Regulamentul privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 677 din 28 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2012 privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii comune

ART. 1
Prezentul regulament se aplica tuturor institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fond, precum si, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
ART. 2
Termenii si expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
ART. 3
Toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa primeasca depozite de la public si sa acorde credite sunt obligate sa participe la Fond in conditiile prevederilor art. 3 din ordonanta, respectiv sa plateasca in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, o contributie initiala, o contributie anuala, o contributie speciala, respectiv o cotizatie anuala si o cotizatie suplimentara.
ART. 4
(1) Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru din Uniunea Europeana pot solicita obtinerea calitatii de participant la Fond in situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) din ordonanta, adresand in acest scop acestuia o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea trebuie sa fie semnata de persoanele din conducerea sucursalei legal imputernicite sa o reprezinte in raporturile cu tertii si trebuie sa fie insotita de o traducere autorizata in limba romana a reglementarilor in domeniul garantarii depozitelor privind lista depozitelor negarantate din statul membru de origine aplicabila schemei de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit respectiva.
(3) Fondul va analiza cererea primita de la sucursala in cauza si, dupa obtinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterala de la schema de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit in statul membru de origine, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei aprobarea cererii si obtinerea provizorie a calitatii de participant la Fond.
(4) In cazul in care Fondul considera ca cererea sucursalei nu se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (2) din ordonanta, va comunica acest lucru sucursalei in termenul de la alin. (3), impreuna cu motivatiile care au condus la aceasta concluzie.
(5) In cazul in care o sucursala a unei institutii de credit doreste sa renunte la calitatea de participant la schema de garantare din Romania trebuie sa notifice in scris Fondul in legatura cu aceasta decizie, precizand data de la care aceasta calitate inceteaza.
(6) Calitatea de participant la Fond se dobandeste efectiv de catre sucursala din ziua platii contributiei initiale.
ART. 5
Plata de catre institutiile de credit a contributiilor si cotizatiilor datorate se efectueaza in lei, in contul curent al Fondului comunicat de catre acesta, urmand ca la data efectuarii platii acestea sa transmita Fondului, prin fax sau e-mail, o copie a formularului declaratiei privind plata contributiei, respectiv plata cotizatiei, precum si o copie a documentului de plata, urmand ca originalul declaratiei sa fie remis Fondului in termen de maximum 5 zile de la data platii.
ART. 6
(1) Institutiile de credit sunt obligate sa plateasca Fondului contributiile si cotizatiile in cuantumurile si la termenele stabilite.
(2) Plata contributiilor/cotizatiilor anuale poate fi suspendata ca urmare a deciziei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, in situatia in care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fata de soldul total al depozitelor garantate aflate in evidenta institutiilor de credit participante la Fond, respectiv fata de necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul de restructurare bancara, plata fiind reluata in situatia in care resursele scad sub nivelurile mentionate.
ART. 7
(1) In cazul in care o institutie de credit participanta la Fond nu plateste contributiile si cotizatiile datorate in cuantumul si la termenele prevazute de reglementarile legale, Fondul solicita in scris Bancii Nationale a Romaniei, conform prevederilor art. 10 alin. (4) din ordonanta, debitarea contului curent al institutiei de credit in cauza, deschis la banca centrala, cu sumele datorate si transferarea sumelor respective in contul curent al Fondului indicat de catre acesta.
(2) In cazul in care contributiile si cotizatiile mentionate la alin. (1) nu au putut fi recuperate de la o institutie de credit pana la intrarea lichidare, recuperarea sumelor se va face de catre Fond in procesul lichidarii acesteia.
ART. 8
Contributiile si cotizatiile platite de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
ART. 9
Contributiile si cotizatiile platite de institutiile de credit nu se restituie in nicio situatie, nici chiar in cazul lichidarii sau dizolvarii unei institutii de credit.
ART. 10
Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, precum si bancile-punte sunt scutite de la plata contributiei initiale.
