Orientarea Bancii Centrale Europene din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities

Orientarea Bancii Centrale Europene din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities

(reformare)
(BCE/2012/13)
(2012/473/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) prima liniuta,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 si 22,
intrucat:
(1) Se efectueaza o serie de modificari ale Orientarii BCE/2010/2 din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities [1]. Pentru claritate, aceasta orientare ar trebui reformata.
(2) La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) a decis sa analizeze, in colaborare cu depozitarii centrali de valori mobiliare (central securities depositories) (CSD) si cu alti participanti pe piata, posibilitatea infiintarii unui nou serviciu in Eurosistem pentru decontarea operatiunilor cu valori mobiliare in banii bancii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului in conformitate cu articolele 17, 18 si 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrarii pietei pentru serviciile posttranzactionare, asigurand decontarea in banii bancii centrale a operatiunilor cu numerar si cu valori mobiliare, in mod centralizat, neutru si fara frontiere la nivel paneuropean, astfel incat sa permita CSD sa furnizeze propriilor clienti servicii de decontare de tip livrare-contra-plata (delivery-versus-payment) armonizate si standardizate intr-un mediu tehnic integrat cu posibilitati de functionare transfrontaliera. Intrucat furnizarea de bani ai bancii centrale reprezinta o misiune centrala a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. Bancile centrale nationale din zona euro (BCN) vor oferi servicii de administrare a garantiilor si de decontare in banii bancii centrale in T2S.
(3) Articolul 22 din Statutul SEBC mandateaza Eurosistemul sa “asigure eficienta si soliditatea sistemelor de compensare si de plati in cadrul Uniunii”. In plus, decontarea in banii bancii centrale evita riscurile de lichiditate si este, prin urmare, esentiala pentru posttranzactionarea eficienta a valorilor mobiliare, precum si pentru piata financiara in general.
(4) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a hotarat sa lanseze proiectul T2S si sa ofere resursele necesare pana la finalizarea acestuia. De asemenea, pe baza unei oferte facute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France si Banca d’Italia (denumite in continuare cele “4BC”), Consiliul guvernatorilor a hotarat ca T2S sa fie dezvoltat si operat de catre aceste 4BC.
(5) Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind infiintarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) si de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 [2]. Comitetul pentru TARGET2-Securities (Comitetul pentru T2S) este un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care va elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanta strategica si va indeplini sarcini de natura pur tehnica. Mandatul Comitetului pentru T2S, inclus in anexa la Decizia BCE/2012/6, reprezinta unul dintre elementele esentiale ale guvernantei T2S. In acelasi timp, bancile centrale din Eurosistem au incredintat Comitetului pentru T2S anumite atributii de punere in aplicare, astfel incat acesta sa fie operational pe deplin si sa actioneze in numele intregului Eurosistem.
(6) Prezenta orientare stabileste in special principiile de baza ale T2S in etapele acestuia de proiectare, dezvoltare si operare. Pe masura ce Programul T2S este dezvoltat in continuare, aceasta va fi completata de acte juridice si acorduri contractuale suplimentare pentru care raspunderea finala va apartine Consiliului guvernatorilor.
Guvernanta interna a T2S este structurata pe trei niveluri. La primul nivel al guvernantei, competenta decizionala suprema in legatura cu T2S apartine Consiliului guvernatorilor, care isi asuma raspunderea generala pentru Programul T2S si, in temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru intregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernantei, Comitetul pentru T2S a fost infiintat pentru a asista organele de decizie ale BCE in vederea asigurarii finalizarii cu succes si la timp a programului T2S. In cele din urma, cel de al treilea nivel al guvernantei este asigurat de cele 4BC.
(7) Intrucat serviciile T2S sunt oferite CSD, BCN din afara zonei euro si altor banci centrale pe baza de acorduri contractuale, este important ca relatia cu acestea sa fie structurata in ceea ce priveste dezvoltarea, migrarea si operarea ulterioara a T2S. In acest sens, au fost infiintate un Comitet director pentru CSD (CSD Steering Group) si un Comitet director pentru monedele din afara zonei euro (Non-euro Currencies Steering Group). Grupurile nationale de utilizatori reprezinta forumuri pentru comunicarea si interactiunea cu furnizorii si utilizatorii serviciilor de decontare a operatiunilor cu valori mobiliare in cadrul pietelor lor nationale. Grupul consultativ pentru T2S (T2S Advisory Group) este un forum pentru comunicarea si interactiunea dintre Eurosistem si participantii externi la T2S.
(8) T2S nu este o intreprindere comerciala si nu are scopul de a concura cu CSD sau cu orice alt participant pe piata. Astfel, desi regimul financiar al T2S vizeaza recuperarea integrala a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate in scopul obtinerii de profit. In ceea ce priveste investitia totala in T2S din partea Eurosistemului, a fost luata o decizie interna, iar decizia cu privire la comisioanele percepute pentru serviciile T2S vizeaza recuperarea integrala a costurilor. In plus, Eurosistemul ar trebui sa aplice in mod strict principiul nediscriminarii in ceea ce priveste CSD si sa vizeze asigurarea unor conditii egale pentru CSD care isi externalizeaza platforma de decontare catre T2S.
(9) T2S reprezinta un mecanism tehnic care, pe langa faptul ca va fi disponibil pentru decontarea in euro, va fi deschis si pentru BCN din afara zonei euro si pentru alte banci centrale care ar dori sa participe prin asigurarea disponibilitatii monedei lor pentru decontarea in banii bancii centrale in T2S, astfel cum este prevazut de prezenta orientare,
ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
SECTIUNEA I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Obiectul si domeniul de aplicare
(1) T2S este organizat pe o platforma tehnica unica integrata in sistemele de decontare pe baza bruta in timp real ale bancilor centrale. Acesta este un serviciu furnizat de Eurosistem pentru CSD care permite decontarea livrare-contra-plata in banii bancii centrale in mod centralizat, neutru si fara frontiere a operatiunilor cu valori mobiliare.
