TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 168 – Drept de deducere – Nasterea dreptului de deducere

„TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 168 – Drept de deducere – Nasterea dreptului de deducere – Dreptul unei societati de a deduce TVA ul achitat in amonte cu ocazia achizitionarii unui bun de capital care nu a fost inca dat in exploatare in cadrul activitatilor profesionale ale acestei societati”

HOTARAREA CURTII (Camera a doua)
22 martie 2012
In cauza C 153/11,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Administrativen sad Varna (Bulgaria), prin decizia din 22 martie 2011, primita de Curte la 28 martie 2011, in procedura

Klub OOD
impotriva
Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

CURTEA (Camera a doua),
compusa din domnul J. N. Cunha Rodrigues (raportor), presedinte de camera, domnii A. Rosas, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev si C. G. Fernlund, judecatori,
avocat general: doamna E. Sharpston,
grefier: domnul A. Calot Escobar,
avand in vedere procedura scrisa,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru guvernul bulgar, de T. Ivanov si de D. Drambozova, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Europeana, de L. Lozano Palacios si de D. Roussanov, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare
1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7, denumita in continuare „Directiva TVA”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Klub OOD (denumit in continuare „Klub”), pe de o parte, si Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directorul Directiei „Contestatii si urmarirea executarii” – Varna din cadrul administratiei centrale a Agentiei Nationale a Veniturilor Bugetare), pe de alta parte, cu privire la o decizie de impunere rectificativa prin care i se refuza dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”) aplicata in cazul cumpararii unui apartament.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Potrivit articolului 9 alineatul (1) din Directiva TVA:
„«Persoana impozabila» inseamna orice persoana care, in mod independent, desfasoara in orice loc orice activitate economica, indiferent de scopul sau de rezultatele activitatii respective.
Orice activitate a producatorilor, comerciantilor sau persoanelor care presteaza servicii, inclusiv activitatile miniere si agricole si activitatile prestate in cadrul profesiunilor liberale, este considerata «activitate economica». Exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate este de asemenea considerata activitate economica.”
4 Potrivit articolului 26 din aceasta directiva:
„(1) Fiecare dintre urmatoarele tranzactii este considerata o prestare de servicii efectuata cu plata:
(a) utilizarea in folosul propriu a bunurilor care constituie o parte din activele folosite in cadrul unei activitati economice de catre persoanele impozabile sau de catre personalul acestora sau, mai general, utilizarea acestora in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii sale, atunci cand TVA ul aferent bunurilor respective a fost dedus total sau partial;
(b) prestarea gratuita de servicii de catre persoanele impozabile in folosul propriu sau al personalului acestora, sau, mai general, in alte scopuri decat cele de activitate.
(2) Statele membre pot deroga de la dispozitiile alineatului (1), cu conditia ca aceasta derogare sa nu conduca la denaturarea concurentei.”
5 Articolul 63 din directiva mentionata prevede ca „[f]aptul generator intervine si TVA ul devine exigibil atunci cand sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile.”
6 Potrivit articolului 167 din aceeasi directiva, „[d]reptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa deductibila devine exigibila.”
7 Articolul 168 din Directiva TVA prevede:
„In masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul operatiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana impozabila are dreptul, in statul membru in care efectueaza operatiunile respective, de a deduce din valoarea TVA, pe care are obligatia de a o plati, urmatoarele sume:
(a) TVA ul datorat sau achitat in statul membru in cauza pentru bunurile care ii sunt sau care urmeaza a i fi livrate sau pentru serviciile care ii sunt sau urmeaza a i fi prestate de o alta persoana impozabila;
[…]”
8 Articolul 273 din aceasta directiva are urmatorul cuprins:
„Statele membre pot impune alte obligatii pe care le considera necesare pentru a asigura colectarea in mod corect a TVA si a preveni evaziunea, sub rezerva cerintei de tratament egal al operatiunilor interne si operatiunilor efectuate intre statele membre de catre persoane impozabile si cu conditia ca respectivele obligatii sa nu genereze, in comertul intre statele membre, unele formalitati in legatura cu trecerea frontierelor.
