Modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

In M. Of. nr. 685 din 3 octombrie 2012 a fost publicata Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA DE URGENTA
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei”
2. Inainte de articolul I se introduc douasprezece noi articole, articolele 1 – 12, cu urmatorul cuprins:
“ART. 1
Autoritatea de reglementare
(1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, este o autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, independenta decizional, organizatoric si functional, avand ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea si monitorizarea aplicarii ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, termice si a gazelor naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
(2) ANRE isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.
(3) ANRE are dreptul sa infiinteze structuri teritoriale fara personalitate juridica, necesare desfasurarii obiectului de activitate.
(4) In numele ANRE, presedintele acesteia prezinta Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, pana la data de 30 aprilie, care va fi dezbatut, fara a fi supus votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor, Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului. Comisiile intocmesc si adopta un raport comun, care se prezinta celor doua Camere ale Parlamentului.
(6) La solicitarea comisiilor prevazute la alin. (5), ANRE prezinta si rapoarte specifice activitatii sale, precum si un program de masuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate in raportul anual.
(7) ANRE intocmeste un raport anual privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate aprobate pentru anul urmator si il transmite celor doua Camere ale Parlamentului pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.
ART. 2
Finantarea ANRE
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRE se asigura integral din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, contributii anuale percepute operatorilor economici reglementati din sectorul energiei electrice si termice si al gazelor naturale, precum si din fonduri acordate de organisme internationale.
(3) Nivelul tarifelor si contributiilor prevazute la alin. (2) se stabileste anual prin ordin al ANRE, in conditiile legii, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de catre ANRE, iar executia bugetara se realizeaza conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.
(5) In fiecare an, bugetul aprobat si executia bugetara pe anul anterior se publica pe pagina de internet a ANRE.
(6) Presedintele ANRE este ordonator principal de credite.
(7) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reporteaza ca sursa de finantare in anul urmator. Deficitul se acopera din sursele anului urmator, inclusiv din imprumuturi bancare si de trezorerie.
ART. 3
Conducerea ANRE
(1) ANRE este condusa de un presedinte si 2 vicepresedinti.
(2) Presedintele este reprezentantul de drept al ANRE ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public, precum si in raporturi de drept comun.
(3) In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui, reprezentarea legala a ANRE revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte, sau, in absenta vicepresedintilor, se atribuie membrului celui mai varstnic al Comitetului de reglementare prevazut la art. 4.
(4) Presedintele si cei 2 vicepresedinti trebuie sa fi absolvit studii superioare in domeniile tehnic, economic sau juridic, cu luarea in considerare la desemnare a titlurilor stiintifice, sa aiba o vechime in munca de minimum 10 ani, precum si o experienta in functii de conducere de cel putin 5 ani in domeniul energiei electrice, termice, al gazelor naturale sau in domenii conexe.
ART. 4
Comitetul de reglementare al ANRE
(1) Pentru aprobarea reglementarilor in sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 membri, inclusiv presedintele, si cei 2 vicepresedinti prevazuti la art. 3 alin. (1). Numirea si revocarea membrilor Comitetului de reglementare se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.
(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului.
(3) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti exclusiv pe baza criteriilor prevazute la alin. (12) si (13) si la art. 3 alin. (4).
(4) Persoanele care indeplinesc criteriile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si/sau membru al Comitetului de reglementare isi pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevazute la alin. (2).
(5) Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani, acestia putand fi reinvestiti cel mult o data. La numirea primului comitet dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, un vicepresedinte si 2 membri vor avea un mandat de 2 ani si jumatate, stabilit prin hotararea Parlamentului de numire in functie.
(6) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare mentionate la alin. (2) propun Parlamentului, in termen de 30 de zile, persoana care va fi numita pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.
(7) Comitetul de reglementare al ANRE se intruneste cel putin o data pe luna, in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(8) Hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla. In caz de partaj egal al voturilor, este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
(9) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii; membrii care au votat impotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele sau vicepresedintele care a condus sedinta este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
(10) Membrii Comitetului de reglementare isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
(11) Membrii Comitetului de reglementare nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor prevazute de lege.
(12) Membrii Comitetului de reglementare trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, cu o buna reputatie, cu studii superioare si pregatire profesionala in domeniul tehnic, economic sau juridic, avand o vechime in munca de minimum 10 ani, precum si experienta de minimum 5 ani in functii de conducere in institutii publice centrale ori companii din domeniul energiei electrice, termice si al gazelor naturale.
