide decat apa pentru transferul termic
2. Ecrane monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2
Ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile
3. Lampi
Lampi fluorescente drepte, lampi fluorescente compacte, lampi fluorescente, lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate – inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice –, lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune, LED
4. Echipamente de mari dimensiuni
Masini de spalat rufe, uscatoare de haine, masini de spalat vesela, masini de gatit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale (cu exceptia orgilor instalate in lacase de cult), aparate de tricotat si tesut, unitati centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse si bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice
5. Echipamente de mici dimensiuni
Aspiratoare, aparate de curatat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de calcat, aparate de prajit paine, cutite electrice, fierbatoare de apa, ceasuri desteptatoare si ceasuri de mana, aparate de ras electrice, cantare, aparate pentru ingrijirea parului si de ingrijire corporala, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de inalta fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucarii electrice si electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de caldura, termostate, unelte electrice si electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate
6. Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm)
Telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane
————————————————–
ANEXA V. OBIECTIVELE MINIME PRIVIND VALORIFICAREA PREVAZUTE LA ART. 11
Partea 1: Obiective minime aplicabile per categorie de la 13 august 2012 pana la 14 august 2015 privind categoriile enumerate in anexa I:
(a) pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 10 din anexa I:
– 80 % se valorifica; si
– 75 % se recicleaza;
(b) pentru DEEE incluse in categoria 3 sau 4 din anexa I:
– 75 % se valorifica; si
– 65 % se recicleaza;
(c) pentru DEEE incluse in categoria 2, 5, 6, 7, 8 sau 9 din anexa I:
– 70 % se valorifica; si
– 50 % se recicleaza;
(d) pentru lampile cu descarcare in gaze, 80 % se recicleaza.
Partea 2: Obiective minime aplicabile per categorie de la 15 august 2015 pana la 14 august 2018 privind categoriile enumerate in anexa I:
(a) pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 10 din anexa I:
– 85 % se valorifica; si
– 80 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(b) pentru DEEE incluse in categoria 3 sau 4 din anexa I:
– 80 % se valorifica; si
– 70 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(c) pentru DEEE incluse in categoria 2, 5, 6, 7, 8 sau 9 din anexa I:
– 75 % se valorifica; si
– 55 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(d) pentru lampile cu descarcare in gaze, 80 % se recicleaza.
Partea 3: Obiective minime aplicabile per categorie de la 15 august 2018 privind categoriile enumerate in anexa III:
(a) pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 4 din anexa III:
– 85 % se valorifica; si
– 80 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(b) pentru DEEE incluse in categoria 2 din anexa III:
– 80 % se valorifica; si
– 70 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(c) pentru DEEE incluse in categoria 5 sau 6 din anexa III:
– 75 % se valorifica; si
– 55 % se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
(d) pentru DEEE incluse in categoria 3 din anexa III, 80 % se recicleaza.
————————————————–
ANEXA VI. CERINTE MINIME PENTRU TRANSFERURI
1. Pentru a face diferenta intre EEE si DEEE, in cazul in care posesorul obiectului sustine ca intentioneaza sa expedieze sau expediaza EEE folosite si nu DEEE, statele membre solicita posesorului sa aiba la dispozitie, in sprijinul cererii sale, urmatoarele:
(a) o copie a facturii si a contractului privind vanzarea si/sau transferul de proprietate a EEE, in care se precizeaza ca echipamentul este destinat reutilizarii directe si ca este complet functional;
(b) dovezi privind evaluarea sau testarea, sub forma unei copii a evidentelor (certificat de testare, dovada de functionalitate), pentru fiecare articol din cadrul lotului si un protocol care sa contina toate informatiile privind evidenta, conform punctului 3;
(c) o declaratie a posesorului care aranjeaza transportul EEE conform careia niciunul dintre materialele sau echipamentele din cadrul lotului nu constituie deseuri in sensul definitiei de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE; si
(d) o protectie corespunzatoare impotriva deteriorarii in timpul transportului, al incarcarii si al descarcarii, in special printr-o ambalare si o stivuire corespunzatoare a incarcaturii.