(2) Prezenta orientare cuprinde regulile privind guvernanta interna a T2S. Aceasta stabileste si caracteristicile principale ale T2S, definind rolurile si responsabilitatile Comitetului pentru T2S si ale celor 4BC, precum si relatiile dintre acestea pe parcursul etapelor de proiectare, dezvoltare si operare. De asemenea, prezenta orientare stabileste principalele decizii care urmeaza sa fie luate de catre Consiliul guvernatorilor in legatura cu T2S. In plus, aceasta prevede principiile de baza ale tuturor urmatoarelor elemente cu privire la T2S: (a) regimul financiar, drepturile si garantiile; (b) modalitatea de determinare a accesului CSD la T2S si a raporturilor contractuale cu CSD; (c) modalitatea in care monedele, altele decat moneda euro, devin eligibile pentru utilizarea in T2S; si (d) dezvoltarea T2S.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentei orientari:
1. “depozitar central de valori mobiliare” (CSD) [central securities depository (CSD)] inseamna acea entitate care: (a) permite crearea si decontarea valorilor mobiliare in forma dematerializata si/sau pastreaza si administreaza valori mobiliare in numele altora prin furnizarea sau pastrarea de conturi de valori mobiliare; (b) opereaza sau furnizeaza un sistem de decontare a valorilor mobiliare in conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare [3] sau, pentru entitatile care nu au sediul in Spatiul Economic European (SEE), in conformitate cu legislatia nationala relevanta echivalenta Directivei 98/26/CE si/sau este reglementata de o banca centrala; (c) este recunoscuta drept un CSD prin reglementari si/sau legislatie nationala si/sau este autorizata sau reglementata ca atare de o autoritate competenta;
2. “livrare-contra-plata” (delivery-versus-payment) inseamna un mecanism de decontare a valorilor mobiliare care face legatura intre un transfer de valori mobiliare si un transfer de fonduri, astfel incat sa asigure faptul ca livrarea valorilor mobiliare se realizeaza numai daca are loc si plata fondurilor banesti corespunzatoare;
3. “BCN din zona euro” (euro area NCB) inseamna BCN a unui stat membru a carui moneda este euro;
4. “banca centrala din Eurosistem” (Eurosystem central bank) inseamna, dupa caz, o BCN din zona euro sau BCE;
5. “acordul-cadru” (Framework Agreement) inseamna cadrul contractual stabilit intre un CSD si Eurosistem pentru etapa de dezvoltare si etapa operationala;
6. “specificatii functionale generale” (GFS) (general functional specifications) inseamna descrierea functionala generala a aplicatiei comerciale T2S care urmeaza sa fie dezvoltata pentru a raspunde cerintelor utilizatorilor T2S. Aceasta va include elemente precum arhitectura functionala (domenii, module si interactiuni), modelele conceptuale, modelul de date sau procesul fluxului de date;
7. “acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3” (Level 2-Level 3 agreement) inseamna acordul de furnizare si operare care este negociat intre Comitetul pentru T2S si cele 4BC, aprobat de Consiliul guvernatorilor si ulterior semnat de bancile centrale din Eurosistem si de cele 4BC, cu modificarile ulterioare. Contine detaliile suplimentare ale atributiilor si responsabilitatilor celor 4BC, ale Comitetului pentru T2S si ale bancilor centrale din Eurosistem;
8. “BCN din afara zonei euro” (non-euro area NCB) inseamna BCN a unui stat membru care nu a adoptat euro;
9. “etapa operationala” (operational phase) inseamna perioada de timp care incepe odata ce primul CSD a migrat la T2S;
10. “alta banca centrala” (other central bank) inseamna banca centrala a unei tari din afara Uniunii;
11. “calendar de plata” (payment schedule) inseamna calendarul care prezinta ordinea la plata a transelor de rambursare catre cele 4BC;
12. “acord privind nivelul de servicii” (service level agreement) inseamna atat acordul care defineste nivelul de servicii care urmeaza sa fie furnizate de cele 4BC Eurosistemului, cat si acordul care defineste nivelul de servicii care urmeaza sa fie furnizate de Eurosistem pentru CSD, in legatura cu T2S;
13. “etapa de proiectare si de dezvoltare” (specification and development phase) inseamna perioada de timp care incepe cu aprobarea URD de catre Consiliul guvernatorilor si se incheie cu declansarea etapei operationale;
14. “aplicatia comerciala T2S” (T2S business application) inseamna programul informatic dezvoltat si operat de cele 4BC in numele Eurosistemului pentru a permite Eurosistemului sa furnizeze serviciile T2S prin platforma T2S;
15. “procedura pentru administrarea modificarilor si versiunilor T2S” (T2S Change and Release Management Procedure) inseamna un set de norme si proceduri care se aplica ori de cate ori este initiata o modificare a serviciilor T2S;
16. “platforma T2S” (T2S platform) inseamna echipamentele si toate componentele programelor informatice (de exemplu, toate programele informatice utilizate, cu exceptia aplicatiei comerciale T2S) necesare pentru functionarea si operarea aplicatiei comerciale T2S;
17. “Programul T2S” (T2S Programme) inseamna setul de activitati si de produse conexe necesare pentru dezvoltarea T2S pana la migrarea completa a tuturor CSD care au semnat acordul-cadru, a tuturor bancilor centrale din Eurosistem, BCN din afara zonei euro si a altor banci centrale;
18. “Comitetul pentru T2S” (T2S Board) inseamna organismul de gestiune din cadrul Eurosistemului instituit in temeiul Deciziei BCE/2012/6, care are misiunea de a elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanta strategica si de a indeplini sarcini de natura pur tehnica in legatura cu T2S;
19. “contul pentru proiectul T2S” (T2S project account) inseamna contul T2S utilizat pentru colectarea si distribuirea transelor, rambursarilor si taxelor. Contul pentru proiect poate avea subconturi pentru a separa diferitele tipuri de fluxuri de numerar. Nu este de natura bugetara.
20. “serviciile T2S” (T2S services) inseamna serviciile care urmeaza sa fie furnizate de Eurosistem pentru CSD si banci centrale pe baza acordurilor contractuale dintre Eurosistem si CSD, BCN din afara zonei euro sau alte banci centrale;
21. “utilizatorii T2S” (T2S users) inseamna CSD participanti, entitati juridice sau persoane fizice care au o relatie contractuala cu CSD pentru procesarea in T2S a activitatilor lor legate de decontarea valorilor mobiliare sau membri ai unei banci centrale, a caror moneda este disponibila pentru operatiuni de procesare legate de decontarea in T2S, care au o relatie contractuala cu banca centrala pentru procesarea in T2S a activitatilor lor de procesare a numerarului legate de valori mobiliare;
22. “specificatii functionale detaliate pentru utilizator (UDFS)” [User detailed functional specifications (UDFS)] inseamna o descriere detaliata a functiilor care administreaza fluxurile de date externe in T2S (de la aplicatie la aplicatie). Va include informatiile necesare pentru ca utilizatorii sa isi adapteze sau sa isi dezvolte sistemul informatic intern in vederea conectarii acestuia la T2S;
23. “manualul utilizatorului” (User Handbook) inseamna documentul care descrie modalitatea in care utilizatorii T2S pot utiliza un numar de functii ale programului informatic T2S care sunt disponibile in varianta utilizator-aplicatie (screen-based);
24. “document privind cerintele utilizatorului” (URD) [User requirements document (URD)] inseamna documentul care stabileste cerintele utilizatorului pentru T2S astfel cum au fost publicate de BCE la 3 iulie 2008 si cum au fost modificate ulterior prin procedura de administrare a modificarilor si versiunilor T2S.
