Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari

In M. Of. nr. 682 din 2 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Inspectia Judiciara este o structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar se organizeaza, ori de cate ori este necesar, de catre Inspectia Judiciara.
(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunta cu cel putin 3 luni inaintea primei probe de concurs.
(3) Concursul se organizeaza cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii mandatului de inspector judiciar.
(4) Data, locul, tematica si bibliografia concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se afiseaza pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(5) Concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: a) proba scrisa; b) interviu.

CAPITOLUL II
Inscrierea la concurs

ART. 3
Pot participa la concurs judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 8 ani in magistratura, care au cel putin grad de tribunal sau de parchet de pe langa tribunal si care au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare.
ART. 4
Judecatorii si procurorii isi depun candidaturile in termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspectia Judiciara.
ART. 5
(1) Candidaturile vor fi insotite de urmatoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) 10 lucrari intocmite de catre candidat, hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrarile depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profesionala desfasurata in ultimii 3 ani.
(2) De asemenea, pot fi depuse lucrari de specialitate intocmite sau articole publicate, precum si orice alte inscrisuri pe care candidatul le considera relevante.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea concursului

SECTIUNEA 1
Comisiile de concurs

ART. 6
(1) Toate comisiile de concurs sunt numite prin ordin al inspectorului-sef.
(2) In comisiile de concurs sunt desemnati si membri supleanti, care, in baza hotararii presedintelui comisiei, inlocuiesc de drept membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile din motive obiective.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se realizeaza pe baza consimtamantului scris exprimat anterior si are loc intr-un termen de natura a asigura desfasurarea in bune conditii a probelor pentru care sunt constituite.
(4) Nu pot fi numite in comisiile de concurs persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.
(5) O persoana nu poate face parte decat dintr-o singura comisie din concurs.
(6) Modalitatile de plata si atributiile ce le revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare incheiate in 3 exemplare intre acestia si Inspectia Judiciara.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.
ART. 7
Comisia de organizare a concursului se compune dintr-un numar impar de membri si este formata din:
– presedinte: inspectorul-sef adjunct, iar in lipsa acestuia, un alt inspector desemnat de catre inspectorul-sef;
– vicepresedinte: un inspector judiciar;
– membri: consilieri si personal auxiliar din cadrul Inspectiei Judiciare.
ART. 8
(1) Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si afiseaza lista finala a candidatilor;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si a asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului, daca este cazul, in functie de numarul candidatilor, procurarea necesarului de rechizite;
3. asigura securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Inspectiei Judiciare si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrul de concurs;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5. instruieste, cu 24 – 48 de ore inaintea datei concursului, responsabilii de sala numiti prin hotarare a presedintelui comisiei de organizare a concursului;
6. repartizeaza candidatii in ordine alfabetica, pentru testarea scrisa si pentru sustinerea interviului, dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara probele, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor;
7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisa si baremele de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
8. pastreaza, in conditii de siguranta deplina, subiectele si baremele de notare la sediul Inspectiei Judiciare;
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de concurs, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. le distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
11. afiseaza baremul de notare la centrul de concurs, dupa incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestuia, precum si a subiectelor de concurs, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inspectiei Judiciare;
12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare si raspunde de securitatea acestora;
13. preda comisiei de corectare, in ziua desfasurarii concursului, lucrarile scrise, subiectele si baremele de notare;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de concurs si in care se desfasoara probele de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. primeste de la comisia de corectare lucrarile scrise, borderourile individuale de notare si borderoul centralizator, precum si documentatia aferenta de la interviu;
16. calculeaza mediile finale si intocmeste listele finale cu rezultatele concursului;
17. asigura publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inspectiei Judiciare;
18. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului, prezentand concluziile inspectorului-sef;
19. informeaza de indata inspectorul-sef cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
20. propune inspectorului-sef eventualele modificari cu privire la modul de organizare ori de desfasurare a concursului;
21. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.
(2) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate masurile necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1). In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintele si membrii comisiei.
ART. 9
(1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisa, denumita in continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formata din 3 inspectori judiciari si este condusa de un presedinte, numit de inspectorul-sef dintre membrii comisiei.
(2) Comisia de corectare a lucrarilor elaborate in cadrul testarii scrise, denumita in continuare comisia de corectare, si comisia de solutionare a contestatiilor rezultatelor obtinute la testarea scrisa, denumita in continuare comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 10
(1) Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) asigurarea concordantei cu tematica si bibliografia aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea inspectorului-sef si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Inspectia Judiciara;
b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate si a gradului de complexitate corespunzator continutului tematicii si a bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) evitarea repetarii subiectelor de la concursurile anterioare;
d) asigurarea conditiei ca timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
e) indicarea, pentru fiecare subiect, atat a punctajului prevazut in barem, cat si a timpului recomandat pentru rezolvare;
f) evitarea, pe cat posibil, a subiectelor ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, punctarea tuturor solutiilor a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;
g) punerea accentului in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
2. predarea subiectelor si baremelor de notare in plicuri distincte, inchise si sigilate catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inaintea desfasurarii probei scrise;
3. elaborarea pentru testarea scrisa a 3 variante de subiecte.
(2) Comisia de corectare examineaza, sub coordonarea presedintelui comisiei, contestatiile la barem, adopta baremul definitiv care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare si corecteaza lucrarile scrise.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa are, in principal, atributii de recorectare a lucrarilor si de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisa.
ART. 11
(1) Comisia de concurs pentru proba de interviu, denumita in continuare comisia de examinare, este formata din 5 inspectori judiciari si un psiholog, care are vot consultativ.
(2) Comisia de examinare este condusa de un presedinte, numit de inspectorul-sef dintre membrii comisiei.
(3) Cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea interviului, comisia de examinare intocmeste pentru fiecare candidat un raport a carui structura este cuprinsa in anexa nr. 1 si care va cuprinde in mod obligatoriu:
a) traseul profesional al judecatorului sau al procurorului;
b) rezultatul verificarilor efectuate de catre inspectorii judiciari desemnati de comisia de examinare cu privire la reputatia profesionala si alte aspecte relevante din activitatea si conduita candidatilor;
c) analiza calitatii lucrarilor intocmite de candidati in activitatea profesionala, efectuata de membrii comisiei de examinare, pe baza a 10 lucrari prezentate de candidati, precum si pe baza a 10 lucrari selectate in mod aleatoriu de inspectorii judiciari desemnati de comisia de examinare, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate.
(4) Raportul va fi avut in vedere de comisia de examinare in cadrul probei interviului.