2. Prin derogare, punctul 1 literele (a) si (b) si punctul 3 nu se aplica in cazul in care exista dovezi clare pentru a sustine faptul ca transportul se efectueaza in cadrul unui acord de transfer intre intreprinderi si atunci cand:
(a) EEE sunt returnate producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau ca defecte pentru reparatii in perioada de garantie, cu intentia de a fi reutilizate; sau
(b) EEE pentru uz profesional care au fost folosite sunt trimise producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau sau catre o instalatie a unui tert din tari unde se aplica Decizia C(2001)107 finala a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39 finale privind controlul transporturilor transfrontaliere de deseuri destinate operatiunilor de valorificare, pentru reconditionare sau reparatii, pe baza unui contract valabil, cu intentia de a fi reutilizate; sau
(c) EEE pentru uz profesional utilizate si defecte, precum dispozitivele medicale sau partile acestora, sunt trimise producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau in vederea analizarii cauzelor principale, pe baza unui contract valabil, in cazul in care o astfel de analiza nu poate fi efectuata decat de producator sau de terte parti care actioneaza in numele acestuia.
3. Pentru a demonstra ca articolele expediate sunt EEE folosite, si nu DEEE, statele membre impun urmatorii pasi pentru realizarea testarii si pentru tinerea evidentei in ceea ce priveste EEE folosite:
Pasul 1: Testare
(a) Se testeaza functionalitatea si se evalueaza prezenta substantelor periculoase. Testele care urmeaza a fi realizate depind de tipul de EEE. In cazul majoritatii EEE folosite este suficient un test de functionalitate asupra functiilor esentiale.
(b) Rezultatele evaluarii si testarii sunt inregistrate intr-un document doveditor.
Pasul 2: Documentul doveditor
(a) Documentul doveditor este fixat in mod sigur, dar nu permanent, fie chiar pe EEE (daca nu este ambalat), fie pe ambalaj, astfel incat sa poata fi citit fara a dezambala echipamentul.
(b) Documentul doveditor trebuie sa contina urmatoarele informatii:
– denumirea articolului (denumirea echipamentului, daca este cuprinsa in lista din anexa II sau din anexa IV, dupa caz, si a categoriei prevazute in anexa I sau in anexa III, dupa caz);
– numarul de identificare al articolului (nr. tip), daca este cazul;
– anul productiei (daca este disponibil);
– denumirea si adresa companiei responsabile pentru dovada de functionalitate;
– rezultatele testelor descrise la pasul 1 (inclusiv data la care s-a efectuat testul de functionalitate);
– tipul de teste realizate.
4. Pe langa documentatia solicitata la punctele 1, 2 si 3, fiecare incarcatura de EEE folosite (de exemplu container, camion) este insotita de:
(a) un document de transport relevant, de exemplu CMR sau scrisoarea de transport;
(b) o declaratie de responsabilitate din partea persoanei responsabile.