(13) Membrii Comitetului de reglementare actioneaza in mod independent de orice interes al participantilor la piata de energie electrica sau cea de gaze naturale, nu solicita si nu accepta instructiuni directe din partea vreunei entitati publice ori private in indeplinirea atributiilor de reglementare care le revin, nu desfasoara activitati cu caracter lucrativ in sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale, cu exceptia celor cu caracter didactic de instruire profesionala, nu detin actiuni sau parti sociale si nu pot avea calitatea de membru in organele de conducere la societati comerciale cu obiect de activitate in sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale ori in orice alte domenii care se afla in competenta ANRE, in conditiile legii.
(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (5) si (6);
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre Parlament, in urmatoarele situatii:
1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (13);
2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
d) prin inlocuire, in conditiile prevazute la alin. (6).
(15) Membrii Comitetului de reglementare au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (13). Pana la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare este suspendat de drept.
(16) In cazul incetarii mandatului inainte de termen se procedeaza la numirea unei alte persoane pentru functia vacanta pe durata ramasa din mandat, cu respectarea cerintelor de numire prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(17) ANRE stabileste prin regulament propriu regimul si principiile remunerarii membrilor si a personalului angajat.
ART. 5
Reglementari ANRE
(1) Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de reglementare se refera la:
a) acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de licente sau autorizatii;
b) aprobarea preturilor si tarifelor reglementate si/sau a metodologiilor de calcul al acestora;
c) aprobarea reglementarilor tehnice si comerciale pentru functionarea sigura si eficienta a sectorului energiei electrice, termice si al gazelor naturale;
d) aprobarea/avizarea documentelor elaborate de operatorii economici reglementati conform prevederilor legale in vigoare;
e) acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de atestate/autorizatii operatorilor economici si persoanelor fizice care desfasoara activitati specifice in sectorul energiei electrice si al gazelor naturale;
f) aprobarea altor reglementari, norme, studii, documentatii prevazute de legislatia pentru domeniul energiei electrice si termice si al gazelor naturale.
(2) Ordinele si deciziile prevazute la alin. (1) lit. a) – d), insotite de instrumentele de motivare, intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare, se dezbat in mod obligatoriu in Comitetul de reglementare si se adopta cu votul majoritatii membrilor acestuia; cvorumul sedintelor Comitetului de reglementare se considera indeplinit daca sunt prezenti cel putin 4 membri ai acestuia.
(3) Ordinele si deciziile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru parti pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile contrare, daca nu au fost revocate de emitent.
(4) In cazul in care ordinele si deciziile ANRE contin informatii sensibile comercial, ANRE este obligata sa pastreze confidentialitatea la publicarea acestora.
(5) In exercitarea atributiilor de reglementare, reglementarile de interes general se aproba prin ordine ale ANRE si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Procedura de desfasurare a consultarilor publice se stabileste de ANRE, printr-un regulament propriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, iar rezultatele procesului de consultare se publica pe pagina de internet a ANRE.
(7) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.
ART. 6
Consiliul consultativ al ANRE
(1) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 13 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, din care:
a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;
b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale si minerit energetic;
c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale si minerit energetic;
d) un membru din partea asociatiilor din administratia publica locala;
e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;
f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si gaze naturale;
g) un membru din partea Consiliului Concurentei;
h) un membru din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – ANPC.
(2) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la decontarea de catre ANRE a cheltuielilor de deplasare si cazare, in cazul in care sedinta se desfasoara intr-o alta localitate decat in cea de domiciliu al acestora.
(3) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora.
(4) Consiliul consultativ este convocat de catre presedintele ANRE cel putin o data pe luna, de regula inainte de sedintele Comitetului de reglementare, in vederea dezbaterii ordinii de zi a acestora.
ART. 7
Angajarea si salarizarea personalului ANRE
(1) Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al ANRE, ale contractului colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 4 alin. (13) sunt aplicabile si personalului. Personalul de specialitate trebuie sa aiba studii tehnice, economice sau juridice si minimum 3 ani vechime in sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale sau in activitatea de reglementare.
(2) Numarul maxim de posturi din ANRE este de 300, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Incadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativa autonoma se face in conditiile legii, conform regulamentului de organizare si functionare al ANRE si contractului colectiv de munca al ANRE.
(3) Prin exceptie de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, precum si de la legile anuale de salarizare a personalului platit din fonduri publice, salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti si cheltuielile de cazare pentru perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si al contractului individual de munca.
