Norma CSSPP nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 673 din 26 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012 pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 13/2012
privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 112 alin. (5) lit. b), art. 134 alin. (3), art. 135 alin. (2) si art. 138 alin. (5) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta norma stabileste regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire si de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.
ART. 2
(1) Prevederile prezentei norme se aplica administratorilor care administreaza fonduri de pensii administrate privat, denumiti in continuare administratori.
(2) Administratorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa constituie provizioane tehnice, corespunzator riscurilor generate de angajamentele financiare obligatorii, prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, precum si de angajamentele financiare suplimentare, asumate prin prospectele schemei de pensii administrate.
ART. 3
(1) In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevazute la art. 2 din Lege si la art. 2 alin. (2) din Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiu – valoare garantata sub forma de suma absoluta stabilita prin prospectul schemei de pensii;
b) valoarea garantata – valoarea contributiilor platite de catre participant, pe intreg parcursul perioadei active, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale;
c) activele corespunzatoare provizionului tehnic – activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic;
d) model standard – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, descris de prezenta norma;
e) model intern – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, integral diferit de modelul standard, realizat conform prevederilor legale in vigoare, folosit de catre administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
f) model partial intern – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, care modifica sau completeaza anumite aspecte ale modelului standard, realizat conform prevederilor legale in vigoare, folosit de catre administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
g) rating maxim – calificativul AAA acordat de Fitch si Standard & Poor’s si calificativul Aaa acordat de Moody’s unei emisiuni de instrumente financiare sau emitentului ca urmare a evaluarii riscurilor asociate acestuia.

CAPITOLUL II
Provizionul tehnic

SECTIUNEA 1
Reguli generale

ART. 4
(1) Provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garantiei investitionale minime obligatorii stabilite prin Lege sau, daca este cazul, si a riscurilor aferente garantiilor suplimentare asumate de administrator prin prospectul schemei de pensii.
(2) Garantiile suplimentare pot fi: (i) masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului; si/sau (ii) garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limita de varsta; si/sau (iii) garantii cu privire la performantele investitiei, mai mari decat cele stabilite prin Lege.
(3) In calculul provizionului tehnic se considera toate evenimentele probabilistice de plata, aferente garantiei investitionale prevazute de Lege, si anume: invaliditate, deces, transfer, retragere pentru limita de varsta.
ART. 5
(1) Daca valoarea activului personal al participantului este mai mica decat valoarea garantata de prevederile art. 135 alin. (2) din Lege, administratorii trebuie sa majoreze valoarea activului personal al participantului pana la nivelul valorii garantate.
(2) Majorarea valorii activului personal al participantului prevazute la alin. (1) se efectueaza la momentul platii activului personal ca urmare a decesului, invaliditatii, transferului participantului, precum si in cazul retragerii pentru limita de varsta a acestuia.
(3) Modificarea, suspendarea sau incetarea contributiilor la fondul de pensii administrat privat nu afecteaza valabilitatea prevederilor alin. (1).
(4) Diferenta necesara majorarii valorii activului personal al participantului pana la nivelul valorii garantate prin prevederile art. 135 alin. (2) din Lege este acoperita din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii administrat privat de la care participantul se retrage/se transfera, dupa caz.
(5) Pentru cazul transferului participantului, in situatia prevazuta la alin. (1), transferul sumei din provizionul tehnic se face in contul de transfer al noului fond de pensii administrat privat, in numele participantului transferat, in aceeasi zi in care se efectueaza transferul activului personal al respectivului participant.
ART. 6
Activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic provin din resursele financiare proprii ale administratorului.