ART. 11
Institutiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca banca-punte, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, daca aceste procese au avut loc dupa plata cotizatiei anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv.
ART. 12
In sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, persoanele fizice avand profesii liberale, conform legii, precum si alte persoane fizice a caror activitate economica este reglementata prin legi speciale, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice.
ART. 13
(1) Institutiile de credit participante la Fond au obligatia sa incadreze corect depozitele, in conformitate cu prevederile legale, in una dintre cele doua categorii, depozite garantate sau depozite negarantate.
(2) Depozitele microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii se incadreaza, conform legii, in categoria depozitelor garantate, sens in care institutiile de credit trebuie sa obtina de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse informatiile relevante pentru incadrarea sau neincadrarea in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; in vederea includerii depozitelor microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii in categoria celor garantate, aceste intreprinderi completeaza, la deschiderea conturilor, o declaratie pe propria raspundere, “Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii”, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(3) La deschiderea conturilor, categoriile de persoane juridice ale caror depozite nu figureaza in “Lista depozitelor negarantate” prevazuta in anexa nr. 3 declara pe propria raspundere incadrarea depozitelor, conform legii, in categoria depozitelor garantate sau negarantate, scop in care titularii de conturi mentionati depun la ghiseul institutiei de credit o declaratie pe propria raspundere, “Declaratia deponentului privind incadrarea depozitelor”, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
(4) Pentru persoanele fizice, obligatia declararii exista numai in cazul celor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, prevazute la pct. 8 si 9 din “Lista depozitelor negarantate”, pentru care obligatia de incadrare a depozitelor acestora revine institutiei de credit respective, care va face incadrarea in functie de informatiile din baza de date cu privire la cunoasterea clientelei, procedandu-se similar si pentru societatile din grupul din care face parte institutia de credit prevazute la pct. 11 din lista; in vederea determinarii corecte, in conformitate cu cerintele prevederilor legale, a bazei de calcul a contributiei, persoanele fizice mentionate la pct. 8 si 9 din “Lista depozitelor negarantate”, respectiv administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, actionarii semnificativi ai institutiei de credit, precum si persoanele cu statut similar in cadrul altor societati din grupul din care face parte institutia de credit vor completa “Declaratia persoanelor in relatii speciale cu institutia de credit”, al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
(5) Titularii de conturi din evidenta institutiilor de credit mentionati la alin. (2) – (4) la care au aparut modificari ce au dus la schimbarea incadrarii in categoria garantat/negarantat, respectiv in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ori a persoanelor in relatii speciale cu institutia de credit, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la modificare sa transmita institutiei de credit o declaratie rectificativa corespunzator noii situatii de incadrare, astfel cum aceasta apare in anexele nr. 2 si 4, respectiv o comunicare scrisa pentru celelalte categorii.
(6) Institutiile de credit au obligatia de a lua masurile necesare pentru tinerea evidentei declaratiilor si de a verifica corecta completare a datelor din declaratiile prezentate, iar in situatia in care datele nu corespund situatiei de fapt astfel de declaratii nu vor fi primite, solicitandu-se declaratii completate corect; in cazurile in care pentru unii titulari de conturi nu exista declaratiile sus-mentionate, pana la primirea declaratiei institutia de credit va proceda la incadrarea din oficiu a depozitelor acestora potrivit datelor de care dispune conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea clientelei, si cu respectarea dispozitiilor legale corespunzatoare, astfel incat in vederea stabilirii bazei de calcul pentru data de 31 decembrie a fiecarui an toti titularii de conturi sa fie incadrati corespunzator.
(7) In cazul in care depozitul unui deponent nu se incadreaza in categoria celor garantate, institutia de credit are obligatia de a-l informa in mod expres despre acest fapt, astfel: in cazul deschiderii de conturi, se va stipula pe contractul respectiv ca depozitul este negarantat, iar in cazul celor care detin conturi deja deschise institutia de credit respectiva va stipula mentiunea pe extrasele de cont ori intr-o comunicare scrisa expresa.
