Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

In M. Of. nr. 672 din 26 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2299/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara, functioneaza, in conformitate cu prevederile art. 90^1 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, in structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cadrul Directiei protectia persoanelor cu handicap, denumita in continuare DPPH.
ART. 2
(1) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de catre personalul din structura DPPH.
ART. 3
(1) Comisia superioara isi desfasoara activitatea in sedinte conduse de catre presedintele acesteia, in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.
(2) La sedintele Comisiei superioare participa, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.
(3) Comisia superioara se intruneste in sedinte, obligatoriu de doua ori pe saptamana si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acesteia.
(4) Convocarea membrilor Comisiei superioare si a observatorului din partea Consiliului National al Dizabilitatii din Romania se poate realiza si prin mijloace electronice.
(5) In situatia in care unul dintre membri nu poate lua parte la sedinta din motive independente de vointa sa, va trebui sa anunte din timp presedintele Comisiei superioare, mentionand cauzele care il impiedica sa participe.
(6) In cazul in care un membru absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv fara motive temeinice, acesta va fi inlocuit.
(7) Pe perioada absentei temporare a presedintelui, medicul, membru al Comisiei superioare, va prelua atributiile acestuia.
(8) Presedintele este obligat sa precizeze daca este intrunit cvorumul legal. Acest lucru va fi mentionat si in procesul-verbal de sedinta.
ART. 4
La finalul fiecarei sedinte, secretarul intocmeste un proces-verbal de sedinta. Procesul-verbal de sedinta impreuna cu o copie a convocarii reprezinta documentele care stau la baza acordarii indemnizatiei de sedinta, reglementata de lege.
ART. 5
(1) Deciziile Comisiei superioare se iau in sedintele legal intrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
(2) Presedintele isi exercita votul dupa exprimarea vointei tuturor membrilor Comisiei superioare.
(3) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
ART. 6
(1) In exercitarea atributiilor de coordonare metodologica a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii de evaluare, Comisia superioara emite precizari si instructiuni cu caracter metodologic, care sunt obligatorii pentru aplicarea unitara a prevederilor legale.
(2) In exercitarea atributiilor privind solutionarea contestatiilor formulate in conditiile legii, la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioara emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestatiei.
(3) In exercitarea atributiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau ca urmare a autosesizarii, Comisia superioara emite:
a) decizii de reevaluare;
b) decizii de incadrare in grad si tip de handicap;
c) decizii de neincadrare in grad si tip de handicap.
ART. 7
(1) Modelele deciziilor emise potrivit art. 6 alin. (3) sunt prevazute in anexele nr. 1-6.
(2) Punerea in executare a deciziilor se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care a fost eliberat certificatul de incadrare in grad si tip de handicap sau care asigura plata prestatiilor sociale, dupa caz.
(3) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
(4) In situatia in care, in urma atacarii in instanta a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (3), s-a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, Comisia superioara emite decizie de incadrare in grad si tip de handicap, al carei model este prevazut in anexa nr. 6.

CAPITOLUL II
Procedura de solutionare a contestatiilor

ART. 8
(1) Contestatiile impotriva certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura DPPH.
(2) In situatia in care contestatia se depune la registratura DPPH, aceasta se transmite Comisiei superioare si se inregistreaza in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.
ART. 9
In situatia inregistrarii contestatiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestatia, dovada comunicarii certificatului de incadrare in grad si tip de handicap si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare.
ART. 10
(1) In situatia inregistrarii contestatiei la registratura DPPH, secretariatul Comisiei superioare solicita de indata comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei.
(2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligatia de a transmite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare.
(3) Termenul de solutionare a contestatiilor curge de la data inregistrarii dosarului in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.
ART. 11
Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, in copie, urmatoarele documente: certificatul de incadrare in grad si tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluarii sociale, medicale si psihologice, raportul de evaluare complexa si orice alte documente care pot contribui la stabilirea corecta a incadrarii in grad si tip de handicap.
ART. 12
(1) Secretariatul Comisiei superioare verifica respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.
(2) Comisia superioara solutioneaza contestatiile in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.
(3) In situatia in care contestatia a fost depusa in afara termenului legal de depunere prevazut la alin. (1), se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusa, comunicandu-se in scris atat contestatarului, cat si comisiei de evaluare solutia adoptata si motivarea acesteia, in termen de 15 zile de la data inregistrarii.
ART. 13
(1) Comisia superioara va analiza documentele care au stat la baza incadrarii in grad si tip de handicap, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata prin decizie de:
a) admitere a contestatiei;
b) respingere a contestatiei.
(2) Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare de specialitate si va fi transmisa comisiei de evaluare prin posta.
(3) Comisia de evaluare are obligatia de a aduce decizia la cunostinta contestatarului in termen de 5 zile de la primirea documentelor.
ART. 14
(1) In cazul admiterii, Comisia superioara emite decizia de admitere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, stabilind incadrarea in grad si tip de handicap.
(2) In cazul respingerii, Comisia superioara emite decizia de respingere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, caz in care se disting urmatoarele situatii:
a) se constata respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, caz in care Comisia superioara mentine incadrarea in grad si tip de handicap;
b) exista suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, caz in care Comisia superioara propune serviciului de evaluare complexa o noua evaluare, in vederea incadrarii corespunzatoare/neincadrarii intr-un grad de handicap.
(3) Decizia de admitere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap de comisia de evaluare si care este contestat la Comisia superioara.
(4) Decizia de respingere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.

