Modificare Regulament PE. Aplicarea platilor directe pentru agricultori aferente anului 2013

Regulamentul (UE) nr. 671/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste aplicarea platilor directe pentru agricultori aferente anului 2013

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 42 primul paragraf si articolul 43 alineatul (2),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],

intrucat:
(1) Noi sisteme de sprijin pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune urmeaza sa se aplice de la 1 ianuarie 2014 si sa inlocuiasca sistemele actuale. Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori [4] ar trebui sa constituie in continuare, in anul calendaristic 2013, baza pentru acordarea sprijinului pentru venit pentru agricultori.
(2) Regulamentul (CE) nr. 73/2009 a stabilit un sistem de reducere obligatorie, progresiva, a platilor directe (denumit in continuare “modulare”), incluzand o exceptare pentru platile directe de pana la 5000 EUR care se aplica pana in anul calendaristic 2012. In consecinta, totalul sumelor nete reprezentand platile directe (denumite in continuare “plafoane nete”) care pot fi acordate intr-un stat membru dupa aplicarea modularii a fost stabilit pana in anul calendaristic 2012. Pentru a mentine, in anul calendaristic 2013, suma platilor directe la un nivel similar celui din 2012, tinand seama in mod corespunzator de introducerea treptata a acestora in noile state membre, in sensul Regulamentului (CE) Nr. 73/2009, este necesar sa se instituie, pentru anul calendaristic 2013, un mecanism de ajustare cu efect echivalent celui al modularii si al plafoanelor nete. Avand in vedere caracteristicile specifice ale sprijinului acordat in regiunile ultraperiferice in cadrul politicii agricole comune, acest mecanism de ajustare nu ar trebui aplicat agricultorilor din regiunile respective.
(3) In vederea functionarii fara probleme a platilor directe care urmeaza sa fie facute de statele membre in legatura cu cererile efectuate in anul calendaristic 2013, este necesara extinderea plafoanelor nete aferente anilor calendaristici 2012-2013 si ajustarea acestora, daca este necesar, in special in ceea ce priveste cresterile rezultate din introducerea treptata a platilor directe in noile state membre.
(4) In paralel cu modularea obligatorie, Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 de stabilire a normelor pentru modularea voluntara a platilor directe prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori [5] a permis statelor membre sa aplice o reducere (denumita in continuare “modulare voluntara”) in cazul tuturor sumelor de plati directe care urmeaza sa fie acordate pe teritoriul lor pentru un anumit an calendaristic pana in anul calendaristic 2012. Pentru a mentine cuantumul platilor directe aferente cererilor efectuate in anul calendaristic 2013 la un nivel similar celui din 2012, statele membre care au utilizat modularea voluntara pentru anul calendaristic 2012 ar trebui sa aiba in continuare posibilitatea de a reduce platile directe aferente anului calendaristic 2013 si de a utiliza fondurile astfel generate pentru a finanta programele de dezvoltare rurala. Prin urmare, trebuie prevazuta posibilitatea de a reduce in continuare cuantumul platilor directe prin aplicarea unui sistem de ajustare voluntara a platilor directe pentru anul calendaristic 2013. Aceasta reducere ar trebui sa fie efectuata in plus fata de ajustarea obligatorie a platilor directe prevazute pentru anul calendaristic 2013.
(5) In cazul in care un stat membru a aplicat rate ale modularii voluntare diferentiate pe regiuni pentru anul calendaristic 2012, ar trebui sa aiba aceasta posibilitate si pentru anul calendaristic 2013. Pentru a proteja nivelul sprijinului direct acordat agricultorilor, aplicarea combinata a ajustarilor obligatorie si voluntara a platilor directe in anul calendaristic 2013 nu ar trebui sa duca la o reducere a platilor directe mai mare decat reducerile aplicate in 2012 atat prin modularea obligatorie, cat si prin cea voluntara. Prin urmare, rata maxima a ajustarii platilor directe care urmeaza sa aplicata pentru anul calendaristic 2013 in fiecare regiune nu ar trebui sa depaseasca reducerile obtinute atat din modularea obligatorie, cat si din cea voluntara, aplicate pentru anul calendaristic 2012.