ART. 14
(1) Baza de calcul a contributiei anuale ori speciale a unei institutii de credit o reprezinta soldul total al depozitelor din categoria celor garantate aflate in evidenta institutiei de credit participanta la Fond, in echivalent lei, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei.
(2) Baza de calcul a cotizatiei anuale sau suplimentare o constituie valoarea pasivului negarantat al fiecarei institutii de credit persoana juridica romana la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a cotizatiei, care reprezinta valoarea in lei a elementelor bilantiere de pasiv, din care se scad capitalurile proprii inregistrate in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit si soldul depozitelor garantate determinat la aceeasi data.
(3) Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara din an; pentru depozitele constituite in alte valute decat cele pentru care Banca Nationala a Romaniei comunica cursurile de schimb valutar, echivalentul in lei al sumelor in valuta se calculeaza pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutiile de credit in cauza pentru valutele respective.
ART. 15
In conformitate cu prevederile legale, Fondul verifica anual realitatea sumelor datorate acestuia si respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponentilor de catre institutiile de credit.
ART. 16
In scopul urmaririi in cursul anului, de catre Fond, a evolutiei situatiei depozitelor persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, institutiile de credit, inclusiv cele pentru care nu exista obligatia participarii la Fond, comunica trimestrial Fondului, pentru trimestrul anterior, pana la data de 7 a primei luni din trimestru, situatia depozitelor, al carei model este prevazut in anexa nr. 6, atat in format letric, cat si in format electronic.

CAPITOLUL II
Plata contributiei initiale

ART. 17
Fiecare institutie de credit nou-participanta la Fond este obligata in conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanta sa plateasca Fondului contributia initiala.
ART. 18
Cuantumul contributiei initiale ce trebuie platita de fiecare institutie de credit nou-participanta se determina prin “Declaratia privind plata contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar”, al carei model este prevazut in anexa nr. 7, dupa cum urmeaza:
a) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul initial reglementat aplicabil;
b) casele centrale ale cooperativelor de credit platesc o contributie initiala de 1% din capitalul agregat reglementat al retelei;
c) sucursalele institutiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond in conditiile art. 3 alin. (2) din ordonanta platesc o contributie initiala a carei valoare se stabileste la echivalentul a 0,5% din capitalul initial reglementat aplicabil in Romania categoriei de institutii de credit in care a fost incadrata sucursala conform prevederilor art. 19.
ART. 19
Pentru calculul contributiei initiale a sucursalei mentionate la art. 18 lit. c), Fondul solicita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere incadrarea sucursalei, pe baza informatiilor privind activitatile acesteia notificate potrivit legii, in una dintre categoriile de institutii de credit prevazute de lege.
ART. 20
Institutiile de credit platesc Fondului contributia initiala in termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei, iar in cazul sucursalelor institutiilor de credit cu sediul in alte state membre, in termen de 30 de zile de la data aprobarii cererii privind dobandirea calitatii de participant la Fond.
ART. 21
In cazul in care o sucursala a unei institutii de credit dintr-un stat membru nu plateste contributia initiala in termenul mai sus mentionat, Fondul va atentiona conducerea sucursalei respective in legatura cu acest aspect si va stabili un nou termen de plata, care nu poate depasi 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii. Neplata contributiei in termenul de mai sus face ca cererea de participare la schema de garantare din Romania sa ramana fara obiect.

CAPITOLUL III
Plata contributiei anuale/speciale

ART. 22
Fiecare institutie de credit participanta la Fond este obligata, conform prevederilor art. 11 din ordonanta, sa plateasca Fondului o contributie anuala corespunzatoare cotei comunicate de Fond.
ART. 23
(1) Cuantumul contributiei anuale care trebuie platita Fondului, conform legii, se determina de catre fiecare institutie de credit participanta la Fond prin formularul “Declaratia privind plata contributiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in anul …”, al carei model este prevazut in anexa nr. 8, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a contributiei determinate in conformitate cu prevederile art. 14.
