Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

In M. Of. nr. 679 din 1 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Prezenta hotarare are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de utilizarea benzinei si motorinei pe durata ciclului de viata, in vederea diminuarii efectelor negative ale acestora asupra sanatatii populatiei si mediului.
(2) Prezenta hotarare stabileste specificatiile tehnice, bazate pe considerente de sanatate si mediu, ale benzinei si motorinei folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie si, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, tinand seama de cerintele tehnice ale acestor motoare.
(3) Prevederile prezentei hotarari se aplica autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv navelor de navigatie interioara atunci cand nu se afla pe mare, tractoarelor agricole si forestiere, precum si ambarcatiunilor de agrement atunci cand nu se afla pe mare.
ART. 2
Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) benzina – orice produs petrolier mineral volatil destinat functionarii motoarelor cu ardere interna si cu aprindere prin scanteie, care se utilizeaza pentru propulsarea autovehiculelor si care se clasifica la unul dintre codurile NC 27101241, 27101245, 27101249, 27101251 si 27101259, prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun;
b) motorina – carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu ardere interna si aprindere prin compresie – motoare diesel si care se clasifica la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 si 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017, 27102019, prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011;
c) motorina destinata utilizarii de catre utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigatie interioara, tractoarele agricole si forestiere si ambarcatiunile de agrement – orice combustibil lichid derivat dintre petrol, care se clasifica la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 si 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017 si 27102019, prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011, si care este destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere interna si pentru cele cu aprindere prin compresie prevazute in Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) emisii de gaze cu efect de sera pe durata ciclului de viata – toate emisiile nete de CO2, CH4 si N2O care pot fi atribuite carburantului respectiv, inclusiv oricaror componente in amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante, incepand cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbarile aduse utilizarii terenului, transportul si distributia, prelucrarea si arderea, indiferent de locul in care se produc emisiile respective;
e) emisii de gaze cu efect de sera pe unitate de energie – masa totala a emisiilor de gaze cu efect de sera exprimate in CO2 echivalent, asociata carburantului sau energiei furnizate si impartita la continutul total de energie al carburantului, exprimat ca valoare calorica inferioara a carburantului sau ca energie furnizata;
f) introducere pe piata – comercializarea in Romania a benzinei si motorinei;
g) activitatea de esantionare – prelevarea probelor de benzina si motorina si efectuarea incercarilor de determinare a parametrilor specificatiilor tehnice prevazute in prezenta hotarare;
h) furnizori – operatori economici, respectiv antrepozitari, destinatari inregistrati, importatori care introduc pe piata carburanti supusi platii accizelor in Romania;
i) biocarburant – definitia prevazuta la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) biolichid – definitia prevazuta la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) distribuitori finali – operatori economici care asigura distribuirea benzinei si motorinei la pompa catre utilizatorul final;
l) organism de evaluare a conformitatii – un organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv laborator de incercari, organism de certificare produs si organism de inspectie.
ART. 3
(1) Se admite introducerea pe piata numai a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pana la data de 1 ianuarie 2013, furnizorii trebuie sa introduca pe piata benzina cu un continut de oxigen de maximum 2,7% m/m si cu un continut de etanol de maximum 5% v/v.
(3) Distribuitorii finali de benzina sunt obligati sa afiseze la pompa continutul de biocarburant din benzina.
(4) Producatorii si importatorii de autovehicule sunt obligati sa includa in documentatia tehnica pe care o pun la dispozitia utilizatorilor, respectiv in cartea tehnica informatii privind continutul de biocarburanti din benzina care poate fi utilizat si, mai ales, cu privire la folosirea adecvata a diverselor tipuri de amestecuri continand benzina.
(5) Pe teritoriul Romaniei este interzisa introducerea pe piata a benzinei cu tetraetil de plumb.
ART. 4
(1) Se admite introducerea pe piata numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 2.
(2) Distribuitorii finali de motorina sunt obligati sa afiseze la pompa continutul de biocarburant din motorina diesel, in special continutul de esteri metilici ai acizilor grasi – EMAG.
ART. 5
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari este permisa aditivarea carburantilor cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan – MMT cu o concentratie de maximum 6 mg mangan pe litru.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014 este permisa aditivarea carburantilor cu MMT cu o concentratie de maximum 2 mg mangan pe litru.
ART. 6
(1) In cazul in care este utilizata aditivarea carburantilor cu MMT, distribuitorii de benzina si motorina sunt obligati sa afiseze la pompa o eticheta privind continutul de aditivi metalici in carburant.
(2) Pe eticheta se mentioneaza urmatorul text: “Contine aditivi metalici.”