SECTIUNEA a 2-a
Desfasurarea concursului

ART. 12
Procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constand intr-o proba scrisa si un interviu.
ART. 13
(1) In termen de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(2) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicare. Contestatiile se depun la Inspectia Judiciara si se solutioneaza de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Dupa pronuntarea hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii, se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se aduce la cunostinta publica prin modalitatea prevazuta la alin. (1).
ART. 14
In termen de doua zile de la afisarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului, in vederea intocmirii raportului prevazut la art. 11. La intocmirea documentatiei corespunzatoare vor fi avute in vedere aspectele personale si de cariera profesionala ale magistratului, prevazute la pct. I din anexa nr. 1.
ART. 15
Testarea scrisa are loc pe baza unor subiecte de tip sinteza, care vor urmari verificarea cunostintelor privind legile, regulamentele si orice alte reglementari in materia organizarii si functionarii instantelor, a parchetelor si a Inspectiei Judiciare, precum si a celor privind dispozitiile Codului de procedura penala sau ale Codului de procedura civila, in functie de specializarea judecatorului sau a procurorului candidat.
ART. 16
(1) Cu 48 de ore inainte de desfasurarea testarii scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileste un set de 3 variante de subiecte.
(2) Subiectele si baremele de notare se predau in plicuri distincte, inchise si sigilate de catre comisia prevazuta la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de data si ora sustinerii testarii scrise. Plicurile se deschid in ziua concursului, in prezenta unor reprezentanti ai candidatilor, dupa expirarea termenului de acces in salile de concurs.
ART. 17
(1) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, in ordinea afisata, la ora stabilita, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
(2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, responsabilii de sala aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.
ART. 18
(1) Li se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii testarii scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi in timpul concursului acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost sau nu au fost folosite.
(2) Candidatii ocupa locurile in sala de concurs in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate, pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza a fi lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila de concurs.
(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.
(4) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.
(5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri, responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea “frauda”. Procesul-verbal se comunica atat comisiei de organizare a concursului, cat si candidatului respectiv.
ART. 19
(1) Prin tragere la sorti, un reprezentant al candidatilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.
(2) Dupa extragerea variantei de subiecte, presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat extragerea semneaza pe subiectul extras.
(3) Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica continutul subiectelor de concurs pana la incheierea testarii scrise.
(4) Responsabilii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, dupa care verifica integritatea plicurilor, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.
(5) Pe parcursul desfasurarii testarii scrise, membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de organizare a concursului, care supravegheaza desfasurarea concursului.
(6) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de notare se afiseaza la centrul de concurs, la incheierea testarii scrise.
(7) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot formula contestatii la barem, care se solutioneaza in 48 de ore. Solutia se motiveaza in termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
ART. 20
(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine testarea scrisa.
(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(3) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depasi 4 ore si se socoteste din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagra. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se efectueaza exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
(5) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare.
(6) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul apreciat ca fiind gresit cu o linie orizontala.
(7) In cazul in care, din diferite motive, cum ar fi corectari numeroase sau greseli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoastere, unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sala in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de responsabilul de sala, mentionandu-se pe ele “anulat”, se semneaza si se pastreaza in conditiile stabilite pentru documentele de concurs.
ART. 21
(1) Pe masura ce isi incheie lucrarile, candidatii le predau supraveghetorilor.
(2) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, sub semnatura, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Daca sunt mai multi candidati, ultimii 2 raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(3) La predarea lucrarilor, supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire de sala, pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica special prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(4) Pentru fiecare sala se intocmeste un proces-verbal.