(4) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Comitetului de reglementare si ai Consiliului consultativ, in conditiile prevazute de lege.
(5) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva membrilor Comitetului de reglementare, Consiliului consultativ si a personalului ANRE, in legatura cu activitatea desfasurata, se suporta de ANRE, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
(6) In regulamentul de organizare si functionare al ANRE, precum si in contractul colectiv de munca sunt prevazute masuri in caz de concurenta neloiala ulterior incetarii contractului de munca al unui salariat, conform legislatiei in vigoare.
ART. 8
Obiectivele generale ale ANRE in sectorul energiei electrice si gazelor naturale
In indeplinirea atributiilor si competentelor sale, ANRE contribuie la realizarea urmatoarelor obiective generale:
a) promovarea unei piete interne europene de energie electrica si gaze naturale sigura, competitiva si durabila din punct de vedere al mediului si al unei deschideri efective a acesteia in beneficiul tuturor clientilor si furnizorilor din Uniunea Europeana, precum si garantarea conditiilor adecvate pentru functionarea eficienta si sigura a retelelor de energie electrica si gaze, avand in vedere obiectivele pe termen lung;
b) dezvoltarea pietelor regionale competitive si functionale, integrate in piata interna europeana de energie electrica;
c) eliminarea restrictiilor privind comertul transfrontalier cu energie electrica si gaze naturale, pentru a satisface cererea si a imbunatati integrarea pietei nationale in piata interna europeana de energie electrica si gaze naturale;
d) dezvoltarea unui sistem energetic national sigur, fiabil si eficient, orientat catre consumator, care sa permita promovarea eficientei energetice si integrarea surselor regenerabile de energie, precum si a productiei distribuite atat in reteaua de transport, cat si in reteaua de distributie;
e) facilitarea accesului la retea pentru capacitatile noi de productie, in special prin eliminarea obstacolelor care impiedica accesul noilor participanti la piata de energie electrica si gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie;
f) asigurarea acordarii de stimulente operatorilor de retea electrica/sisteme de gaze naturale si celorlalti utilizatori de retele electrice/sisteme de gaze naturale, pentru a creste eficienta functionarii sistemelor de transport si distributie a energiei si pentru a accelera integrarea in piata;
g) protectia consumatorului, prin asigurarea unei piete concurentiale eficiente, prin sprijinirea clientilor vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, prin facilitarea accesului clientilor finali la datele proprii de consum necesare in procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica sau gaze naturale, precum si prin informarea cat mai corecta si completa a consumatorilor;
h) garantarea respectarii de catre operatorii economici din sectorul energiei si gazelor naturale a obligatiilor ce le revin in ceea ce priveste transparenta.
ART. 9
Atributiile si competentele ANRE in sectorul energiei electrice si energiei termice produse in cogenerare
(1) ANRE este abilitata cu urmatoarele atributii si competente in sectorul energiei electrice si energiei termice produse in cogenerare:
a) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie termica produsa in cogenerare;
b) elaboreaza si aproba metodologiile de calcul al tarifelor si preturilor reglementate;
c) aproba tarifele reglementate pentru serviciile de transport si de distributie a energiei electrice si termice, pentru serviciul de sistem, precum si tarifele de racordare la retelele de transport si distributie, in conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor;
d) stabileste, in conditiile legii, preturile reglementate, cu respectarea calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate la energia electrica, precum si criteriile si regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanta si publica, anual, recomandari cu privire la conformitatea acestora cu obligatiile de serviciu public, pe care le aduce la cunostinta Consiliului Concurentei, daca este cazul;
e) aproba preturile reglementate de vanzare-cumparare a energiei electrice si cantitatile de energie electrica din contractele incheiate intre producatori si furnizorii clientilor care opteaza pentru preturile reglementate prevazute la lit. d), in conditiile legii;
f) aproba preturile reglementate de vanzare-cumparare a energiei termice produse in cogenerare de inalta eficienta ce beneficiaza de scheme de sprijin instituite la nivel national, precum si preturile pentru energia termica produsa in centrale de cogenerare, destinata sistemului de alimentare, centralizata cu energie termica – SACET;
g) stabileste, in conditiile legii, contractele-cadru de furnizare si cele de vanzare-cumparare de energie electrica si termica pe piata reglementata, contractele-cadru privind transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice;
h) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv standarde de performanta pentru serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei electrice si termice;
i) aproba conditiile privind accesul la capacitatile de interconexiune transfrontaliere, inclusiv procedurile de alocare a acestora si de management al congestiilor;
j) exercita controlul cu privire la respectarea de catre operatorii economici din sectorul energiei electrice si termice a reglementarilor emise, a obligatiilor prevazute de legislatia nationala si de legislatia Uniunii Europene in domeniu, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni eficace, proportionale si cu efect de descurajare in cazul nerespectarii acestora;
