Acordul dintre SUA si UE privind utilizarea si transferul de date din registrele cu numele pasagerilor catre Departamentul pentru Securitate Interna al SUA

Acordul dintre Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana privind utilizarea si transferul de date din registrele cu numele pasagerilor catre Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite

STATELE UNITE ALE AMERICII,
denumite in continuare “Statele Unite”, si
UNIUNEA EUROPEANA,
denumnita in continuare “UE”,
denumite impreuna in continuare “partile”,
DORIND sa previna si sa combata, in mod eficient, terorismul si infractiunile transnationale grave, ca mijloc de protejare a societatilor lor democratice si a valorilor lor comune;
CAUTAND sa imbunatateasca si sa incurajeze cooperarea dintre parti in spiritul parteneriatului transatlantic;
RECUNOSCAND dreptul si responsabilitatea statelor de a asigura securitatea cetatenilor lor si protectia frontierelor lor si avand in vedere responsabilitatea tuturor natiunilor de a proteja viata si siguranta persoanelor, inclusiv a utilizatorilor sistemelor de transport international;
CONVINSE ca schimbul de informatii este o componenta esentiala a luptei impotriva terorismului si a infractiunilor transnationale grave si ca, in acest context, prelucrarea si utilizarea datelor din registrele cu numele pasagerilor (PNR) reprezinta un instrument necesar, care furnizeaza informatii care nu pot fi obtinute prin alte mijloace;
HOTARATE sa previna si sa combata infractiunile teroriste si infractiunile transnationale, respectand totodata drepturile si libertatile fundamentale si recunoscand importanta dreptului la viata privata si a protectiei datelor si informatiilor cu caracter personal;
LUAND IN CONSIDERARE instrumentele internationale, legile si regulamentele Statelor Unite conform carora fiecare transportator aerian care efectueaza curse internationale de pasageri catre si dinspre Statele Unite are obligatia de a pune la dispozitia Departamentului pentru Securitate Interna (DHS) date PNR, in masura in care acestea sunt colectate si stocate in sistemele automatizate de control al rezervarilor si plecarilor ale transportatorilor aerieni, precum si cerintele comparabile care sunt sau ar putea fi puse in aplicare in UE;
LUAND NOTA de faptul ca DHS prelucreaza si utilizeaza date PNR in scopul prevenirii, depistarii, cercetarii si urmaririi penale a infractiunilor teroriste si a infractiunilor transnationale, cu respectarea garantiilor privind viata privata si protectia datelor si a informatiilor cu caracter personal, astfel cum sunt stabilite in prezentul acord;
SUBLINIIND importanta schimbului de date PNR si informatii analitice pertinente si adecvate obtinute din datele PNR de catre Statele Unite impreuna cu autoritatile politienesti si judiciare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumite in continuare “state membre ale UE”), precum si cu Europol sau Eurojust, ca modalitate de promovare a cooperarii internationale in materie politieneasca si judiciara;
REAMINTIND indelungata traditie a ambelor parti in privinta respectarii vietii private a persoanelor, reflectata in legile si actele lor fondatoare;
TINAND SEAMA de angajamentele asumate de UE in temeiul articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeana in legatura cu respectarea drepturilor fundamentale, dreptul la viata privata in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, astfel cum este prevazut la articolul 16 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, principiul proportionalitatii si al necesitatii in ceea ce priveste dreptul la viata privata si de familie, respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal in temeiul articolului 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al Conventiei Consiliului Europei nr. 108 pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal si al protocolului aditional 181 la aceasta, precum si al articolelor 7 si 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
TINAND SEAMA de faptul ca DHS utilizeaza in prezent mecanisme solide de protectie a vietii private a persoanelor si de asigurare a integritatii datelor, care includ securitatea fizica, controlul accesului, separarea si criptarea datelor, capacitati de audit si masuri eficace de stabilire a raspunderii;
RECUNOSCAND importanta asigurarii calitatii, exactitatii, integritatii si securitatii datelor si a instituirii unor masuri corespunzatoare de stabilire a raspunderii pentru a garanta respectarea acestor principii;
LUAND ACT in special de principiul transparentei si de diferitele metode prin care Statele Unite asigura informarea pasagerilor ale caror date PNR sunt colectate de DHS cu privire la necesitatea si utilizarea acestor date;
RECUNOSCAND IN EGALA MASURA ca activitatile de colectare si analizare a datelor PNR sunt necesare pentru indeplinirea misiunii DHS in materie de securitate a frontierelor, asigurand in acelasi timp mentinerea relevantei si a necesitatii colectarii si utilizarii datelor PNR in scopul atingerii obiectivelor pentru care au fost colectate;
RECUNOSCAND ca, in contextul prezentului acord si al punerii sale in aplicare, DHS asigura un nivel adecvat de protectie a datelor in scopul prelucrarii si utilizarii datelor PNR care i-au fost transferate;
