Regulamentul de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

In M. Of. nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Biroului Electoral Central nr. 1H/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba regulamentul de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Birourile si oficiile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.
(2) Candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor si oficiilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat.
(4) Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz.
ART. 2
Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de lege.
ART. 3
(1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale pot fi inlocuiti la cererea celor care i-au propus in conditiile art. 13^2 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de inlocuirea acestuia prin proces-verbal.
(2) Membrii birourilor ori oficiilor electorale care nu reprezinta partide politice, aliante politice, aliante electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dupa caz, pot fi inlocuiti potrivit dispozitiilor art. 13^2 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral inceteaza de drept in conditiile art. 13^3 din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) Birourile si oficiile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun.
(2) In sensul prezentei hotarari, prin membri ai birourilor si oficiilor electorale se intelege si presedintii si loctiitorii acestora.
ART. 5
(1) Sedintele birourilor si oficiilor electorale sunt conduse de presedinti sau de loctiitorii acestora.
(2) In lipsa presedintelui biroului sau oficiului electoral, atributiile acestuia sunt indeplinite de loctiitorul sau.
ART. 6
(1) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor si oficiilor electorale este obligatorie.
(2) In cazuri justificate, presedintii birourilor si oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinte.
ART. 7
(1) Convocarea membrilor birourilor si oficiilor electorale la sedinte se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regula cu cel putin 6 ore inainte, cu exceptia situatiilor urgente, cand se face de indata, de catre presedinte.
(2) La convocarea membrilor birourilor si oficiilor electorale se precizeaza ora, motivul, locul de desfasurare a sedintei si se comunica materialele ce sunt propuse a fi luate in discutie.
ART. 8
(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de catre presedinte si se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele inscrise in aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobarii biroului sau oficiului electoral. Daca acestea sunt aprobate, presedintele este obligat sa le supuna dezbaterii.
ART. 9
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului ori a unuia dintre membri.
ART. 10
(1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si numai dupa acordarea acestuia de catre presedinte.
(2) In luarile de cuvant, membrii birourilor sau oficiilor electorale au obligatia sa se limiteze strict la problema pusa in discutie.
(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvantul acordat, in situatia in care vorbitorul se abate de la subiectul aflat in discutie. Daca cel in cauza nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.
ART. 11
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, birourile si oficiile electorale adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Votul se exprima deschis si poate fi numai “pentru” sau “impotriva”.
(3) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
(4) Deciziile se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.
(5) Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea deciziei, daca aceasta a fost adoptata in conditiile alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.
(6) Deciziile se aduc la cunostinta publica, dupa caz, prin afisare la sediul propriu, prin comunicare catre partile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum si prin postare pe internet conform prezentului regulament.
(7) Deciziile birourilor si oficiilor electorale se aduc la cunostinta publica numai cu semnatura presedintelui biroului sau oficiului electoral, dupa caz.
ART. 12
(1) Birourile si oficiile electorale sunt obligate sa tina evidenta intampinarilor, contestatiilor, a altor cereri privind procesul electoral, precum si a deciziilor si hotararilor adoptate.
(2) Dupa fiecare sedinta, birourile si oficiile electorale intocmesc un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de presedinte si persoana care l-a intocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de catre membrii biroului sau oficiului electoral.
ART. 13
(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afiseaza la sediile birourilor si oficiilor electorale si este respectata cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat intre orele 10,00 – 17,00.
(2) In zilele in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile si oficiile electorale isi incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) In ziua votarii, birourile si oficiile electorale asigura permanenta.

CAPITOLUL II
Dispozitii speciale

ART. 14
(1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, Biroul Electoral Central adopta decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile si oficiile electorale, organismele cu atributii in materie electorala si competitorii electorali de la data aducerii la cunostinta publica.
(2) In interpretarea unitara a legii, Biroul Electoral Central adopta hotarari care sunt general obligatorii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Hotararile se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri. Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile art. 11 alin. (1) – (3) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.
(4) Hotararile si deciziile Biroului Electoral Central se afiseaza pe site-ul propriu.
(5) Hotararile Biroului Electoral Central se aduc la cunostinta publica numai cu semnatura presedintelui acestuia.
ART. 15
Biroul Electoral Central si birourile electorale de circumscriptie isi vor desemna cate un purtator de cuvant din randul membrilor lor care este abilitat sa asigure legatura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicarilor oficiale.
ART. 16
Loctiitorii reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in Biroul Electoral Central pot inlocui, cu aceleasi drepturi si obligatii, titularii, cand acestia nu pot participa la sedintele Biroului Electoral Central.
ART. 17
Presedintele Biroului Electoral Central, presedintii birourilor electorale de circumscriptie si ai oficiilor electorale de sector stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natura a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral.
ART. 18
Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea la 48 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit legii.
ART. 19
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, birourile electorale de circumscriptie adopta decizii care sunt obligatorii in cadrul circumscriptiei in care functioneaza, pentru toate birourile electorale ale sectiilor de votare, competitorii electorali, autoritatile si institutiile publice.
(2) Deciziile biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti sunt obligatorii si pentru oficiile electorale de sector.
(3) Deciziile birourilor electorale de circumscriptie judeteana se afiseaza pe site-urile institutiilor prefectului.
(4) Deciziile oficiilor electorale se afiseaza pe site-ul institutiei prefectului municipiului Bucuresti.
(5) Deciziile biroului electoral de circumscriptie pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii se afiseaza pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
ART. 20
In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, oficiile electorale adopta decizii care sunt obligatorii in cadrul sectorului in care functioneaza pentru toate birourile electorale ale sectiilor de votare, competitorii electorali, autoritatile si institutiile publice.
ART. 21
(1) Contestatiile impotriva constituirii, componentei si activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate sunt transmise, de indata, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, prin grija misiunilor diplomatice si a consulatelor.
(2) Biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii asigura comunicarea, in conditiile prevazute de alin. (1), catre partile interesate a deciziilor prin care s-au solutionat contestatiile impotriva constituirii, componentei si activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate.
ART. 22
Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara nu pot functiona cu mai putin de 5 membri, respectiv presedinte, loctiitorul acestuia si 3 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, iar birourile electorale din afara tarii nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, respectiv presedinte si 2 membri.
ART. 23
Birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea la data incheierii verificarii proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au intocmit.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close