Optiunea prevazuta la primul paragraf nu poate fi considerata ca baza de plecare pentru a impune obligatii de facturare suplimentare fata de cele stabilite la capitolul 3.”

Dreptul national
9 Potrivit articolului 6 alineatul 3 punctul 1 din Legea privind taxa pe valoarea adaugata (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV nr. 63 din 4 august 2006, denumita in continuare „ZDDS”), este considerata livrare de bunuri realizata cu titlu oneros „separarea sau punerea la dispozitie a unei marfi pentru folosul personal al persoanei impozabile, al proprietarului, al angajatilor sai sau chiar al tertilor, cu conditia ca la momentul producerii, al importului sau al achizitiei sale taxa sa fi fost integral sau partial dedusa”.
10 Articolul 12 alineatul 1 din ZDDS defineste operatiunea impozabila drept „orice livrare de bunuri si orice prestare de servicii, in sensul articolelor 6 si 9, efectuata de o persoana impozabila in temeiul prezentei legi, iar locul executarii se afla pe teritoriul national, precum si orice operatiune in cazul careia este aplicabila cota zero, efectuata de o persoana impozabila, cu exceptia cazurilor in care prezenta lege prevede altfel”.
11 Articolul 69 alineatul 1 din ZDDS prevede:
„In cazul in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul operatiunilor taxabile efectuate de o persoana impozabila inregistrata, aceasta persoana are dreptul sa deduca urmatoarele:
1. taxa pe bunurile care i au fost sau trebuie sa ii fie livrate de furnizor, respectiv pe serviciile care i au fost sau trebuie sa ii fie prestate de prestatorul de servicii, care, la randul lui, este o persoana impozabila inregistrata conform prezentei legi.”
12 Articolul 70 alineatul 1 din ZDDS prevede:
„In pofida indeplinirii conditiilor prevazute la articolul 69 sau la articolul 74, dreptul de deducere nu se aplica in masura in care:
[…]
2. bunurile sau serviciile sunt destinate unor operatiuni efectuate in mod gratuit sau altor activitati decat activitatile economice ale persoanei impozabile;
[…]”
13 Potrivit articolului 79 alineatele (1) si (2) din ZDDS:
„(1) O persoana inregistrata care a invocat in parte sau in intregime dreptul de deducere pentru bunurile sau pentru serviciile produse, cumparate, dobandite sau importate de aceasta si care le utilizeaza ulterior pentru a efectua operatiuni scutite de taxe sau in scopul unor operatiuni sau activitati pentru care nu se aplica deducerea este obligata la plata unei taxe a carei valoare este egala cu valoarea deducerii aplicate.
(2) O persoana inregistrata care a invocat in parte sau in intregime dreptul de deducere a TVA ului achitat in amonte pentru bunurile sau pentru serviciile produse, cumparate, dobandite sau importate de aceasta si care le utilizeaza ulterior atat pentru a efectua operatiuni pentru care se aplica dreptul de deducere, cat si in scopul unor operatiuni sau activitati pentru care nu se aplica deducerea si care nu poate determina care parte din aceste bunuri sau servicii este folosita in scopul unor operatiuni pentru care se aplica deducerea si care parte este folosita in scopul unor operatiuni pentru care nu se aplica deducerea, este obligata la plata unei taxe a carei valoare este calculata conform alineatului 7.”
14 Articolul 79 alineatul 7 din ZDDS cuprinde formulele de calcul al impozitului datorat in temeiul ipotezelor vizate la alineatul (2) al aceluiasi articol.