k) stabileste, in conditiile legii, procedura de solutionare pe cale administrativ-jurisdictionala a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice si termice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si termice, a contractelor de racordare la retea si a celor de vanzare-cumparare a energiei termice produse in cogenerare, precum si neintelegerile aparute la incheierea actelor aditionale prin care se preiau prevederi ca urmare a aparitiei unor modificari legislative;
l) solutioneaza, in conditiile legii, pe cale administrativ-jurisdictionala, plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si a operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin potrivit dispozitiilor legii, precum si divergentele dintre operatorul de transport si sistem si proprietarul retelei de transport, in baza unei proceduri proprii;
m) elaboreaza regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
n) aproba regulamentul pentru autorizarea electricienilor, respectiv regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, inclusiv instalatii de utilizare a energiei electrice;
o) sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominanta pe piata si la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de cate ori exista suspiciuni privind nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
p) creeaza si gestioneaza o baza de date la nivel national, necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum si in legatura cu activitatea comertului transfrontalier cu energie electrica;
q) aproba regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
r) publica rapoarte anuale asupra activitatii proprii si rezultatelor activitatii de monitorizare desfasurate conform legii;
s) acorda atestate operatorilor economici si acorda autorizatii electricienilor care proiecteaza si executa lucrari in instalatiile electrice;
s) monitorizeaza functionarea pietei de energie electrica in vederea evaluarii nivelului de eficienta, transparenta si concurenta a acesteia, a continuitatii in alimentare, pe baza de reglementari proprii, si elaboreaza rapoarte anuale privind activitatea desfasurata, problemele sesizate, solutiile aplicate si rezultatele obtinute;
t) aproba regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, cu respectarea libertatii contractuale in materie de contracte de furnizare intreruptibila, precum si in materie de contracte pe termen lung, cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu dreptul si politicile Uniunii Europene;
t) asigura, prin reglementarile emise, accesul eficient si prompt al clientilor la datele privind consumul acestora, in vederea facilitarii schimbarii furnizorului de energie electrica;
u) ia masuri prin care asigura ca nu se realizeaza subventii incrucisate intre activitatile de transport, distributie si furnizare a energiei electrice si respectiv intre energia electrica si energia termica, in cazul cogenerarii;
v) aproba planurile de investitii si planul multianual de dezvoltare a retelei de transport, elaborate de catre operatorul de transport si de sistem;
w) respecta si pune in aplicare toate deciziile relevante, cu forta juridica obligatorie, ale Agentiei de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER si Comisiei Europene; deciziile Comisiei Europene emise conform art. 39 paragraful 8 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE se pun in aplicare in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acestora;
x) aproba reglementarile in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, al promovarii cogenerarii de inalta eficienta si al promovarii eficientei energetice la clientii finali si monitorizeaza modul de aplicare a acestora de catre operatorii din sectorul energiei electrice, precum si eficienta sistemelor de promovare in indeplinirea obiectivelor propuse, in conformitate cu legislatia specifica;
y) desfasoara investigatii cu privire la functionarea pietelor energiei electrice si decide si impune orice masuri proportionale necesare pentru promovarea unei concurente efective si pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a pietei. Dupa caz, autoritatea competenta are, de asemenea, competenta de a coopera cu Consiliul Concurentei si cu autoritatile de reglementare a pietei financiare sau cu Comisia Europeana in desfasurarea de investigatii in domeniul dreptului concurentei;
z) detine drepturi corespunzatoare pentru desfasurarea de investigatii si competentele aferente in legatura cu solutionarea litigiilor ce au ca obiect ori sunt in legatura cu operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie sau metodologiile de calcul al tarifelor aferente activitatilor de transport si distributie, emise de ANRE;
aa) efectueaza inspectii, inclusiv inspectii neanuntate la sediul proprietarului retelei de transport;
ab) determina si aproba anual si transmite spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana cel tarziu la data de 15 decembrie a anului curent, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice, in conformitate cu prevederile metodologiilor aplicabile;
ac) stabileste periodic, in functie de prevederile metodologiei specifice, cel putin o data pe an, in conditiile legii, si transmite spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 15 zile inainte de data intrarii in vigoare, preturile reglementate aplicabile clientilor, precum si criteriile si regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanta si publica, anual, recomandari cu privire la conformitatea acestora cu obligatiile de serviciu public, pe care le aduce la cunostinta Consiliului Concurentei, daca este cazul;
ad) aproba modalitatea de suportare a costurilor pentru intarirea retelei in amonte de punctul de racordare a locurilor de producere a energiei electrice si modalitatea de alocare a acestor costuri intre producatori, operatorii de distributie si consumatorii finali.