5. In absenta unei dovezi ca un obiect este EEE folosit, si nu DEEE, prin documentele corespunzatoare necesare conform punctelor 1, 2, 3 si 4 si in absenta unei protectii corespunzatoare impotriva deteriorarii in timpul transportului, al incarcarii si al descarcarii, in special printr-o ambalare corespunzatoare si stivuire corespunzatoare a incarcaturii, acestea fiind obligatii ale posesorului care organizeaza transportul, autoritatile din statele membre considera ca articolul respectiv constituie un DEEE si ca incarcatura cuprinde un transfer ilegal. In aceste circumstante, incarcatura va fi tratata in conformitate cu articolele 24 si 25 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
————————————————–
ANEXA VII. Tratarea selectiva a materiilor si componentelor deseurilor de echipamente electrice si electronice mentionate la art. 8 alin. (2)
1. Se impune inlaturarea cel putin a urmatoarelor substante, amestecuri si componente din orice deseu de echipamente electrice si electronice care face obiectul unei colectari separate:
– condensatoarele care contin bifenili policlorurati (PCB), in conformitate cu Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB/PCT) [1];
– componentele care contin mercur, precum intrerupatoarele sau lampile cu retroiluminare;
– bateriile;
– placile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, in general, si alte dispozitive, daca suprafata placii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2;
– cartusele de toner, lichid sau sub forma de pasta, precum si tonerele de culoare;
– materialele plastice care contin substante ignifuge bromurate;
– deseurile de azbest si componentele care contin azbest;
– tuburile catodice;
– clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);
– lampile cu descarcare in gaze;
– ecranele cu cristale lichide (impreuna cu carcasa lor, dupa caz) cu o suprafata mai mare de 100 cm2 si toate ecranele retroiluminate cu lampi cu descarcare in gaze;
– cablurile electrice externe;
– componentele care contin fibre ceramice refractare precum cele descrise in Directiva 97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 1997 de efectuare a celei de-a douazeci si treia adaptari la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase [2];
– componentele care contin substante radioactive, cu exceptia componentelor care nu depasesc in cantitate valorile de scutire stabilite la articolul 3 din Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia sanatatii lucratorilor si a populatiei impotriva pericolelor prezentate de radiatiile ionizante [3] si in anexa I la directiva respectiva;
– condensatorii electrolitici care contin substante periculoase (inaltime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar in mod proportional).
Aceste substante, amestecuri si componente sunt eliminate sau valorificate in conformitate cu Directiva 2008/98/CE.
2. Componentele urmatoare ale DEEE care fac obiectul unei colectari separate trebuie sa fie tratate in felul urmator:
– tuburile catodice: trebuie inlaturat invelisul fluorescent;
– echipamentele ce contin gaze care depreciaza stratul de ozon sau care prezinta un potential de incalzire globala a climei (GWP) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag si se trateaza in mod corespunzator. Gazele care depreciaza stratul de ozon se trateaza in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009;
– lampile cu descarcare in gaze: se inlatura mercurul.
3. Tinand seama de considerentele ecologice si de oportunitatea pregatirii pentru reutilizare si a reciclarii, punctele 1 si 2 se aplica astfel incat sa nu impiedice pregatirea pentru reutilizare si reciclarea in conditii de protectie a mediului a componentelor sau a aparatelor intregi.
[1] JO L 243, 24.9.1996, p. 31.
[2] JO L 343, 13.12.1997, p. 19.
[3] JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
————————————————–
ANEXA VIII. CERINTE TEHNICE MENTIONATE LA ART. 8 ALIN. (3)
1. Locuri de stocare (inclusiv stocare temporara) a DEEE inainte de tratarea lor [fara a aduce atingere cerintelor Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri [1]]:
– suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi;
– invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.
2. Locuri de tratare a DEEE:
– cantare de masurare a greutatii deseurilor tratate;
– suprafete impermeabile si invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi;
– stocare adecvata pentru piesele demontate;
– containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu continut de PCB/PCT si a altor deseuri periculoase precum deseurile radioactive;
– echipamente de tratare a apei, in conformitate cu reglementarile in materie de sanatate si mediu.
[1] JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
————————————————–
ANEXA IX. SIMBOL PENTRU MARCAREA EEE
Simbolul care indica faptul ca EEE fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce, ca in imaginea de mai jos. Simbolul trebuie sa fie tiparit vizibil, lizibil si indelebil.