15 Articolul 38 alineatul 3 din Legea privind amenajarea teritoriului (Zakon za ustroystvo na teritoriyata, DV nr. 1 din 2 ianuarie 2001, denumita in continuare „ZUT”) prevede:
„Intr un imobil de locuinte in regim de coproprietate sunt permise reamenajarea si modificarea destinatiei unei locuinte sau a unei camere independente in vederea infiintarii unui cabinet medical, a unui birou sau a unui atelier de creatie individuala in scopul de a se permite accesul in imobil al persoanelor din exterior, cu conditia ca sediul mentionat sa se afle la parter sau la subsol si ca reamenajarea acestuia sa fie conforma cu cerintele sanitare, de igiena, de prevenire a incendiilor si cu alte cerinte tehnice, in temeiul acordului expres scris si certificat notarial, al tuturor proprietarilor locuintelor vecine sediului respectiv. In mod exceptional, este posibila autorizarea amenajarii unor sedii sus mentionate la alte etaje, superioare nivelului solului, numai in temeiul unei decizii a adunarii generale a coproprietarilor, adoptata potrivit procedurii prevazute in acest scop, si cu acordul expres scris, certificat notarial, al tuturor proprietarilor locuintelor vecine sediilor respective.”
16 Articolul 177 alineatul 1 din ZUT prevede:
„Ulterior finalizarii lucrarilor si, daca este cazul, finalului controalelor prealabile receptiei acestora, beneficiarul solicita inregistrarea darii in exploatare a bunului la autoritatea care a emis autorizatia de constructie si prezinta in acelasi timp raportul final prevazut la articolul 168 alineatul 6, contractele incheiate cu intreprinderile de exploatare, in vederea racordarii la retelele infrastructurilor tehnice, precum si un document al agentiei de geodezie, cartografie si cadastru care atesta indeplinirea conditiei prevazute la articolul 175 alineatul 5.”
17 Potrivit articolului 177 alineatul 3 din ZUT:
„In termen de 7 zile de la primirea cererii, autoritatea care a emis permisul de constructie inregistreaza, dupa ce s a asigurat ca documentele sunt complete, darea in exploatare a santierului si emite un permis de dare in exploatare.”
18 Rezulta de la articolul 178 alineatul 1 din ZUT ca utilizarea santierelor, integral sau partial, este interzisa anterior darii in exploatare de autoritatea competenta potrivit articolului 177 din aceeasi lege.

Actiunea principala si intrebarile preliminare
19 Activitatea Klub consta in exploatarea unui hotel in Varna, statiune balneara bulgara.
20 In mai 2009, aceasta societate a cumparat un apartament duplex cu destinatia de locuinta situat in Sofia. TVA ul aferent acestei cumparari a fost dedus, insa nu s a prezentat serviciilor fiscale nicio declaratie fiscala privind plata impozitelor locale pentru acest apartament.
21 Klub nu a modificat destinatia imobilului respectiv, nici nu a deschis un cont pe numele sau pentru furnizarea apei si a energiei electrice.
22 Autoritatile fiscale au dedus ca apartamentul din actiunea principala era destinat utilizarii drept locuinta, iar nu utilizarii profesionale. Considerand ca acest apartament nu era utilizat in vederea desfasurarii activitatii intreprinderii, autoritatile amintite au considerat ca achizitionarea apartamentului nu a dat nastere unui drept de deducere a TVA ului achitat in amonte si, in consecinta, au emis o decizie de impunere rectificativa adresata Klub.
23 Klub a contestat aceasta decizie de impunere la Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, care a confirmat decizia mentionata.
24 Reclamanta din actiunea principala a introdus o actiune la Administrativen sad Varna (Tribunalul Administrativ Varna).
25 In fata acestei instante, Klub a sustinut ca imobilul din actiunea principala este destinat utilizarii profesionale, intrucat intentioneaza sa il utilizeze cu ocazia intalnirilor pentru negocieri cu agentiile de turism.
26 Ulterior, s a prezentat o declaratie fiscala in temeiul impozitelor locale, care mentiona o utilizare a acestui apartament drept sediu profesional.
27 Autoritatile fiscale considera ca Klub nu a demonstrat ca apartamentul mentionat, in momentul controlului fiscal, era utilizat in scopuri profesionale, nici ca va fi utilizat in astfel de scopuri in viitor.