(2) Procedurile prevazute la alin. (1) lit. k) si l) sunt proceduri administrativ-jurisdictionale, facultative si gratuite si nu impiedica liberul acces la instanta de judecata.
(3) Reglementarile tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si functionare pentru racordarea la reteaua de transport a instalatiilor de producere, a retelelor de distributie, a echipamentelor clientilor conectate direct, a circuitelor interne si a liniilor directe se notifica Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale, transpusa in dreptul intern prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.
(4) Activitatea de monitorizare realizata de ANRE se refera, in principal, la:
a) respectarea regulilor de management si alocare a capacitatii de interconexiune de catre participantii la piata, in cooperare cu autoritatile de reglementare din statele cu care Sistemul Electroenergetic National este interconectat si cu Agentia de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER;
b) managementul congestiilor in Sistemul Electroenergetic National, inclusiv pe capacitatile de interconexiune;
c) planul de dezvoltare a retelei de transport pe 10 ani, precum si planurile de investitii ale operatorului de transport si sistem;
d) durata de realizare a racordarilor la reteaua de transport si distributie de catre operatorii implicati si durata de reconectare dupa reparatiile planificate si dupa intreruperile neplanificate;
e) publicarea de catre operatorul de transport si de sistem si de catre operatorul de distributie a informatiilor adecvate privind capacitatile de interconexiune, utilizarea retelei si capacitatea alocata, cu respectarea confidentialitatii informatiilor comerciale specifice;
f) separarea efectiva a situatiilor contabile, pentru a asigura evitarea subventiilor incrucisate intre activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;
g) termenii, conditiile si tarifele pentru conectarea unor noi utilizatori de energie electrica, pentru a garanta ca acestea sunt obiective, transparente si nediscriminatorii, in special avand in vedere costurile si beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producerea distribuita si producerea energiei termice in cogenerare;
h) modalitatile in care operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie isi indeplinesc obligatiile prevazute de lege, inclusiv modul in care operatorul de transport si de sistem coopereaza cu proprietarul retelei de transport, precum si cu operatorii de transport si de sistem din Uniunea Europeana si din tarile terte;
i) modul de utilizare a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor percepute de catre operatorul de transport si de sistem, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003;
j) nivelul de transparenta, inclusiv transparenta preturilor pe piata angro de energie electrica, precum si nivelul de concurenta privind functionarea pietei de energie electrica, inclusiv existenta unor practici anticoncurentiale care limiteaza libertatea contractuala;
k) aplicarea masurilor de salvgardare prevazute de lege;
l) accesul eficient si prompt al clientilor la datele privind consumul acestora, in vederea facilitarii schimbarii furnizorului de energie electrica;
m) realizarea investitiilor in capacitati de producere in raport cu siguranta in alimentare.
(5) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. s) trebuie sa cuprinda si informatii privind:
a) nivelul de siguranta in functionare a retelelor electrice;
b) prognoza balantei dintre resursele si consumul de energie electrica pentru urmatorii 5 ani;
c) planificarea punerii in functiune de noi capacitati de productie;
d) starea tehnica si nivelul de mentenanta a retelelor electrice;
e) masurile intreprinse pentru acoperirea varfului de consum si pentru acoperirea deficitelor de energie;
f) estimarea evolutiei sigurantei alimentarii cu energie electrica pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 15 ani de la data intocmirii raportului;
g) planurile, proiectele sau intentiile de investitii, pe cel putin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport si de sistem si cele ale oricaror alti operatori, despre care au cunostinta, privind punerea in functiune a unei capacitati de interconexiune transfrontaliera;
h) gradul si eficienta deschiderii pietelor si a concurentei la nivelul pietelor angro si cu amanuntul, inclusiv in ceea ce priveste pietele centralizate de energie electrica;
i) preturile pentru clientii casnici, inclusiv sistemele de plata anticipata, costurile referitoare la schimbarea furnizorului, tarifele de conectare, executarea serviciilor de intretinere si tarifele percepute pentru acestea, plangerile inaintate de clientii casnici, precum si orice denaturare sau restrictionare a concurentei.