SECTIUNEA a 2-a
Activele corespunzatoare provizionului tehnic

ART. 7
(1) Valoarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic este cel putin egala cu suma rezultata din calculul cel mai recent al provizionului tehnic pentru fondul de pensii administrat privat.
(2) Activele corespunzatoare provizionului tehnic sunt evidentiate distinct in contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii, conform reglementarilor contabile in vigoare.
ART. 8
Investirea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza conform naturii si duratei platilor viitoare asteptate, in urmatoarele clase de instrumente financiare:
a) titluri emise de autoritati ale administratiei publice centrale din Romania;
b) titluri cotate cu rating maxim de catre cel putin doua agentii de rating, emise de autoritati ale administratiei publice centrale din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia;
c) obligatiuni emise de Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii;
d) conturi, depozite si certificate de depozit la o institutie de credit persoana juridica romana sau la o institutie de credit straina care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa.
ART. 9
(1) Institutia de credit depozitar al fondului de pensii administrat privat pentru care se constituie provizionul tehnic pastreaza in custodie activele corespunzatoare provizionului tehnic si tine evidenta acestora.
(2) Activitatea de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se desfasoara in baza unui contract incheiat intre administrator si depozitar, care va avea un continut minim similar cu cel al contractului de depozitare incheiat pentru activele fondului de pensii administrat privat.
(3) Costurile aferente activitatii de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se suporta de catre administrator.
(4) Activitatea de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se desfasoara cu respectarea prevederilor Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007.
(5) Evaluarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza de catre administrator si depozitar pe baza principiilor de evaluare prevazute in Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011.
ART. 10
(1) Administratorul sau administratorul special poate sa efectueze operatiuni, in sensul constituirii, majorarii ori diminuarii valorii contului in care sunt evidentiate activele corespunzatoare provizionului tehnic, in urmatoarele situatii:
a) constituirea, majorarea sau diminuarea valorii contului in urma efectuarii calculului provizionului tehnic, pentru realizarea echivalentei dintre valoarea rezultata din calculul cel mai recent si valoarea contului;
b) majorarea sau diminuarea valorii contului in urma fluctuatiilor valorii activelor corespunzatoare provizionului tehnic, pentru realizarea echivalentei dintre valoarea rezultata din calculul cel mai recent si valoarea contului;
c) completarea pana la nivelul valorii garantate a echivalentului in numerar al activelor personale ale participantilor respectivului fond retrasi in urma decesului, invaliditatii, transferului, atingerii limitei de varsta;
d) majorarea valorii contului in urma efectuarii platilor prevazute la lit. c), pentru realizarea echivalentei dintre valoarea rezultata din calculul cel mai recent al provizionului tehnic si valoarea contului;
e) suplimentarea activului fondului de pensii conform prevederilor Normei nr. 7/2009 privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009, in cazul instituirii masurii de administrare speciala pentru respectivul fond.
(2) Operatiunile, in sensul majorarii sau diminuarii valorii contului in care sunt evidentiate activele corespunzatoare provizionului tehnic, altele decat cele prevazute la alin. (1), se efectueaza doar cu avizul prealabil al Comisiei.