TINAND SEAMA de faptul ca Statele Unite si Uniunea Europeana se angajeaza sa asigure un nivel ridicat de protectie a informatiilor cu caracter personal in contextul combaterii criminalitatii si a terorismului si ca sunt hotarate sa incheie fara intarziere un acord care sa asigure protectia informatiilor cu caracter personal comunicate in contextul combaterii criminalitatii si terorismului, intr-o maniera globala, care sa permita indeplinirea obiectivelor comune;
REAMINTIND ca acordurile privind transferul de date PNR incheiate intre parti in 2004 si 2007 au fost revizuite in comun cu succes in 2005 si, respectiv, in 2010;
LUAND ACT de interesul partilor, precum si al statelor membre ale UE, de a face schimb de informatii cu privire la metoda de efectuare a transferului de date PNR si la transferul ulterior de date PNR, in conformitate cu articolele relevante din prezentul acord si luand act, de asemenea, de interesul UE de a realiza un astfel de schimb de informatii in contextul mecanismului de consultare si revizuire prevazut de prezentul acord;
DECLARAND ca prezentul acord nu constituie un precedent pentru niciun fel de intelegeri viitoare intre parti sau intre oricare dintre parti si o terta parte in ceea ce priveste prelucrarea, utilizarea sau transferul de date PNR sau al oricarui alt tip de date sau in ceea ce priveste protectia datelor;
RECUNOSCAND principiile asociate ale proportionalitatii, precum si al relevantei si al necesitatii pe care se intemeiaza prezentul acord si punerea sa in aplicare de catre Uniunea Europeana si Statele Unite; si
AVAND IN VEDERE posibilitatea ca partile sa discute in continuare cu privire la transferul de date PNR in contextului transportului maritim;
CONVIN:
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Scop
(1) Scopul prezentului acord este de a asigura securitatea si de a proteja viata si siguranta cetatenilor.
(2) In acest scop, prezentul acord stabileste responsabilitatile partilor in ceea ce priveste conditiile in care datele PNR pot fi transferate, prelucrate, utilizate si protejate.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1) Astfel cum s-a stabilit in Orientarile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, PNR inseamna evidentele tinute de transportatorii aerieni sau de reprezentantii autorizati ai acestora pentru fiecare calatorie rezervata de catre orice pasager sau in numele acestuia si stocate in sistemele de rezervare si de control al plecarilor ale transportatorilor sau in sisteme echivalente cu functii similare (denumite in mod colectiv in prezentul acord “sisteme de rezervare”). In mod specific, in scopul prezentului acord, datele PNR constau in tipurile de date mentionate in anexa la prezentul acord (denumita in continuare “anexa”).
(2) Prezentul acord se aplica transportatorilor aerieni care opereaza zboruri de pasageri intre Uniunea Europeana si Statele Unite.
(3) Prezentul acord se aplica, de asemenea, transportatorilor inregistrati ca persoane juridice in Uniunea Europeana sau care stocheaza date pe teritoriul Uniunii Europene si care opereaza zboruri de pasageri catre sau dinspre Statele Unite.
Articolul 3
Furnizarea de date PNR
Partile convin ca transportatorii sa furnizeze DHS date PNR stocate in sistemele lor de rezervare, in conformitate cu standardele DHS si in conformitate cu acestea si cu respectarea prezentului acord. In cazurile in care datele PNR transferate de catre transportatori contin alte informatii decat cele incluse in anexa, DHS sterge aceste date in momentul primirii lor.
Articolul 4
Utilizarea de date PNR
(1) Statele Unite colecteaza, utilizeaza si prelucreaza date PNR in scopul prevenirii, depistarii, cercetarii si urmaririi penale a:
(a) infractiunilor teroriste si a infractiunilor asociate terorismului, inclusiv:
(i) comportamentul care:
1. implica un act de violenta sau un act care pune in pericol viata umana, bunurile sau infrastructura; si
2. pare sa aiba ca scop:
(a) intimidarea sau constrangerea unei populatii civile;
(b) influentarea politicii unui guvern prin intimidare sau constrangere; sau
(c) influentarea comportamentului unui guvern prin distrugeri in masa, asasinate, rapiri sau luari de ostatici;
(ii) activitatile care constituie infractiune in sensul si conform definitiilor din conventiile si protocoalele internationale aplicabile in materie de terorism;
(iii) acordarea sau colectarea de fonduri, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intentia ca acestea sa fie utilizate sau stiind ca acestea vor fi utilizate, integral sau partial, pentru comiterea oricareia dintre faptele descrise la punctele (i) sau (ii);
(iv) tentativa de comitere a oricareia dintre faptele mentionate la punctele (i), (ii) sau (iii);
(v) participarea in calitate de complice la comiterea oricareia dintre faptele descrise la punctele (i), (ii) sau (iii);
(vi) organizarea sau ordonarea comiterii oricareia dintre faptele descrise la punctele (i), (ii) sau (iii);
(vii) contributia prin orice alte mijloace la comiterea oricareia dintre faptele descrise la punctele (i), (ii) sau (iii);
(viii) amenintarea privind comiterea oricareia dintre faptele descrise la punctul (i) in circumstante care confera credibilitate amenintarii;
(b) altor infractiuni care pot fi sanctionate cu pedepse cu inchisoarea pentru trei ani sau mai mult si care au caracter transnational.
