Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului director al UNEAR

In M. Of. nr. 660 din 19 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENTUL de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Consiliul director, denumit in continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, care indeplineste obiectivele Uniunii si asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei Nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Conferinta Nationala.

CAPITOLUL II
Atributiile Consiliului

ART. 2
Consiliul are urmatoarele atributii:
1. prezinta si supune spre aprobare Conferintei Nationale raportul si programul de activitate al Consiliului;
2. prezinta si supune spre aprobare Conferintei Nationale proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale;
3. prezinta Conferintei Nationale executarea bugetului de venituri si cheltuieli si programele Uniunii;
4. aproba incheierea de acte juridice in numele si pe seama Uniunii;
5. propune spre aprobare Conferintei Nationale standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Uniunii, precum si modificari si completari ale acestora, daca este cazul;
6. aproba afilierea Uniunii la asociatii si organisme de profil, nationale si internationale;
7. elaboreaza propuneri cu privire la infiintarea si desfiintarea filialelor Uniunii, pe care le supune spre aprobare Conferintei Nationale;
8. elaboreaza si supune spre aprobare Conferintei Nationale regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etica si disciplina si regulamentul de organizare si functionare a filialelor, precum si modificari si completari ale acestora, atunci cand este cazul;
9. aproba organigrama si politica de personal a Uniunii, stabilind anual numarul de posturi si salariile personalului angajat de aceasta;
10. organizeaza, la nivel national, examenele de atribuire a calitatii de membru stagiar si de dobandire a calitatii de evaluator autorizat;
11. acorda, prin hotarare, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenta a membrilor;
12. aproba cursurile si programul anual de formare profesionala continua a evaluatorilor autorizati persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare si atestare profesionala;
13. aproba cursurile de formare specifice in domeniul evaluarii, recunoscute pentru dobandirea calitatii de membru stagiar pentru persoane fizice, fara sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de membru stagiar al Uniunii;
14. stabileste anual cuantumul taxelor, cotizatiilor si indemnizatiilor datorate de membrii stagiari, membrii titulari, membrii acreditati si membrii corporativi, precum si termenele de plata ale acestora;
15. constata incetarea calitatii de membru al Uniunii, prin hotarare;
16. hotaraste sanctionarea disciplinara a evaluatorilor autorizati, altii decat propriii membri, la propunerea Comisiei de etica si disciplina, potrivit regulamentului Comisiei de etica si disciplina si codului de etica al profesiei;
17. aproba regulamentele de organizare si functionare a comisiilor de specialitate, regulamentul de acreditare, regulamentul de derulare si finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar, precum si orice alte reguli si proceduri necesare in activitatea Uniunii;
18. aproba procedura de alegeri pentru alegerea si revocarea presedintelui Uniunii, a membrilor Consiliului, a membrilor Comisiei de etica si disciplina si a auditorului statutar;
19. hotaraste schimbarea sediului Uniunii;
20. propune Conferintei Nationale, spre aprobare, membrii de onoare ai Uniunii;
21. comunica institutiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformitatii rapoartelor de evaluare realizate de catre evaluatorii autorizati, in conditiile legii, cu standardele de evaluare adoptate de Uniune;
22. intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
23. elaboreaza propuneri pentru modificarea si completarea actelor normative in domeniul de activitate al evaluatorilor autorizati;
24. numeste si revoca din functie, prin hotarare, directorul general care coordoneaza departamentele administrative ale Uniunii;
25. convoaca, in termen de cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent si ori de cate ori considera necesar, Conferinta Nationala;
26. invita sa participe la Conferinta Nationala, fara drept de vot, membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanti ai autoritatilor si ai altor organisme profesionale, alte personalitati care au legatura cu activitatea evaluatorilor autorizati;
27. asigura publicarea anuala a Tabloului Uniunii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina web a Uniunii;
28. aproba constituirea patrimoniului si veniturilor filialelor, pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii;
29. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara si situatiile financiare anuale ale filialelor Uniunii;
30. aplica sanctiuni disciplinare evaluatorilor autorizati, altii decat membrii Consiliului, si verifica, atunci cand este cazul, modul de ducere la indeplinire de catre comisiile de specialitate a deciziilor de sanctionare;
31. indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala.