SECTIUNEA II
GUVERNANTA T2S
Articolul 3
Nivelurile de guvernanta interna
Guvernanta interna a T2S este structurata pe trei niveluri. Nivelul 1 este reprezentat de Consiliul guvernatorilor, Nivelul 2 este reprezentat de Comitetul pentru T2S, iar Nivelul 3 este reprezentat de cele 4BC.
Articolul 4
Consiliul guvernatorilor
(1) Consiliul guvernatorilor este responsabil cu coordonarea, administrarea in ansamblu si controlul T2S. De asemenea, acesta este factorul final de decizie in ceea ce priveste T2S si hotaraste cu privire la distribuirea atributiilor care nu au fost repartizate in mod expres Nivelurilor 2 si 3.
(2) In special, Consiliul guvernatorilor are urmatoarele competente:
(a) raspunderea pentru guvernanta T2S prin toate activitatile urmatoare:
(i) adoptarea de decizii cu privire la orice element referitor la guvernanta T2S; asumarea raspunderii pentru T2S in ansamblu – acesta reprezinta, prin urmare, factorul final de decizie in cazul unui diferend;
(ii) adoptarea, ad hoc, de decizii cu privire la atributiile alocate Comitetului pentru T2S sau celor 4BC;
(iii) alocarea indeplinirii atributiilor specifice subsecvente sau aditionale cu privire la T2S Comitetului pentru T2S si/sau celor 4BC, stabilind, in acelasi timp, deciziile pe care si le rezerva cu privire la acesta;
(iv) adoptarea oricarei decizii cu privire la organizarea Comitetului pentru T2S;
(b) solutionarea solicitarilor primite de la membrii Grupului consultativ pentru T2S, Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro (NECSG) sau ai Comitetul director pentru CSD (CSG) prezentate in conformitate cu regulile grupului respectiv;
(c) adoptarea de decizii cu privire la regimul financiar de baza pentru T2S, si anume:
(i) politica de comisionare pentru serviciile T2S;
(ii) metodologia costurilor pentru T2S;
(iii) dispozitiile financiare in conformitate cu articolul 12;
(d) adoptarea de decizii cu privire la criteriile de acces pentru CSD;
(e) validarea si acceptarea planului sintetic privind T2S (T2S Executive Summary Plan); monitorizarea evolutiei Programului T2S si adoptarea de decizii cu privire la masurile pentru reducerea oricarei intarzieri in implementarea T2S;
(f) adoptarea de decizii cu privire la aspectele operationale de baza ale T2S, si anume:
(i) cadrul operational T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor si crizelor;
(ii) cadrul T2S de securitate a informatiilor;
(iii) procedura de administrare a modificarilor si versiunilor T2S;
(iv) strategia de testare a T2S;
(v) strategia T2S de migrare;
(vi) cadrul T2S de gestionare a riscului;
(g) aprobarea cadrului contractual de baza, respectiv:
(i) acordurile dintre Nivelurile 2 si 3;
(ii) acorduri privind nivelurile de servicii negociate de Comitetul pentru T2S si CSD si bancile centrale din Eurosistem, precum si cu cele 4BC;
(iii) contractele cu CSD care sunt negociate de catre Comitetul pentru T2S impreuna cu bancile centrale din Eurosistem si CSD;
(iv) contractele cu BCN din afara zonei euro, alte banci centrale sau alte autoritati monetare competente, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii respective;
(h) raspunderea pentru luarea masurilor corespunzatoare pentru a asigura executarea normelor si principiilor privind supravegherea;
(i) stabilirea datei la care incepe prima migrare a CSD la T2S.
Articolul 5
Comitetul pentru T2S
Compunerea si mandatul Comitetului pentru T2S sunt prevazute in Decizia BCE/2012/6. Comitetul pentru T2S raspunde de atributiile alocate Nivelului 2 in limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.
Articolul 6
Cele 4BC
(1) Cele 4BC dezvolta si opereaza T2S si furnizeaza Comitetului pentru T2S informatii cu privire la organizarea lor interna si alocarea activitatilor.
Cele 4BC indeplinesc, in special, toate atributiile urmatoare:
(a) elaborarea GFS, UDFS si a manualelor utilizatorilor in conformitate cu planul sintetic privind T2S, pe baza URD si a orientarilor Comitetului pentru T2S;
(b) dezvoltarea si construirea T2S, in numele Eurosistemului, si furnizarea componentelor tehnice ale T2S in conformitate cu planul sintetic pentru T2S si cu URD, GFS, UDFS si cu alte specificatii si niveluri de servicii;
(c) punerea T2S la dispozitia Comitetului pentru T2S in conformitate cu termenele, specificatiile si nivelurile de servicii aprobate;
(d) punerea la dispozitia Comitetului pentru T2S, in scopul dispozitiilor financiare privind T2S prevazute la articolul 12, a urmatoarelor elemente:
(i) o estimare, intr-o forma care poate fi evaluata si/sau auditata de comitetul relevant din cadrul Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) sau din Eurosistem si/sau de auditori externi, a cheltuielilor pe care le vor efectua in cursul dezvoltarii si utilizarii T2S;
(ii) o oferta financiara, care sa includa tipul, calendarul de plata, precum si perioada de timp acoperita;
(e) obtinerea tuturor licentelor necesare pentru construirea si utilizarea T2S si pentru a permite Eurosistemului sa se afle in pozitia de a furniza serviciile T2S pentru CSD;
(f) punerea in aplicare a modificarilor T2S in conformitate cu procedura de administrare a modificarilor si versiunilor T2S;
(g) furnizarea de raspunsuri in domeniile de competenta ale acestora la cereri formulate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul pentru T2S;
(h) asigurarea pregatirii si a sprijinului tehnic si operational pentru teste si pentru migrare, sub coordonarea Comitetului pentru T2S;
(i) negocierea oricaror modificari ale acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu Comitetul pentru T2S.
(2) Cele 4BC raspund solidar si indivizibil fata de Eurosistem pentru indeplinirea sarcinilor lor. Raspunderea este angajata in caz de frauda, culpa cu prevedere si culpa grava. Regimul raspunderii este precizat mai detaliat in acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.