Se considera ca o infractiune are caracter transnational in special in cazul in care:
(i) este comisa in mai multe tari;
(ii) este comisa intr-o tara, dar pregatirea, planificarea, conducerea sau controlul sau are loc, in mare parte, in alta tara;
(iii) este savarsita intr-o tara, dar implica un grup infractional organizat care desfasoara activitati infractionale in mai multe tari;
(iv) este comisa intr-o tara, dar are efecte semnificative in alta tara; sau
(v) este comisa intr-o tara, dar infractorul se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in alta tara.
(2) Datele PNR pot fi utilizate si prelucrate de la caz la caz, daca este necesar, in situatia in care exista o amenintare grava si pentru protejarea intereselor vitale ale oricarei persoane sau daca s-a emis un ordin judecatoresc.
(3) Datele PNR pot fi utilizate si prelucrate de catre DHS in vederea identificarii persoanelor care ar urma sa fie supuse unui interogatoriu sau unei examinari mai riguroase in momentul sosirii sau plecarii din Statele Unite sau care pot necesita o examinare suplimentara.
(4) Alineatele (1), (2) si (3) nu aduc atingere aplicarii dreptului intern si competentelor sau procedurilor judiciare nationale atunci cand, in cursul utilizarii si prelucrarii datelor PNR, sunt identificate si alte incalcari sau indicii de incalcari ale legii.
CAPITOLUL II
GARANTII APLICABILE IN CAZUL UTILIZARII DE DATE PNR
Articolul 5
Securitatea datelor
(1) DHS se asigura ca sunt adoptate masuri tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea datelor si a informatiilor cu caracter personal stocate in PNR impotriva distrugerii, pierderii, divulgarii, modificarii, accesarii, prelucrarii sau utilizarii accidentale, ilegale sau neautorizate.
(2) DHS utilizeaza mijloace tehnice adecvate pentru asigurarea protectiei, securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor. DHS se asigura in special ca:
(a) sunt aplicate proceduri de criptare, autorizare si documentare recunoscute de autoritatile competente. In special, accesul la datele PNR este securizat si limitat la functionarii special autorizati in acest sens;
(b) datele PNR sunt pastrate intr-un mediu fizic sigur si protejat impotriva intruziunii fizice prin controale; si
(c) exista un mecanism care garanteaza ca accesarea datelor PNR are loc in conformitate cu articolul 4.
(3) In cazul unei incalcari a vietii private (inclusiv accesul sau divulgarea neautorizate), DHS ia masuri rezonabile pentru notificarea corespunzatoare a persoanelor afectate, pentru atenuarea riscului de aparitie a unui prejudiciu in urma divulgarii neautorizate a datelor si a informatiilor cu caracter personal si pentru instituirea masurilor corective care sunt posibile din punct de vedere tehnic.
(4) In aplicarea prezentului acord, DHS informeaza fara intarziere autoritatile europene competente in privinta incidentelor semnificative de incalcare a vietii private care implica date PNR ale cetatenilor sau rezidentilor UE, rezultate ca urmare a distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificarii, divulgarii sau accesului neautorizate sau a oricarei forme de prelucrare sau utilizare ilegala a datelor.
(5) Statele Unite confirma ca legislatia americana prevede sanctiuni administrative, civile si penale eficace in cazul incidentelor de incalcare a vietii private. DHS poate lua masuri disciplinare impotriva persoanelor responsabile pentru orice astfel de incidente de incalcare a vietii private, inclusiv interzicerea accesului in sistem, avertismente oficiale, suspendare, retrogradare sau demitere.
(6) DHS inregistreaza sau documenteaza toate sesiunile de acces, prelucrare si utilizare a datelor PNR. Inregistrarile sau documentatia respectiva se utilizeaza exclusiv in scopuri de supraveghere si audit, de intretinere a sistemului sau in alte cazuri prevazute de lege.
Articolul 6
Date sensibile
(1) In masura in care datele PNR ale unui pasager, astfel cum au fost colectate, includ date sensibile (de exemplu, date si informatii cu caracter personal care divulga rasa sau originea etnica, convingerile politice, religioase sau filosofice, apartenenta sindicala sau date privind sanatatea sau orientarea sexuala a persoanei), DHS utilizeaza sisteme automatizate de filtrare si mascare a datelor sensibile din PNR. De asemenea, DHS nu continua prelucrarea sau utilizarea acestor date, cu exceptia cazurilor prevazute la alineatele (3) si (4).
(2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului acord, DHS furnizeaza Comisiei Europene o lista de coduri si termeni de identificare a datelor sensibile care vor fi excluse prin filtrare.
(3) Accesul la datele sensibile, precum si prelucrarea si utilizarea acestora sunt permise in circumstante exceptionale, atunci cand viata unei persoane ar putea fi pusa in pericol sau grav afectata. Aceste date pot fi accesate exclusiv prin utilizarea unor proceduri restrictive si de la caz la caz, cu aprobarea unui cadru superior al DHS.
