Decizia Comisiei privind Eurostat

Decizia Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat

(2012/504/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene [1] ofera cadrul juridic de baza pentru statisticile europene. Regulamentul mentionat anterior face referire la Comisie (Eurostat) ca autoritate statistica a Uniunii responsabila cu dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene.
(2) Statisticile europene ar trebui dezvoltate, elaborate si difuzate de Eurostat in conformitate cu principiile statistice prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in Regulamentul (CE) nr. 223/2009 si detaliate in Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit si actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.
(3) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede, de asemenea, protectia datelor confidentiale, care ar trebui sa fie utilizate exclusiv in scopuri statistice.
(4) Comisia s-a angajat sa consolideze guvernanta statistica in cadrul Uniunii si sa respecte principiile statistice mentionate anterior [2]. Acest angajament a fost confirmat si dezvoltat ulterior in Comunicarea din 15 aprilie 2011 catre Parlamentul European si Consiliu “Catre un management fiabil al calitatii pentru statisticile europene” [3]. Prezenta decizie ar trebui sa fie considerata ca un angajament reinnoit din partea Comisiei cu privire la increderea in statisticile europene dezvoltate, elaborate si difuzate de Eurostat.
(5) Evolutiile recente in cadrul guvernantei economice a Uniunii au avut un impact asupra domeniului statistic si ar trebui sa fie luate in considerare. Acest fapt este valabil, in special, pentru independenta statistica, astfel cum a fost definita in Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice [4].
(6) In acest context, competentele Comisiei in calitate de autoritate imputernicita sa faca numiri cu privire la recrutarea, transferul si concedierea directorului general al Eurostat ar trebui sa fie exercitate, in conformitate cu Statutul functionarilor, tinand seama de necesitatea de a garanta independenta, obiectivitatea si eficienta in exercitarea responsabilitatilor sale si conform unei proceduri transparente, bazate doar pe criterii profesionale.
(7) In plus, au fost atribuite Eurostat sarcini specifice prin Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabila deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene [5].
(8) De asemenea, astfel cum se prevede in Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind “metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru decada urmatoare” [6], Eurostat ar trebui sa ofere un serviciu statistic de inalta calitate si prin intensificarea relatiilor cu organisme ale Uniunii pentru a anticipa necesitatile statistice si a promova utilizarea statisticilor existente. Aceasta presupune, de asemenea, stabilirea unor relatii mai stranse cu alte servicii ale Comisiei.
(9) Statisticile ar trebui sa fie definite in raport cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009. In sensul prezentei decizii, ar trebui, de asemenea, sa se faca o distinctie intre statisticile europene si alte statistici.
(10) Stabilirea obiectivelor politice si identificarea informatiilor necesare pentru indeplinirea acestor obiective sunt aspecte care tin de competenta factorilor de decizie. Prin urmare, aceste activitati ar trebui sa se incadreze in mandatul si responsabilitatile serviciilor interesate ale Comisiei, in timp ce Eurostat ar trebui sa asigure programarea activitatilor legate de statisticile europene, luand in considerare nevoile utilizatorilor, evolutiile politicilor relevante si constrangerile privind resursele.
(11) Activitatile Comisiei referitoare la alte statistici ar trebui sa faca obiectul unui exercitiu de planificare si coordonare, in vederea asigurarii de informatii consolidate cu privire la aceste activitati. Acest exercitiu ar trebui sa fie coordonat de Eurostat, iar domeniul sau de aplicare ar trebui sa se limiteze la subiecte cu privire la care exista un acord reciproc intre serviciile interesate ale Comisiei si Eurostat.
(12) Statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european si programul anual de lucru corespunzator.
(13) Pentru a asigura increderea publica in statisticile europene si a promova statistici de inalta calitate dezvoltate, elaborate si difuzate de Eurostat, ar trebui dezvoltat si aplicat un proces pentru etichetarea statisticilor europene.
