Regulamentul (UE) nr. 651/2012 privind emiterea de monede euro

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 133,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],
intrucat:
(1) Concluziile Consiliului din 23 noiembrie 1998 si din 5 noiembrie 2002 privind monedele euro destinate colectionarii, Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientarile comune pentru fetele nationale ale monedelor euro si emiterea de monede euro destinate circulatiei [3], aprobata prin concluziile Consiliului din 10 februarie 2009, si Recomandarea 2010/191/UE a Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare si efectele statutului de mijloc legal de plata al bancnotelor si monedelor euro [4] recomanda practici privind emiterea de monede euro destinate circulatiei, inclusiv de monede euro comemorative, consultarea anterioara distrugerii monedelor euro proprii circulatiei si utilizarea monedelor euro de colectie.
(2) Lipsa dispozitiilor obligatorii privind emiterea de monede euro poate avea ca efect existenta unor practici diferite de la un stat membru la altul si nu creeaza un cadru suficient de integrat pentru moneda unica. Prin urmare, in interesul transparentei si al securitatii juridice, este necesar sa se introduca norme obligatorii privind emiterea de monede euro.
(3) In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro [5], monedele denominate in euro si centi, care respecta valorile nominale si specificatiile tehnice stabilite de Consiliu, au statut de mijloc legal de plata in toate statele membre participante a caror moneda este euro. Valorile nominale si specificatiile tehnice ale acestora sunt stabilite in Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa intre in circulatie [6].
(4) Statele membre a caror moneda este euro ar trebui sa poata emite si monede comemorative de 2 euro, in limitele stabilite pe an si per stat membru emitent pentru numarul de emisiuni de astfel de monede. Este necesara stabilirea anumitor limite de volum pentru monedele comemorative euro, pentru a se asigura faptul ca astfel de monede reprezinta un procent minor din numarul total de monede de 2 euro aflate in circulatie. Aceste limite de volum ar trebui totusi sa permita emiterea unui volum suficient de monede, astfel incat sa se asigure circulatia efectiva a monedelor comemorative euro.
(5) De asemenea, statele membre a caror moneda este euro ar trebui sa poata emite monede de colectie euro, care nu sunt destinate circulatiei si care ar trebui sa poata fi distinse cu usurinta de monedele de circulatie. Monedele de colectie euro ar trebui sa aiba statut de mijloc legal de plata numai in statul membru emitent si nu ar trebui emise in vederea intrarii lor in circulatie.
(6) Este oportun ca emisiunile de monede de colectie euro sa fie luate in considerare in cadrul volumului de monede care trebuie aprobat de Banca Centrala Europeana, dar mai degraba in mod agregat decat pentru fiecare emisiune individuala.
(7) Folosirea diferitelor valori nominale ale monedelor euro si ale bancnotelor euro, astfel cum este practicata in prezent, ar trebui examinata periodic si cu atentie de institutiile competente pe baza criteriilor de cost si de acceptabilitate de catre public. In special, Comisia ar trebui sa realizeze o evaluare a impactului privind continuarea emiterii de monede de 1 si de 2 centi.
(8) Pentru a evita ca monede euro proprii circulatiei sa fie distruse intr-un stat membru in conditiile in care acestea ar putea fi necesare in alt stat membru, statele membre ar trebui sa se consulte intre ele inainte de distrugerea acestor monede,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Definitii
In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
1. “monede de circulatie” inseamna monede euro destinate circulatiei, ale caror valori nominale si specificatii tehnice sunt stabilite in Regulamentul (CE) nr. 975/98;
2. “monede comemorative” inseamna monede de circulatie care sunt destinate comemorarii unui eveniment specific, dupa cum se specifica la articolul 1h din Regulamentul (CE) nr. 975/98;
3. “monede de colectie” inseamna monede euro destinate colectionarii, care nu sunt emise in vederea intrarii lor in circulatie.
Articolul 2
Tipuri de monede euro
(1) Statele membre pot emite doua tipuri de monede euro: monede de circulatie si monede de colectie.
(2) Comisia realizeaza o evaluare a impactului privind continuarea emiterii de monede de 1 si de 2 centi. Respectiva evaluare a impactului include o analiza cost-beneficiu care ia in considerare costurile reale de productie a acestor monede in raport cu valoarea si beneficiile acestora.
Articolul 3
Emiterea monedelor de circulatie
(1) Monedele de circulatie se emit si se pun in circulatie la valoarea nominala.