+++++ TIFF +++++
————————————————–
ANEXA X. INFORMAȚIILE PENTRU INREGISTRARE SI RAPORTARE MENTIONATE LA ART. 16
A. Informatii care trebuie furnizate la inregistrare
1. Numele si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat, in cazul in care este desemnat in temeiul articolului 17 (codul postal si localitatea, denumirea strazii si numarul, tara, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, precum si o persoana de contact). In cazul unui reprezentant autorizat, astfel cum este definit la articolul 17, de asemenea datele de contact ale producatorului reprezentat
2. Codul national de identificare al producatorului, inclusiv numarul european de identificare fiscala sau numarul national de identificare fiscala al producatorului
3. Categoria de EEE in conformitate cu anexa I sau III, dupa caz
4. Tipul de EEE (echipamente de uz casnic sau alte echipamente decat cele de uz casnic)
5. Marca EEE
6. Informatii privind modul in care producatorul isi asuma responsabilitatile: sistem individual sau colectiv, inclusiv informatii privind garantia financiara
7. Tehnica de vanzare utilizata (de exemplu, vanzare la distanta)
8. Declaratie prin care se precizeaza ca informatiile furnizate sunt adevarate
B. Informatii care trebuie furnizate pentru raportare
1. Codul national de identificare al producatorului
2. Perioada de raportare
3. Categoria de EEE in conformitate cu anexa I sau III, dupa caz
4. Cantitatea de EEE introduse pe piata interna, exprimata in greutate
5. Cantitatea, exprimata in greutate, de deseuri de EEE colectate separat, reciclate (inclusiv pregatite pentru reutilizare), valorificate si eliminate pe teritoriul statelor membre sau transportate in interiorul sau in afara Uniunii
Nota: Informatiile prevazute la punctele 4 si 5 trebuie furnizate pe categorii.
————————————————–
ANEXA XI. PARTEA A
Directiva abrogata, cu modificarile
(mentionate la articolul 25)
Directiva 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) | (JO L 37, 13.2.2003, p. 24) |
Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului | (JO L 345, 31.12.2003, p. 106) |
Directiva 2008/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului | (JO L 81, 20.3.2008, p. 65) |
PARTEA B
Lista termenelor de transpunere in dreptul intern
(mentionate la articolul 25)
Directiva | Termen de transpunere |
2002/96/CE | 13 august 2004 |
2003/108/CE | 13 august 2004 |
2008/34/CE | — |
————————————————–
ANEXA XII. TABEL DE CORESPONDENTA
Directiva 2002/96/CE | Prezenta directiva |
Articolul 1 | — |
— | Articolul 1 |
Articolul 2 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (1) |
Articolul 2 alineatul (2) | Articolul 2 alineatul (2) |
Articolul 2 alineatul (3) | Articolul 2 alineatul (3) litera (a) |
Articolul 2 alineatul (1) (partial) | Articolul 2 alineatul (3) litera (b) |
Anexa IB punctul 5 ultimul articol | Articolul 2 alineatul (3) litera (c) |
Anexa IB punctul 8 | Articolul 2 alineatul (4) litera (g) |
— | Articolul 2 alineatul (4) literele (a)-(f) si articolul 2 alineatul (5) |
Articolul 3 litera (a) | Articolul 3 alineatul (1) litera (a) |
— | Articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) |
Articolul 3 litera (b) | Articolul 3 alineatul (1) litera (e) |
Articolul 3 literele (c)-(h) | Articolul 3 alineatul (2) |
Articolul 3 litera (i) | Articolul 3 alineatul (1) litera (f) |
Articolul 3 litera (j) | Articolul 3 alineatul (1) litera (g) |
Articolul 3 litera (k) | Articolul 3 alineatul (1) litera (h) |
Articolul 3 litera (l) | — |
Articolul 3 litera (m) | Articolul 3 alineatul (1) litera (i) |
— | Articolul 3 alineatul (1) literele (j)-(o) |
Articolul 4 | Articolul 4 |