SECTIUNEA a 3-a
Constituirea si calcularea provizionului tehnic

ART. 11
(1) Administratorul constituie provizionul tehnic in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard descris de prezenta norma sau pe baza unui model intern ori partial intern.
(2) Administratorul are obligatia de a instiinta Comisia asupra elaborarii si utilizarii modelului intern sau partial intern si de a transmite toate specificatiile acestuia cu cel putin 3 luni inainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.
(3) Administratorul are obligatia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii calculului.
(4) Calculul provizionului tehnic se efectueaza si se certifica de catre un actuar.
(5) Actuarul aflat in relatii contractuale cu un administrator si desemnat de catre acesta are obligatia de a calcula si de a certifica valoarea provizionului tehnic.
(6) Valoarea calculata a provizionului tehnic este transmisa Comisiei sub forma raportului actuarial, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea calculului.
ART. 12
(1) Nivelul minim al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie sa il detina este cel rezultat din cel mai recent calcul de provizion efectuat de catre Comisie.
(2) Nivelul efectiv al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie sa il detina este maximul dintre valoarea calculata de catre Comisie si cea rezultata conform modelului intern sau partial intern.
(3) In functie de evolutia riscurilor implicate, Comisia poate aduce modificari modelului standard, cu instiintarea prealabila a administratorului cu cel putin 3 luni inainte de efectuarea de catre Comisie a calculului provizionului tehnic.
(4) Comisia poate permite administratorului constituirea provizionului tehnic calculat conform modelului intern sau partial intern, cu o valoare mai mica decat valoarea rezultata conform modelului standard, in cazul in care diferentele dintre cele doua calcule sunt rezonabile si administratorul face dovada unor calcule precise si adecvate, efectuate in conformitate cu principiile prevazute in prezenta norma.
ART. 13
(1) Calculul provizionului tehnic se efectueaza anual, in prima luna a anului in curs, folosind istoricul existent de date inregistrate pana la data convertirii transei de contributii incasate in ultima luna a anului precedent, interval inchis.
(2) In functie de evolutia riscurilor implicate, Comisia poate solicita oricand recalcularea valorii provizionului tehnic.
(3) Administratorul poate efectua calculul provizionului tehnic oricand considera necesara revizuirea acestuia, folosind istoricul existent de date inregistrate pana la data convertirii ultimei transe de contributii incasate pana la data efectuarii calculului, interval inchis.
(4) Actuarul desemnat de catre administrator va efectua calculul in conformitate cu prevederile Legii, conform modelului standard stabilit prin prezenta norma sau conform modelului intern ori partial intern.
ART. 14
(1) Comisia verifica valoarea provizionului tehnic, calculata si raportata de catre administrator, folosind modelul standard stabilit prin prezenta norma.
(2) Pentru calcularea cash flow-urilor, modelul standard respecta urmatoarele:
a) ratele de discount folosite in calcul sunt ratele aferente curbei spot a randamentelor obligatiunilor guvernamentale cotate AAA, publicata de catre Banca Centrala Europeana. (“AAA government yield curve”, http://www.ecb.int/stats/money/yc/html/index.en.html);
b) pentru satisfacerea cerintei legale cu privire la garantia investitionala minima obligatorie, valoarea ratei garantate a dobanzii nu poate fi mai mica decat valoarea garantata prin Lege;
c) determinarea valorii istorice a garantiei prevazute la art. 4 se face luand in considerare toate contributiile participantului, atat contributiile pozitive, cat si corectiile negative ale acestora, pe intervalul istoric de timp de la investirea primei contributii pozitive in sistemul pensiilor administrate privat a respectivului participant si pana la momentul calculului. Pentru corectiile negative nu se va lua in considerare fructificarea aferenta acestora cu rata garantata a dobanzii;
d) pentru determinarea valorii viitoare a garantiei prevazute la art. 4 se foloseste in formula de calcul valoarea medie a contributiilor istorice pozitive actualizate, depuse de respectivul participant in ultimii 4 ani calendaristici. Aceasta valoare medie va fi actualizata anual, pe parcursul proiectiei, conform grilei prevazuta de Lege pentru cresterea anuala a cotei de contributie si conform functiei de crestere salariala a participantului, neta de inflatie;
e) determinarea valorii efective istorice a activului personal al participantului [S(0)] se face prin inmultirea valorii unitatii de fond de la data convertirii celei mai recente transe de contributii incasate pana la data efectuarii calculului inclusiv cu numarul de unitati de fond ale participantului de la aceeasi data cu valoarea unitatii de fond considerata mai sus;
f) determinarea valorilor efective viitoare ale activului personal al participantului [Sα(t)] se realizeaza folosind o structura arborescenta binomiala, de ordinul k (Cox, Ross, & Rubinstein Option-Pricing Model – arborele binomial), unde k reprezinta numarul de luni cuprinse intre momentul efectuarii calculului si data implinirii de catre participant a varstei de pensionare conform Legii. Limitele extreme de variatie a valorilor pe fiecare ramura a unui nod se incadreaza in limitele coeficientului de variatie lunar (CL). Se determina valorile minime si maxime ale activului personal al participantului pe un nod. La sfarsitul fiecarui an de proiectie se determina valoarea optiunii in fiecare din cele doua puncte extreme ale fiecarui nod. Valoarea medie a optiunii aferenta respectivului nod este reprezentata de media geometrica dintre valoarea minima si cea maxima a optiunii pe respectivul nod. Valorile nule ale optiunii se exclud din calculul mediei pe nod;
g) valorile cheltuielilor viitoare cu taxa de audit si contributiile viitoare ale participantului se actualizeaza, pe parcursul proiectiei, cu cea mai recenta estimare a ratei medii a inflatiei indexului armonizat al preturilor de consum (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP), publicata de catre Banca Centrala Europeana (Overall HICP inflation rate – Average – http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html);
h) pentru calcularea valorii efective viitoare a activului personal si a valorii viitoare a garantiei se considera in formula de calcul cheltuielile aflate in sarcina fondului conform prospectului schemei de pensii valabil la momentul calculului;
i) pentru calcularea valorii istorice a garantiei prevazute la art. 4 se considera in formula de calcul cheltuielile aflate in sarcina fondului conform prospectului/prospectelor valabil/valabile pe perioada istorica considerata in calcul;
j) pentru cazul in care administratorul a garantat si/sau garanteaza acoperirea din resurse proprii a cheltuielilor aflate in sarcina fondului de pensii, respectiv a cheltuielilor deduse din activul total al fondului si/sau a celor deduse din activul personal al participantului, precum si/sau a celor deduse din contributii, respectivele cheltuieli se elimina din formula de calcul al valorii istorice a garantiei si/sau al valorii viitoare a garantiei prevazute la art. 4 si al activului personal, pe perioada de valabilitate a respectivei garantii.
(3) Tabelele biometrice folosite pentru calculul provizionului tehnic se bazeaza pe ultimele date publicate de catre Institutul National de Statistica si/sau pe date furnizate de surse indicate de Comisie, tinandu-se cont de specificul de gen, de principalele caracteristici ale grupului de participanti si de evolutia prevazuta pentru riscurile relevante.
(4) Probabilitatile folosite in calcul se iau in considerare pana la a 6-a zecimala.
ART. 15
(1) In cazul in care administratorul utilizeaza un model intern sau partial intern, acesta trebuie sa foloseasca simulare stocastica pentru proiectia cash flow-urilor viitoare, un interval de incredere de cel putin 95% (ambele parti) si sa respecte principiile enuntate la art. 4 alin. (1) si (3), art. 14 alin. (2) lit. a), b), c), d), e), g), h), i) si j), alin. (3) si (4).
(2) In cazul modelelor interne sau partial interne care folosesc scenarii de randament investitional, proiectia cash flow-urilor viitoare se realizeaza pe baza a cel putin 10.000 de scenarii diferite de randament.
ART. 16
(1) Conform modelului standard, provizionul tehnic se calculeaza ca suma a tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare participant in parte:

