Orientarea BCE. Operatiuni de refinantare din Eurosistem

Orientarea Bancii Centrale Europene din 2 august 2012 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului si de modificare a Orientarii BCE/2007/9

(BCE/2012/18)
(2012/476/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) prima liniuta,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 3.1 prima liniuta si articolele 5.1, 12.1, 14.3 si 18.2,
intrucat:
(1) In temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, Banca Centrala Europeana (BCE) si bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”) pot desfasura operatiuni de creditare cu institutiile de credit si cu alti participanti pe piata pe baza unor garantii corespunzatoare. Conditiile generale in care BCE si BCN sunt pregatite sa participe la operatiuni de creditare, inclusiv criteriile in temeiul carora este stabilita eligibilitatea colateralului pentru operatiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevazute in anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [1].
(2) La 8 decembrie 2011 si 20 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie privind masuri suplimentare pentru intensificarea sustinerii creditarii, acestea fiind menite sa sustina creditarea bancara si lichiditatea pe piata monetara din zona euro, inclusiv masurile prevazute in Decizia BCE/2011/25 din 14 decembrie 2011 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului [2]. In plus, este necesar ca trimiterile la rata rezervelor minime obligatorii din Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetara si statistica privind institutiile si pietele financiare [3] sa fie aliniate cu modificarile aduse Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 al Bancii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) [4] introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 [5].
(3) BCN nu ar trebui sa fie obligate sa accepte drept colateral in operatiunile de creditare din Eurosistem obligatiuni bancare eligibile garantate de un stat membru in temeiul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar International sau de un stat membru a carui evaluare a creditului nu este la nivelul referintei Eurosistemului pentru stabilirea cerintei minime pentru standardele inalte de creditare, astfel cum este prevazut in Decizia BCE/2011/25.
(4) Decizia BCE/2011/25 a revizuit exceptia de la interdictia privind legaturile stranse prevazute la sectiunea 6.2.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 in ceea ce priveste obligatiunile bancare garantate de catre guvern pe care contrapartile le utilizeaza drept colateral in operatiunile lor de politica monetara.
(5) Ar trebui sa se permita contrapartilor care participa la operatiunile de creditare din Eurosistem sa majoreze nivelurile de utilizare in operatiunile lor de politica monetara a obligatiunilor bancare garantate de catre guvern pe care le detineau la 3 iulie 2012, cu conditia aprobarii ex ante de catre Consiliul guvernatorilor in circumstante exceptionale. Solicitarile transmise Consiliului guvernatorilor pentru aprobare ex ante trebuie sa fie insotite de un plan de finantare.
(6) Este necesar ca Decizia BCE/2011/25 sa fie inlocuita de prezenta orientare, care ar trebui pusa in aplicare de BCN in reglementarile sau contractele lor.
(7) Masurile suplimentare prevazute in prezenta orientare ar trebui aplicate temporar, pana cand Consiliul guvernatorilor va aprecia ca nu mai sunt necesare, pentru asigurarea unui mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare,
ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
Articolul 1
Masuri suplimentare legate de operatiunile de refinantare si colateralul eligibil
(1) Regulile pentru desfasurarea operatiunilor de politica monetara din Eurosistem si criteriile de eligibilitate pentru colateral prevazute in prezenta orientare se aplica in coroborare cu Orientarea BCE/2011/14.
(2) In cazul oricarei neconcordante intre prezenta orientare si Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusa in aplicare la nivel national de catre BCN, cea dintai are prioritate. BCN continua sa aplice toate dispozitiile Orientarii BCE/2011/14, nemodificate, cu exceptia prevederilor contrare din prezenta orientare.
Articolul 2
Optiunea de a rezilia sau de a modifica operatiunile de refinantare pe termen mai lung
Eurosistemul poate hotari ca, in anumite conditii, contrapartile pot reduce valoarea sau pot rezilia anumite operatiuni de refinantare pe termen mai lung inainte de scadenta. Aceste conditii se publica in anuntul licitatiei relevante sau in alta forma apreciata adecvata de Eurosistem.
Articolul 3
Acceptarea anumitor altor titluri garantate cu active
(1) Pe langa titlurile garantate cu active (asset-backed securities) (TGA) eligibile in temeiul capitolului 6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, TGA care nu indeplinesc cerintele pentru evaluarea creditului prevazute la sectiunea 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, dar in rest indeplinesc toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA in temeiul Orientarii BCE/2011/14, sunt eligibile drept colateral pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem, cu conditia sa aiba, la emisiune si in orice moment ulterior, doua ratinguri de tip “triplu B” (triple B) [6] cel putin. Acestea indeplinesc si toate cerintele urmatoare:
(a) activele generatoare de fluxuri de numerar care garanteaza TGA apartin uneia dintre urmatoarele clase de active: (i) creante ipotecare rezidentiale (residential mortgages); (ii) credite acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) [loans to small and medium-sized enterprises (SMEs)]; (iii) credite ipotecare comerciale (commercial mortgages); (iv) credite auto (auto loans); (v) leasing (leasing); si (vi) credite de consum (consumer finance);
(b) nu exista mixuri de diferite clase de active in activele generatoare de fluxuri de numerar;
(c) activele generatoare de fluxuri de numerar care garanteaza TGA nu contin credite care:
(i) sunt neperformante la momentul emiterii respectivelor TGA;
(ii) sunt neperformante atunci cand sunt incorporate in TGA pe parcursul vietii TGA, de exemplu prin intermediul unei substituiri sau inlocuiri ale activelor generatoare de fluxuri de numerar;
(iii) sunt, in orice moment, structurate, sindicalizate sau cu efect de levier;
(d) documentele aferente tranzactiei cu TGA cuprind dispozitii privind continuitatea administrarii datoriei.
