Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

In M. Of. nr. 687 din 4 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se aproba Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Piata reglementata are intelesul prevazut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
————
*) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Reglementarile prevazute la art. 1 alin. (1) se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Standardele internationale de raportare financiara, precum si cu alte prevederi legale aplicabile, in scopul asigurarii unui grad ridicat de transparenta si comparabilitate a situatiilor financiare anuale.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
ART. 4
In intelesul prezentului ordin, Standardele internationale de raportare financiara, denumite in continuare IFRS, reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
ART. 5
Administratorii entitatilor, respectiv alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor, precum si persoanele care au obligatia organizarii si conducerii acestora, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
(1) Situatiile financiare anuale individuale intocmite de entitati in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, intocmite de entitati in calitate de societati-mama.
ART. 7
Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate, au componentele prevazute de IAS 1.
ART. 8
(1) Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In scopul intocmirii situatiilor prevazute la alin. (1), entitatile aplica IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima data a Standardelor internationale de raportare financiara”. In acest sens, situatia pozitiei financiare, parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informatii corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar de raportare, sfarsitului exercitiului financiar anterior celui de raportare si inceputului exercitiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situatia rezultatului global va cuprinde doua coloane de informatii, corespunzatoare exercitiului financiar curent (de raportare) si exercitiului financiar anterior celui de raportare.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica entitatilor care au declarat explicit si fara rezerve ca au intocmit situatii financiare anuale in baza IFRS si care se incadreaza in cazurile prevazute expres de IFRS 1.
ART. 9
(1) Situatiile financiare anuale prevazute la art. 8 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de documentele prevazute de lege.
(2) Odata cu documentele prevazute la alin. (1) se depune si o situatie cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatia prevazuta la alin. (2) se depune in formatul prevazut in anexa nr. 2*), care face parte integranta din prezentul ordin.
————
*) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 10
Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la art. 6 la data aleasa pentru intocmirea acestora. In acest scop, ultima coloana din situatia pozitiei financiare, respectiv celelalte componente ale situatiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informatii corespunzatoare unei perioade de raportare care se incheie ulterior datei de 1 ianuarie 2013.
ART. 11
In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale in baza IFRS, entitatile procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS.
ART. 12
Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatile prevazute de prezentul ordin tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.
ART. 13
(1) Pentru asigurarea sistemului informational al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita entitatilor care aplica prevederile prezentului ordin depunerea unei raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(2) Aceasta raportare se intocmeste pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzand elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica inclusiv pentru raportarea aferenta datei de 31 decembrie 2012.
ART. 14
(1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2012.
(2) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatilor care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close