N
\
PT = /___ R(i),
i=1

unde:
PT = provizionul tehnic la momentul calculului;
R(i) = rezerva individuala a participantului i la momentul calculului;
N = numarul total de participanti ai fondului de pensii administrat privat.

(2) Rezerva individuala a participantului se calculeaza ca suma a tuturor cash flow-urilor generate de aparitia evenimentelor de deces, invaliditate, transfer si retragere la pensie pentru limita de varsta (maturitate):

TTT
\\\
R(i) = /___ CFD(t) + /___ CFS(t) + /___ CFI(t) + CFM(T),
t=1  t=1  t=1

unde:
R(i) = rezerva individuala a participantului i;
CFD(t) = cash flow-ul de deces la sfarsitul anului t;
CFS(t) = cash flow-ul de transfer la sfarsitul anului t;
CFI(t) = cash flow-ul de invaliditate la sfarsitul anului t;
CFM(T) = cash flow-ul de maturitate in anul T;
t = anul forward de proiectie, aferent cash flow-ului respectiv;
T = anul terminal de atingere a varstei de pensionare.

a) Cash flow-ul de deces la sfarsitul anului t se calculeaza astfel:

CFD(t) = t-1px * 1qx+t-1 * tpix * tps0 * CF(t)

b) Cash flow-ul de transfer la sfarsitul anului t se calculeaza astfel:

CFS(t) = tpx tpix t-1ps0 tqst-1 * CF(t)

c) Cash flow-ul de invaliditate la sfarsitul anului t se calculeaza astfel:

CFI(t) = tpx * t-1pix * 1qix+t-1 * tps0 * CF(t)

d) Cash flow-ul de maturitate in anul T, anul implinirii varstei de pensionare, se calculeaza astfel:

CFM(T) = Tpx * Tps0 * Tpix * CF(T)

unde:
CFD(t) = cash flow-ul de deces la sfarsitul anului t;
CFS(t) = cash flow-ul de transfer la sfarsitul anului t;
CFI(t) = cash flow-ul de invaliditate la sfarsitul anului t;
CFM(T) = cash flow-ul de maturitate in anul T;
CF(t) = cash flow-ul absolut la sfarsitul anului t;
t-1px = probabilitatea ca participantul de varsta x sa supravietuiasca cel putin t-1 ani;
1qx+t-1 = probabilitatea ca participantul de varsta x+t-1 sa moara intr-un an;
tps0 = probabilitatea ca participantul sa ramana in schema de pensii cel putin pana in anul t;
tpx = probabilitatea ca participantul de varsta x sa supravietuiasca cel putin t ani;
tqst-1 = probabilitatea ca participantul sa renunte la schema de pensii in anul t dupa ce a cotizat t-1 ani;
Tpx = probabilitatea ca participantul de varsta x sa supravietuiasca cel putin pana in anul T de maturitate;
Tps0 = probabilitatea ca participantul sa ramana in schema de pensii pana in anul T de maturitate;
1qix+t-1 = probabilitatea ca participantul de varsta x+t-1 sa se retraga din schema de pensii datorita invaliditatii, in intervalul de timp (x+t-1, x+t);
tpix = probabilitatea ca participantul de varsta x sa nu devina invalid cel putin t ani;
Tpix = probabilitatea ca participantul de varsta x sa nu devina invalid pana in anul T;
T = anul terminal de atingere a varstei de pensionare;
x = varsta participantului exprimata in anii impliniti la momentul evaluarii provizionului.