28 In procedura principala, s a prezentat o scrisoare in care primaria orasului Sofia preciza ca nu dispune de nicio informatie privind o eventuala cerere de certificat de dare in exploatare pentru acelasi apartament.
29 Potrivit instantei de trimitere, articolul 70 alineatul 1 punctul 2 din ZDDS a facut obiectul unor interpretari divergente ale Varhoven administrativen sad (Curtea Administrativa Suprema).
30 Potrivit primei interpretari, se admite ca persoanele impozabile pot deduce TVA ul achitat in amonte cu ocazia achizitionarii unui imobil considerand fie ca nu este posibila determinarea destinatiei acestui bun decat ulterior inceperii exploatarii sale, fie ca activitatile profesionale ale persoanei impozabile includ livrari viitoare.
31 Potrivit celeilalte interpretari, se considera ca, pentru a beneficia de un drept de deducere a TVA ului aferent achizitionarii unui imobil care inca nu a fost dat in exploatare, persoana impozabila trebuie sa dovedeasca ca bunul a fost utilizat in cadrul activitatii ei economice anterior controlului fiscal.
32 Pentru instanta de trimitere, aceasta ultima interpretare literala a dreptului national nu este conforma principiilor de drept al Uniunii care reglementeaza nasterea dreptului de deducere a TVA ului achitat in amonte pentru bunurile de capital.
33 In acest context, Administrativen sad Varna a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Articolul 168 litera (a) din Directiva [TVA] trebuie interpretat in sensul ca, dupa ce si a exercitat optiunea si a destinat patrimoniului intreprinderii un imobil care reprezinta un bun de capital, persoana impozabila trebuie sa se presupuna (respectiv trebuie sa se admita pana la proba contrarie) ca acest bun este folosit in scopul operatiunilor impozabile efectuate de persoana impozabila?
2) Articolul 168 litera (a) din Directiva [TVA] trebuie interpretat in sensul ca dreptul de deducere a TVA ului achitat in amonte pentru cumpararea unui imobil destinat patrimoniului intreprinderii unei persoane impozabile ia nastere imediat in perioada fiscala in care taxa a devenit exigibila, si anume in pofida faptului ca imobilul nu poate fi utilizat intrucat nu a primit autorizatia obligatorie de functionare prevazuta de lege?
3) O practica administrativa precum cea a Natsionalna agentsia za prihodite [Agentia Nationala a Veniturilor Bugetare], prin care se refuza dreptul de deducere a TVA ului achitat in amonte al persoanelor impozabile, in sensul [ZDDS], cu privire la bunurile de capital achizitionate de acestea, pentru motivul ca bunurile respective sunt utilizate de proprietarii societatilor in scopuri private, fara ca pentru aceasta utilizare sa se perceapa TVA ul, este conforma cu prevederile directivei si cu jurisprudenta referitoare la interpretarea directivei?
4) Intr un caz precum cel din actiunea principala, societatea reclamanta are drept de deducere a TVA ului achitat in amonte la cumpararea unui imobil, respectiv a unui apartament duplex situat in Sofia?”
Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la primele trei intrebari preliminare
34 Prin intermediul primelor trei intrebari, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 168 litera (a) din Directiva TVA trebuie interpretat in sensul ca dreptul de deducere a TVA ului achitat in amonte pentru achizitionarea unui imobil care reprezinta un bun de capital destinat patrimoniului intreprinderii ia nastere in cursul perioadei fiscale in care taxa a devenit exigibila, independent de faptul ca bunul respectiv nu este utilizat imediat in scopuri profesionale. Instanta de trimitere solicita sa se stabileasca daca, in mod corelativ, dreptul de deducere a TVA ului achitat in amonte pentru un bun de capital dobandit de o persoana impozabila ii poate fi refuzat pentru motivul ca bunul respectiv este utilizat in scop privat.