(6) In cazul in care un stat membru a utilizat optiunea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007, decizand sa nu aplice rata maxima a contributiei de la Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) in cazul sumelor nete rezultate din aplicarea modularii voluntare in perioada de programare 2007-2013, aceasta optiune ar trebui sa fie disponibila pentru statul membru respectiv si in cazul fondurilor acumulate prin ajustarea voluntara a platilor directe, pentru a asigura continuitatea finantarii cheltuielilor publice din cadrul masurilor privind dezvoltarea rurala in 2014. Din motive de consecventa, normele de prefinantare aplicabile programelor de dezvoltare rurala nu ar trebui sa se aplice acestor fonduri.
(7) In conformitate cu mecanismul de introducere treptata prevazut in Actul de aderare din 2005, in Bulgaria si in Romania nivelul platilor directe continua sa fie, dupa aplicarea ajustarii platilor catre agricultori in perioada de tranzitie, inferior nivelului platilor directe aplicabil in 2013 in celelalte state membre. Prin urmare, mecanismul de ajustare nu ar trebui aplicat in cazul agricultorilor din Bulgaria si din Romania.
(8) Noilor state membre li s-a permis sa acorde plati directe complementare la nivel national, ca o consecinta a introducerii treptate a platilor directe in respectivele state membre. O astfel de posibilitate nu va mai fi disponibila in 2013, cand calendarul pentru introducerea graduala a platilor directe in noile state membre va fi complet. In noile state membre care aplica schema de plata unica pe suprafata, platile directe complementare la nivel national au jucat un rol important in acordarea de sprijin pentru venitul agricultorilor in anumite sectoare. In cazul Ciprului, acelasi lucru se poate spune despre ajutoarele de stat. Din acest motiv si pentru a evita o diminuare brusca si considerabila a sprijinului in 2013 in sectoarele care beneficiaza pana in 2012 de plati directe complementare la nivel national si, in cazul Ciprului, de ajutoare de stat, este oportun sa se prevada in respectivele state membre posibilitatea de a se acorda agricultorilor, sub rezerva autorizarii de catre Comisie, ajutoare nationale tranzitorii in 2013. Pentru a asigura continuitatea nivelului sprijinului acordat agricultorilor in 2013, numai sectoarele care au beneficiat in 2012 de plati directe complementare la nivel national si, in cazul Ciprului, de ajutoare de stat ar trebui sa fie eligibile pentru ajutoarele nationale tranzitorii iar daca ajutorul tranzitoriu este acordat, acesta ar trebui sa fie acordat in aceleasi conditii ca cele aplicate platilor din 2012.
(9) Transferurile financiare catre FEADR prevazute la articolele 134 si 135 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 vizeaza cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013. Platile directe de efectuat de catre statele membre in legatura cu cererile efectuate in anul calendaristic 2013 vor produce efecte in exercitiul financiar 2014, facand astfel parte din urmatorul cadru financiar multianual. In cadrul respectiv, sumele disponibile pentru programarea in domeniul dezvoltarii rurale includ deja sumele corespunzatoare transferurilor financiare prevazute la articolele 134 si 135 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Prin urmare, astfel de transferuri financiare ar trebui sa fie eliminate.
(10) In vederea facilitarii utilizarii mai eficiente a fondurilor, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 a prevazut posibilitatea ca statele membre sa acorde sprijin care depaseste plafoanele lor nationale pana la o suma al carei nivel asigura faptul ca ramane in limitele subutilizarii plafonului national. Respectivul regulament a prevazut ca aceste sume sa fie ori utilizate pentru finantarea unui ajutor specific, ori transferate catre FEADR in temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Avand in vedere ca posibilitatea de a acorda sprijin ce depaseste plafoanele nationale va fi eliminata atunci cand noul sistem de sprijin direct va deveni aplicabil, transferul financiar catre FEADR prevazut la articolul 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui mentinut numai pana la 31 decembrie 2013.
(11) Posibilitatea de a pune la dispozitie sumele rezultate din aplicarea ajustarii voluntare sub forma de sprijin suplimentar din partea Uniunii in cadrul programarii si finantarii pentru dezvoltarea rurala de la FEADR pentru exercitiul financiar 2014 si prelungirea transferurilor financiare prevazute la articolul 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 nu ar trebui sa afecteze ajustarea viitoare a nivelului platilor directe, in vederea unei distribuiri mai echitabile a sprijinului direct intre statele membre, care se preconizeaza ca va face parte din noul sistem de sprijin direct.