ART. 17
(1) Determinarea cash flow-urilor absolute se face prin calculul valorii medii a optiunii la sfarsitul fiecarui an calendaristic al orizontului individual de proiectie pana la atingerea momentului terminal T de retragere la pensie, pentru fiecare din nodurile aferente fiecarui sfarsit de an, dupa cum urmeaza:

n(t)
\
CF(t) = /___ Ptα * Valoare_medie_optiunetα
α=1

(n(t) – α)(α – 1)(α – 1)_____
Ptα = p  * q* C(n(t) – 1)α = 1,n(t)

0.7rf -σL
e  – e
p = ————-
σL -σL
e   – e

q = 1 – p

unde:
CF(t) = cash flow-ul absolut la sfarsitul anului t;
Valoare_medie_optiunetα = valoarea medie a optiunii la sfarsitul anului t, in nodul α;
n(t) = numarul de noduri aferente sfarsitului anului t;
α = numarul respectivului nod aferent sfarsitului anului t;
P tα = probabilitatea de aparitie asociata scenariului aferent nodului α de la sfarsitul anului t;
p = probabilitatea de miscare ascendenta;
q = probabilitatea de miscare descendenta;
rf = valoarea lunara a randamentului curbei spot prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), aferent scadentei la 10 ani.
σL = deviatia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
C (α – 1)(n(t) – 1) = combinari de n(t) – 1, luate cate α – 1.

(2) Determinarea valorii medii a optiunii pe fiecare nod al sfarsitului de an se face conform art. 14 alin. (2) lit. f).
(3) Determinarea valorii optiunii se face pentru valoarea minima si maxima a activului personal pe respectivul nod al sfarsitului de an calendaristic proiectat, dupa cum urmeaza:

_
|  max{G(t) + max{B(t) – G(t); 0} – Sα(t); 0}, daca, β > 0
Valoare_optiunetα = <
|_ max{G(t) – Sα(t); 0}, daca, β = 0

unde:
Valoare_optiunetα = valoarea optiunii la sfarsitul anului t, in nodul α;
S α(t) = valoarea efectiva viitoare a activului personal la sfarsitul anului t, in nodul α;
G(t) = valoarea garantata viitoare a activului personal la sfarsitul anului t;
B(t) = valoarea beneficiului garantat la sfarsitul anului t;
β = beneficiul garantat (valoare minima a activului personal, in suma absoluta).

(4) Valoarea garantata viitoare a activului personal (strike price) pentru anul t se calculeaza dupa cum urmeaza:

_   m   m   m  _
-rd(t) * t |   | | rg(h)  -rc(h)   \| | rg(j)  -rc(j) |
G(t) = e   |G(0)| |e e   + /___ C(h)(1 – e(h))| |e e   |
|_  h=y h=y j=h _|

Valoarea istorica a garantiei se calculeaza astfel:

y-1   y-1
\  | | rg(j)  -rc(j)
G(0) = /___ C(h)(1-e(h))| |e e
h=0   j=h

unde:
G(t) = valoarea garantata viitoare a activului personal la sfarsitul anului t;
G(0) = valoarea istorica a garantiei la momentul calculului;
rg = rata garantata lunara a dobanzii;
rd = rata de discount;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
C(h) = contributia bruta lunara;
e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contributie;
m = numarul de luni cuprinse intre prima luna de proiectie si sfarsitul anului t (interval inchis);
t = anul forward de proiectie, aferent cash flow-ului respectiv;
y-1 = numarul de luni cuprinse intre data convertirii primei contributii a respectivului participant si luna efectuarii calculului;
y = numarul de luni cuprinse intre data convertirii primei contributii a respectivului participant si luna efectuarii calculului plus unu.