(4) Datele sensibile se sterg definitiv in termen de cel mult 30 de zile de la ultima primire de catre DHS a unor PNR care contin date de acest tip. Totusi, datele sensibile pot fi pastrate pentru perioada prevazuta de legislatia Statelor Unite in scopul unor actiuni specifice de cercetare, urmarire penala sau aplicare a legii.
Articolul 7
Decizii individuale automatizate
Statele Unite nu iau decizii care au urmari negative semnificative asupra intereselor juridice ale persoanelor bazandu-se exclusiv pe prelucrarea si utilizarea automatizata a datelor PNR.
Articolul 8
Pastrarea datelor
(1) DHS pastreaza datele PNR intr-o baza activa de date pentru o perioada de pana la cinci ani. Dupa primele sase luni din aceasta perioada, datele PNR sunt depersonalizate si mascate in conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol. Cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul acord, accesul la aceasta baza de date activa este restrictionat la un numar limitat de functionari autorizati special in acest sens.
(2) Pentru efectuarea depersonalizarii, sunt mascate informatiile cu caracter personal identificabile, continute in urmatoarele tipuri de date PNR:
(a) numele;
(b) alte nume care figureaza in PNR;
(c) toate informatiile de contact disponibile (inclusiv cu privire la sursa informatiei);
(d) observatii generale, inclusiv alte informatii suplimentare (other supplementary information, OSI), informatii privind serviciile speciale (special service information, SSI) si informatii privind cereri ale serviciilor speciale (special service request, SSR); si
(e) toate informatiile colectate din sistemul de informatii prealabile privind pasagerii (APIS).
(3) Dupa aceasta perioada activa, datele PNR se transfera intr-o baza de date pasiva, in care sunt pastrate timp de cel mult 10 ani. Aceasta baza de date pasiva face obiectul unor controale suplimentare, care includ restrangerea accesului la un numar mai mic de persoane autorizate, precum si necesitatea obtinerii unei aprobari de la cadrele de supraveghere de la un nivel superior. Datele PNR din baza de date pasiva nu se repersonalizeaza, cu exceptia situatiilor legate de operatiuni de aplicare a legii si in acest caz numai in contextul existentei unui caz, a unei amenintari sau unui risc identificabil. In ceea ce priveste scopurile prevazute la articolul 4 alineatul (1) litera (b), datele PNR din aceasta baza de date pasiva nu pot fi repersonalizate decat pentru o perioada de cel mult cinci ani.
(4) Dupa expirarea perioadei pasive, datele PNR pastrate trebuie sa fie complet anonimizate prin stergerea tuturor tipurilor de date care ar putea conduce la identificarea pasagerului la care se refera, fara posibilitate de repersonalizare.
(5) Datele asociate unui caz specific sau unei anchete specifice pot fi pastrate in baza de date PNR activa pana la arhivarea cazului respectiv sau a anchetei respective. Prevederile prezentului alineat nu aduc atingere cerintelor privind pastrarea datelor in cazul dosarelor de cercetare sau de urmarire penala.
(6) Partile convin ca, in cadrul evaluarii prevazute la articolul 23 alineatul (1), va fi analizata necesitatea unei perioade de pastrare pasiva de 10 ani.
Articolul 9
Nediscriminare
Statele Unite se asigura ca garantiile aferente prelucrarii si utilizarii datelor PNR in conformitate cu prezentul acord se aplica tuturor pasagerilor in mod egal, fara discriminare ilegala.
Articolul 10
Transparenta
(1) DHS furnizeaza informatii calatorilor in legatura cu utilizarea si prelucrarea datelor PNR prin:
(a) publicari in Registrul federal;
(b) publicari pe site-ul sau;
(c) anunturi pe care transportatorii le pot include in termenii si conditiile de calatorie;
(d) rapoarte care trebuie transmise Congresului Statelor Unite conform legii; si
(e) alte metode adecvate care pot fi aplicate.
(2) DHS publica si furnizeaza UE, spre eventuala publicare, procedurile si metodele sale privind accesul, corectarea sau rectificarea, precum si caile de atac.
(3) Partile coopereaza cu industria aviatica pentru a incuraja o mai buna informare a pasagerilor, in momentul rezervarii, cu privire la scopul colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor PNR de catre DHS, precum si in privinta modalitatilor de solicitare a accesului la date, a corectarii acestora sau la modalitatile de formulare de cai de atac.
Articolul 11
Accesul persoanelor
(1) Conform dispozitiilor Legii privind accesul liber la informatii (Freedom of Information Act), orice persoana, indiferent de nationalitate, tara de origine sau loc de resedinta, are dreptul de a solicita DHS sa ii prezinte datele sale PNR. DHS pune la dispozitie aceste date PNR in timp util, cu respectarea dispozitiilor de la alineatele (2) si (3) de la prezentul articol.