(2) In cazul sucursalelor institutiilor de credit din state membre participante la Fond, contributia anuala pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine se stabileste prin aplicarea cotei procentuale la baza de calcul stabilita proportional in functie de cat reprezinta categoria/categoriile de depozite ce urmeaza sa fie garantate de Fond.
ART. 24
Cota procentuala anuala se comunica institutiilor de credit de catre Fond pana cel tarziu la sfarsitul lunii februarie a anului de plata si nu poate depasi nivelul maxim de 0,5% din soldul total al depozitelor din categoria celor garantate.
ART. 25
Declaratia mentionata la art. 23 alin. (1) este remisa Fondului in termen de maximum 5 zile de la data platii, impreuna cu noua situatie a depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei, in cazul in care se constata diferente fata de raportarea transmisa Fondului in luna ianuarie a anului de plata.
ART. 26
(1) In cazul unei institutii de credit nou-participante, prima contributie anuala datorata Fondului se va calcula prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor art. 23 alin. (1) cu numarul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Nationala a Romaniei, pana la sfarsitul anului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achizitioneaza dupa constituire un portofoliu de depozite platesc prima contributie anuala determinata conform prevederilor art. 23 alin. (1).
(3) In cazul in care pentru o institutie de credit a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului sau a inceput lichidarea institutiei de credit la initiativa actionarilor/membrilor acesteia potrivit dispozitiilor legale, ori ca urmare a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei, baza de calcul a contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui in care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv in care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia; contributia anuala care trebuie platita se calculeaza prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata prin aplicarea cotei procentuale respective la baza de calcul stabilita in conditiile acestui alineat cu numarul de zile de la inceputul anului pana la data la care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv pana la data la care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia.
ART. 27
Institutiile de credit constituite ca banca-punte platesc prima contributie anuala determinata conform prevederilor art. 23 alin. (1).
ART. 28
Termenul maxim pentru plata contributiei anuale este data de 30 aprilie a fiecarui an de plata/ultima zi lucratoare bancara a lunii aprilie in cazul in care data de 30 aprilie este zi nelucratoare.
ART. 29
In cazul in care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei apreciaza ca resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor sale de plata, acesta poate stabili plata unei contributii speciale de catre fiecare institutie de credit participanta, egala cu pana la nivelul contributiei anuale aferente exercitiului financiar in curs, respectiv cuantumul si termenul de plata ale acesteia.

CAPITOLUL IV
Plata cotizatiei anuale/suplimentare

ART. 30
Fondul, potrivit legii, administreaza fondul de restructurare bancara pentru despagubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicarii masurilor de restructurare implementate in cursul administrarii speciale sau, dupa caz, a aplicarii unor masuri de stabilizare dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit legii, precum si pentru finantarea masurilor de stabilizare.
ART. 31
Pentru determinarea cotei procentuale anuale, fiecare institutie de credit persoana juridica romana raporteaza Fondului, in termenul prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru transmiterea situatiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata, conform formularului “Situatia privind stabilirea pasivului negarantat la data de …”, al carui model este prevazut in anexa nr. 9.
ART. 32
(1) In functie de necesarul optim de resurse financiare ale fondului de restructurare bancara si de nivelul corespunzator de atins pentru fiecare an, Fondul stabileste, cu aprobarea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, cota procentuala utilizata la determinarea cotizatiei anuale, care nu poate depasi nivelul de 0,1% din valoarea pasivului negarantat al fiecarei institutii de credit persoana juridica romana.
(2) Cota procentuala se comunica de Fond institutiilor de credit persoane juridice romane in cel mult 20 de zile de la implinirea termenului la care face referire art. 31.