CAPITOLUL III
Componenta. Inceputul, exercitarea si incetarea mandatului membrilor. Atributiile membrilor. Incompatibilitati si conflicte de interese

ART. 3
(1) Consiliul este format din 11 membri, alesi de Conferinta Nationala prin vot secret, dintre delegatii cu drept de vot care candideaza separat pentru fiecare functie, cu exceptia functiei de presedinte al Uniunii.
(2) Structura Consiliului este urmatoarea:
a) presedintele Uniunii, denumit in continuare presedintele, care este si presedintele Consiliului;
b) prim-vicepresedintele;
c) fostul presedinte, imediat anterior presedintelui;
d) 6 vicepresedinti;
e) secretarul general;
f) trezorierul.
ART. 4
(1) In cadrul Consiliului functioneaza urmatoarele comisii de specialitate:
a) Comisia de atestare si calificare profesionala;
b) Comisia stiintifica si de standarde;
c) Comisia de evidenta a membrilor;
d) Comisia de verificare si monitorizare;
e) Comisia de relatii interne si internationale;
f) Comisia juridica.
(2) Vicepresedintii Uniunii sunt presedinti ai comisiilor de specialitate si indeplinesc atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei comisii, aprobat de Consiliu.
ART. 5
In scopul analizarii unor probleme specifice, Consiliul poate aproba, prin hotarare, infiintarea unor grupuri de lucru. Prin hotararea de infiintare a unui grup de lucru se vor stabili componenta, obiectivele acestuia, precum si remuneratia membrilor, in functie de complexitatea problemelor ce urmeaza a fi analizate si de volumul de lucru estimat.
ART. 6
(1) Durata mandatului presedintelui si a membrilor Consiliului este de 2 ani, cu incepere de la data Conferintei Nationale in care acestia au fost alesi.
(2) Functia de presedinte va fi ocupata de prim-vicepresedinte dupa 2 ani de la alegerea sa in aceasta din urma functie.
(3) O persoana poate fi aleasa ca membru al Consiliului pentru cel mult doua mandate consecutive.
(4) Persoana care a exercitat functia de presedinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-vicepresedinte decat dupa expirarea unei perioade de 2 ani de la data incetarii mandatului sau.
(5) Mandatul de membru al Consiliului este personal, nu poate fi transmis altor persoane si nu poate fi exercitat prin reprezentare.
(6) La sfarsitul fiecarui an din mandat, membrii Consiliului vor prezenta o informare scrisa cu privire la activitatea desfasurata si la indeplinirea responsabilitatilor ce le revin in cadrul Uniunii.
ART. 7
(1) Presedintele are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in fata instantelor judecatoresti;
b) incheie acte juridice in numele Uniunii;
c) conduce sedintele Consiliului si lucrarile Conferintei Nationale;
d) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Conferintei Nationale si ale Consiliului;
e) asigura conducerea Uniunii intre sedintele Consiliului;
f) exercita orice alte atributii pentru care este imputernicit de catre Consiliu.
(2) In calitate de reprezentant legal al Uniunii, presedintele semneaza hotararile Conferintei Nationale si ale Consiliului.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.
(4) Hotararile Consiliului sunt semnate de catre presedinte si se intocmesc in doua exemplare originale. Exemplarul nr. 1 poarta doar semnatura presedintelui si este folosit in raporturile cu tertii, daca este cazul. Exemplarul nr. 2 poarta si viza de legalitate a sefului Departamentului juridic, este utilizat doar pentru circuit intern si se arhiveaza in dosarul sedintei Consiliului.
ART. 8
Prim-vicepresedintele are urmatoarele atributii:
a) conduce sedintele Consiliului si lucrarile Conferintei Nationale, in lipsa presedintelui;
b) asigura reprezentarea Uniunii in relatiile cu tertii, in lipsa presedintelui;
c) asigura legatura dintre Consiliu si filialele Uniunii si informeaza Consiliul despre activitatea acestora;
d) exercita orice alte atributii pentru care este imputernicit de catre Consiliu.
ART. 9
(1) Mandatul de membru al Consiliului inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii:
a) incetarea calitatii de membru al Uniunii;