35 Trebuie amintit, in prealabil, ca regimul de deduceri stabilit prin Directiva TVA urmareste sa elimine in intregime sarcina TVA ului datorat sau platit de agentul economic in cadrul tuturor activitatilor sale economice. Astfel, sistemul comun de TVA urmareste sa garanteze perfecta neutralitate in ceea ce priveste sarcina fiscala corespunzatoare tuturor activitatilor economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestora, cu conditia ca, in principiu, aceste activitati sa fie ele insele supuse la plata TVA ului (a se vedea in special Hotararea din 14 februarie 1985, Rompelman, 268/83, Rec., p. 655, punctul 19, precum si Hotararea din 16 februarie 2012, Eon Aset Menidjmunt, C 118/11, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 43).
36 Rezulta de la articolul 168 din Directiva TVA ca persoana impozabila, in masura in care actioneaza in aceasta calitate in momentul dobandirii bunului si utilizeaza bunul in scopul operatiunilor taxabile, este autorizata sa deduca TVA ul datorat sau achitat pentru bunul respectiv (a se vedea in acest sens Hotararea din 11 iulie 1991, Lennartz, C 97/90, Rec., p. I 3795, punctul 8, si Hotararea din 21 aprilie 2005, HE, C 25/03, Rec., p. I 3123, punctul 43). Conform articolelor 63 si 167 din Directiva TVA, acest drept de deducere ia nastere fie in momentul in care taxa deductibila devine exigibila, fie in momentul livrarii bunurilor (a se vedea in acest sens Hotararea din 2 iunie 2005, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C 378/02, Rec., p. I 4685, punctul 31).
37 Reciproc, in cazul in care bunul nu este utilizat in cadrul activitatilor economice ale persoanei impozabile, in sensul articolului 9 alineatul (1) al doilea paragraf din aceeasi directiva, ci in cadru privat, nu poate lua nastere niciun drept de deducere (a se vedea in acest sens Hotararile citate anterior Lennartz, punctul 9, si HE, punctul 43).
38 In ipoteza unei operatiuni care consta in achizitionarea unui bun de investitii destinat in parte utilizarii private si in parte utilizarii profesionale, persoana impozabila poate alege sa destineze integral bunul patrimoniului intreprinderii (a se vedea in acest sens Hotararea din 4 octombrie 1995, Armbrecht, C 291/92, Rec., p. I 2775, punctul 20, si Hotararea din 14 iulie 2005, Charles si Charles Tijmens, C 434/03, Rec., p. I 7037, punctul 23, precum si jurisprudenta citata). In principiu, TVA ul datorat in amonte pentru achizitionarea acestui bun este in acel caz deductibil integral. In aceste conditii, atunci cand un bun de capital afectat intreprinderii a dat dreptul de deducere totala sau partiala a TVA ului achitat in amonte, utilizarea acestui bun pentru nevoile private ale persoanei impozabile sau ale personalului acesteia sau in alte scopuri decat cele ale intreprinderii este asimilata unei prestari de servicii efectuate cu titlu oneros, in temeiul articolului 26 alineatul (1) din Directiva TVA (a se vedea Hotararea Charles si Charles Tijmens, citata anterior, punctele 24 si 25, precum si jurisprudenta citata, Hotararea din 23 aprilie 2009, Puffer, C 460/07, Rep., p. I 3251, punctul 41, si Hotararea Eon Aset Menidjmunt, citata anterior, punctul 54).
39 Astfel, ceea ce determina aplicarea sistemului de TVA si, asadar, a mecanismului de deducere este dobandirea bunului de catre persoana impozabila care actioneaza ca atare (a se vedea in acest sens Hotararile citate anterior Lennartz, punctul 15, si Eon Aset Menidjmunt, punctul 57).
40 O persoana impozabila actioneaza ca atare in cazul in care actioneaza in cadrul desfasurarii activitatii sale economice, in sensul articolului 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva TVA (a se vedea in acest sens Hotararea din 8 martie 2001, Bakcsi, C 415/98, Rec., p. I 1831, punctul 29).