ART. 33
(1) Fiecare institutie de credit persoana juridica romana este obligata sa plateasca Fondului cotizatia anuala corespunzatoare cotei comunicate de Fond, pana cel tarziu la data de 30 iunie a fiecarui an de plata/ultima zi lucratoare bancara a lunii iunie in cazul in care data de 30 iunie este zi nelucratoare.
(2) Cuantumul cotizatiei anuale/suplimentare care trebuie platita Fondului, conform legii, se determina de catre fiecare institutie de credit participanta la Fond prin formularul “Declaratia privind plata cotizatiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancara in anul …”, al carui model este prevazut in anexa nr. 10, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a cotizatiei determinate la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata potrivit art. 14 alin. (2).
ART. 34
In cazul in care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei apreciaza ca resursele financiare acumulate la fondul de restructurare bancara nu sunt suficiente, fiecare institutie de credit persoana juridica romana plateste o cotizatie suplimentara, in termenul prevazut de Fond, cotizatia suplimentara neputand depasi nivelul cotizatiei rezultate prin aplicarea cotei maxime de 0,1% asupra valorii pasivului negarantat al institutiei de credit respective.

CAPITOLUL V
Verificarea la institutiile de credit

ART. 35
(1) In vederea indeplinirii atributiilor conferite de lege, Fondul verifica anual la institutiile de credit realitatea datelor inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor/cotizatiilor datorate, precum si respectarea prevederilor legale privind informarea deponentilor de catre institutiile de credit.
(2) In acest scop, potrivit legii, Fondul poate sa incheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
(3) In cursul procesului de verificare, institutiile de credit si auditorii acestora au obligatia de a prezenta sau de a transmite reprezentantilor Fondului ori persoanelor mandatate orice informatii necesare activitatii de verificare.
(4) Reprezentantii Fondului, respectiv membrii consiliului de administratie si salariatii, precum si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cursul activitatii lor, decat in conditiile prevazute de lege.
ART. 36
Verificarea realitatii datelor transmise Fondului consta in confruntarea datelor inscrise in declaratiile transmise Fondului, inclusiv in situatia depozitelor/situatia privind stabilirea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei/cotizatiei cu cele din evidenta contabila a institutiilor de credit.
ART. 37
Principalele obiective ale verificarii anuale la institutiile de credit a datelor din declaratiile/raportarile transmise Fondului sunt:
a) verificarea realitatii datelor din declaratiile privind contributia anuala/speciala, dupa caz;
b) verificarea realitatii datelor din declaratiile privind cotizatia anuala/suplimentara, dupa caz, la fondul de restructurare bancara;
c) verificarea respectarii prevederilor legale privind informarea publicului.
ART. 38
Verificarea va incepe, dupa o instiintare prealabila, la sediul institutiei de credit respective unde seful Serviciului Relatii cu institutii de credit, in baza delegatiei emise de conducerea Fondului, va prezenta reprezentantilor bancii echipa de control, precum si procedura de verificare.
ART. 39
Etapele procedurii de verificare sunt urmatoarele:
a) verificarea, atat la sediul institutiei de credit, cat si la sediul Fondului a modului de stabilire a bazei de calcul a contributiei/cotizatiei anuale datorate, determinarea corecta a contributiei, respectiv a cotizatiei anuale datorate si incadrarea in termenul de plata a acestora;
b) culegerea de catre echipa de control, la sediul institutiei de credit, a datelor din situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata;
c) stabilirea de comun acord cu reprezentantii institutiei de credit a termenului de transmitere, prin e-mail sau pe suport electronic, catre Fond a informatiilor solicitate necesare desfasurarii activitatii de verificare;
d) verificarea in evidentele institutiei de credit, de regula prin sondaj, a corectitudinii incadrarii depozitelor din listele transmise anterior de aceasta in formatul stabilit de reprezentantii Fondului;
e) verificarea evidentei declaratiilor date de titularii de cont cu privire la incadrarea din punct de vedere al garantarii depozitelor, organizarii acesteia, modului de completare si de respectare a modelelor din prezentul regulament;
f) verificarea la unitati teritoriale ale institutiei de credit a modului de respectare a obligatiei legale a institutiei de credit de a informa deponentii cu privire la garantarea depozitelor;
g) incheierea procesului-verbal de verificare prin semnarea acestuia de catre echipa de control a Fondului si reprezentantii legali ai institutiei de credit respective si inregistrarea procesului-verbal in Registrul unic de control al institutiei de credit, formatul procesului-verbal fiind aprobat de conducerea executiva a Fondului.