(6) La elaborarea sectiunii din raport referitoare la proiectele de investitii in capacitati de interconexiune transfrontaliera prevazute la alin. (5) lit. g) se iau in considerare urmatoarele elemente:
a) principiile managementului congestiilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
b) capacitatile de transport al energiei electrice, existente si planificate, cu evaluarea planurilor de investitii raportat la planul Uniunii Europene de dezvoltare a retelei, mentionat la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, insotita de recomandari de modificare a acestora, daca este cazul;
c) prognoza productiei pe tipuri de resurse, a furnizarii, a schimburilor transfrontaliere si a consumului intern de energie electrica, cu luarea in considerare a masurilor de gestionare a cererii;
d) obiectivele regionale, nationale si europene de dezvoltare durabila.
(7) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. s) se prezinta Parlamentului, Guvernului si Presedintelui Romaniei, Consiliului Concurentei, Agentiei de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER, precum si Comisiei Europene si se publica pe site-ul propriu al ANRE, pana la data de 31 iulie, cu respectarea confidentialitatii informatiilor sensibile comercial. Informatiile prevazute la alin. (5) lit. a) – g) sunt raportate si publicate la fiecare 2 ani.
(8) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaboreaza si transmite Parlamentului, Guvernului si Presedintelui Romaniei, precum si ministerului de resort un raport cu privire la masurile adoptate pentru asigurarea serviciului universal si indeplinirea obligatiilor de serviciu public, inclusiv cele privind protectia consumatorului si protectia mediului si efectul posibil al acestora asupra concurentei la nivel national si international, indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE.
(9) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport prevazut la alin. (8), acesta se reactualizeaza avand in vedere schimbarile intervenite, indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE.
ART. 10
Atributiile si competentele ANRE in sectorul gazelor naturale
(1) ANRE are urmatoarele atributii si competente in sectorul gazelor naturale:
a) emite decizii, ordine si avize conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;
b) desfasoara investigatii cu privire la functionarea pietei gazelor naturale, decide si impune orice masuri proportionale necesare pentru promovarea unei concurente efective si pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a pietei; in acest sens poate coopera cu Consiliul Concurentei si cu autoritatile de reglementare de pe piata financiara sau cu Comisia Europeana, in desfasurarea de investigatii in domeniul dreptului concurentei;
c) elaboreaza si aproba regulamentele privind acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale si stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile si licentele acordate;
d) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, in conformitate cu prevederile regulamentului prevazut la lit. c);
e) elaboreaza si aproba regulamentele pentru autorizarea si verificarea personalului si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale si stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate;
f) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile pentru personalul si operatorii economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, in conformitate cu prevederile regulamentului prevazut la lit. e);
g) elaboreaza si/sau aproba reglementari si norme tehnice la nivel national care stabilesc criteriile de siguranta tehnica, cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare, necesare pentru functionarea in conditii de eficienta si siguranta a obiectivelor din sectorul gazelor naturale;
h) elaboreaza si aproba regulamentele pentru atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, cu exceptia instalatiilor de utilizare;
i) acorda, modifica, suspenda sau retrage atestate verificatorilor de proiecte si expertilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, in conformitate cu prevederile regulamentului prevazut la lit. h);
j) elaboreaza si aproba regulamentele privind racordarea si accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
k) aproba regulamentele de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de inmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor economici din sectorul gazelor naturale;
l) elaboreaza si/sau aproba metodologii privind preturile si tarifele aferente activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale;
m) aproba preturile reglementate cu respectarea calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali si stabileste tarifele reglementate in sectorul gazelor naturale;
n) elaboreaza si aproba metodologia pentru intocmirea studiilor de fezabilitate, in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor naturale;
o) elaboreaza si aproba contractele-cadru pentru:
1. furnizarea gazelor naturale catre clienti, in conditiile legii;
2. pentru prestarea serviciilor de inmagazinare, de distributie, de transport prin sisteme de transport/conducte de alimentare din amonte a gazelor naturale, desfasurate pe baza unor metodologii si/sau tarife reglementate;
p) aproba tarifele si/sau metodologiile de tarifare aferente desfasurarii activitatilor conexe celor de operare a sistemului;
q) elaboreaza si/sau aproba reglementarile tehnice, comerciale, economice sau operationale, cu caracter obligatoriu pentru functionarea sectorului gazelor naturale;
r) avizeaza studiile de fezabilitate, intocmite in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor naturale;