(3) Externalizarea sau subcontractarea atributiilor sus-mentionate de catre cele 4BC unor furnizori externi nu trebuie sa aduca atingere raspunderii celor 4BC fata de Eurosistem si fata de alti participanti si este transparenta fata de Comitetul pentru T2S.
Articolul 7
Raporturile cu participantii externi
(1) Grupul consultativ pentru T2S este un forum pentru comunicarea si interactiunea dintre Eurosistem si participantii externi la T2S. Grupul consultativ pentru T2S ofera consultanta Comitetului pentru T2S si, in situatii exceptionale, poate supune atentiei Consiliului guvernatorilor anumite elemente.
(2) Grupul consultativ pentru T2S este prezidat de presedintele Comitetului pentru T2S. Compunerea si mandatul Grupului consultativ pentru T2S sunt prevazute in anexa.
(3) Grupul consultativ pentru T2S isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de procedura elaborat de Grupul consultativ pentru T2S si aprobat de Comitetul pentru T2S.
(4) CSG este organismul de guvernanta a T2S care, in ceea ce priveste o gama de subiecte prevazute in acordul-cadru, adopta rezolutii si avize in numele CSD care au semnat acordul-cadru. Mandatul CSG este anexat la acordul-cadru.
(5) NECSG este organismul de guvernanta a T2S care, in ceea ce priveste o gama de subiecte prevazute in Acordul de participare monetara (Currency Participation Agreement), adopta rezolutii si emite avize in numele BCN din afara zonei euro si al altor banci centrale care au semnat Acordul de participare monetara. Mandatul NECSG este anexat la Acordul de participare monetara.
(6) Grupurile nationale de utilizatori reprezinta forumuri pentru comunicarea si interactiunea cu furnizorii si utilizatorii serviciilor de decontare a valorilor mobiliare in cadrul pietelor nationale ale acestora, in scopul sustinerii dezvoltarii si implementarii T2S si pentru a evalua impactul T2S asupra pietelor nationale. De regula, Grupurile nationale de utilizatori sunt prezidate de BCN respective. Compunerea si mandatul Grupurilor nationale de utilizatori sunt prevazute in anexa.
Articolul 8
Buna guvernanta
(1) Pentru a preintampina conflictele de interese dintre furnizarea serviciilor T2S de catre Eurosistem si functiile de reglementare ale Eurosistemului, bancile centrale din Eurosistem se asigura ca:
(a) membrii Comitetului pentru T2S nu sunt direct implicati in supravegherea T2S sau a CSD care externalizeaza catre T2S operatiunile de decontare. Ei nu pot face parte dintr-un comitet din Eurosistem sau SEBC care are vreuna dintre responsabilitatile de supraveghere prevazute mai sus. Acestia nu fac parte din Comitetul director in domeniul IT al Eurosistemului (Eurosystem IT Steering Committee) (EISC) sau din Comitetul pentru audit intern (Internal Auditors Committee) (IAC); si
(b) exista o separare intre supravegherea T2S si activitatile operationale ale T2S.
(2) Comitetul pentru T2S este supus obligatiilor de raportare, controlului si auditului, astfel cum sunt definite de prezenta orientare. Auditurile referitoare la dezvoltarea, operarea si costul T2S sunt initiate si desfasurate pe baza principiilor si normelor stabilite de Consiliul guvernatorilor in Politica de audit a SEBC in vigoare la data la care auditul respectiv este efectuat.
Articolul 9
Cooperarea si schimbul de informatii
(1) Pe parcursul dezvoltarii si operarii T2S, cele 4BC si Comitetul pentru T2S coopereaza, fac schimb de informatii si isi ofera reciproc suport tehnic si de alta natura.
(2) Cele 4BC, celelalte banci centrale din Eurosistem si Comitetul pentru T2S se informeaza reciproc fara intarziere cu privire la orice elemente care ar putea afecta in mod concret dezvoltarea sau construirea si operarea T2S si depun eforturi pentru reducerea oricarui risc conex.
(3) Comitetul pentru T2S prezinta trimestrial Consiliului guvernatorilor rapoarte cu privire la dezvoltarea Programului T2S si operarea T2S. Aceste rapoarte se transmit EISC, care poate oferi sugestii organelor de decizie ale BCE. Comitetul pentru sisteme de plati si de decontare (Payment and Settlement Systems Committee) (PSSC) primeste rapoartele in scop de informare.
(4) Comitetul pentru T2S comunica membrilor PSSC ordinea de zi, rezumatele si documentatia relevanta pentru reuniunile sale, pentru a le permite acestora sa contribuie pe fond, in cazul in care este necesar.
(5) Comitetul pentru T2S poate consulta si poate fi consultat de orice comitete competente ale SEBC, dupa cum este necesar.
(6) Cele 4BC prezinta Comitetului pentru T2S rapoarte regulate privind Programul T2S si operarea T2S.
(7) Continutul si procedura detaliata pentru obligatiile de raportare ale Comitetului pentru T2S si ale celor 4BC sunt detaliate in acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.
SECTIUNEA III
REGIMUL FINANCIAR
Articolul 10
Politica de comisionare
Politica de comisionare pentru T2S se ghideaza dupa urmatoarele principii de baza: lipsa scopului lucrativ, recuperarea integrala a costurilor si nediscriminarea fata de CSD.
Articolul 11
Metodologia privind costurile si procedurile contabile
(1) T2S face obiectul metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri si al Orientarii BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile si al raportarii financiare din Sistemul European al Bancilor Centrale [4], cu exceptia cazului in care Consiliul guvernatorilor hotaraste altfel.
(2) Comitetul pentru T2S implica inca de la inceput comitetele relevante din SEBC/Eurosistem in evaluarea implementarii corecte a:
(a) metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri in contextul estimarilor de cost ale T2S si al calcularii costurilor anuale ale T2S; si
(b) Orientarii BCE/2010/20 de catre BCE si cele 4BC in contextul recunoasterii costurilor si activelor T2S.
Articolul 12
Dispozitii financiare
(1) Comitetul pentru T2S transmite Consiliului guvernatorilor propuneri cu privire la ajustarea regimului financiar al T2S, care va include costurile T2S, si anume costurile suportate de cele 4BC si BCE pentru dezvoltarea, intretinerea si operarea T2S.
(2) Propunerea include si:
(a) tipul ofertei;
(b) calendarul de plata;
(c) perioada de timp acoperita;
(d) mecanismul de impartire a costurilor;
(e) costul de capital.