(12) In contextul respectarii disciplinei bugetare, trebuie definit, pentru exercitiul financiar 2014, plafonul pentru cheltuielile finantate de FEGA tinand cont de sumele maxime stabilite in regulamentul de instituire a cadrului financiar multianual adoptat de Consiliu in temeiul articolului 312 alineatul (2) din tratat, precum si de sumele rezultate din ajustarea voluntara si din aplicarea articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru exercitiul financiar respectiv.
(13) In vederea asigurarii aplicarii corecte a ajustarilor platilor directe ce urmeaza sa fie efectuate de statele membre in legatura cu cererile efectuate in 2013 si a disciplinei financiare pentru anul calendaristic 2013, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegata Comisiei in ceea ce priveste normele relevante privind baza de calcul al reducerilor pe care statele membre urmeaza sa le aplice agricultorilor. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor sale pregatitoare, Comisia sa desfasoare consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. Atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, Comisia ar trebui sa asigure transmiterea simultana, la timp si in mod adecvat a documentelor relevante catre Parlamentul European si catre Consiliu.
(14) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, statele membre au avut posibilitatea de a decide sa utilizeze, incepand cu anul urmator, un anumit procent din plafonul lor national pentru sprijinul specific acordat agricultorilor, precum si de a revizui o decizie anterioara hotarand sa modifice sau sa sisteze acordarea sprijinului respectiv. Este oportun sa se prevada o revizuire suplimentara a respectivelor decizii care se aplica in anul calendaristic 2013.
(15) In vederea asigurarii unor conditii uniforme de punere in aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui sa i se confere competente de executare in ceea ce priveste prezentarea sumelor rezultate din ajustarea voluntara. Competentele respective ar trebui sa fie exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [6].
(16) In ceea ce priveste fixarea sumelor rezultate din ajustarea voluntara, stabilirea soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA pentru exercitiul financiar 2014 si autorizarea acordarii de ajutoare nationale tranzitorii, Comisiei ar trebui sa i se confere competenta de a adopta acte de punere in aplicare fara sa aplice Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(17) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui modificat in consecinta,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 8 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Fara a aduce atingere articolului 11 din prezentul regulament, totalul sumelor nete reprezentand platile directe care ar putea fi acordate intr-un stat membru pentru un an calendaristic anterior anului 2013 dupa aplicarea articolelor 7 si 10 din prezentul regulament si a articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 378/2007, sau in anul calendaristic 2013 dupa aplicarea articolelor 10a si 10b din prezentul regulament si cu exceptia platilor directe acordate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 247/2006 si al Regulamentului (CE) nr. 1405/2006, trebuie sa nu fie mai mare decat plafoanele prevazute in anexa IV la prezentul regulament. In cazul in care este necesar, statele membre aplica o reducere liniara a sumelor aferente platilor directe carora li se aplica reducerea prevazuta la articolele 7 si 10 din prezentul regulament si la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 pentru orice an calendaristic anterior anului 2013 sau la articolele 10a si 10b din prezentul regulament pentru anul calendaristic 2013, pentru a respecta plafoanele prevazute in anexa IV la prezentul regulament.”;
(b) la alineatul (2), se elimina litera (d).
2. Se introduc urmatoarele articole:
“Articolul 10a
Ajustarea platilor directe in 2013
(1) Se reduc cu 10 % toate sumele care depasesc 5000 EUR reprezentand plati directe si urmand a fi acordate unui agricultor in anul calendaristic 2013.
(2) Reducerile prevazute la alineatul (1) cresc cu patru puncte procentuale in cazul sumelor care depasesc 300000 EUR.
(3) Alineatele (1) si (2) nu se aplica platilor directe acordate agricultorilor din Bulgaria si din Romania, precum si din departamentele franceze de peste mari, din Azore si Madeira, din Insulele Canare si din insulele Marii Egee.
(4) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), reducerea mentionata la alineatul respectiv se stabileste la 0 % pentru noi state membre, altele decat Bulgaria si Romania.