(5) Valoarea efectiva viitoare a activului personal (spot price) pentru sfarsitul anului t se calculeaza pentru fiecare nod aferent ultimei luni a anului t, dupa cum urmeaza:

_   m  m   m  _
-rd(t) * t |   | | CL(h)  -rc(h)  \| | CL (j) -rc(j) |
Sα(t) = e   |S(0)| |e e  + /___ C(h)(1 – e(h))| |e e  – E(h)|
|_  h=yh=y j=h _|

a) Valoarea efectiva istorica a activului personal se calculeaza astfel:

S(0) = vuan(y-1) * nr_uf(y-1)

b) Coeficientul de variatie lunar (CL) urmeaza modelul de mai jos in fiecare nod lunar parcurs pentru determinarea valorii efective viitoare a activului personal la sfarsitul anului t in nodul α:

_   _
| + f(h-1) σL, pe_ramura_superioara_a_unui_nod  |
CL =  <   >
|_- f(h-1) σL, pe_ramura_inferioara_a_unui_nod _|

unde:
S α(t) = valoarea efectiva viitoare a activului personal la sfarsitul anului t, in nodul α;
S(0) = valoarea efectiva istorica a activului personal la momentul calculului;
CL(h) = coeficientul de variatie lunar;
f(h-1) = valoarea, aferenta pentru h-1 grade de libertate, a distributiei t (Student) pentru un interval de incredere de 95% (ambele parti);
h = numarul de rate de rentabilitate efective istorice lunare, considerate in calculul deviatiei standard;
σL = deviatia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
rd = rata de discount;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
C(h) = contributia bruta lunara;
e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contributie;
E(h) = taxa de audit lunara;
vuan(y-1) = valoarea unitatii de fond la data convertirii ultimei transe de contributii primite de la institutia de evidenta;
nr_uf(y-1) = numarul de unitati de fond ale participantului la data convertirii ultimei transe de contributii primite de la institutia de evidenta;
m = numarul de luni cuprinse intre prima luna de proiectie si la sfarsitul anului t (interval inchis);
t = anul forward de proiectie, aferent cash flow-ului respectiv;
y-1 = numarul de luni cuprinse intre data convertirii primei contributii a respectivului participant si luna efectuarii calculului;
y = numarul de luni cuprinse intre data convertirii primei contributii a respectivului participant si luna efectuarii calculului plus unu.

(6) Deviatia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare (σL) se calculeaza astfel:

_____________________
|  y-1
|  1  \_ 2
\ | — /___ (re(h) – re)
σL = \| y-1  h=1

y-1
_ 1   \
re = —- /___ re(h)
y-1   h=1

Rata de rentabilitate efectiva istorica lunara se calculeaza astfel:

_  _
|  vuan(h+1)   |______
re(h) = ln  | ———- | + rc(h) h = 1, y-1
|_  vuan(h)  _|

unde:
σL = deviatia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
vuan(h) = valoarea unitatii de fond, raportata in luna h, la data convertirii contributiilor;
vuan(h+1) = valoarea unitatii de fond, raportata in luna h+1, la data convertirii contributiilor;
re(h) = rata de rentabilitate efectiva istorica aferenta lunii h;
rc(h) = rata cheltuielilor cu comisionul de administrare lunar din activul fondului;
_
re = media aritmetica a ratelor de rentabilitate efective istorice pe intervalul considerat;
y-1 = numarul de convertiri lunare ale contributiilor primite de la institutia de evidenta, realizate pana la luna calculului inclusiv;
vuan(y-1) = valoarea unitatii de fond la data convertirii ultimei transe de contributii primite de la institutia de evidenta.

(7) Valoarea beneficiului garantat la momentul t se calculeaza dupa modelul:

-rd(t) * t
B(t) = e   * β

unde:
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
rd = rata de discount;
β = beneficiul garantat (valoare minima a activului personal, in suma absoluta).

(8) Factorul de discount fara risc, aferent anului t de proiectie, se determina astfel:

-rd(t) * t-R(t) * t
e   = e

unde:
rd = rata de discount;
R(t) = randamentul curbei spot prevazute la art. 14 alin. 2 lit. a), aferent scadentei de t ani;
t = anul forward de proiectie, aferent cash flow-ului respectiv.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 18
(1) In baza art. 138 din Lege, atingerea nivelului provizionului tehnic, calculat conform prezentei norme, se realizeaza pe o perioada de maximum 6 ani, prin suplimentarea anuala a activelor corespunzatoare provizionului tehnic cu o suma reprezentand minimum 10% din comisionul anual de administrare prevazut la art. 85 lit. a) din Lege si realizat in exercitiul financiar precedent.
(2) Comisia, prin decizie, stabileste anual nivelul sumelor prevazut la alin. (1) pentru fiecare administrator in parte.
ART. 19
Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
ART. 20
Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c) si i), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si art. 141 alin. (2) – (11) din Lege.
ART. 21
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga prevederile Normei nr. 1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 17 ianuarie 2008, precum si orice alte dispozitii contrare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close