(3) Consiliul guvernatorilor adopta deciziile cu privire la regimul financiar al T2S.
Articolul 13
Plati
(1) La BCE se deschide un cont pentru proiectul T2S in numele Eurosistemului. Contul pentru proiectul T2S nu are caracter bugetar, dar este folosit pentru colectarea si distribuirea tuturor platilor anticipate, transelor si rambursarilor legate de costuri privind T2S, precum si a taxelor de utilizare a T2S.
(2) Comitetul pentru T2S administreaza contul proiectului T2S in numele Eurosistemului. Cu conditia validarii si acceptarii produselor celor 4BC, Comitetul pentru T2S aproba platirea transelor catre cele 4BC in conformitate cu un calendar de plata stabilit, aprobat de Consiliul guvernatorilor si prevazut in acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.
Articolul 14
Drepturile Eurosistemului asupra T2S
(1) Aplicatia comerciala T2S este detinuta in intregime de Eurosistem.
(2) In acest sens, cele 4BC acorda Eurosistemului licente privind drepturile de proprietate intelectuala necesare pentru a permite Eurosistemului sa furnizeze CSD intreaga gama de servicii T2S in conformitate cu normele aplicabile si nivelurile de servicii comune si pe o baza egala. Cele 4BC despagubesc Eurosistemul pentru orice actiuni privind incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala introduse de terti.
(3) Detaliile referitoare la drepturile Eurosistemului asupra T2S sunt stabilite de cele 4BC si Comitetul pentru T2S in cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3. Drepturile autoritatilor care au semnat un acord de participare monetara astfel cum este definit la articolul 18 vor fi prevazute intr-un astfel de acord.
SECTIUNEA IV
DEPOZITARII CENTRALI DE VALORI MOBILIARE
Articolul 15
Criteriile de acces pentru CSD
(1) CSD sunt eligibili pentru acces la serviciile T2S cu conditia ca acestia:
(a) sa fi fost notificati conform articolului 10 din Directiva 98/26/CE sau, in cazul unui CSD dintr-o jurisdictie din afara SEE, sa functioneze in temeiul unui cadru juridic si de reglementare care este echivalent celui in vigoare in Uniune;
(b) sa fi fost evaluati pozitiv de autoritatile competente in raport cu Recomandarile CESR/SEBC pentru sistemele de decontare a valorilor mobiliare;
(c) la cerere, sa puna fiecare ISIN/valoare mobiliara pentru care este un CSD emitent (sau un CSD emitent tehnic) la dispozitia altor CSD din T2S;
(d) sa se oblige sa ofere altor CSD din T2S servicii de custodie de baza intr-o maniera nediscriminatorie;
(e) sa se oblige fata de alti CSD din T2S sa efectueze decontarea in banii bancii lor centrale in T2S, in cazul in care moneda este disponibila in T2S.
(2) Normele cu privire la criteriile de acces pentru CSD sunt prevazute in Decizia BCE/2011/20 din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate si a procedurilor de punere in aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities [5] si sunt implementate prin acordurile contractuale dintre bancile centrale din Eurosistem si CSD.
(3) BCE pastreaza pe website-ul sau o lista cu CSD admisi la decontarea in T2S.
Articolul 16
Raporturile contractuale cu CSD
(1) Contractele dintre bancile centrale din Eurosistem si CSD, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii, sunt pe deplin armonizate.
(2) Comitetul pentru T2S, impreuna cu bancile centrale din Eurosistem, negociaza modificarile contractelor cu CSD.
(3) Contractele cu CSD si modificarile acestora sunt aprobate de Consiliul guvernatorilor si apoi sunt semnate de banca centrala din Eurosistem a tarii in care se afla sediul CSD sau de BCE pentru CSD cu sediul in afara zonei euro, in oricare dintre situatii actionand in numele si pe seama tuturor bancilor centrale din Eurosistem. In ceea ce priveste Irlanda, contractul este semnat de banca centrala din Eurosistem a statului membru care a notificat sistemul de decontare a valorilor mobiliare in conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE.
Articolul 17
Respectarea cerintelor prevazute de reglementari
(1) Comitetul pentru T2S are drept scop sa sustina respectarea permanenta de catre CSD a cerintelor relevante in materie juridica, de reglementare si de supraveghere.
(2) Comitetul pentru T2S apreciaza daca BCE ar trebui sa emita recomandari pentru a promova adaptarile legislative care sa asigure CSD drepturi de acces egale la serviciile T2S si adreseaza propuneri cu privire la acestea Consiliului guvernatorilor.
SECTIUNEA V
ALTE MONEDE DECAT MONEDA EURO
Articolul 18
Conditii de eligibilitate pentru includerea in T2S
(1) O moneda SEE, alta decat moneda euro, este eligibila pentru utilizarea in T2S cu conditia ca BCN din afara zonei euro, alta banca centrala sau alta autoritate responsabila pentru o astfel de moneda sa devina parte la un acord de participare monetara cu Eurosistemul si ca eligibilitatea unei astfel de monede sa fi fost aprobata de Consiliul guvernatorilor.
(2) O moneda, alta decat o moneda din SEE, este eligibila pentru utilizarea in T2S cu conditia ca eligibilitatea unei astfel de monede sa fi fost aprobata de Consiliul guvernatorilor, daca:
(a) cadrul juridic, de reglementare si de supraveghere aplicabil decontarii in moneda respectiva asigura in mod substantial acelasi nivel sau un nivel mai ridicat de certitudine juridica decat cel in vigoare in Uniune;
(b) includerea unei astfel de monede in T2S ar avea un impact pozitiv asupra contributiei T2S la piata de decontare a valorilor mobiliare din Uniune;
(c) alta banca centrala sau alta autoritate responsabila de o astfel de moneda devine parte la un acord de participare monetara reciproc satisfacator cu Eurosistemul.
(3) In conformitate cu mandatul Comitetului pentru T2S, BCN din afara zonei euro si alte banci centrale pot fi reprezentate in cadrul Comitetului pentru T2S.
SECTIUNEA VI
DEZVOLTAREA PROGRAMULUI T2S
Articolul 19
Planul sintetic pentru T2S
(1) Pe baza propunerilor trimise de Comitetul pentru T2S, Consiliul guvernatorilor evalueaza, valideaza si accepta modificarile planului sintetic pentru T2S.
(2) Comitetul pentru T2S stabileste un plan operational pe baza planului sintetic pentru T2S. Planul operational si actualizarile acestuia sunt publicate si comunicate participantilor la T2S relevanti.