ART. 40
La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a contributiei anuale datorate Fondului se vor parcurge urmatoarele etape:
a) pentru determinarea contributiei anuale datorate Fondului de institutiile de credit se verifica corectitudinea stabilirii bazei de calcul a contributiei, respectiv soldul total in echivalent lei reprezentand totalitatea depozitelor din categoria celor garantate aflate in evidenta institutiei de credit verificate la 31 decembrie a anului precedent anului de plata, la stabilirea bazei de calcul corecte avandu-se in vedere prevederile legislatiei Fondului cu privire la depozite, depozite garantate si depozite negarantate, celelalte prevederi aplicabile astfel incat sa se evite incadrarea eronata a depozitelor, precum si determinarea incorecta a cuantumului contributiei anuale datorate Fondului in anul de plata;
b) analiza conturilor contabile in care sunt evidentiate depozitele garantate si depozitele negarantate ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice pe baza situatiilor financiare anuale intocmite de institutia de credit pentru data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata; conturile luate in analiza sunt cele din tabelul elaborat de Fond si inmanat reprezentantilor institutiilor de credit;
c) compararea datelor raportate de institutia de credit prin declaratia privind calculul si plata contributiei anuale, inclusiv prin situatia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata, cu cele existente in evidenta contabila;
d) verificarea listelor prezentate de institutia de credit privind incadrarea depozitelor persoanelor fizice si a persoanelor juridice in categoria depozitelor garantate, respectiv in categoria depozitelor negarantate, care se face de regula prin sondaj, prin verificarea in integralitate a esantioanelor stabilite in mod aleator in cadrul intervalelor alese; verificarea corectitudinii incadrarii depozitelor intreprinderilor mici si mijlocii de catre institutia de credit se face utilizand datele din situatiile financiare, disponibile pe website-urile Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Finantelor Publice, cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale, in cazul persoanelor juridice nerezidente institutiile de credit punand la dispozitia echipei de control documentele si datele necesare privitoare la incadrarea depozitelor acestora;
e) depozitele excluse de la garantare sunt cele prevazute in “Lista depozitelor negarantate”, precum si cele prevazute expres de lege;
f) verificarea concordantei soldurilor conturilor contabile luate in calcul de institutia de credit pentru stabilirea bazei de calcul a contributiei anuale cu soldul depozitelor din fiecare lista, cuprinzand depozitele garantate, respectiv negarantate, liste prevazute la art. 39 lit. d), intocmite separat pe fiecare cont in parte;
g) stabilirea soldului total al depozitelor persoanelor fizice si al persoanelor juridice existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent se obtine prin insumarea soldurilor creditoare ale conturilor indicate in tabelul prevazut la lit. b), inclusiv dobanzile aferente calculate/datorate la data mentionata;
h) verificarea prin sondaj la unitati teritoriale ale institutiei de credit a declaratiilor date de titularii de cont privind incadrarea depozitelor in categoria depozitelor garantate sau negarantate sub aspectul existentei declaratiilor, respectarii formularelor de declaratie conform modelelor din prezentul regulament, completarii corecte a rubricilor din declaratie si concordantei dintre datele declarate de titularul de cont cu privire la incadrarea depozitelor si incadrarea depozitelor acestuia facuta de institutia de credit;
i) verificarea respectarii de catre institutiile de credit a celorlalte prevederi din ordonanta, respectiv aplicarea corecta a cotei de contributie comunicate de Fond si plata acesteia, stabilirea in echivalent lei a depozitelor in valuta;
j) stabilirea, in urma analizei si verificarii listelor prezentate de institutiile de credit si a celorlalte informatii disponibile, atat a soldului depozitelor garantate, respectiv a bazei de calcul a contributiei anuale datorate Fondului, cat si a soldului depozitelor negarantate.