41 Aspectul daca persoana impozabila a dobandit bunul actionand ca atare este o problema de fapt care trebuie apreciata tinandu se cont de toate datele spetei, printre care figureaza natura bunului vizat si perioada dintre dobandirea acestuia si utilizarea sa in scopul desfasurarii activitatilor economice ale persoanei impozabile (a se vedea in acest sens Hotararile citate anterior Bakcsi, punctul 29, si Eon Aset Menidjmunt, punctul 58). Se poate lua in considerare si aspectul daca s au intreprins demersuri active in vederea realizarii amenajarilor si a obtinerii autorizatiilor necesare pentru utilizarea profesionala a bunurilor, precum cele mentionate la articolul 38 alineatul 3 din ZUT.
42 Potrivit Curtii, in cazul in care deducerea TVA ului datorat in amonte se refuza persoanei impozabile in raport cu utilizarile profesionale ulterioare impozitate, in pofida intentiei initiale a acesteia de a destina bunul de capital in totalitate intreprinderii sale, in vederea unor operatiuni viitoare, persoana impozabila nu ar fi scutita de integralitatea taxei aferente bunului utilizat pentru nevoile activitatii sale economice, iar impozitarea activitatilor sale profesionale ar determina o dubla impozitare contrara principiului neutralitatii fiscale inerent sistemului comun al TVA ului (a se vedea in acest sens Hotararea Puffer, citata anterior, punctele 45 si 46).
43 Principiul neutralitatii TVA ului in ceea ce priveste sarcina fiscala a intreprinderii impune considerarea cheltuielilor de investitie efectuate pentru nevoile si in vederea unei intreprinderi drept activitati economice care determina un drept de deducere imediata a TVA ului datorat in amonte (a se vedea in acest sens Hotararile citate anterior Rompelman, punctul 22, si Puffer, punctul 47).
44 Prin urmare, un particular care dobandeste bunuri in vederea desfasurarii unei activitati economice, in sensul articolului 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva TVA, dobandeste bunurile respective in calitate de persoana impozabila, chiar daca bunurile nu sunt utilizate imediat pentru aceste activitati economice (a se vedea in acest sens Hotararea Lennartz, citata anterior, punctul 14).
45 Revine instantei de trimitere competenta de a aprecia daca, in actiunea principala, Klub a dobandit efectiv bunul imobil in cauza in vederea desfasurarii activitatii sale economice. In caz afirmativ, aceasta societate poate deduce integral si imediat TVA ul aferent bunului destinat in intregime patrimoniului intreprinderii sale, desi nu el va fi utilizat imediat in vederea desfasurarii activitatii sale economice.
46 Trebuie sa se adauge ca, in lipsa situatiilor de frauda sau de abuz si sub rezerva unor eventuale regularizari potrivit conditiilor prevazute de Directiva TVA, dreptul de deducere, odata nascut, ramane dobandit (a se vedea in acest sens Hotararea din 8 iunie 2000, Breitsohl, C 400/98, Rec., p. I 4321, punctul 41, si Hotararea din 21 februarie 2006, Halifax si altii, C 255/02, Rec., p. I 1609, punctul 84).
47 Astfel cum a statuat Curtea, in aceasta privinta, in cazul in care persoana impozabila nu a putut utiliza bunurile sau serviciile carora li s a aplicat deducerea in cadrul operatiunilor impozabile ca urmare a unor imprejurari exterioare vointei sale, dreptul de deducere ramane dobandit, intrucat, intr un astfel de caz, nu exista niciun risc de frauda sau de abuz care sa poata justifica o rambursare ulterioara a sumelor deduse (Hotararea din 8 iunie 2000, Schloßstrasse, C 396/98, Rec., p. I 4279, punctul 42).
48 In schimb, in situatiile de frauda sau de abuz in care persoana impozabila a simulat ca ar intentiona sa desfasoare o anumita activitate economica, dar, in realitate, a urmarit includerea in patrimoniul sau privat a unor bunuri care pot face obiectul unei deduceri, administratia fiscala poate solicita, cu efect retroactiv, rambursarea sumelor deduse, intrucat aceste deduceri s au acordat pe baza unor declaratii false (a se vedea Hotararea Schloßstrasse, citata anterior, punctul 40 si jurisprudenta citata).