(3) In cazul in care exista un risc considerabil ca un punct cheie al planului sintetic pentru T2S sa nu fie indeplinit, Comitetul pentru T2S informeaza de indata Consiliul guvernatorilor si propune masurile pentru reducerea oricarei intarzieri in implementarea T2S.
SECTIUNEA VII
DISPOZITII FINALE
Articolul 20
Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3
(1) Sub rezerva dispozitiilor prezentei orientari, un acord intre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede detalii suplimentare cu privire la atributiile si responsabilitatile celor 4BC, ale Comitetului pentru T2S si ale bancilor centrale din Eurosistem.
(2) Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 si proiectele de modificari ale acestuia sunt transmise Consiliului guvernatorilor pentru aprobare si, ulterior, sunt semnate de Eurosistem si cele 4BC.
Articolul 21
Solutionarea diferendelor
(1) In cazul in care un diferend in legatura cu o chestiune reglementata de prezenta orientare nu poate fi solutionat prin acordul partilor afectate, oricare dintre partile afectate poate inainta chestiunea Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea unei decizii.
(2) Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede ca cele 4BC sau Comitetul pentru T2S pot inainta Consiliului guvernatorilor orice diferend generat de acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.
Articolul 22
Abrogare
(1) Orientarea BCE/2010/2 se abroga.
(2) Trimiterile la orientarea abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta orientare.
Articolul 23
Intrare in vigoare
Prezenta orientare intra in vigoare la doua zile de la data adoptarii.
Articolul 24
Destinatari si masuri de implementare
Prezenta orientare se adreseaza tuturor bancilor centrale din Eurosistem.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 18 iulie 2012.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 118, 12.5.2010, p. 65.
[2] JO L 117, 1.5.2012, p. 13.
[3] JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
[4] JO L 35, 9.2.2011, p. 31.
[5] JO L 319, 2.12.2011, p. 117.
————————————————–
ANEXA
GRUPUL CONSULTATIV PENTRU T2S
MANDAT
1. Preambul si obiective
In conformitate cu Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si cu Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, Eurosistemul are drept obiectiv sa furnizeze serviciile TARGET2-Securities (T2S) depozitarilor centrali de valori mobiliare (CSD) si bancilor centrale din Europa. Serviciile T2S permit decontarea livrare-contra-plata in banii bancii centrale in mod centralizat, neutru si fara frontiere a tranzactiilor cu valori mobiliare. Aceasta se realizeaza printr-o platforma tehnica unica integrata in sistemele de decontare pe baza bruta in timp real ale bancilor centrale pentru toate monedele participante.
In vederea furnizarii serviciilor T2S, Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), avand competenta decizionala suprema in Eurosistem, a infiintat Grupul consultativ pentru T2S (T2S Advisory Group (AG) pentru a se asigura ca T2S continua sa raspunda necesitatilor pietei. AG isi pastreaza rolul de organism consultativ pentru Eurosistem pentru toate chestiunile legate de T2S. Acesta poate oferi sugestii Comitetului director pentru CSD si Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro.
2. Responsabilitati si atributii
Atributiile AG sunt:
– sustinerea consecventei setului de documente privind stabilirea sferei de aplicare a T2S, in special conformitatea deplina a acestora cu documentul privind cerintele utilizatorului;
– sustinerea revizuirii si prioritizarii de catre Eurosistem a cererilor de schimbare referitoare la setul de documente privind stabilirea sferei de aplicare a T2S, in conformitate cu procedurile aplicabile prevazute in planificarile din acordul-cadru cu privire la “Guvernanta” si “Administrarea modificarilor si versiunilor”;
– sustinerea Eurosistemului in orice ajustare a grilei de comisionare;
– continuarea promovarii activitatii de armonizare in domeniul decontarii valorilor mobiliare in raport cu T2S si sustinerea eforturilor de implementare pe piata;
– consultanta cu privire la deciziile care urmeaza a fi luate de Consiliul guvernatorilor, Comitetul pentru T2S, Comitetul director pentru CSD si Comitetul director pentru monedele din afara zonei euro care, in opinia Comitetului pentru T2S, au implicatii pentru utilizatorii T2S;
– consultanta cu privire la practicile si politicile care contribuie la o implementare a T2S efectiva si eficienta din punct de vedere al costurilor in mediul T2S pentru posttranzactionare;
– consultanta cu privire la chestiuni operationale;
– consultanta cu privire la disputele aparute intre Eurosistem si unul sau mai multi CSD si/sau intre Eurosistem si una sau mai multe banci centrale nationale din afara zonei euro (BCN), in conformitate cu procedurile de solutionare a disputelor din acordul-cadru si Acordul de participare monetara (CPA).
Fiecare membru cu drepturi depline al AG poate:
– propune sugestii cu privire la chestiuni legate de T2S;
– initia o cerere de schimbare in conformitate cu procedura prevazuta in calendarul acordului-cadru in ceea ce priveste “Administrarea modificarilor si versiunilor”.
3. Compunere si mandat
AG este compus din presedinte, un secretar, membrii cu drepturi depline si observatori.
Presedintele AG este presedintele Comitetului pentru T2S. Secretarul AG este un membru al personalului BCE cu o experienta solida si este numit de catre presedintele AG. BCE asigura secretarului AG suportul operational si tehnic necesar. Presedintele AG poate desemna un supleant care sa il inlocuiasca pe secretarul AG in situatii exceptionale.