Articolul 5 alineatele (1)-(2) | Articolul 5 alineatele (1)-(2) |
— | Articolul 5 alineatele (3)-(4) |
Articolul 5 alineatul (3) | Articolul 5 alineatul (5) |
— | Articolul 6 alineatul (1) |
Articolul 5 alineatul (4) | Articolul 6 alineatul (2) |
Articolul 5 alineatul (5) | Articolul 7 alineatele (1) si (2) |
— | Articolul 8 alineatul (1) |
Articolul 6 alineatul (1) primul si al doilea paragraf si alineatul (3) | Articolul 8 alineatele (2), (3) si (4) |
Anexa II punctul 4 | Articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf prima teza |
Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf | Articolul 8 alineatul (5) |
Articolul 6 alineatul (6) | Articolul 8 alineatul (6) |
Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 9 alineatele (1) si (2) |
Articolul 6 alineatul (4) | Articolul 9 alineatul (3) |
Articolul 6 alineatul (5) | Articolul 10 alineatele (1) si (2) |
— | Articolul 10 alineatul (3) |
Articolul 7 alineatul (1) | — |
Articolul 7 alineatul (2) | Articolul 11 alineatul (1) si anexa V |
— | Articolul 11 alineatul (2) |
— | Articolul 11 alineatul (3) |
Articolul 7 alineatul (3) primul paragraf | Articolul 11 alineatul (4) |
Articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf | — |
Articolul 7 alineatul (4) | — |
Articolul 7 alineatul (5) | Articolul 11 alineatul (5) |
— | Articolul 11 alineatul (6) |
Articolul 8 alineatul (1) | Articolul 12 alineatul (1) |
— | Articolul 12 alineatul (2) |
Articolul 8 alineatul (2) primul si al doilea paragraf | Articolul 12 alineatul (3) |
Articolul 8 alineatul (2) al treilea paragraf | Articolul 14 alineatul (1) (partial) |
Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf | Articolul 12 alineatul (4) |
— | Articolul 12 alineatul (5) |
Articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf | Articolul 14 alineatul (1) (partial) |
Articolul 8 alineatul (4) | — |
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf | — |
Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf | Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 9 alineatul (1) al patrulea paragraf | Articolul 13 alineatul (1) al treilea paragraf |
Articolul 9 alineatul (2) | Articolul 13 alineatul (2) |
Articolul 10 alineatul (1) | Articolul 14 alineatul (2) |
Articolul 10 alineatul (2) | Articolul 14 alineatul (3) |
Articolul 10 alineatul (3) | Articolul 14 alineatul (4) |
Articolul 10 alineatul (4) | Articolul 14 alineatul (5) |
Articolul 11 | Articolul 15 |
Articolul 12(1) (partial) | Articolul 16 alineatele (1)-(3) |
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf (partial) | Articolul 16 alineatul (4) |
Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 16 alineatele (1) si (2) si articolul 17 alineatele (2) si (3) |
Articolul 12 alineatul (1) al treilea paragraf | Articolul 16 alineatele (3) si (5) |
— | Articolul 17 alineatul (1) |
Articolul 12 alineatul (1) al patrulea paragraf | Articolul 18 |
Articolul 12 alineatul (2) | Articolul 16 alineatul (5) |
Articolul 13 | Articolul 19 |
— | Articolul 20 |
Articolul 14 | Articolul 21 |
Articolul 15 | Articolul 22 |
Articolul 16 | Articolul 23 alineatul (1) |
— | Articolul 23 alineatele (2)-(4) |
Articolul 17 alineatele (1)-(3) | Articolul 24 alineatele (1)-(3) |
Articolul 17 alineatul (4) | Articolul 7 alineatul (3) |
Articolul 17 alineatul (5) | Articolul 7 alineatele (4)-(7), articolul 11 alineatul (6) si articolul 12 alineatul (6) |
— | Articolul 25 |
Articolul 18 | Articolul 26 |
Articolul 19 | Articolul 27 |
Anexa IA | Anexa I |
Anexa IB | Anexa II |
— | Anexele III, IV si VI |
Anexele II-IV | Anexele VII-IX |
— | Anexele X si XI |
— | Anexa XII |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close