CAPITOLUL III
Procedura de reevaluare

ART. 15
In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) reevaluarea-procedura dispusa de catre Comisia superioara ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap asupra caruia exista suspiciuni in ceea ce priveste nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
b) decizia de reevaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioara in baza caruia se incepe procedura de reevaluare;
c) referat-document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in urma procesului de reevaluare;
d) raport de reevaluare-document elaborat de serviciul de evaluare complexa in urma procesului de reevaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7;
e) decizie privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap-actul administrativ emis de Comisia superioara in urma reevaluarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4/anexa nr. 3;
f) proces-verbal de control-procesul-verbal intocmit in urma actiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
ART. 16
(1) Documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care cuprind recomandari motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt inregistrate in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.
(2) Recomandarile motivate vor fi transmise de catre echipele de control si in format electronic de tip baze de date si vor contine obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanei cu handicap;
b) CNP-ul;
c) judetul/sectorul;
d) adresa de domiciliu;
e) numarul certificatului/deciziei de incadrare in grad de handicap;
f) tipul handicapului;
g) gradul de handicap;
h) codul bolii;
i) statutul social;
j) motivarea.
(3) In termen de 10 zile de la primirea documentelor, in urma analizarii, Comisia superioara emite decizia de reevaluare, prin care dispune inceperea procedurii de reevaluare.
ART. 17
Decizia de reevaluare cuprinde recomandari cu privire la continutul dosarului de evaluare complexa si va fi transmisa directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din raza de domiciliu al persoanei, in vederea efectuarii reevaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.
ART. 18
Pentru buna desfasurare a reevaluarii, conducatorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti desemneaza o persoana care indeplineste urmatoarele atributii:
a) inregistreaza in registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexa decizia de reevaluare, procesul-verbal intocmit si pregateste dosarul persoanei cu handicap;
b) aduce la cunostinta persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucratoare inainte de reevaluare, data si locul unde va avea loc reevaluarea, precum si documentele suplimentare necesare pentru reevaluare;
c) inregistreaza in registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexa rapoartele de reevaluare si referatele;
d) asigura transmiterea rapoartelor de reevaluare si a referatelor catre Comisia superioara.
ART. 19
Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost instiintate de serviciul de evaluare complexa in acest sens si care vor prezenta:
a) actul de identitate;
b) comunicarea serviciului de evaluare complexa cu privire la reevaluare;
c) documente relevante in vederea stabilirii gradului si tipului de handicap, altele decat cele existente la dosar.
ART. 20
Reevaluarea persoanei se va realiza de catre serviciul de evaluare complexa din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la registratura acesteia.
ART. 21
In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.
ART. 22
(1) Specialistii din serviciul de evaluare complexa analizeaza documentele din dosar, examineaza persoana, iar concluziile, impreuna cu motivarea acestora, le vor cuprinde in raportul de reevaluare.
(2) Raportul de reevaluare cuprinde recomandari cu privire la incadrarea sau neincadrarea in grad de handicap.
ART. 23
Procesul de reevaluare se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va intocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap si a procesului de reevaluare.
ART. 24
(1) In urma reevaluarii, raportul de reevaluare, referatul si dosarul completat vor fi inaintate Comisiei superioare in termen de 5 zile de la data efectuarii reevaluarii.
(2) Comisia superioara va emite decizia de incadrare sau decizia de neincadrare in grad si tip de handicap, corespunzatoare fiecarui caz, in termen de 10 zile de la inregistrarea celor prevazute la alin. (1) in registrul de corespondenta al acesteia.
ART. 25
In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut de 60 de zile lucratoare, in baza raportului de reevaluare insotit de referat, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.
ART. 26
Deciziile emise de Comisia superioara vor fi transmise directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, spre a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexa, care, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea si completarea programului individual de reabilitare si integrare sociala.
ART. 27
Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza incadrarii/neincadrarii in grad si tip de handicap si a procesului-verbal de control.

CAPITOLUL IV
Coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap

ART. 28
Comisia superioara coordoneaza metodologic si monitorizeaza activitatea de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap desfasurata in cadrul serviciilor de evaluare complexa si al comisiilor de evaluare, cu privire la:
1. respectarea procedurii de evaluare;
2. respectarea prevederilor privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare;
3. respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, caz in care Comisia superioara va urmari corectitudinea evaluarii medico-psihosociale, stabilirii deficientei functionale, incadrarii in grad si tip de handicap, datei dobandirii handicapului, precum si a modului in care s-a stabilit valabilitatea certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap;
4. respectarea de catre entitatile cu atributii in evaluare si incadrare a instructiunilor emise de catre aceasta;
5. punerea in aplicare a deciziilor emise de Comisia superioara.
ART. 29
In exercitarea atributiilor cu privire la coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap desfasurate in cadrul serviciilor de evaluare complexa si al comisiilor de evaluare, Comisia superioara:
– elaboreaza, dupa caz, instructiuni metodologice in scopul clarificarii si aplicarii unitare la nivel national a criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
– se autosesizeaza si intreprinde demersurile prevazute de lege in cazul in care constata abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea si incadrarea in grad si tip de handicap;
– monitorizeaza activitatea de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap desfasurata la nivelul serviciilor de evaluare complexa si al comisiilor de evaluare, prin vizite si prin colectarea structurata a informatiilor cu care ia contact in procesul de solutionare a contestatiilor sau de reevaluare si analiza acestora;
– participa, prin membrii acesteia, atunci cand este nominalizata, la actiuni comune de control pe teme vizand evaluarea si incadrarea in grad si tip de handicap a persoanelor adulte.
ART. 30
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close