Un reprezentant al oricaruia dintre urmatoarele grupuri este eligibil pentru a fi membru cu drepturi depline al AG:
(a) banci centrale:
BCE si fiecare dintre BCN ale statelor membre a caror moneda este euro sunt reprezentate de un membru cu drepturi depline. Cu ocazia adoptarii euro de catre un stat membru, BCN a acestui stat participa si ea in calitate de membru cu drepturi depline al AG de la data adoptarii euro. O banca centrala din afara zonei euro care a semnat CPA si participa cu efect imediat la T2S este de asemenea reprezentata de un membru cu drepturi depline de la data semnarii. Un reprezentant al unei banci centrale va fi desemnat de catre guvernatorul sau presedintele bancii centrale respective in conformitate cu statutul bancii centrale aplicabil;
(b) CSD:
Toti membrii cu drepturi depline ai Comitetului director pentru CSD sunt membrii cu drepturi depline ai AG. Ca o exceptie si ca o reflectare a cotei lor din volumul de decontare, Euroclear Group are patru membri, Clearstream Group patru si Monte Titoli doi [1]. Aceasta compunere este blocata pentru un an de la inceputul operarii T2S, dupa care Consiliul guvernatorilor va revizui membrii suplimentari pentru a reflecta volumul efectiv al decontarii din T2S;
(c) utilizatori:
Grupul participantilor utilizatori si grupul CSD au acelasi numar de membri in AG, astfel incat grupurile de pe piata de participanti la T2S sunt egal reprezentate. Consiliul guvernatorilor desemneaza reprezentantii utilizatorilor pe baza unei propuneri a Comitetului pentru T2S. Propunerea Comitetului pentru T2S se intemeiaza pe candidaturile primite de la Federatia Europeana a Bancilor (European Banking Federation), Grupul european al bancilor de economisire (European Savings Bank Group), Asociatia europeana a cooperativelor de credit (European Association of Co-operative Banks), Asociatia pentru pietele financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe) si Asociatia europeana a caselor de compensare (European Association of Clearing Houses) in vederea echilibrarii in T2S a intereselor diferitilor utilizatori, inclusiv institutiile si pietele mari si mici, jucatori nationali sau internationali, si diferitele domenii de aplicare ale serviciilor furnizate de catre utilizatori, cu accent pe utilizatorii care au activitati semnificative privind valorile mobiliare in T2S, in euro sau in alte monede eligibile pentru decontare in T2S, indiferent de locul unde au sediul social. Fiecare dintre aceste institutii are cel putin un candidat selectat. In plus, se aplica urmatorii parametri:
(i) cel putin unsprezece membri cu drepturi depline reprezinta banci comerciale semnificative;
(ii) cel putin doi membri cu drepturi depline reprezinta banci de investitii internationale;
(iii) cel putin doi membri cu drepturi depline reprezinta banci active in domeniul decontarii valorilor mobiliare care deservesc clientii locali;
(iv) cel putin un membru cu drepturi depline reprezinta o contraparte centrala.
Conducerea fiecareia dintre urmatoarele institutii si organizatii are dreptul de a desemna un observator la AG:
– Asociatia pentru pietele financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe);
– Asociatia Europeana a Cooperativelor de Credit (European Association of Co-operative Banks);
– Federatia Europeana a Bancilor (European Banking Federation);
– Asociatia europeana a caselor de compensare (European Association of Clearing Houses);
– Grupul european al bancilor de economisire (European Savings Bank Group);
– Federatia Burselor de Valori Europene (Federation of European Securities Exchanges);
– Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete (European Securities and Markets Authority);
– Comisia Europeana;
– functia de supraveghere a Eurosistemului;
– un reprezentant al fiecareia dintre cele 4BC (acesti reprezentanti transmit AG opiniile lor in mod uniform).
In plus, membrii Comitetului pentru T2S sunt invitati la sedintele AG in calitate de observatori.
Fiecare persoana desemnata detine gradul profesional adecvat si experienta tehnica relevanta. Entitatile care desemneaza se asigura ca persoana desemnata are suficient timp pentru a se implica activ in activitatea AG.
Pentru a limita dimensiunea AG, maximum doi membri cu drepturi depline sau observatori din partea unei singure banci centrale pot participa la AG in acelasi timp. Presedintele AG este exceptat de la aceasta regula, pentru a se asigura suficienta neutralitate.
Membrii cu drepturi depline si observatorii sunt desemnati pentru un mandat de doi ani care poate fi reinnoit. Inlocuitorii membrilor utilizatori care demisioneaza in cursul unui mandat normal pot fi desemnati de Comitetul pentru T2S pe baza candidaturilor primite de la organizatia de utilizatori relevanta. Mandatul AG incepe in iulie 2012, inlocuind mandatul si regulamentul de procedura al AG pregatite initial pentru etapa de proiectare si prelungite pana la intrarea in vigoare a acordului-cadru. Noul mandat expira la inlocuirea acordului-cadru si a CPA cu un nou acord si/sau cu rezilierea acordului-cadru si a CPA de catre semnatari.
4. Raportare
AG furnizeaza consultanta Comitetului pentru T2S. La cerere, AG poate de asemenea oferi sugestii Comitetului director pentru CSD sau Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro. In cazuri exceptionale, AG poate oferi consultanta direct Consiliului guvernatorilor, daca AG apreciaza ca principiile generale ale T2S sau alte elemente-cheie ale T2S sunt puse in pericol.
Consiliul guvernatorilor si Comitetul pentru T2S (pentru chestiuni delegate de Consiliul guvernatorilor Comitetului pentru T2S) pot furniza AG orientari generale, din proprie initiativa sau la cerere.
5. Proceduri de lucru
Membrii cu drepturi depline au dreptul de a participa la procesul de adoptare a deciziilor de catre AG. Observatorii au dreptul de a participa la sedintele AG, dar nu pot participa la procesul decizional.
Deciziile AG iau forma avizelor sau a rezolutiilor privind organizarea activitatii AG sau a subgrupurilor. Avizele AG sunt trimise, dupa caz, direct Comitetului pentru T2S, Consiliului guvernatorilor, Comitetului director pentru CSD sau Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro. Avizele si rezolutiile AG ar trebui adoptate prin consens. In cazul in care nu se poate ajunge la un consens, presedintele AG poate hotari sa evalueze gradul de sustinere a unei decizii specifice, caz in care avizele sau rezolutiile acestuia sunt adoptate cu majoritatea simpla a membrilor cu drepturi depline ai AG. Presedintele si secretarul AG nu au dreptul sa ia parte la adoptarea de avize sau rezolutii.
AG poate infiinta substructuri pentru a-i sustine activitatea, daca este considerat necesar. Acesta comunica cu Comitetul pentru T2S care organizeaza activitatea in vederea implicarii adecvate a tuturor organelor de guvernanta relevante fara duplicarea substructurilor pe anumite teme.
De regula, AG se intalneste de cel putin doua ori pe an. Presedintele AG poate convoca sedinte suplimentare, datele acestora urmand a fi comunicate AG cu suficient timp inainte. In principiu, sedintele se desfasoara la sediul BCE. In plus, presedintele AG poate invita AG sa isi furnizeze avizele prin alte mijloace, de exemplu prin proceduri scrise.
AG isi desfasoara activitatea in mod deschis si transparent, iar documentatia AG este publicata pe website-ul T2S. Procedurile de lucru detaliate urmeaza sa fie prevazute in “Regulamentul de procedura” elaborat de AG si aprobat de Comitetul pentru T2S.