(3) Eticheta se afiseaza in locul in care este marcat tipul de carburant comercializat, intr-o pozitie vizibila. Eticheta trebuie sa aiba o marime si caractere care sa o faca clar vizibila si usor lizibila.
ART. 7
(1) In cazul aparitiei unor evenimente exceptionale, cum ar fi schimbari bruste in aprovizionarea cu titei sau in aprovizionarea cu produse petroliere, care fac dificila respectarea specificatiilor tehnice prevazute in prezenta hotarare, autoritatea publica centrala pentru economie si comert informeaza Comisia Europeana despre aceasta situatie, in vederea autorizarii de catre aceasta a unor valori-limita mai mari pentru unul sau mai multi parametri ai benzinei si motorinei, pe o perioada de maximum 6 luni.
(2) In cazul in care Comisia Europeana decide sa nu procedeze la autorizarea prevazuta la alin. (1), in termen de o luna de la data notificarii acestei decizii, autoritatea publica centrala pentru economie si comert poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.
ART. 8
(1) Criteriile privind desemnarea furnizorilor responsabili cu monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata se stabilesc si se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe baza criteriilor prevazute la alin. (1) se desemneaza anual, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert, furnizorii responsabili cu monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata.
(3) Furnizorii responsabili cu monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata au obligatia de a transmite autoritatii publice centrale pentru economie si comert cate un raport anual privind intensitatea emisiilor de gaze cu efect de sera, a carburantilor si energiei furnizate, pana la data de 31 martie a anului urmator celui pentru care se realizeaza raportarea, incluzand cel putin urmatoarele informatii:
a) cantitatea totala de carburant sau de energie din fiecare tip furnizat, precizandu-se de unde a fost achizitionat carburantul si originea acestuia;
b) emisiile de gaze cu efect de sera pe durata ciclului de viata raportate la unitatea de energie.
(4) Furnizorii responsabili cu monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata au obligatia de a supune rapoartele prevazute la alin. (3) spre verificare de catre organisme de terta parte, recunoscute de catre autoritatea publica centrala pentru economie si comert.
(5) Furnizorii responsabili cu monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata au obligatia de a asigura corectitudinea informatiilor ce fac obiectul rapoartelor prevazute la alin. (3).
(6) Metodele de calcul si cerintele de raportare privind emisiile de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata, precum si normele pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (12) se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(7) Furnizorii de energie electrica destinata utilizarii de catre autovehicule rutiere pot decide sa contribuie la obligatia prevazuta la alin. (10), daca demonstreaza ca pot masura si monitoriza in mod adecvat energia electrica furnizata pentru utilizarea de catre astfel de autovehicule.
(8) Procedura de recunoastere a organismelor de terta parte, prevazute la alin. (4), se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert, in termen de 180 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.
(9) Autoritatea publica centrala pentru economie si comert comunica informatiile prevazute la alin. (2) si la alin. (3) lit. b) autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(10) Pana la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligatia sa reduca, in etape, emisiile de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata pe unitatea de energie a carburantului si energia furnizata, cu pana la 10%, in raport cu emisiile de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata pe unitatea de energie de carburantii fosili in 2010, avand ca referinta standardul pentru carburanti aferent acelei perioade. Aceasta reducere consta in:
a) o reducere de 6%, cu respectarea urmatoarelor valori-tinta intermediare: 2% pana la data de 31 decembrie 2014 si 4% pana la data de 31 decembrie 2017;
b) o valoare-tinta de reducere suplimentara de 2%, care sa fie realizata fie prin furnizarea de energie pentru transport, utilizata de catre orice tip de autovehicul rutier, utilaj mobil nerutier, inclusiv nava de navigatie interioara, tractor agricol sau tractor forestier ori ambarcatiune de agrement, fie prin utilizarea oricarei tehnologii, inclusiv captarea si stocarea carbonului in procesul de productie a carburantului, prin care se pot reduce emisiile de gaze cu efect de sera generate de carburanti sau de energia furnizata pe durata ciclului de viata raportate la unitatea de energie, ori prin ambele metode descrise;
c) o valoare-tinta de reducere suplimentara de 2%, prin folosirea de reduceri de emisii certificate – CER achizitionate in conformitate cu mecanismul de dezvoltare curata instituit prin Protocolul de la Kyoto, in conditiile stabilite in schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu privire la sectorul rafinarii.