s) solutioneaza, in conditiile legii, pe cale administrativ-jurisdictionala, plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si a operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta, precum si divergentele dintre operatorul de transport si sistem si proprietarul retelei de transport, in baza unei proceduri proprii;
s) mediaza neintelegerile precontractuale in sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;
t) elaboreaza, aproba si aplica Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul gazelor naturale;
t) sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominanta pe piata si la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta ori de cate ori exista suspiciuni privind nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
u) asigura protectia drepturilor clientilor finali din sectorul gazelor naturale;
v) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza conforme domeniului de activitate;
w) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale;
x) colaboreaza cu:
1. autoritatile de reglementare in domeniul gazelor naturale din alte state;
2. organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
3. asociatii ale consumatorilor de gaze naturale;
4. operatorii economici din sectorul gazelor naturale, asociatiile profesionale si asociatiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tara si din alte state;
y) elaboreaza, aproba si aplica regulamentele privind organizarea si functionarea Comitetului de reglementare si a Consiliului consultativ;
z) stabileste si aproba conditiile, procedura de desemnare a furnizorului de ultima instanta si preturile reglementate aferente;
aa) aplica, daca este cazul, masuri de orice natura pentru corectarea efectelor reglementarilor emise;
ab) publica, o data pe an, recomandari cu privire la conformitatea preturilor de furnizare cu obligatia de serviciu public si le transmite autoritatilor din domeniul concurentei, daca este cazul;
ac) elaboreaza reglementari comerciale care garanteaza clientilor schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii.
(2) Reglementarile tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si functionare pentru racordarea la reteaua de transport a instalatiilor de producere, a retelelor de distributie, a echipamentelor clientilor conectate direct, a circuitelor interne si a liniilor directe se notifica Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale, transpusa in dreptul intern prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004.
(3) Activitatea de monitorizare realizata de ANRE se refera, in principal, la:
a) respectarea reglementarilor privind organizarea si functionarea pietei de gaze naturale;
b) respectarea reglementarilor privind accesul la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport si de distributie, la stocarea in conducte si la alte servicii de sistem;
c) respectarea aplicarii metodologiilor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor aferente activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale;
d) aplicarea regulilor privind gestionarea si alocarea capacitatilor de interconectare, impreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconectare;
e) gestionarea congestiei in cadrul retelelor nationale pentru transportul gazelor naturale, inclusiv in interconexiuni, si punerea in aplicare a normelor de gestionare a congestiei;
f) publicarea informatiilor de interes de catre operatorii sistemelor de transport si de distributie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate, tinand cont de necesitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;
g) respectarea separarii efective a conturilor pentru activitatile de inmagazinare, transport, distributie si furnizare de gaze naturale, biogaz, biometan, GNL, GPL si GNCV, pentru evitarea subventiilor incrucisate intre acestea;
h) respectarea de catre operatorii economici licentiati a conditiilor de valabilitate pentru licente;
i) respectarea planurilor de investitii ale operatorilor de transport si de sistem;
j) respectarea normelor de siguranta si de fiabilitate a retelei;
k) respectarea nivelului de transparenta practicat de catre operatori, inclusiv preturile angro;
l) respectarea gradului si eficientei deschiderii pietelor si a concurentei la nivelul comertului angro si cu amanuntul, inclusiv in ceea ce priveste bursele de gaze naturale;
m) preturile pentru clientii casnici, inclusiv sistemele de plata anticipata si tarifele de deconectare;
n) respectarea prevederilor referitoare la verificarile si reviziile instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand clientilor finali, a tarifelor percepute pentru aceste activitati, plangerile inaintate de clientii finali, precum si orice denaturare sau restrictionare a concurentei;
o) aparitia unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea impiedica clientii noncasnici de mari dimensiuni sa incheie contracte simultan cu mai multi furnizori sau pot restrange posibilitatea acestora de a face aceasta alegere, informand, daca este cazul, Consiliul Concurentei cu privire la astfel de practici;
p) punerea in aplicare a normelor privind rolurile si responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale operatorilor de distributie, ale furnizorilor si clientilor, precum si ale altor actori de pe piata, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;
q) respectarea perioadelor de timp necesare operatorilor de transport si de sistem si operatorilor de distributie pentru racordari si reparatii;
r) punerea in aplicare a masurilor de salvgardare pentru piata de gaze naturale, in cazul in care acestea au fost adoptate de stat.