GRUPURILE NATIONALE DE UTILIZATORI
MANDAT
1. Obiective
Grupurile nationale de utilizatori (GNU) reunesc furnizorii si utilizatorii de servicii de decontare a valorilor mobiliare din cadrul pietelor nationale ale acestora cu scopul de a sustine dezvoltarea, implementarea si operarea TARGET2-Securities (T2S). Acestea infiinteaza forumuri pentru a implica participantii pe pietele nationale in activitatea Grupului consultativ pentru T2S (AG) si stabilesc legatura formala dintre AG si pietele nationale. Acestea actioneaza atat in calitate de comitet de reprezentare pentru Departamentul pentru Programul T2S, cat si in calitate de furnizori de continut pentru AG in privinta chestiunilor avute in vedere de AG. Ca atare, poate sa si propuna AG subiecte spre analiza.
GNU pot fi implicate in procesul de administrare a modificarilor si versiunilor si pot juca un rol important in evaluarea unor astfel de cereri in contextul functionarii pietelor nationale. GNU ar trebui sa adopte principiul T2S referitor la obiectivul de evitare a incorporarii elementelor specifice nationale in T2S si ar trebui sa promoveze in mod activ armonizarea.
2. Responsabilitati si atributii
GNU din pietele participante la T2S au urmatoarele atributii:
– evaluarea impactului functionalitatii T2S, in special orice modificari ale cerintelor utilizatorilor T2S, pe piata nationala a acestora; atunci cand se procedeaza astfel, ar trebui sa fie acordata atentia cuvenita conceptului “T2S uniformizat” (lean T2S), care urmareste sa evite elementele specifice nationale si sa promoveze armonizarea;
– contribuirea la monitorizarea si implementarea atributiilor asociate cu activitatile de armonizare a T2S sustinute de AG;
– aducerea la cunostinta AG a preocuparilor concrete ale pietei nationale;
– cresterea gradului de cunoastere a T2S in toate segmentele comunitatii nationale a valorilor mobiliare;
– sustinerea membrilor AG care reprezinta comunitatea nationala.
In indeplinirea atributiilor ce le revin, GNU adera la standardele inalte de transparenta care constituie un element cheie al T2S.
Desi mandatul sau este concentrat pe pietele care participa la T2S, si pietele care nu participa inca la T2S sunt incurajate sa creeze GNU. Daca o asemenea piata hotaraste sa infiinteze un GNU, acesta urmeaza un mandat similar in vederea pregatirii pietei acestuia pentru participarea la T2S.
3. Compunere si mandat
GNU sunt compuse din presedinte, secretar si membri.
Presedintele unui GNU este de preferinta un membru cu drepturi depline sau un observator al AG. Acest rol este de obicei indeplinit de unul dintre reprezentantii oficiali cu experienta ai bancii centrale nationale relevante. In cazul in care banca centrala nationala relevanta nu il indica sau nu il desemneaza pe presedintele GNU, presedintele va fi numit de catre presedintele AG care va incerca sa obtina acordul principalilor participanti pe piata relevanta. In cazul in care presedintele nu este membru al AG, un membru al AG ar trebui sa asigure coordonarea intre AG si presedintele GNU pentru a garanta legatura stransa dintre AG si GNU. In cazul in care niciun membru al GNU nu este reprezentat in AG, GNU urmareste sa coopereze strans cu secretarul AG pentru a fi informat cu privire la evolutia T2S.
Secretarul unui GNU provine de la banca centrala nationala relevanta din statele din zona euro; in alte state, secretarul GNU este desemnat de catre presedintele GNU si, ideal, ar trebui sa provina de la banca centrala nationala corespunzatoare. Secretarul trebuie sa ia parte la sedintele de informare regulate organizate pentru secretarii GNU de Departamentul pentru Programul T2S prin intermediul retelei expertilor GNU. Secretarii GNU din pietele care nu participa la T2S pot participa in calitate de invitati la reteaua expertilor GNU.
In randul membrilor unui GNU sunt inclusi membrii AG relevanti si observatorii (sau reprezentantii cu experienta desemnati ai acestora, agreati de presedintele GNU) si alte persoane care au cunostintele si experienta necesare pentru a reprezenta in general toate categoriile de utilizatori si furnizori de pe piata nationala, inclusiv expertii in domeniul numerarului. Prin urmare, pot fi membri GNU: CSD, brokeri, banci, banci de investitii, custozi, emitenti si/sau agentii lor, contraparti centrale, burse de valori si platforme multilaterale de tranzactionare, banca centrala nationala relevanta, autoritatile de reglementare si asociatiile bancare relevante.
Mandatul GNU expira concomitent cu mandatul AG, si anume la inlocuirea acordului-cadru si a Acordului de participare monetara cu un nou acord si/sau cu incetarea acordului-cadru si a Acordului de participare monetara cu toti CSD si toate bancile centrale din afara zonei euro semnatare.
4. Proceduri de lucru
GNU se ocupa exclusiv de aspectele relevante pentru T2S. Acestea sunt invitate sa solicite in mod activ sa fie informate de catre Departamentul pentru Programul T2S in legatura cu elemente functionale si sa formuleze opinii nationale intr-o maniera oportuna cu privire la problemele prezentate de secretarul AG sau ridicate de GNU. In mod regulat, Departamentul pentru Programul T2S furnizeaza GNU informatii privind pietele participante la T2S si organizeaza sedinte cu secretarii acestor GNU prin intermediul retelei expertilor GNU in vederea incurajarii interactiunii dintre GNU si Departamentul pentru Programul T2S.
GNU incearca sa organizeze reuniuni regulate aliniate cu calendarul reuniunilor AG, astfel incat sa poata oferi consultanta membrilor AG national. Cu toate acestea, niciun membru al AG nu este obligat de acest tip de consultanta. De asemenea, GNU pot inainta AG prezentari scrise prin intermediul secretarului AG si pot invita un membru al AG sa isi prezinte opinia.
Secretarul GNU transmite ordinea de zi si documentele relevante pentru discutia din cadrul reuniunii GNU cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de reuniune. Rezumatul unei sedinte a GNU este publicat pe website-ul T2S si, daca este considerat adecvat, pe website-ul BCN respective. In mod ideal, publicarea ar trebui facuta in limba engleza si, daca este necesar, in limba nationala relevanta in termen de trei saptamani de la fiecare sedinta a GNU.
Lista membrilor GNU va fi publicata pe website-ul T2S. De asemenea, GNU vor publica pe website-ul T2S adresele de e-mail de contact pentru GNU, astfel incat participantii pe pietele nationale sa stie pe cine sa contacteze pentru a-si exprima opiniile.
[1] Aceasta compunere este stabilita pornind de la prezumtia ca Euroclear Group participa la T2S cu Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France si Euroclear Nederland, iar Clearstream participa cu Clearstream Banking Frankfurt si cu LuxCSD.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close