(2) Divulgarea informatiilor continute in datele PNR poate face obiectul unor restrictii legale rezonabile, aplicabile in temeiul legislatiei SUA, inclusiv a oricaror restrictii care pot fi necesare pentru a garanta protectia informatiilor sensibile legate de viata privata, securitatea nationala si aplicarea legii.
(3) Orice refuz sau limitare a accesului se comunica solicitantului in scris, in timp util. Aceasta notificare include temeiul juridic al refuzului divulgarii informatiilor si instiinteaza persoana cu privire la caile de atac prevazute de legislatia SUA.
(4) DHS nu comunica date PNR publicului, cu exceptia persoanei ale carei date PNR au fost prelucrate si utilizate sau a reprezentantului acesteia sau in conditiile prevazute de legislatia SUA.
Articolul 12
Corectare sau rectificare in cazul persoanelor
(1) Orice persoana, indiferent de nationalitate, tara de origine sau loc de resedinta, poate solicita corectarea sau rectificarea, inclusiv eventuala stergere sau blocare, a datelor sale PNR de catre DHS, in conformitate cu procedurile descrise in prezentul acord.
(2) DHS informeaza solicitantul in cel mai scurt timp, in scris, in privinta deciziei sale de corectare sau rectificare a datelor PNR in cauza.
(3) Orice refuz sau limitare a corectarii sau a rectificarii se notifica solicitantului in scris si se comunica acestuia in timp util. Notificarea include temeiul juridic al refuzului sau limitarii si informeaza persoana cu privire la caile de atac prevazute de legislatia SUA.
Articolul 13
Cai de atac aflate la dispozitia persoanelor
(1) Orice persoana, indiferent de nationalitate, tara de origine sau loc de resedinta, ale carei date si informatii cu caracter personal au fost prelucrate si utilizate intr-o maniera care contravine prezentului acord poate formula cai de atac administrative si judiciare efective, in conformitate cu legislatia SUA.
(2) Orice persoana are dreptul de a contesta in contencios administrativ deciziile DHS privind utilizarea si prelucrarea datelor PNR.
(3) Conform dispozitiilor Legii procedurii administrative (Administrative Procedure Act) si ale altor legi aplicabile, orice persoana are dreptul sa solicite revizuirea judiciara a oricarei decizii a DHS de catre o instanta federala americana. De asemenea, orice persoana are dreptul sa solicite o revizuire judiciara in conformitate cu legislatia aplicabila si cu dispozitiile relevante ale urmatoarelor legi:
(a) Legea privind accesul liber la informatii (Freedom of Information Act);
(b) Legea privind fraudele si abuzurile informatice (Computer Fraud and Abuse Act);
(c) Legea privind confidentialitatea comunicatiilor electronice (Electronic Communications Privacy Act); si
(d) alte dispozitii aplicabile ale legislatiei SUA.
(4) In special, DHS pune la dispozitia tuturor persoanelor un mijloc administrativ [in prezent, Programul TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) al DHS – TRIP DHS] pentru a solutiona cererile de informatii privind calatoriile, inclusiv cele privind utilizarea de date PNR. TRIP DHS permite formularea unei cai de atac de catre persoanele care considera ca imbarcarea intr-o aeronava comerciala le-a fost amanata sau interzisa din cauza ca au fost identificate in mod incorect ca reprezentand o amenintare. Conform Legii procedurii administrative si titlului 49 din Codul Statelor Unite, sectiunea 46110, orice persoana astfel prejudiciata poate prezenta unei instante din Statele Unite o cerere de revizuire judiciara a oricarei decizii finale a DHS care o priveste.
Articolul 14
Controlul
(1) Respectarea garantiilor privind protejarea vietii private din prezentul acord face obiectul examinarii si controlului independent al inspectorilor pentru protectia confidentialitatii, precum inspectorul-sef pentru protectia confidentialitatii (Chief Privacy Officer), care:
(a) si-au demonstrat independenta;
(b) exercita atributii efective de control, cercetare, interventie si reexaminare; si
(c) au competenta de a dispune urmarirea penala sau sanctionarea disciplinara, dupa caz, a incalcarilor legii care au legatura cu prezentul acord.
In special, inspectorii respectivi se asigura ca plangerile privind incalcarea prezentului acord sunt primite, investigate, beneficiaza de un raspuns si sunt solutionate in mod corespunzator. Aceste plangeri pot fi prezentate de orice persoana, indiferent de nationalitate, tara de origine sau resedinta.
(2) De asemenea, aplicarea prezentului acord de catre Statele Unite face obiectul unei examinari si unei supravegheri independente din partea uneia sau mai multora dintre urmatoarele entitati:
(a) Biroul inspectorului general din cadrul DHS (DHS Office of Inspector General);
(b) Corpul de Control al Administratiei (Government Accountability Office), instituit de Congres; si
(c) Congresul Statelor Unite.
Aceasta supraveghere se poate reflecta in constatarile si recomandarile continute in rapoartele publice, in audierile publice si in analize.