(2) TGA prevazute la alineatul (1) care au doua ratinguri de tip “un singur A” (single A) [7] cel putin fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 16 %.
(3) TGA prevazute la alineatul (1) care nu au doua ratinguri de tip “un singur A” cel putin fac obiectul urmatoarelor marje de ajustare a valorii: (a) TGA garantate cu creante ipotecare comerciale fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 32 %; si (b) toate celelalte TGA fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 26 %.
(4) O contraparte nu poate depune drept colateral TGA eligibile in temeiul alineatului (1), in cazul in care contrapartida sau orice alt tert cu care are legaturi stranse actioneaza in raport cu TGA ca un furnizor de acoperire pentru riscul ratei dobanzii.
(5) O BNC poate accepta drept colateral pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem TGA ale caror active-garantie includ creante ipotecare rezidentiale, credite acordate IMM-urilor, sau ambele, si care nu indeplinesc cerintele pentru evaluarea creditului prevazute la sectiunea 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 si cerintele prevazute la alineatul (1) literele (a)-(d) si la alineatul (4) de mai sus, dar care in rest indeplinesc toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA in temeiul Orientarii BCE/2011/14 si au doua ratinguri de tip “triplu B” cel putin. Astfel de TGA sunt limitate la cele emise inainte de 20 iunie 2012 si fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 32 %.
(6) In sensul prezentului articol:
1. “creante ipotecare rezidentiale”, includ, pe langa creditele garantate cu creante ipotecare imobiliare rezidentiale (residential real estate mortgage-backed loans), si credite imobiliare rezidentiale garantate (guaranteed residential real estate loans) (fara o ipoteca imobiliara) daca garantia este platibila prompt in caz de neindeplinire a obligatiilor. Garantia respectiva poate fi furnizata prin diferite tipuri de contracte, inclusiv contracte de asigurare, cu conditia sa fie oferite de o entitate din sectorul public sau de o institutie financiara supusa supravegherii publice. Evaluarea creditului in privinta garantului in scopul unor astfel de garantii trebuie sa respecte calitatea creditului de nivel 3 din grila armonizata de evaluare a Eurosistemului pe durata de valabilitate a tranzactiei;
2. “intreprindere mica” si “intreprindere mijlocie” inseamna o entitate angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma sa juridica, cu privire la care vanzarile raportate pentru entitate sau, in cazul in care entitatea face parte dintr-un grup consolidat, pentru grupul consolidat sunt mai mici de 50 milioane EUR;
3. “credit neperformant” include creditele in cazul carora plata dobanzii sau a principalului este restanta de 90 zile sau mai mult si debitorul nu isi indeplineste obligatiile, astfel cum este definit la punctul 44 din anexa VII la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [8], sau cand exista motive temeinice de indoiala cu privire la efectuarea in totalitate a platii;
4. “credit structurat” inseamna o structura care implica creante private subordonate;
5. “credit sindicalizat” inseamna un credit acordat de un grup de creditori reuniti intr-un sindicat;
6. “credit cu efect de levier” inseamna un credit furnizat unei companii care are deja un grad considerabil de indatorare, precum finantarea unei rascumparari sau a unei preluari, atunci cand creditul este utilizat pentru achizitionarea participatiei la o societate care este totodata debitorul creditului;
7. “dispozitii privind continuitatea administrarii datoriei” inseamna dispozitiile din documentatia juridica a unui TGA care asigura faptul ca neindeplinirea obligatiilor de catre organul de administrare nu conduce la incetarea administrarii datoriei si care includ factori ce determina desemnarea unui organ de administrare supleant si un plan de actiune la nivel inalt care sa prevada etapele operationale de urmat dupa desemnarea unui organ de administrare supleant si modalitatea de transfer a administrarii creditelor.
Articolul 4
Acceptarea anumitor creante private suplimentare
(1) O BNC poate accepta drept colateral pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem creante private care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate ale Eurosistemului.
(2) BCN care decid sa accepte creante private in conformitate cu alineatul (1) stabilesc criteriile de eligibilitate si masurile de control al riscului in acest scop, prin precizarea derogarilor de la cerintele prevazute in anexa I la Orientarea BCE/2011/14. Asemenea criterii de eligibilitate si masuri de control al riscului includ criteriul potrivit caruia creantele private sunt guvernate de legea statului membru al BCN care stabileste criteriile de eligibilitate si masurile de control al riscului. Criteriile de eligibilitate si masurile de control al riscurilor fac obiectul aprobarii prealabile de catre Consiliul guvernatorilor.