(2) O proportie minora, care nu depaseste 5 % din totalul valorii nete cumulate si al volumului de monede de circulatie emise de un stat membru, tinand seama doar de anii cu emisiune neta pozitiva, poate fi introdusa pe piata la o valoare mai mare decat valoarea nominala, daca acest lucru este justificat de calitatea speciala a monedei, de un ambalaj special sau de orice serviciu suplimentar furnizat.
Articolul 4
Emiterea monedelor comemorative
(1) Fiecare stat membru a carui moneda este euro poate emite intr-un an numai doua monede comemorative, cu exceptia cazurilor in care:
(a) monedele comemorative sunt emise colectiv de catre toate statele membre a caror moneda este euro; sau
(b) o moneda comemorativa este emisa cu ocazia neocuparii temporare sau a ocuparii provizorii a functiei de sef de stat.
(2) Numarul total de monede comemorative puse in circulatie pentru fiecare dintre emisiunile individuale nu trebuie sa depaseasca urmatoarele doua plafoane:
(a) 0,1 % din numarul total net cumulat de monede de 2 euro puse in circulatie de catre toate statele membre a caror moneda este euro pana la inceputul anului care preceda anul de emitere a monedei comemorative; acest plafon poate fi majorat la 2,0 % din numarul total net cumulat de monede de 2 euro din toate statele membre a caror moneda este euro daca se comemoreaza un eveniment de larga recunoastere si cu inalta valoare simbolica, caz in care statul membru emitent se abtine, in urmatorii patru ani, de la lansarea, utilizand plafonul majorat, a unei alte emisiuni de monede comemorative si precizeaza motivele pentru care a ales plafonul majorat; sau
(b) 5,0 % din numarul total net cumulat de monede de 2 euro puse in circulatie de catre statul membru respectiv pana la inceputul anului care precede anul de emitere a monedei comemorative.
(3) Decizia de emitere colectiva a unor monede comemorative cu un model comun de catre toate statele membre a caror moneda este euro se adopta de catre Consiliu. Drepturile de vot ale statelor membre a caror moneda nu este euro se suspenda pentru adoptarea respectivei decizii.
Articolul 5
Emiterea monedelor de colectie
(1) Monedele de colectie au statut de mijloc legal de plata numai in statul membru emitent.
Identitatea statului membru emitent poate fi recunoscuta clar si cu usurinta pe moneda.
(2) Pentru a se distinge cu usurinta de monedele de circulatie, monedele de colectie indeplinesc toate criteriile urmatoare:
(a) valoarea lor nominala trebuie sa fie diferita de valorile nominale ale monedelor de circulatie;
(b) imaginile lor nu pot sa fie similare cu fetele comune ale monedelor de circulatie si, daca imaginile sunt similare cu oricare dintre fetele nationale ale monedelor de circulatie, infatisarea lor de ansamblu trebuie sa poata fi cu usurinta diferentiata;
(c) culoarea, diametrul si greutatea lor sau cel putin doua dintre aceste trei caracteristici trebuie sa difere semnificativ de cele ale monedelor de circulatie; se considera ca diferenta este semnificativa daca valorile, inclusiv tolerantele, se situeaza in afara marjelor de toleranta stabilite pentru monedele de circulatie; si
(d) nu pot sa aiba o muchie cu crestaturi fine sau o forma de “floare spaniola”.
(3) Monedele de colectie pot fi introduse pe piata la valoarea nominala sau la o valoare superioara acesteia.
(4) Emisiunile de monede de colectie se iau in considerare in mod agregat in cadrul volumului emisiunilor de monede care este aprobat de Banca Centrala Europeana.
(5) Statele membre iau toate masurile adecvate pentru a descuraja utilizarea monedelor de colectie ca mijloc de plata.
Articolul 6
Consultarea anterioara distrugerii monedelor de circulatie
Inainte de distrugerea monedelor de circulatie, care nu sunt monede euro improprii circulatiei in sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro si procesarea monedelor euro improprii circulatiei [7], statele membre se consulta intre ele in cadrul subcomitetului competent al Comitetului Economic si Financiar si informeaza directorii de monetarii din statele membre a caror moneda este euro.
Articolul 7
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in statele membre in conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2012.

Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz

Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis

[1] JO C 273, 16.9.2011, p. 2.
[2] Pozitia Parlamentului European din 22 mai 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 26 iunie 2012.
[3] JO L 9, 14.1.2009, p. 52.
[4] JO L 83, 30.3.2010, p. 70.
[5] JO L 139, 11.5.1998, p. 1.
[6] JO L 139, 11.5.1998, p. 6.
[7] JO L 339, 22.12.2010, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close