ART. 41
La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a cotizatiei anuale datorate Fondului se au in vedere urmatoarele etape:
a) verificarea faptului ca sumele inscrise in coloanele 1 si 2 din “Situatia privind stabilirea pasivului negarantat pe anul …” corespund cu sumele inscrise in situatiile financiare anuale, respectiv ca suma inscrisa in coloana 3 corespunde cu soldul depozitelor garantate, baza de calcul a contributiei anuale pe anul precedent anului de plata;
b) determinarea soldului pasivului negarantat;
c) verificarea faptului ca suma cotizatiei anuale datorate Fondului este calculata corect si ca s-a respectat termenul de plata al acesteia.
ART. 42
In situatia in care in procesul-verbal incheiat ca urmare a verificarii efectuate de catre reprezentantii Fondului se inscriu constatari potrivit carora contributia/cotizatia efectiv datorata este diferita de cea mentionata in declaratiile/raportarile transmise anterior, institutia de credit in cauza va transmite Fondului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii procesului-verbal in Registrul unic de control al institutiei de credit “Declaratia rectificativa privind plata contributiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in anul …” al carei model este prevazut in anexa nr. 11, respectiv “Declaratia rectificativa privind plata cotizatiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancara in anul …”, al carei model este prevazut in anexa nr. 12, impreuna cu situatia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei, respectiv situatia privind stabilirea pasivului negarantat refacute corespunzator, atat in format letric, cat si in format electronic.
ART. 43
(1) Rezultatele verificarii se vor consemna intr-un proces-verbal care va fi semnat atat de membrii echipei de control, cat si de reprezentantii legali ai institutiei de credit verificate, care se va inregistra in Registrul unic de control al institutiei de credit; in cazul in care nu se constata diferente ori deficiente se intocmeste o nota de constatare.
(2) In functie de datele din declaratiile rectificative privind contributia/cotizatia efectiv datorata, urmeaza a se efectua regularizarile necesare in termen de 5 zile lucratoare, originalele declaratiilor rectificative fiind transmise, la primirea acestora, Serviciului trezorerie, financiar, contabilitate si resurse umane din cadrul Fondului pentru efectuarea regularizarilor in termen de 5 zile lucratoare de la data declaratiilor, respectiv incasarea/restituirea diferentelor de contributie/cotizatie.
ART. 44
Procesul-verbal va include si celelalte aspecte care decurg din verificare, inclusiv pe cele referitoare la declaratiile date de titularii de cont privind incadrarea depozitelor in cele doua categorii (garantate si negarantate) si respectarea prevederilor legale privind informarea deponentilor.
ART. 45
In vederea constatarii respectarii prevederilor legale privind informarea deponentilor, Fondul verifica la institutiile de credit urmatoarele:
a) informarea in mod expres a deponentilor de catre institutia de credit atunci cand depozitele acestora nu se incadreaza in categoria celor garantate;
b) modul cum unitatile teritoriale ale institutiei de credit respecta prevederile Regulamentului Fondului nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit, in special cele referitoare la nivelul plafonului de garantare, cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensatiilor (negarantate) si, la cerere, cele privind modul de calcul al compensatiei, documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de compensatiile platite de Fond;
c) respectarea de catre institutia de credit a prevederilor legale de a nu pune la dispozitia deponentilor informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decat cele in vigoare.
ART. 46
Anexele nr. 1 – 12 fac parte integranta din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 47
La data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga:
a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de catre institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;
b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Normele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea contributiei anuale majorate a institutiilor de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare;
d) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 4/2009 privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate in alte state membre, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009;
e) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despagubiri la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 2 iunie 2011.
ART. 48
Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close