b) sanctionarea disciplinara a persoanei respective;
c) demisia;
d) existenta unei situatii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care impiedica exercitarea mandatului de membru al Consiliului.
(2) Incetarea mandatului de membru al Consiliului in oricare din cazurile prevazute la alin. (1) se constata prin hotarare a Consiliului.
(3) Lipsa nemotivata a unui membru al Consiliului de la 3 sedinte consecutive atrage revocarea acestuia din functie prin hotarare a Conferintei Nationale, la propunerea Consiliului.
ART. 10
(1) In cazul vacantarii functiei de presedinte, prim-vicepresedintele devine presedinte, durata mandatului sau prelungindu-se de drept cu perioada ramasa din mandatul presedintelui al carui mandat a incetat inainte de expirarea duratei sale.
(2) In cazul vacantarii functiei de prim-vicepresedinte se vor organiza alegeri pentru aceasta functie in maximum 90 de zile de la data la care functia a devenit vacanta. Durata mandatului prim-vicepresedintelui ales interimar va fi egala cu perioada ramasa din mandatul prim-vicepresedintelui pe care il inlocuieste.
(3) In cazul vacantarii altor functii in Consiliu decat cea de presedinte sau de prim-vicepresedinte, se vor organiza alegeri pentru interimatul functiei respective, in maximum 90 de zile de la data la care functia a devenit vacanta. Functiile astfel devenite vacante vor fi ocupate si exercitate cu titlu provizoriu, pana la alegeri, prin cumul de functii, de catre fostul presedinte al Uniunii (cumul prin care poate fi exercitata o singura functie, pana la convocarea Conferintei Nationale care va alege un nou membru). Durata mandatului membrului interimar al Consiliului va fi egala cu perioada ramasa din mandatul membrului pe care il inlocuieste.
ART. 11
Fostul presedinte are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin cumul de functii, interimatul provizoriu al functiei devenite vacanta in Consiliu, alta decat cea de presedinte;
b) indeplineste orice alte atributii pentru care este imputernicit de catre Consiliu.
ART. 12
Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si raspunde de activitatea financiar-contabila a Uniunii;
b) organizeaza evidenta contabila (financiara si de gestiune);
c) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli;
d) urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;
e) coordoneaza si raspunde de intocmirea situatiilor financiare anuale ale Uniunii.
ART. 13
Secretarul general are urmatoarele atributii:
a) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului;
b) asigura transmiterea catre Ministerul Finantelor Publice a informarii privind data urmatoarei sedinte a Consiliului, cu respectarea dispozitiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.
ART. 14
(1) Consiliul numeste si revoca din functie, prin hotarare, directorul general al Uniunii.
(2) Directorul general coordoneaza departamentele administrative ale Uniunii, infiintate conform organigramei aprobate de Consiliu, si exercita atributiile prevazute in fisa postului, care se aproba prin hotarare a Consiliului.
(3) Directorul general participa de drept la sedintele Consiliului.
(4) In cazul vacantarii postului de director general, la sedintele Consiliului participa o persoana din cadrul personalului angajat al Uniunii, desemnata de catre Consiliu si care preia atributiile directorului general referitoare la sedintele Consiliului.
ART. 15
(1) In cazul in care un membru al Consiliului se afla in conflict de interese sau este interesat personal, el, sotul sau sau rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, intr-o anumita problema ce face obiectul hotararii Consiliului, acesta are obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului situatia de conflict de interese sau de incompatibilitate si sa se abtina a lua parte la deliberare si la vot.
(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) atrage raspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate Uniunii, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