(11) Valorile-tinta de reducere suplimentara prevazute la alin. (10) lit. b) si c) se aplica sub rezerva reconfirmarii acestora ca urmare a:
a) evaluarii posibilelor contributii in vederea indeplinirii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 10% pana in 2020, bazata pe potentialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera generate, in cadrul Comunitatii, de carburanti si energie de-a lungul ciclului de viata, luand in considerare, in special, progresele din domeniul tehnologiilor de captare si stocare a carbonului care respecta mediul si din domeniul vehiculelor rutiere electrice, precum si rentabilitatea masurilor de reducere a emisiilor, prevazute la alin. (10) lit. b);
b) identificarii posibilitatii de a introduce masuri suplimentare pentru furnizori in vederea reducerii cu 2% a emisiilor de gaze cu efect de sera generate pe durata ciclului de viata pe unitatea de energie, comparativ cu standardul de carburant aferent anului 2010, prin utilizarea reducerilor de emisii certificate – CER provenite de la activitati de proiect desfasurate in conformitate cu mecanismul de dezvoltare curata stabilit prin art. 12 din Protocolul de la Kyoto si cu deciziile adoptate de conferintele partilor la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto, in conditiile stabilite de Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a evalua posibile contributii viitoare destinate sa indeplineasca obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu pana la 10% pana in 2020, astfel cum este prevazut la alin. (10) lit. c).
(12) Un grup de furnizori poate decide sa respecte impreuna obligatiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prevazute la alin. (10), situatie in care sunt considerati un singur furnizor.
(13) Emisiile de gaze cu efect de sera generate de biocarburanti pe durata ciclului de viata se calculeaza potrivit prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9
(1) Monitorizarea respectarii cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) si la art. 4 alin. (1), pentru benzina si motorina, se face conform metodelor analitice prevazute in standardele SR EN 228 si, respectiv, SR EN 590 in vigoare.
(2) Autoritatea publica centrala pentru economie si comert este autoritatea responsabila pentru sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei.
(3) Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.
(4) In fiecare an pana la data de 30 iunie, autoritatea publica centrala pentru economie si comert inainteaza Comisiei Europene un raport cu datele nationale privind monitorizarea calitatii benzinei si motorinei pentru anul calendaristic precedent, care contine:
a) informatii referitoare la calitatea benzinei si motorinei;
b) cantitatile totale de benzina si motorina comercializate;
c) cantitatile de benzina si motorina comercializate pe regiuni.
(5) Datele nationale privind monitorizarea calitatii benzinei si motorinei se transmit Comisiei Europene in formatul solicitat de aceasta.
ART. 10
(1) Producatorii, importatorii si distribuitorii finali de benzina si motorina sunt obligati sa transmita trimestrial, pana la data de 15 a lunii care urmeaza incheierii respectivului trimestru, autoritatii publice centrale pentru economie si comert, pe suport hartie si electronic, informatii privind cantitatile totale de benzina si motorina introduse pe piata, detaliate pe sortimente si regiuni de dezvoltare ale Romaniei.
(2) Formularul de prezentare a informatiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru economie si comert, in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.
(3) Distribuitorii finali de benzina si motorina sunt obligati sa permita organismelor de evaluare a conformitatii independente, recunoscute de autoritatea publica centrala pentru economie si comert, prelevarea probelor de benzina si motorina in cadrul sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei.
(4) La solicitarea autoritatii publice centrale pentru economie si comert, comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor insotesc organismele recunoscute de autoritatea publica centrala pentru economie si comert sa preleve probe de benzina si motorina in cadrul sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei.
(5) Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pot preleva probe si fara a insoti personalul din cadrul organismelor recunoscute de autoritatea publica centrala pentru economie si comert.
ART. 11
Cheltuielile aferente activitatii de esantionare sunt suportate de catre autoritatea publica centrala pentru economie si comert, in limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.
ART. 12
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (2) si (5), art. 4 alin. (1), art. 5 si 15 si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (2) si art. 6 si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (4), (5) si (10) si art. 10 alin. (1) si (3) si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
ART. 13
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) si (2) se fac de persoanele imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care sesizeaza autoritatea fiscala competenta care a eliberat “Atestatul de inregistrare pentru comercializarea en detail de produse energetice”, atunci cand se constata nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (3) se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale pentru economie si comert.
ART. 14
Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 15
Pentru o perioada de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, furnizorii au posibilitatea sa introduca pe piata benzina si motorina aflate pe stoc care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in:
a) anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul benzinei;
b) anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul motorinei.
ART. 16
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 17
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 18
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

*

Prezenta hotarare transpune:
a) prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei si a motorinei si de modificare a Directivei 93/12/CE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 350 din 28 decembrie 1998;
b) prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor si a motorinelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 76 din 22 martie 2003;
c) prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE in ceea ce priveste specificatiile pentru benzine si motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului in ceea ce priveste specificatiile pentru carburantii folositi de navele de navigatie interioara si de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 140 din 5 iunie 2009;
d) prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea benzinei si a motorinei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 147 din 2 iunie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close