CAPITOLUL III
MODALITATI DE EFECTUARE A TRANSFERURILOR
Articolul 15
Metoda de efectuare a transferului de date PNR
(1) In scopul prezentului acord, transportatorii au obligatia sa transfere date PNR catre DHS prin metoda “push”, pentru a raspunde cerintei ca datele PNR sa fie exacte, complete si furnizate in timp util.
(2) Transportatorii au obligatia sa transfere date PNR catre DHS prin mijloace electronice securizate, in conformitate cu cerintele tehnice ale DHS.
(3) Transportatorii au obligatia sa transfere date PNR catre DHS in conformitate cu alineatele (1) si (2), initial cu 96 de ore inainte de decolarea programata, apoi fie in timp real, fie prin intermediul unui numar fix de transferuri de rutina si programate, conform indicatiilor DHS.
(4) In orice caz, partile convin ca toti transportatorii trebuie sa dispuna de capacitatea tehnica de a utiliza metoda “push” in termen de cel mult 24 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului acord.
(5) Daca este necesar si de la caz la caz, DHS poate solicita unui transportator sa comunice date PNR intre sau dupa transferurile regulate mentionate la alineatul (3). De fiecare data cand, din motive tehnice, transportatorii nu pot raspunde in timp util cererilor formulate in temeiul prezentului articol in conformitate cu standardele DHS sau in circumstante exceptionale, pentru a face fata unei amenintari specifice, urgente si grave, DHS poate solicita transportatorilor sa permita accesul in alt mod.
Articolul 16
Schimbul de date pe plan intern
(1) DHS poate face schimb de date PNR numai dupa o evaluare atenta a urmatoarelor garantii:
(a) schimbul se face exclusiv in conformitate cu articolul 4;
(b) numai cu autoritati guvernamentale interne, in contextul utilizarilor prevazute la articolul 4;
(c) autoritatile destinatare aplica in cazul datelor PNR garantii echivalente sau comparabile cu cele prevazute in prezentul acord; si
(d) schimbul de date PNR se efectueaza numai pentru a sustine cazurile in curs de analizare sau cercetare si in conformitate cu acordurile scrise si cu legislatia americana privind schimbul de informatii intre autoritatile guvernamentale interne.
(2) Atunci cand sunt transferate informatii analitice obtinute pe baza datelor PNR in temeiul prezentului acord, se respecta garantiile prevazute la alineatul (1) de la prezentul articol.
Articolul 17
Transferul ulterior
(1) Statele Unite pot transfera date PNR autoritatilor guvernamentale competente din tarile terte numai in conditii compatibile cu prezentul acord si numai dupa ce se asigura ca destinatarul intentioneaza sa utilizeze datele in conformitate cu conditiile respective.
(2) Cu exceptia situatiilor de urgenta, orice astfel de transfer de date se efectueaza in temeiul unor acorduri explicite, care includ masuri de protectie a vietii private comparabile cu cele aplicate pentru datele PNR de catre DHS, astfel cum se prevede in prezentul acord.
(3) Schimbul de date PNR se efectueaza numai pentru a sustine cazurile in curs de analizare sau cercetare.
(4) In cazul in care DHS ia cunostinta de faptul ca sunt transferate datele PNR ale unui cetatean sau ale unui rezident al unui stat membru al UE, autoritatile competente din statul membru in cauza sunt informate cu privire la aceasta cat mai curand posibil.
(5) Atunci cand sunt transferate informatii analitice obtinute pe baza datelor PNR in temeiul prezentului acord, se respecta garantiile prevazute la alineatele (1)-(4).
Articolul 18
Cooperarea politieneasca, judiciara si pentru aplicarea legii
(1) In conformitate cu acordurile sau intelegerile existente in materie de aplicare a legii sau privind alte schimburi de informatii intre Statele Unite si orice stat membru al UE sau Europol si Eurojust, DHS furnizeaza, in cel mai scurt timp posibil, autoritatilor politienesti competente, altor autoritati specializate de aplicare a legii sau judiciare din statele membre ale UE, Europol si Eurojust, in limitele competentelor respective ale acestora, informatii analitice relevante si adecvate, obtinute pe baza datelor PNR, necesare pentru cazurile in curs de analizare sau cercetare, in vederea prevenirii, depistarii, cercetarii sau urmaririi penale pe teritoriul Uniunii Europene a infractiunilor teroriste si a infractiunilor asociate terorismului sau a infractiunilor transnationale descrise la articolul 4 alineatul (1) litera (b).
(2) O autoritate politieneasca sau judiciara a unui stat membru al UE sau Europol sau Eurojust poate solicita, in limitele competentelor sale, accesul la datele PNR sau la informatiile analitice relevante obtinute din datele PNR care sunt necesare intr-un anumit caz pentru a preveni, a depista, a cerceta sau a urmari penal in Uniunea Europeana infractiuni teroriste si infractiuni asociate terorismului sau infractiunile transnationale descrise la articolul 4 alineatul (1) litera (b). DHS comunica aceste informatii in conformitate cu acordurile si intelegerile prevazute la alineatul (1) de la prezentul articol.
