Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 688 din 5 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)”, cod 14.13.01.10.11/9.1, prevazuta in anexa nr. 2;
b) “Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.a., prevazuta in anexa nr. 3;
c) “Decizie privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.r., prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 3
Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 lit. a) sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 6.
ART. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanei impozabile, in conditiile art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
(2) In baza deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, organul fiscal emite certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, avand inscrisa data inregistrarii, conform alin. (1).
ART. 7
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1. PROCEDURA de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat:
a) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;
b) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;
c) nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.
2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
3. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.
4. Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal depun la organul fiscal competent formularul 099 “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin si denumit in continuare cerere de inregistrare.
5. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 5 la ordin si se depune, insotita de documentatia prevazuta de prezenta procedura, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.
6. Dupa primirea cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.
7. Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta ori incorecta, organul fiscal notifica solicitantului in vederea corectarii, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. Notificarea, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura, va cuprinde si erorile constatate. Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.
8. In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, mentionate la pct. 9.
9. In cazul in care cererea si documentatia prevazuta de lege sunt corecte si complete, compartimentul de specialitate, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura, intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, dupa caz, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura, denumit in continuare referat; si, dupa caz,
b) proiectul Deciziei privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand bifata casuta corespunzatoare temeiului legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumita in continuare decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA; sau
c) proiectul Deciziei privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand bifata casuta corespunzatoare motivului de respingere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, denumita in continuare decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
10. Referatul si decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
11. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti;
c) seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucuresti, ori seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.
12. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti;
c) seful administratiei adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor ori comunelor, din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau din cadrul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, dupa caz, ori seful administratiei din cadrul unitatilor fiscale in a caror structura aprobata nu este prevazut postul de sef administratie adjunct.
13. Deciziile prevazute la pct. 9 lit. b) si c) se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
14. Impotriva deciziilor prevazute la pct. 9 lit. b) si c) se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
15. Dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
16. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala.
17. Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal

1. In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier, inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal.
2. Cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului, insotita de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
3. Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifica:
a) daca faptele sanctionate ca infractiuni sau situatia privind atragerea raspunderii solidare care au fost inscrise in cazierul fiscal al persoanei impozabile si care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;
b) daca actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare, prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;
c) daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal.
4. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, daca, la data depunerii cererii de inregistrare, este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) faptele care au condus la anularea inregistrarii nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal al persoanei impozabile; sau
b) actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare; ori
c) persoana impozabila se incadreaza intr-o alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal.
5. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
6. Compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante daca, la data depunerii cererii de inregistrare, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) faptele care au condus la anularea inregistrarii nu mai figureaza in evidenta cazierului fiscal al persoanei impozabile;
b) actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare;
c) persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
7. Pct. 10-17 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. c) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de inregistrare insotita de:
a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen, pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare anularii inregistrarii in scopuri de TVA;
b) o cerere motivata din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului.
2. Dupa primirea cererii de inregistrare si a documentatiei corecte si complete, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau e) din Codul fiscal.
3. Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
4. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
5. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
6. In situatia in care persoana impozabila indeplineste conditiile pentru aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, inregistrarea in scopuri de TVA se face cu data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, care nu poate fi decat dupa o perioada de 3 luni de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. c) teza a II-a din Codul fiscal.
7. Pct. 10-17 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.
8. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de inregistrare in maximum 180 de zile de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal.
2. In cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului, cererea se depune insotita de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
3. In situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa peste termenul de 180 de zile, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in temeiul art. 153 alin. (9^1) lit. d) teza a III-a din Codul fiscal.
4. Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de inregistrare (formular 099), persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a depus cererea de inregistrare, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9^1) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal.
5. Dupa primirea cererii de inregistrare, corect completate si depuse in termen, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal.
6. Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
7. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
8. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
9. Pct. 10-17 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close