49 Este util sa se aminteasca posibilitatea de a se constata existenta unei practici abuzive in cazul in care se indeplinesc doua conditii. Pe de o parte, operatiunile in cauza, in pofida aplicarii formale a conditiilor prevazute de dispozitiile relevante din Directiva TVA si a legislatiei nationale care transpune aceasta directiva, trebuie sa aiba drept rezultat obtinerea unui avantaj fiscal a carui acordare ar fi contrara obiectivului urmarit prin aceste dispozitii. Pe de alta parte, trebuie sa rezulte dintr un ansamblu de elemente obiective ca scopul esential al operatiunii in cauza este obtinerea unui avantaj fiscal (a se vedea in acest sens Hotararea Halifax si altii, citata anterior, punctele 74 si 75).
50 Masurile pe care statele membre au posibilitatea sa le adopte in temeiul articolului 273 din Directiva TVA in vederea colectarii in mod corect a taxei si a prevenirii evaziunii fiscale nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar pentru atingerea unor astfel de obiective si nu trebuie sa pericliteze neutralitatea TVA ului (a se vedea Hotararea din 21 octombrie 2010, Nidera Handelscompagnie, C 385/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 49).
51 Revine, in speta, instantei de trimitere sarcina de a verifica daca, avand in vedere elementele obiective, s a dovedit existenta unei practici frauduloase precum cea definita la punctul 49 din prezenta hotarare.
52 Rezulta din cele ce preceda ca articolul 168 litera (a) din Directiva TVA trebuie interpretat in sensul ca o persoana impozabila care a dobandit un bun de capital actionand in aceasta calitate si l a destinat patrimoniului intreprinderii are dreptul de a deduce TVA ul aplicat achizitiei acestui bun in decursul perioadei fiscale in care a devenit exigibil, independent de faptul ca bunul mentionat nu este utilizat imediat in scopuri profesionale. Apartine instantei nationale competenta de a determina daca persoana impozabila a dobandit bunul de capital in vederea desfasurarii activitatii sale economice si de a aprecia, daca este cazul, existenta unei practici frauduloase.

Cu privire la a patra intrebare
53 Prin intermediul celei de a patra intrebari, instanta de trimitere solicita sa se stabileasca daca, in imprejurari analoge celor prezentate in procedura principala, reclamanta are dreptul de a deduce TVA ul achitat in amonte pentru achizitionarea unui imobil situat in Sofia.
54 Trebuie amintit ca, in temeiul articolului 267 TFUE, Curtea nu este competenta sa aplice normele dreptului Uniunii intr o speta determinata, ci numai sa se pronunte cu privire la interpretarea tratatelor si a actelor adoptate de institutiile Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 mai 2001, Veedfald, C 203/99, Rec., p. I 3569, punctul 31, si Hotararea din 10 iulie 2008, Feryn, C 54/07, Rep., p. I 5187, punctul 19).
55 In speta, prin intermediul intrebarii formulate, instanta de trimitere solicita Curtii o aplicare directa a articolului 168 din Directiva TVA in situatia de fapt din actiunea principala, insa revine instantei nationale competenta de a solutiona litigiul mentionat, intemeindu se, daca este cazul, pe raspunsul dat la celelalte intrebari preliminare.
56 Prin urmare, Curtea nu este competenta sa raspunda la a patra intrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecata
57 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declara:

Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretat in sensul ca o persoana impozabila care a dobandit un bun de capital actionand in aceasta calitate si l a destinat patrimoniului intreprinderii are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adaugata aplicata achizitiei acestui bun in decursul perioadei fiscale in care a devenit exigibila, independent de faptul ca bunul mentionat nu este utilizat imediat in scopuri profesionale. Apartine instantei nationale competenta de a determina daca persoana impozabila a dobandit bunul de capital in vederea desfasurarii activitatii sale economice si de a aprecia, daca este cazul, existenta unei practici frauduloase.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close