(3) In temeiul alineatelor (1) si (2) de la prezentul articol, DHS face schimb de date PNR numai dupa o evaluare atenta a urmatoarelor garantii:
(a) schimbul se face exclusiv in conformitate cu articolul 4;
(b) numai in contextul utilizarilor prevazute la articolul 4; si
(c) autoritatile destinatare aplica in cazul datelor PNR garantii echivalente sau comparabile celor prevazute in prezentul acord.
(4) Atunci cand sunt transferate informatii analitice obtinute pe baza datelor PNR in temeiul prezentului acord, se respecta garantiile prevazute la alineatele (1)-(3) de la prezentul articol.
CAPITOLUL IV
DISPOZITII DE PUNERE IN APLICARE SI DISPOZITII FINALE
Articolul 19
Adecvare
In contextul prezentului acord si a punerii sale in aplicare, se considera ca DHS asigura, in sensul legislatiei relevante a UE privind protectia datelor, un nivel adecvat de protectie a prelucrarii si utilizarii de date PNR. In aceasta privinta, se considera ca transportatorii care au transmis date PNR catre DHS in conformitate cu prezentul acord au respectat cerintele legale aplicabile in UE cu privire la transferul acestor date din UE catre Statele Unite.
Articolul 20
Reciprocitate
(1) Partile incurajeaza in mod activ cooperarea transportatorilor din propriile jurisdictii cu orice sistem PNR care functioneaza sau poate fi adoptat in jurisdictia celeilalte parti, in conformitate cu prezentul acord.
(2) Deoarece instituirea unui sistem PNR al UE ar putea influenta in mod semnificativ obligatiile care le revin partilor in temeiul prezentului acord, in cazul in care si atunci cand se adopta un astfel de sistem, partile se consulta pentru a stabili daca prezentul acord trebuie sa fie modificat in vederea asigurarii unei reciprocitati depline. Aceste consultari trebuie sa analizeze, in special, daca orice viitor sistem PNR al UE ar aplica standarde de protectie a datelor mai putin stricte decat cele prevazute de prezentul acord si daca, prin urmare, prezentul acord ar trebui modificat.
Articolul 21
Punere in aplicare si nederogare
(1) Prezentul acord nu creeaza si nu confera, in temeiul legislatiei Statelor Unite, drepturi sau beneficii niciunei persoane sau entitati, publice sau private. Fiecare parte se asigura ca dispozitiile prezentului acord sunt puse in aplicare in mod corespunzator.
(2) Niciun element din prezentul acord nu constituie o derogare de la obligatiile existente ale Statelor Unite si ale statelor membre ale UE, inclusiv cele asumate in temeiul Acordului intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii din 25 iunie 2003 privind asistenta judiciara reciproca si al instrumentelor bilaterale de asistenta judiciara reciproca aferente dintre Statele Unite si statele membre ale UE.
Articolul 22
Notificarea modificarilor de drept intern
Partile se consulta reciproc in privinta adoptarii oricarui act legislativ care influenteaza in mod semnificativ punerea in aplicare a prezentului acord.
Articolul 23
Examinare si evaluare
(1) Partile examineaza in comun punerea in aplicare a prezentului acord dupa o perioada de un an de la intrarea in vigoare a acestuia si apoi periodic, conform unei intelegeri reciproce. De asemenea, partile evalueaza in comun prezentul acord dupa o perioada de patru ani de la intrarea sa in vigoare.
(2) Partile stabilesc in prealabil de comun acord modalitatile si conditiile de realizare a examinarii comune si isi comunica reciproc componenta echipelor respective. In scopurile examinarii comune, Uniunea Europeana este reprezentata de Comisia Europeana, iar Statele Unite sunt reprezentate de DHS. Din echipe pot face parte experti in materie de protectie a datelor si de aplicare a legii. In functie de legislatia in vigoare, toti participantii la examinarea comuna au obligatia de a detine certificate de securitate corespunzatoare si de a respecta confidentialitatea discutiilor. In scopul examinarii comune, DHS asigura accesul adecvat la documentatia, sistemele si personalul relevante.
(3) In urma examinarii comune, Comisia Europeana prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene. Statele Unite au posibilitatea de a prezenta observatii scrise, care sunt anexate la raport.
Articolul 24
Solutionarea diferendelor si suspendarea acordului
(1) Orice diferend care rezulta din punerea in aplicare a prezentului acord si orice aspecte conexe duc la o consultare intre parti pentru a se ajunge la o solutie reciproc acceptabila, inclusiv oferind posibilitatea ca oricare dintre parti sa se conformeze intr-un termen rezonabil.
(2) In cazul in care consultarile nu conduc la solutionarea diferendului, oricare dintre parti poate suspenda aplicarea prezentului acord printr-o notificare scrisa transmisa pe cale diplomatica, orice astfel de suspendare intrand in vigoare la 90 de zile de la data notificarii, cu exceptia cazului in care partile convin asupra unei date diferite.
(3) In pofida oricarei suspendari a prezentului acord, toate datele PNR obtinute de DHS in temeiul prezentului acord anterior suspendarii continua sa fie prelucrate si utilizate in conformitate cu garantiile din prezentul acord.