(4) Presedintele ANRE transmite, pana la data de 30 aprilie, rapoarte anuale privind activitatea desfasurata, problemele sesizate, solutiile aplicate si rezultatele obtinute Parlamentului, Guvernului si Presedintelui Romaniei, Agentiei de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER, Comisiei Europene, precum si Consiliului Concurentei. Aceste rapoarte se publica pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confidentialitatii informatiilor sensibile comercial.
(5) Procedurile prevazute la alin. (1) lit. s) sunt proceduri administrativ-jurisdictionale, facultative si gratuite si nu impiedica liberul acces la instanta de judecata.
(6) In vederea exercitarii atributiilor sale in sectorul gazelor naturale, ANRE are dreptul:
a) de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora si la documentele clasificate, conform legislatiei specifice in vigoare;
b) sa solicite operatorilor economici din sectorul gazelor naturale toate informatiile relevante in vederea indeplinirii atributiilor sale, inclusiv justificari pentru orice refuz de a acorda acces tertilor, precum si orice informatii privind masurile necesare pentru consolidarea sistemelor;
c) sa exercite controlul cu privire la respectarea de catre operatorii economici din sectorul gazelor naturale a reglementarilor emise, a obligatiilor prevazute de legislatia nationala si comunitara in domeniu si sa aplice sanctiuni eficace, proportionale si cu efect de descurajare in cazul nerespectarii acestora;
d) sa actioneze ca un organism pentru desfasurarea de investigatii si pentru tratarea eficienta a plangerilor clientilor si solutionarea extrajudiciara a litigiilor;
e) sa solutioneze plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si a operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta, precum si litigiile dintre operatorul de transport si de sistem si proprietarul retelei de transport.
ART. 11
Raporturile ANRE cu tertii
(1) In indeplinirea atributiilor sale si fara a se aduce atingere competentelor sale de luare a deciziilor in activitatea de reglementare, ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica si gaze naturale, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii pentru sectorul energiei electrice si gazelor naturale, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, cu asociatiile patronale si sindicale, inclusiv prin schimburi reciproce de informatii.
(2) ANRE are dreptul sa solicite toate informatiile si documentele necesare, pentru indeplinirea atributiilor sale legale, de la operatorii economici din domeniul sau de activitate, inclusiv evidentele contabile ale acestora, justificari pentru orice refuz de a acorda acces tertilor la retea, precum si orice informatii privind masurile necesare pentru intarirea retelei sau in legatura cu solutionarea unor plangeri.
(3) ANRE colaboreaza cu autoritatile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu Agentia de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER si Comisia Europeana, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrica si gaze naturale, a celor privind gestionarea si alocarea capacitatilor de interconexiune, fara a aduce atingere atributiilor si competentelor acestora.
(4) In indeplinirea atributiilor sale si fara a se aduce atingere competentelor acesteia de luare a deciziilor in activitatea de reglementare, ANRE organizeaza consultari publice in oricare dintre situatiile prevazute explicit de lege sau ori de cate ori apreciaza ca este necesar si, in toate cazurile, inainte de a adopta reglementari ori masuri ce pot avea repercusiuni importante asupra functionarii pietei de energie electrica sau de gaze naturale, oferindu-se astfel partilor interesate posibilitatea de a formula opinii si de a transmite observatii asupra masurilor propuse.
(5) ANRE exercita atributiile si competentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, fara a aduce atingere prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici competentelor Consiliului Concurentei in aplicarea acestei legi, respectiv in aplicarea art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(6) In exercitarea atributiilor si competentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, ANRE poate fi membra a unor organizatii internationale de specialitate.
ART. 12
Dispozitii finale
Atributiile si competentele ANRE prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu atributiile si competentele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificarile ulterioare, precum si cu atributiile si competentele prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006 si in alte acte normative in vigoare.”
3. Articolele I si II se abroga.
ART. II
(1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, aproba prin ordin regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica, bugetul si salarizarea personalului ANRE.
(2) Contractul colectiv de munca al ANRE se incheie in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
ART. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 7 – 11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 6 – 8, art. 9 alin. (1) si art. 10 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, cu completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
ART. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 35, 36 si 37 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 211 din 14 august 2009, si prevederile art. 39, 40 si 41 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 211 din 14 august 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close