CAPITOLUL IV
Lucrarile Consiliului

ART. 16
(1) Consiliul se intruneste in sedinte ordinare cel putin o data pe trimestru, la data stabilita in sedinta anterioara a Consiliului sau la convocarea presedintelui.
(2) Sedintele ordinare convocate de presedinte se anunta in scris cu cel putin 25 de zile lucratoare inainte de data programata a sedintei.
(3) In cazul in care Consiliul se intruneste in sedinta ordinara, secretarul general intocmeste proiectul ordinii de zi a acesteia, cu cel putin 20 de zile lucratoare inaintea datei acestei sedinte. Secretarul general transmite proiectul ordinii de zi membrilor Consiliului, inclusiv presedintelui, acestia avand obligatia de a transmite completarile si observatiile lor la proiectul ordinii de zi in termen de doua zile lucratoare de la data primirii proiectului. Dupa expirarea acestui termen, secretarul general transmite presedintelui proiectul ordinii de zi impreuna cu observatiile si propunerile membrilor Consiliului, daca este cazul. Daca presedintele constata existenta unor divergente cu privire la inscrierea unui anumit punct pe ordinea de zi, va supune la vot punctele aflate in divergenta, urmand ca proiectul ordinii de zi sa includa punctele asupra carora exista majoritate de cel putin 7 voturi. In caz de divergenta, presedintele aproba proiectul ordinii de zi si il transmite membrilor Consiliului spre informare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data programata a sedintei.
(4) Secretarul general ii informeaza pe membrii Consiliului care au responsabilitatea intocmirii unor materiale pentru sedinta urmatoare, stabilind termenul-limita pentru transmiterea acestora.
(5) Dupa primirea materialelor prevazute la alin. (4), secretarul general intocmeste proiectul final al ordinii de zi, pe care sunt inscrise doar acele puncte pentru care au fost transmise materialele necesare, in termenul stabilit.
(6) Proiectul final al ordinii de zi si materialele corespunzatoare se transmit presedintelui, care le aproba si le transmite membrilor Consiliului prin grija secretarului general, cu cel putin 7 zile inaintea datei sedintei.
(7) Membrii Consiliului transmit catre toti ceilalti membri observatii si completari la materialele primite, daca este cazul, cu cel putin doua zile inaintea datei sedintei.
(8) Toate comunicarile dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre presedinte si secretarul general, respectiv directorul general, intre sedintele Consiliului, se vor efectua prin posta electronica.
(9) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat in sedinte extraordinare de catre presedinte sau la cererea a cel putin 5 membri. Prevederile alin. (6) si (7) nu sunt aplicabile sedintelor extraordinare.
(10) Sedintele extraordinare se convoaca in scris cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.
(11) Convocarea va cuprinde data si locul sedintei Consiliului, precum si ordinea de zi a acesteia. In cazul prevazut la alin. (9), persoana sau persoanele care a/au convocat sedinta Consiliului, dupa caz, va/vor intocmi si va/vor transmite membrilor Consiliului ordinea de zi.
(12) Sedintele Consiliului sunt conduse de presedinte sau de prim-vicepresedinte, in lipsa presedintelui.
(13) Secretariatul sedintelor Consiliului este asigurat si coordonat de catre directorul general.
(14) La sedintele Consiliului pot participa si salariati ai Uniunii, la invitatia presedintelui, atunci cand se discuta punctele de pe ordinea de zi referitoare la probleme de interes pentru departamentele din care fac parte salariatii respectivi.
(15) Toate hotararile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Uniunii si vor putea fi accesate numai de catre membri.
ART. 17
(1) Pentru validitatea deliberarilor Consiliului este necesara prezenta a cel putin 7 membri ai Consiliului, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Intre sedintele Consiliului, la initiativa presedintelui, pot fi adoptate hotarari si prin vot electronic. In acest caz, hotararile vor fi luate cu votul majoritatii membrilor Consiliului. Hotararile adoptate prin vot electronic sunt definitive si obligatorii pentru toti membrii Uniunii.
ART. 18
(1) La sedintele Consiliului au dreptul sa participe, fara drept de vot, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice, iar la invitatia presedintelui, alte persoane, in functie de ordinea de zi.
(2) Fostii presedinti ai Uniunii pot participa la sedintele Consiliului fara drept de vot, cu exceptia fostului presedinte, imediat anterior presedintelui, care are drept de vot in calitate de membru al Consiliului.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari si, conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de etica si disciplina, emite decizii.
(4) Hotararile Consiliului sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii. Hotararile de interes general ale Consiliului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 19
(1) Directorul general intocmeste dosarul sedintei, care cuprinde ordinea de zi aprobata, materialele de sedinta pe suport hartie, minuta sedintei, semnata de toti membrii prezenti ai Consiliului, si avizul privind legalitatea hotararilor Consiliului, emis de Departamentul juridic. Materialele trebuie sa cuprinda: codul documentului, numele si prenumele initiatorului materialului, semnaturile persoanelor abilitate si avizele necesare, daca este cazul.
(2) De asemenea, directorul general intocmeste minuta sedintei care cuprinde lista de prezenta, o scurta descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare punct, hotararile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, opiniile separate, pentru fiecare hotarare, daca este cazul, precum si mentiuni referitoare la urmatoarea sedinta a Consiliului.
(3) Directorul general redacteaza proiectele hotararilor Consiliului, conform minutei sedintei, pe care le transmite Departamentului juridic spre avizare pentru legalitate. In termen de 3 zile lucratoare de la data obtinerii avizului pentru legalitate al Departamentului juridic cu privire la proiectul hotararii Consiliului, directorul general il transmite spre aprobare membrilor Consiliului. Hotararile Consiliului avizate negativ pentru legalitate vor fi considerate invalidate si repuse pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu.
(4) Prin grija directorului general, in termen de doua zile lucratoare de la data aprobarii minutei sedintei Consiliului prin vot electronic, hotararile adoptate vor fi publicate pe site-ul Uniunii si comunicate tuturor persoanelor interesate.
(5) Deciziile Consiliului de aplicare a sanctiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic al Uniunii.
(6) Secretariatul Consiliului intocmeste si tine un registru al hotararilor Consiliului.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 20
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 353/2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close