(3) In circumstante exceptionale, cu conditia aprobarii prealabile a Consiliului guvernatorilor, BCN pot accepta creante private: (a) in aplicarea criteriilor de eligibilitate si a masurilor de control al riscului stabilite de o alta BCN in temeiul alineatelor (1) si (2); sau (b) guvernate de legea oricarui stat membru, altul decat statul membru in care are sediul BCN acceptanta.
(4) O alta BCN furnizeaza asistenta unei alte BCN care accepta creante private in temeiul alineatului (1) doar daca acest lucru a fost agreat bilateral de cele doua BCN si cu conditia aprobarii prealabile a Consiliului guvernatorilor.
Articolul 5
Acceptarea anumitor obligatiuni bancare garantate de catre guvern
(1) BCN nu sunt obligate sa accepte drept colateral pentru operatiunile de creditare din Eurosistem obligatiuni bancare eligibile garantate de un stat membru in temeiul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar International sau de un stat membru a carui evaluare a creditului nu este la nivelul referintei Eurosistemului pentru stabilirea cerintei minime pentru standardele inalte de creditare pentru emitentii si garantii activelor tranzactionabile in conformitate cu sectiunile 6.3.1 si 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.
(2) BCN informeaza Consiliul guvernatorilor ori de cate ori decid sa nu accepte drept colateral titlurile de valoare descrise la alineatul (1).
(3) Contrapartile nu pot depune obligatiuni bancare emise de ele si garantate de catre o entitate din sectorul public din tarile SEE cu drept de impunere de taxe si nici obligatiuni similare emise de entitati intre care exista legaturi stranse, drept colateral pentru operatiunile de creditare din Eurosistem pentru o valoare mai mare decat valoarea nominala a acestor obligatiuni deja depuse drept garantie la 3 iulie 2012.
(4) In cazuri exceptionale, Consiliul guvernatorilor poate aproba derogari de la cerinta prevazuta la alineatul (3). O solicitare de derogare este insotita de un plan de finantare.
Articolul 6
Verificare
BCN transmit BCE, pana cel tarziu la 14 august 2012, textele si modalitatile prin care intentioneaza sa se conformeze prevederilor articolelor 1-5.
Articolul 7
Modificarea Orientarii BCE/2007/9
Textul care urmeaza dupa tabelul 2 din partea 5 a anexei III este inlocuit cu urmatorul:
“Calcularea deducerii forfetare in scopuri de control (R6):
Deducere forfetara: Deducerea se aplica fiecarei institutii de credit. Fiecare institutie de credit deduce o suma forfetara maxima ce are ca scop reducerea costului administrativ al gestionarii cerintelor privind rezervele minime obligatorii foarte reduse. In cazul in care [baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii] este mai putin de 100000 EUR, atunci deducerea forfetara este egala cu [baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii]. In cazul in care [baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii] este mai mult de sau egala cu 100000 EUR, atunci deducerea forfetara este egala cu 100000 EUR. Institutiile carora li s-a acordat permisiunea sa raporteze la nivel de grup date statistice privind baza de calcul consolidata a rezervelor minime obligatorii [astfel cum e definita in partea 2 sectiunea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32)] detin rezerve minime obligatorii prin intermediul uneia dintre institutiile din grupul care actioneaza ca intermediar exclusiv pentru aceste institutii. In conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Bancii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) [], in cel din urma caz doar grupul ca intreg este indreptatit sa beneficieze de deducerea forfetara.
Rezervele minime obligatorii (sau “solicitate”) se calculeaza dupa cum urmeaza:
Rezervele minime obligatorii (sau “solicitate”) = baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii – deducerea forfetara
Rata rezervelor minime obligatorii se aplica in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).
Articolul 8
Intrare in vigoare
Prezenta orientare intra in vigoare in termen de doua zile de la adoptare.
Aceasta se aplica de la 14 septembrie 2012.
Articolul 9
Destinatari
Prezenta orientare se adreseaza tuturor bancilor centrale din Eurosistem.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 2 august 2012.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
[2] JO L 341, 22.12.2011, p. 65.
[3] JO L 341, 27.12.2007, p. 1.
[4] JO L 250, 2.10.2003, p. 10.
[5] Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Bancii Centrale Europene din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338, 21.12.2011, p. 51).
[6] Un rating de tip “triplu B” este cel putin un rating “Baa3” acordat de Moody’s, “BBB-” acordat de Fitch sau de Standard & Poor’s sau un rating “BBB” acordat de DBRS.
[7] Un rating de tip “un singur A” este cel putin un rating “A3” acordat de Moody’s, “A-” acordat de Fitch sau de Standard & Poor’s sau un rating “AL” acordat de DBRS.
[8] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
[] JO L 250, 2.10.2003, p. 10.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close