Articolul 25
Incetare
(1) Oricare dintre parti poate determina incetarea prezentul acord in orice moment, printr-o notificare scrisa transmisa pe cale diplomatica.
(2) Incetarea intra in vigoare la 120 de zile de la data unei astfel de notificari, cu exceptia cazului in care partile convin asupra unei date diferite.
(3) Anterior oricarei incetari a prezentului acord, partile se consulta reciproc, intr-o maniera care ofera suficient timp pentru ajungerea la o solutionare reciproc acceptabila.
(4) In pofida oricarei incetari a prezentului acord, toate datele PNR obtinute de DHS in temeiul prezentului acord anterior incetarii sale continua sa fie prelucrate si utilizate in conformitate cu garantiile din prezentul acord.
Articolul 26
Durata
(1) Sub rezerva articolului 25, prezentul acord ramane in vigoare pentru o perioada de sapte ani de la data intrarii in vigoare.
(2) La expirarea perioadei prevazute la alineatul (1) de la prezentul articol, precum si a oricarei perioade ulterioare de reinnoire in temeiul prezentului alineat, acordul se reinnoieste pentru o noua perioada de sapte ani, cu exceptia cazului in care una dintre parti notifica celeilalte parti, in scris, pe cale diplomatica, cu cel putin douasprezece luni in avans, intentia sa de a nu reinnoi acordul.
(3) In pofida expirarii prezentului acord, toate datele PNR obtinute de DHS in temeiul prezentului acord continua sa fie prelucrate si utilizate in conformitate cu garantiile din prezentul acord. Tot astfel, toate datele PNR obtinute de DHS in conformitate cu dispozitiile Acordului dintre Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana privind prelucrarea si transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de catre transportatorii aerieni, catre Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS), semnat la Bruxelles si la Washington la 23 si, respectiv, la 26 iulie 2007, continua sa fie prelucrate si utilizate in conformitate cu garantiile prevazute in acordul respectiv.
Articolul 27
Dispozitii finale
(1) Prezentul acord intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare datei la care partile si-au transmis reciproc notificarile prin care indica faptul ca au finalizat procedurile interne in acest scop.
(2) La data intrarii sale in vigoare, prezentul acord inlocuieste acordul din 23 si 26 iulie 2007.
(3) Prezentul acord se aplica teritoriului Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei numai in cazul in care Comisia Europeana notifica Statelor Unite in scris faptul ca Danemarca, Regatul Unit sau Irlanda au consimtit sa-si asume obligatii in temeiul prezentului acord.
(4) In cazul in care Comisia Europeana comunica Statelor Unite, inaintea intrarii in vigoare a prezentului acord, ca acesta se va aplica teritoriului Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei, acordul se aplica pe teritoriul statului respectiv din aceeasi zi ca pentru celelalte state membre ale UE care isi asuma obligatii in temeiul prezentului acord.
(5) In cazul in care Comisia Europeana comunica Statelor Unite, dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, ca acesta se aplica teritoriului Danemarcei, Regatului Unit sau Irlandei, acordul se aplica pe teritoriul statului respectiv din prima zi care urmeaza primirii notificarii respective de catre Statele Unite.
Intocmit la Bruxelles, la paisprezece decembrie doua mii unsprezece, in doua exemplare originale.
In conformitate cu legislatia UE, prezentul acord este intocmit de catre UE si in limbile bulgara, ceha, daneza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, spaniola si suedeza.
Pentru Uniunea Europeana
Pentru Statele Unite ale Americii
————————————————–
ANEXA. TIPURI DE DATE PNR
1. Codul de localizare a rubricii PNR
2. Data rezervarii/emiterii biletului
3. Data (datele) prevazuta (prevazute) a(le) calatoriei
4. Numele
5. Informatii disponibile privind programele de fidelitate si avantajele oferite (si anume bilete gratuite, transfer la o clasa superioara etc.)
6. Alte nume care figureaza in PNR, inclusiv numarul de calatori
7. Toate informatiile de contact disponibile (inclusiv cu privire la sursa informatiei)
8. Toate informatiile disponibile cu privire la plata/facturare (fara a include alte detalii ale tranzactiei referitoare la cartea de credit sau la contul bancar, care nu au legatura cu tranzactia efectuata in vederea calatoriei)
9. Itinerariul de calatorie pentru anumite PNR
10. Agentia/agentul de turism
11. Informatii cu privire la schimbul de coduri
12. Informatii scindate/divizate
13. Statutul de calatorie al pasagerului (inclusiv confirmarile si stadiul imbarcarii)
14. Informatii cu privire la bilet, inclusiv numarul biletului, biletele dus si costurile biletelor prelucrate automat
15. Toate informatiile cu privire la bagaje
16. Informatii privind locul, inclusiv numarul locului
17. Observatii generale, inclusiv informatii OSI, SSI si SSR
18. Toate informatiile colectate din APIS
19. Un istoric al tuturor modificarilor datelor PNR enumerate la punctele 1-18

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close