Articolul 10b
Ajustarea voluntara a platilor directe in 2013
(1) Orice stat membru care a aplicat articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 in ceea ce priveste anul calendaristic 2012 poate aplica o reducere (denumita in continuare “ajustare voluntara”) in cazul tuturor sumelor platilor directe ce urmeaza sa fie acordate pe teritoriul sau in ceea ce priveste anul calendaristic 2013. Ajustarea voluntara se aplica in plus fata de ajustarea platilor directe prevazuta la articolul 10a din prezentul regulament.
Ajustarea voluntara poate fi diferentiata pe regiuni cu conditia ca statul membru sa fi utilizat optiunea prevazuta la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007.
(2) Rata maxima a reducerii rezultate din aplicarea combinata a articolului 10a si a prezentului articol alineatul (1) nu depaseste rata procentuala a reducerii rezultate din aplicarea combinata a articolului 7 din prezentul regulament si a articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 astfel cum se aplica sumelor care urmeaza sa fie acordate agricultorilor pentru anul calendaristic 2012 in regiunile vizate.
(3) Sumele obtinute din aplicarea ajustarii voluntare nu depasesc sumele nete fixate de Comisie pentru anul calendaristic 2012 in conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007.
(4) Sumele obtinute din aplicarea ajustarii voluntare sunt disponibile, in statul membru in care au fost generate, ca sprijin din partea Uniunii in cadrul programarii pentru dezvoltare rurala si finantare de la FEADR.
(5) Pana la data de 8 octombrie 2012, statele membre decid si comunica Comisiei:
(a) rata ajustarii voluntare pentru intregul teritoriu si, acolo unde este cazul, pentru fiecare regiune;
(b) suma totala care urmeaza sa fie redusa in cadrul ajustarii voluntare pentru intregul teritoriu si, acolo unde este cazul, pentru fiecare regiune.
Articolul 10c
Sumele care rezulta din ajustarea voluntara si din aplicarea articolului 136
(1) Pe baza sumelor comunicate de statele membre in temeiul articolului 10b alineatul (5), Comisia adopta acte de punere in aplicare, fara aplicarea procedurii mentionate la articolul 141 alineatul (2) sau articolul 141b alineatul (2), fixand sumele care rezulta din ajustarea voluntara.
(2) Sumele fixate in temeiul alineatului (1) si sumele obtinute din aplicarea articolului 136 pentru exercitiul financiar 2014 se adauga la defalcarea anuala pe state membre a contributiei FEADR la programele de dezvoltare rurala.
(3) Statele membre pot decide sa depaseasca ratele maxime ale contributiei FEADR in ceea ce priveste sumele adaugate defalcarii anuale pe state membre, mentionata la alineatul (2).
Sumele adaugate defalcarii anuale pe state membre, mentionata la alineatul (2), nu fac obiectul platii sumei unice de prefinantare pentru programele de dezvoltare rurala.
(4) Comisia adopta acte de punere in aplicare care stabilesc normele pentru prezentarea sumelor mentionate la alineatul (2) in planurile de finantare ale programelor de dezvoltare rurala. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 141b alineatul (2).
Articolul 10d
Plafonul net pentru FEGA
(1) Plafonul pentru cheltuielile FEGA aferente exercitiului financiar 2014 se calculeaza drept sumele maxime stabilite pentru acesta in regulamentul adoptat de Consiliu in temeiul articolului 312 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, din care se scad sumele mentionate la articolul 10c alineatul (2) din prezentul regulament.
(2) Comisia adopta acte de punere in aplicare, fara aplicarea procedurii mentionate la articolul 141 alineatul (2) sau articolul 141b alineatul (2), de stabilire a soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA aferente exercitiului financiar 2014 pe baza datelor mentionate la alineatul (1).”
3. La articolul 11 alineatul (1) se adauga urmatorul paragraf:
“Totusi, in exercitiul financiar 2014, ajustarea prevazuta la primul paragraf se determina luand in considerare previziunile pentru finantarea platilor directe si a cheltuielilor legate de piata din cadrul PAC prevazute in regulamentul adoptat de Consiliu in temeiul articolului 312 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, majorate cu sumele mentionate la articolul 10b din prezentul regulament si sumele obtinute din aplicarea articolului 136 pentru exercitiul financiar 2014 inainte de ajustarea platilor directe prevazute la articolul 10a din prezentul regulament, dar fara a lua in considerare marja de 300000000 EUR.”