(5) Lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza de comisia de organizare a concursului alaturi de celelalte documente de concurs.
(6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amesteca si le numeroteaza, dupa care le predau presedintelui comisiei de organizare a concursului, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
ART. 22
(1) Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de corectare si va fi apreciata de catre fiecare dintre acestia, separat, cu note de la 0 la 7, cu doua zecimale, pe o scala de notare de la 0 la 7, respectandu-se baremul de notare. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri de notare separate de catre corectori, semnate de acestia pe fiecare pagina.
(2) Nota la testarea scrisa reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei.
(3) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre un membru al comisiei de organizare a concursului. Dupa efectuarea acestor operatiuni, coltul sigilat al lucrarii se desface in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului. Notele finale se inregistreaza imediat in borderourile de concurs.
(4) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut cel putin nota 5 (cinci).
(5) Rezultatele obtinute la testarea scrisa se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare si se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicarii pe site, mentionata pe borderoul de concurs, reprezinta momentul de la care curge termenul de contestatii.
ART. 23
(1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la testarea scrisa poate formula contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(2) Contestatiile se depun personal ori se transmit prin fax Inspectiei Judiciare si pot viza doar notarea propriei lucrari.
(3) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa.
(4) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise vor fi renumerotate si resigilate, fiind inscrise intr-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa. Nota finala la aceasta proba este reprezentata de media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei.
(5) Nota obtinuta in urma contestatiei este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(6) Rezultatele in urma contestatiilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
ART. 24
(1) Candidatii declarati admisi la proba scrisa sustin un interviu in fata comisiei de examinare, din care fac parte 5 inspectori judiciari si un psiholog.
(2) In cadrul probei interviului, comisia de examinare evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor, precum si abilitatile ori aptitudinile necesare pentru functia de inspector judiciar, in functie de criteriile stabilite in anexa nr. 2.
(3) Comisia de examinare va avea in vedere si raportul prevazut la art. 11 intocmit de catre comisia de examinare.
(4) Aprecierea si notarea interviului se fac, pe baza grilei de evaluare, cu note de la 0 la 3, cu doua zecimale, pe o scala de notare de la 0 la 3.
(5) Nota obtinuta la aceasta proba reprezinta media aritmetica a celor 5 note acordate de membrii inspectori judiciari ai comisiei de examinare. Nota astfel obtinuta este definitiva.
(6) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut cel putin nota 2.
(7) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
ART. 25
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea interviului, comisia de organizare a concursului intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa.
(3) Inregistrarea probelor orale este obligatorie, cel putin prin mijloace tehnice audio.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.
ART. 26
(1) Nota finala obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la proba scrisa – 70% si nota de la interviu – 30%.
(2) Pe baza notelor finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(3) Posturile de inspector judiciar scoase la concurs vor fi ocupate in ordinea descrescatoare a notelor finale obtinute de candidati.
(4) In cazul in care mai multi candidati obtin note finale egale, departajarea acestora se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar, daca si acestea sunt egale, vor fi avute in vedere, in ordine, urmatoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare in functia de judecator sau de procuror, titlul de doctor in drept si calitatea de doctorand.
ART. 27
(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului pentru numirea in functia de inspector judiciar.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, concursul in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea ori la desfasurarea concursului sau ca exista dovada savarsirii unei fraude.
ART. 28
Candidatii declarati admisi sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef pentru un mandat de 6 ani.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 29
(1) Toate documentele intocmite pentru concurs se pastreaza in arhiva Inspectiei Judiciare.
(2) Originalele documentelor care au fost transmise prin fax se comunica in maximum 5 zile Inspectiei Judiciare si se arhiveaza la mapele de concurs.
(3) Datele si informatiile referitoare la desfasurarea concursului se pastreaza pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validarii rezultatului concursului pentru numirea in functia de inspector judiciar de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 30
Toate termenele stabilite in regulament se calculeaza potrivit normelor de procedura civila.
ART. 31
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close