Regulamentul CAFR de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

In M. Of. nr. 681 din 2 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.
ART. 4
La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, se abroga.
ART. 5
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

ART. 1
Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenta profesionala se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari.
ART. 2
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.
ART. 3
(1) La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
– stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
– stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.
(2) In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:
a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala:
– cererea-model-afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
– declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen-afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
– dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
– copie de pe cartea de identitate;
– 4 fotografii tip 2/3;
b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului:
– cererea-model-afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
– dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
– copie de pe cartea de identitate;
– 4 fotografii tip 2/3.
(3) Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de acces la examen.
ART. 4
(1) Consiliul Camerei va desemna cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea examenului comisiile implicate in organizarea examenului: comisia de examinare, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa in acest sens declaratii pe propria raspundere.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie Consiliului Camerei, in vederea inlocuirii sale.
(4) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din celelalte comisii.
(5) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor.
(6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de membru al comisiei de solutionare a contestatiilor.
(7) Cazurile de incompatibilitate prevazute anterior sunt de stricta interpretare.
(8) Atributiile si structura comisiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Camerei.
ART. 5
(1) Camera va aproba si va publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia de examen cu cel putin 40 de zile inainte de data sustinerii examenului de competenta profesionala.
(2) Data, metodologia, calendarul de desfasurare a examenului, taxa de inscriere, precum si centrele de examinare sunt aprobate cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea examenului de catre Consiliului Camerei.
(3) Camera va publica pe site-ul propriu informatiile cuprinse la alin. (1) si (2), precum si orice alte informatii suplimentare.
ART. 6
(1) Examenul de competenta profesionala se organizeaza semestrial.
(2) Examenul va consta in sustinerea de probe scrise, din domeniile prevazute la art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, dupa cum urmeaza:
a) prima proba consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei probe scrise, la materiile prevazute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;
b) a doua proba consta in sustinerea unui test-grila ce cuprinde 120 de intrebari din materiile prevazute la art. 34 lit. k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;
c) a treia proba consta in rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunostintelor teoretice ale candidatilor, din materiile prevazute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.
(3) Subiectele pentru examenul de competenta profesionala sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, desemnata de catre Consiliul Camerei.
ART. 7
(1) Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de incepere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate.
(2) Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui altui candidat in sala de examen.
(3) Fiecare candidat va primi:
a) pentru proba scrisa-un exemplar cu intrebarile de examen si foi pentru formularea raspunsurilor;
b) pentru proba-grila-un exemplar al testului-grila si o foaie de raspuns-tip;
c) pentru proba practica-un exemplar cu informatiile si cerintele pentru proba practica si foi pentru formularea raspunsurilor.
(4) Candidatii vor completa in coltul din dreapta sus, in zona destinata securizarii, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si numarul de pe legitimatia de acces.
(5) Candidatii nu au voie in sala de examen cu niciun alt material in afara de pix sau stilou. Nu se permite utilizarea pixurilor cu gel la testul-grila.
(6) Fiecare proba de examen va dura 5 ore.
(7) La iesirea din sala, candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrarii de examen, dupa care coltul din dreapta sus a lucrarii se va indoi si se va sigila.
ART. 8
(1) Persoanele depistate ca incearca sa fraudeze examenul de competenta profesionala vor fi eliminate din examen.
(2) Persoanele mentionate la alin. (1) nu mai au dreptul sa se prezinte la nicio proba de examen din cadrul sesiunii in care au fost depistate ca au incercat sa fraudeze examenul, li se anuleaza notele obtinute in sesiunea respectiva si li se interzice dreptul sa se prezinte la urmatoarele doua sesiuni consecutive de examen organizate de Camera.
(3) In perioada in care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenta profesionala, persoanele la care face referire alin. (1) trebuie sa respecte toate obligatiile fata de Camera, conform prevederilor legale existente.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) care nu au promovat examenul de competenta profesionala in perioada legala de sustinere a examenului beneficiaza de sesiunile de examen din perioada legala, pentru care li s-a interzis dreptul de participare in temeiul prevederilor alin. (2), precum si de repetarea sesiunii de examen in care le-au fost anulate notele obtinute ca urmare a incercarii de fraudare a examenului, dupa terminarea perioadei legale de sustinere a examenului.
ART. 9
(1) Verificarea tezelor candidatilor la examen se va face de catre o comisie de corectare, desemnata de catre Consiliul Camerei.
(2) Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 6,00. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie sa fie minimum nota 7,00.
(3) Comisia de corectare va intocmi cataloagele cu rezultatele obtinute pentru fiecare teza de examen.
(4) Rezultatele examenului se valideaza de comisia de examinare si se publica pe site-ul propriu.
ART. 10
(1) Rezultatele publicate pe site-ul Camerei se pot contesta o singura data, in termen de doua zile lucratoare de la publicarea lor. Contestatiile se depun la sediul Camerei sau se pot transmite si prin fax.
(2) Camera nu va lua in considerare alte contestatii decat cele primite in termenul de doua zile lucratoare de la publicarea rezultatelor pe site-ul Camerei.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Comisia de solutionare a contestatiilor va reexamina lucrarile si va proceda la modificarea notelor obtinute de catre candidati, daca va fi cazul.
(5) Nota finala acordata la contestatii nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(6) Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
(7) Rezultatele comisiei de solutionare a contestatiilor se vor publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.
ART. 11
(1) In situatia in care, in urma rezultatelor obtinute, un candidat nu promoveaza examenul, la urmatoarea sesiune la care se prezinta i se vor recunoaste probele care au fost promovate.
(2) In cazul in care un candidat opteaza sa sustina la examen o proba care a fost promovata intr-o sesiune anterioara de examen, se va lua in considerare la calculul mediei celor 3 probe ultima nota obtinuta la proba respectiva.
ART. 12
(1) Camera poate acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile de invatamant. In acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica, pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, precum si criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.
(2) Nu sunt acceptate exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica.
ART. 13
Taxa de inscriere la examenul de competenta profesionala nu se ramburseaza.
ART. 14
Cazurile de fraudare a examenului de competenta profesionala, aflate in curs de solutionare la momentul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament se solutioneaza conform prevederilor prezentului regulament.
ART. 15
Prezentul regulament se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close