4. La articolul 11, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) Pe baza unei propuneri prezentate de Comisie cel tarziu la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic pentru care se aplica ajustarile prevazute la alineatul (1), Parlamentul European si Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara, determina respectivele ajustari cel tarziu la data de 30 iunie a aceluiasi an calendaristic.”
5. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 11a
Delegarea competentelor
Pentru a asigura aplicarea in cele mai bune conditii a ajustarilor platilor directe si a disciplinei financiare in anul calendaristic 2013, Comisia are competenta sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 141a de stabilire a normelor privind baza de calcul al reducerilor pe care statele membre urmeaza sa le aplice agricultorilor ca urmare a ajustarilor platilor in 2013 prevazuta la articolul 10a si a disciplinei financiare prevazute la articolul 11.”
6. La articolul 68 alineatul (8), teza introductiva se inlocuieste cu urmatorul text:
“(8) Pana la 1 septembrie 2012, statele membre care au adoptat decizia mentionata la articolul 69 alineatul (1) o pot reexamina si pot decide, cu efect din 2013;”.
7. La articolul 69, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Statele membre pot decide, pana la 1 august 2009, 1 august 2010, 1 august 2011 sau 1 septembrie 2012, sa utilizeze, din anul ulterior deciziei respective, pana la 10 % din plafoanele nationale prevazute la articolul 40 sau, in cazul Maltei, o suma de 2000000 EUR, pentru ajutorul specific prevazut la articolul 68 alineatul (1).”
8. La articolul 131, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Noile state membre care pun in aplicare schema de plata unica pe suprafata pot decide, pana la 1 august 2009, 1 august 2010, 1 august 2011 sau pana la 1 septembrie 2012 sa utilizeze, din anul ulterior deciziei respective, pana la 10 % din plafoanele lor nationale prevazute la articolul 40 pentru a acorda ajutor agricultorilor, astfel cum este prevazut la articolul 68 alineatul (1) si in conformitate cu titlul III capitolul 5, astfel cum le sunt aplicabile.”
9. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 133a
Ajutorul national tranzitoriu
(1) Cu exceptia Bulgariei si a Romaniei, statele membre noi care pun in aplicare schema de plata unica pe suprafata au posibilitatea sa acorde ajutoare nationale tranzitorii in 2013.
Cu exceptia Ciprului, acordarea acestor ajutoare face obiectul autorizarii de catre Comisie, care urmeaza sa fie acordata in conformitate cu alineatul (5).
(2) Ajutoarele nationale tranzitorii pot fi acordate agricultorilor din sectoarele pentru care, in 2012, au fost autorizate plati directe nationale complementare, iar in cazul Ciprului, ajutoare de stat, in temeiul articolelor 132 si 133.
(3) Conditiile acordarii ajutoarelor sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea de plati in temeiul articolelor 132 si 133 pentru 2012.
(4) Cuantumul total al ajutoarelor care pot fi acordate agricultorilor in oricare dintre sectoarele mentionate la alineatul (2) este limitat la valoarea pachetului financiar sectorial specific, care este egala cu diferenta dintre:
(a) sprijinul direct total care poate fi acordat agricultorilor din sectorul relevant in 2012, inclusiv toate platile primite in temeiul articolului 132; si
(b) cuantumul total al sprijinului direct care ar fi disponibil pentru acelasi sector in cadrul schemei de plata unica pe suprafata in 2013.
Pentru Cipru, valorile pachetelor financiare sectoriale specifice sunt prevazute in anexa XVIIa.
(5) Pe baza unei notificari prezentate, Comisia adopta acte de punere in aplicare, fara aplicarea procedurii mentionate la articolul 141 alineatul (2) sau articolul 141b alineatul (2), de autorizare a ajutoarelor nationale tranzitorii si:
(a) de stabilire a valorii pachetului financiar sectorial;
(b) de stabilire a ratei maxime a ajutoarelor nationale tranzitorii, dupa caz;
(c) de stabilire a conditiilor de acordare a acestora; si
(d) de definire a ratei de schimb aplicabile care urmeaza sa fie folosita pentru plati.