(14) Dezvoltarea, elaborarea si difuzarea de statistici europene de inalta calitate ar trebui salvgardate de catre directorul general al Eurostat, care este statisticianul-sef. In plus, sarcinile sale ar trebui sa includa coordonarea activitatilor statistice ale Comisiei in vederea asigurarii calitatii si a reducerii la minimum a sarcinii de raportare. Prin urmare, statisticianul-sef ar trebui, de asemenea, sa fie consultat cu privire la dezvoltarea si elaborarea de alte statistici.
(15) Cooperarea stransa intre Eurostat si alte servicii ale Comisiei cu privire la activitati statistice si coordonarea adecvata a acestor activitati de catre statisticianul-sef ar trebui sa asigure coerenta si comparabilitatea statisticilor europene si un raspuns mai adecvat la viitoarele provocari, in special necesitatea de a reduce la minimum sarcina de raspuns si sarcina administrativa. In acelasi scop, ar trebui sa se asigure accesul la sursele de date administrative in cadrul Comisiei in masura in care acest lucru este necesar si eficient din punct de vedere al costurilor pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene.
(16) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [7] este aplicabil in masura in care Eurostat prelucreaza date cu caracter personal. In plus, statisticile europene elaborate pe baza unor date cu caracter personal ar trebui sa fie defalcate pe gen, dupa caz.
(17) Prin urmare, este necesar sa se defineasca mai precis si sa se clarifice rolul si responsabilitatile Eurostat in cadrul Comisiei.
(18) Ar trebui sa se abroge Decizia 97/281/CE a Comisiei din 21 aprilie 1997 privind rolul Eurostat in privinta elaborarii statisticilor comunitare [8],
DECIDE:
Articolul 1
Obiect
Prezenta decizie defineste rolul si responsabilitatile Eurostat in cadrul organizarii interne a Comisiei, in ceea ce priveste dezvoltarea, elaborarea si difuzarea de statistici.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentei decizii, se aplica urmatoarele definitii:
1. “statistici” inseamna statistici, astfel cum au fost definite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acestea sunt fie statistici europene, fie alte statistici;
2. “statistici europene” inseamna statistici, astfel cum au fost mentionate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 si astfel cum au fost stabilite prin programul anual de lucru in materie de statistici europene;
3. “alte statistici” inseamna statistici care nu sunt statistici europene si care sunt identificate in cadrul exercitiului de planificare si coordonare mentionat la articolul 5 alineatul (2).
Articolul 3
Eurostat
Eurostat este autoritatea statistica a Uniunii mentionata la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. El este un serviciu al Comisiei, condus de un director general.
Articolul 4
Principii statistice
Eurostat dezvolta, elaboreaza si difuzeaza statistici europene in conformitate cu principiile statistice ale independentei profesionale, impartialitatii, obiectivitatii, fiabilitatii, confidentialitatii statistice si raportului cost-eficacitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 si astfel cum sunt precizate in Codul de bune practici al statisticilor europene.
Articolul 5
Planificare si programare
(1) Activitatile legate de statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european mentionat la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 si prin programul anual de lucru mentionat la articolul 17 din respectivul regulament.
(2) Activitatile legate de alte statistici fac obiectul unui exercitiu de planificare si coordonare coordonat de Eurostat si sunt identificate prin intermediul acestui exercitiu. Domeniul de aplicare al acestui exercitiu este limitat la subiecte cu privire la care exista un acord reciproc intre serviciile interesate ale Comisiei si Eurostat.
(3) Pot fi incheiate acorduri interservicii specifice intre Eurostat si celelalte servicii ale Comisiei in scopul acestor activitati, incluzand, de asemenea, activitati legate de registrele administrative.
Articolul 6
Sarcinile Eurostat
(1) Eurostat este responsabil cu dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene.
In acest scop, Eurostat intreprinde in special urmatoarele actiuni:
(a) colectarea si agregarea informatiilor statistice necesare pentru compilarea statisticilor europene;
(b) dezvoltarea si promovarea standardelor, metodelor si procedurilor statistice;
(c) coordonarea Sistemului Statistic European, consolidarea cooperarii intre partenerii sai si asigurarea pozitiei sale de lider in domeniul statisticilor oficiale la nivel mondial;
(d) cooperarea cu organizatiile internationale si cu tari terte in vederea facilitarii comparabilitatii statisticilor europene cu statisticile produse in alte sisteme statistice si, dupa caz, sprijinirea tarilor terte in ceea ce priveste imbunatatirea sistemelor lor statistice.
