Regulament UE. Acordul pentru utilizarea prospectului. Indicii suport si cerinta referitoare la un raport intocmit de contabili sau auditori independenti

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 862/2012 AL COMISIEI
din 4 iunie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste informatiile referitoare la acordul pentru utilizarea prospectului, informatiile referitoare la indicii suport si cerinta referitoare la un raport intocmit de contabili sau auditori independenti

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE [1], in special articolul 5 alineatul (5) si articolul 7 alineatul (1),

intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospecte, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar [2] prevede, pentru diferite categorii de valori mobiliare, informatiile minime care trebuie incluse in prospecte pentru a respecta articolul 5 alineatul (5) si articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/71/CE.

(2) Directiva 2003/71/CE a fost modificata prin Directiva 2010/73/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [3] pentru a spori protectia investitorilor, a reduce sarcina administrativa pentru societatile care atrag capital de pe pietele de valori mobiliare din Uniune si a creste eficienta regimului prospectului. Regulamentul (CE) nr. 809/2004 trebuie asadar modificat in ceea ce priveste acordul emitentului sau al persoanei insarcinate cu elaborarea prospectului pentru utilizarea prospectului de catre intermediarii financiari, informatiile care trebuie incluse in prospect in legatura cu indicii suport si previziunile si estimarile profitului.

(3) In aplicarea articolului 3 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2003/71/CE, Regulamentul (CE) nr. 809/2004 trebuie sa precizeze informatiile care trebuie furnizate atunci cand emitentul sau persoana insarcinata cu elaborarea prospectului isi exprima in scris acordul pentru utilizarea acestuia de catre intermediarii financiari.

(4) Pentru a tine cont de evolutiile tehnice de pe pietele financiare, in principal de utilizarea tot mai larga a indicilor ca suport pentru titlurile structurate, anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 trebuie revizuite si clarificate. Incredintand sarcina compunerii indicelui unei alte entitati din grup, emitentii ar putea eluda cerinta de a include in prospect o descriere a indicelui compus de catre emitent (punctul 4.2.2 din anexa XII) si astfel ar evita asumarea raspunderii in cazul unei descrieri incorecte. Aceasta obligatie trebuie asadar sa se aplice si indicilor compusi de o entitate apartinand aceluiasi grup ca emitentul.

(5) In vederea cresterii eficientei si a reducerii sarcinii administrative, prezentul regulament trebuie sa prevada totodata si conditiile in care nu este necesara includerea in prospect a unei descrieri a indicelui atunci cand acesta este compus de entitati care actioneaza in asociere cu emitentul sau in numele acestuia. In plus, dat fiind ca punctul 2.10 din anexa XV se refera numai la un indice publicat bazat pe o gama larga de valori si beneficiind de o larga recunoastere, o declaratie in prospect care sa precizeze unde pot fi gasite informatiile despre indicele respectiv trebuie sa fie suficienta, fara a mai fi nevoie de o descriere a compozitiei indicelui.

(6) Pentru a reduce costurile administrative suportate de emitentii care atrag capital, prezentul regulament trebuie sa prevada conditiile in care raportul intocmit de
contabili sau auditori independenti care insoteste previziunile si estimarile profitului nu este necesar, in special atunci cand contabilii sau auditorii independenti nu pot
semna raportul de audit deoarece nu au la dispozitie intregul set de documente care compun situatiile financiare anuale.

(7) Directiva 2010/73/UE a inlocuit termenul „informatii de baza” cu termenul „informatii esentiale” in mai multe dispozitii ale Directivei 2003/71/CE. In consecinta, anexele la Regulamentul (CE) nr. 809/2004 trebuie adaptate.

(8) In scopul evitarii oricarei aplicari neuniforme a Directivei 2003/71/CE, in special in ceea ce priveste articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf, si pentru a evita intarzieri suplimentare in sporirea protectiei investitorilor si reducerea sarcinii administrative pentru societatile care atrag capital de pe pietele de valori mobiliare din
Uniune, este esential sa se prevada intrarea in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 809/2004 trebuie modificat in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificari ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 Regulamentul (CE) nr. 809/2004 se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Prospectul contine elementele de informatii prevazute in anexele I-XVII si in anexele XX-XXX, in functie de tipul de emitent sau de emisiuni si de valori mobiliare in cauza. In
conformitate cu articolul 4a alineatul (1), nicio autoritate competenta nu va solicita ca prospectul sa contina elemente de informatii despre subiecte care nu sunt incluse
in anexele I-XVII sau in anexele XX-XXX.”

2. Se introduce urmatorul articol 20a:
„Articolul 20a
Modulul de informatii suplimentare privind acordul dat in conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2003/71/CE (1) In aplicarea articolului 3 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2003/71/CE, prospectul contine urmatoarele:
(a) informatiile suplimentare prevazute in sectiunile 1 si 2A din anexa XXX, atunci cand acordul este dat unuia sau mai multor intermediari financiari specificati;
(b) informatiile suplimentare prevazute in sectiunile 1 si 2B din anexa XXX, atunci cand emitentul sau persoana insarcinata cu elaborarea prospectului alege sa isi dea acordul tuturor intermediarilor financiari.

(2) Daca un intermediar financiar nu respecta conditiile care insotesc acordul indicate in prospect, este necesara publicarea unui nou prospect in conformitate cu articolul 3
alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2003/71/CE.”

3. La articolul 22 alineatul (1), al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Prospectul de baza contine elementele de informatii prevazute in anexele I-XVII, in anexa XX si in anexele XXIII-XXX, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare in cauza. Autoritatile competente nu pot solicita ca prospectul de baza sa contina alte elemente de informatii decat cele prevazute in anexele I-XVII, anexa XX sau anexele XXIII-XXX.”

4. Anexele se modifica in conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Dispozitie tranzitorie
(1) Prezentul regulament nu se aplica in ceea ce priveste aprobarea unui supliment la un prospect sau un prospect de baza in cazul in care prospectul sau prospectul de baza a fost aprobat inainte de data mentionata la articolul 3.

(2) Atunci cand, in conformitate cu articolul 18 din Directiva 2003/71/CE, autoritatea competenta din statul membru de origine transmite autoritatii competente din statul membru
gazda certificatul de aprobare pentru un prospect sau un prospect de baza aprobat inainte de data mentionata la articolul 3, autoritatea competenta din statul membru de origine precizeaza in mod clar si explicit in certificat faptul ca prospectul sau prospectul de baza a fost aprobat inainte de data mentionata la articolul 3.

Articolul 3
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iunie 2012.

Pentru Comisie
Presedintele
Jose Manuel BARROSORO
___________________________

[1] JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
[2] JO L 149, 30.4.2004, p. 1.
[3] JO L 327, 11.12.2010, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close