(6) Statele membre noi pot decide, pe baza unor criterii obiective si in limitele autorizate de Comisie in temeiul alineatului (5), asupra cuantumurilor ajutoarelor nationale tranzitorii care urmeaza sa fie acordate.”
10. Articolele 134 si 135 se elimina.
11. Articolul 136 se elimina.
12. Articolul 139 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 139
Ajutorul de stat
Prin derogare de la articolul 180 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 si de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurenta in domeniul productiei si comertului cu produse agricole [], articolele 107, 108 si 109 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene nu se aplica platilor efectuate in temeiul articolelor 41, 57, 64, 68, 69, 70 si 71, al articolului 82 alineatul (2), al articolului 86, al articolului 98 alineatul (4), al articolului 111 alineatul (5), al articolului 120, al articolului 129 alineatul (3) si al articolelor 131, 132, 133 si 133a din prezentul regulament de catre statele membre, in conformitate cu prezentul regulament.
13. Se introduc urmatoarele articole:
“Articolul 141a
Exercitarea delegarii
(1) Se confera Comisiei competenta de a adopta acte delegate, sub rezerva respectarii conditiilor prevazute de prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta acte delegate mentionata la articolul 11a este conferita Comisiei pe o perioada cuprinsa intre 1 septembrie 2012 si 31 decembrie 2013.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 11a poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare prevede ca nu se mai deleaga competenta specificata in decizia respectiva. Aceasta intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o data ulterioara specificata in decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilitatii actelor delegate deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia instiinteaza simultan Parlamentul European si Consiliul cu privire la acest lucru.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 11a intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de doua luni de la instiintarea Parlamentului European si a Consiliului cu privire la actul respectiv sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Termenul respectiv se prelungeste cu doua luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 141b
Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistata de Comitetul pentru dezvoltare rurala instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Comitetul respectiv este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [].
(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
14. In anexa IV, se adauga urmatoarea coloana:
“2013
569
903
964,3
5329,6
101,2
1255,5
2344,5
5055,2
7853,1
4128,3
53,5
146,4
379,8
34,7
1313,1
5,5
830,6
715,7
3043,4
566,6
144,3
385,6
539,2
708,5
3650″;
15. Se introduce urmatoarea anexa:

“Anexa XVIIa
Ajutorul national tranzitoriu in Cipru
(EUR) |
Sector | 2013 |
Culturi arabile (cu exceptia graului dur) | 141439 |
Grau dur | 905191 |
Lapte si lactate | 3419585 |
Carne de vita | 4608945 |
Ovine si caprine | 10572527 |
Sectorul carnii de porc | 170788 |
Pasari de curte si oua | 71399 |
Vin | 269250 |
Ulei de masline | 3949554 |
Struguri de masa | 66181 |
Struguri uscati | 129404 |
Tomate prelucrate | 7341 |
Banane | 4285696 |
Tutun | 1027775 |
Fructele pomilor cu frunze cazatoare, inclusiv fructe samburoase | 173390 |
Total | 29798462″. |

Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in a saptea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 ianuarie 2013.
Prin derogare de la paragraful al doilea:
(a) urmatoarele dispozitii se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
(i) articolul 10b alineatul (5), articolul 10c alineatele (1) si (4) si articolul 10d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel cum au fost introduse de articolul 1 punctul (2) din prezentul regulament;
(ii) articolul 133a alineatele (5) si (6) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel cum au fost introduse de articolul 1 punctul (9) din prezentul regulament;
(iii) articolul 1 punctele (5), (6), (7), (8) si (13) din prezentul regulament;
(b) articolul 1 punctul (1) litera (b) si punctul (11) din prezentul regulament se aplica incepand cu 1 ianuarie 2014.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] JO C 191, 29.6.2012, p. 116.
[2] Avizul din 4 mai 2012 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[3] Pozitia Parlamentului European din 4 iulie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 iulie 2012.
[4] JO L 30, 31.1.2009, p. 16.
[5] JO L 95, 5.4.2007, p. 1.
[6] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[] JO L 214, 4.8.2006, p. 7.”
[] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close