(2) Eurostat garanteaza ca statisticile europene sunt accesibile tuturor utilizatorilor in conformitate cu principiile statistice, in special principiile independentei profesionale, impartialitatii si confidentialitatii statistice.
In acest sens, Eurostat furnizeaza explicatiile tehnice si sprijinul necesare pentru utilizarea statisticilor europene si poate utiliza canale de comunicare adecvate in scopul difuzarii de comunicate statistice.
(3) Eurostat asigura cooperarea si dialogul periodic constructiv cu alte servicii ale Comisiei si, in cazul in care este necesar, cu furnizorii de date, in vederea luarii in considerare a nevoilor utilizatorilor, a evolutiei politicilor relevante si a altor initiative. In acest scop, serviciile Comisiei care sunt utilizatori potentiali ai unor statistici europene specifice sunt informate si implicate de la primele etape in dezvoltarea de statistici noi sau modificate, printre altele, in scopul de a intelege implicatiile politice potentiale ale metodelor, standardelor si definitiilor statistice noi sau modificate.
(4) Eurostat coordoneaza dezvoltarea si elaborarea de alte statistici. In acest scop, el:
(a) optimizeaza utilizarea informatiilor existente care pot fi folosite in scopuri statistice, pentru a asigura calitatea si a reduce la minimum sarcina pentru respondenti; Eurostat invita toate serviciile interesate ale Comisiei sa contribuie in acest scop;
(b) este informat de catre toate serviciile Comisiei cu privire la domeniul de aplicare si caracteristicile privind calitatea statisticilor produse de ele, cu privire la modificarile semnificative in metodologia pentru elaborarea de statistici si cu privire la noi colectari de date planificate;
(c) ofera altor servicii ale Comisiei indrumare, formare adecvata si servicii de specialitate necesare pentru dezvoltarea si elaborarea de alte statistici, in limita resurselor disponibile.
Articolul 7
Directorul general al Eurostat
(1) In ceea ce priveste statisticile europene, directorul general al Eurostat are responsabilitatea exclusiva de a decide cu privire la procese, la metodele, standardele si procedurile statistice sau cu privire la continutul si termenele de publicare a statisticilor, in conformitate cu programul statistic european si cu programul anual de lucru. In momentul efectuarii acestor sarcini statistice, directorul general al Eurostat actioneaza in mod independent; acesta nu poate nici solicita, nici accepta instructiuni din partea institutiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricarui guvern al unui stat membru sau din partea oricarei alte institutii, organ, oficiu sau agentie.
(2) Directorul general al Eurostat actioneaza ca ordonator de credite pentru executarea creditelor alocate Eurostat.
Articolul 8
Statisticianul-sef
(1) Directorul general al Eurostat este considerat ca fiind statisticianul-sef.
(2) Statisticianul sef:
(a) este responsabil cu dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene in cadrul Comisiei;
(b) este responsabil cu coordonarea dezvoltarii si elaborarii de alte statistici, astfel cum se mentioneaza la articolul 5 alineatul (2) si la articolul 6 alineatul (4);
(c) reprezinta Comisia in foruri statistice internationale, in special in scop de coordonare a activitatilor statistice ale institutiilor si organismelor Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;
(d) prezideaza Comitetul Sistemului Statistic European mentionat la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;
(e) pregateste programele prevazute la articolul 5 alineatul (1) din prezenta decizie in stransa consultare cu alte servicii ale Comisiei, luand in considerare, in masura posibilului, nevoile utilizatorilor si alte evolutii relevante in domeniu;
(f) asigura legatura intre Sistemul Statistic European (SSE) si Comitetul consultativ european pentru guvernanta statistica in toate aspectele legate de punerea in aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene in cadrul SSE in ansamblu.
(3) Orice serviciu care intentioneaza sa intreprinda activitati care presupun elaborarea de statistici consulta statisticianul-sef intr-un stadiu incipient al pregatirii activitatilor in cauza. Statisticianul-sef poate formula recomandari in acest sens. Initiativele care nu se refera la dezvoltarea, elaborarea si difuzarea de statistici europene, in special in cazul unor acorduri interservicii specifice, intra in totalitate in sfera de responsabilitate a serviciului interesat.
Articolul 9
Accesul la registrele administrative
(1) Pentru a reduce sarcina impusa respondentilor, Eurostat are drept de acces la datele administrative din cadrul serviciilor Comisiei, sub rezerva normelor de confidentialitate stabilite in legislatia Uniunii, si are dreptul de a integra aceste date administrative in statistici in masura in care aceste date sunt relevante pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea de statistici europene.
(2) Eurostat este consultat sau poate fi implicat in proiectarea initiala, dezvoltarea ulterioara si intreruperea folosirii registrelor administrative si a bazelor de date create si mentinute de alte servicii ale Comisiei, in scopul de a facilita utilizarea ulterioara a datelor care figureaza in aceste registre si baze de date in sensul statisticilor europene. In acest scop, Eurostat are dreptul de a propune activitati de standardizare privind registrele administrative care sunt relevante pentru elaborarea de statistici europene.
(3) Pentru a spori eficienta dispozitiilor prezentului articol, fiecare serviciu al Comisiei garanteaza ca accesul la datele administrative este acordat Eurostat, la cerere, in masura necesara pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene, in conformitate cu normele de confidentialitate stabilite in legislatia Uniunii.
Articolul 10
Codul de bune practici al statisticilor europene
(1) In conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate si difuzate de Eurostat in conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit si actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European.
(2) Eurostat implica Comitetul consultativ european pentru guvernanta statistica in toate actiunile privind Codul de bune practici al statisticilor europene in conformitate cu mandatul comitetului.
(3) Eurostat monitorizeaza punerea in aplicare eficace a Codului de bune practici al statisticilor europene de catre autoritatile statistice nationale.
Articolul 11
Asigurarea calitatii si etichetarea
(1) Eurostat asigura gestionarea calitatii statisticilor europene. In acest scop si pe baza criteriilor de calitate stabilite, raspunzand in acelasi timp nevoilor utilizatorilor referitoare la statistici cu diverse profiluri de calitate, Eurostat:
(a) monitorizeaza si evalueaza calitatea datelor pe care le culege sau le primeste si elaboreaza rapoarte cu privire la calitatea statisticilor europene pe care le difuzeaza;
(b) promoveaza si aplica un proces de etichetare pentru statisticile europene;
(c) verifica datele care tin de responsabilitatea Eurostat in contextul guvernantei economice sporite a Uniunii si aplica toate competentele care au fost in mod specific acordate Eurostat in procedurile relevante.
(2) Eurostat stabileste un cadru de asigurare a calitatii, care reflecta masurile in vigoare sau care urmeaza sa fie luate pentru a asigura punerea corecta in aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene.
Articolul 12
Utilizarea datelor confidentiale
(1) Directorul general al Eurostat ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca este respectata confidentialitatea statistica.
(2) Datele care sunt considerate confidentiale in conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 sunt, in conformitate cu dispozitiile capitolului V din acelasi regulament, accesibile doar functionarilor si altor angajati ai Eurostat, precum si altor persoane fizice care lucreaza pentru Eurostat pe baza de contract, ori de cate ori astfel de date sunt necesare pentru elaborarea statisticilor europene si in cadrul domeniului lor specific de activitate.
(3) Directorul general al Eurostat ia, in plus, toate masurile necesare pentru a proteja datele a caror divulgare ar aduce atingere intereselor Uniunii sau intereselor statului membru la care se refera.
Articolul 13
Abrogare
Decizia 97/281/CE se abroga.
Trimiterile la decizia abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta decizie.
Adoptata la Bruxelles, 17 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
[2] Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind independenta, integritatea si responsabilitatea autoritatilor statistice nationale si comunitare, COM(2005) 217 final.
[3] COM(2011) 211 final.
[4] JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
[5] JO L 145, 10.6.2009, p. 1.
[6] COM(2009) 404 final.
[7] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[8] JO L 112, 29.4.1997, p. 56.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close