Orientarea BCE privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

Orientarea Bancii Centrale Europene din 20 iulie 2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

(BCE/2012/16)
(2012/502/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 128 alineatele (1) si (2),
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 16,
intrucat:
(1) Producerea bancnotelor euro este organizata pe o baza descentralizata cu cumulare, in care productia anuala a diferitelor cupiuri este repartizata intre bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”), conform cotelor procentuale ale BCN in capitalul subscris al Bancii Centrale Europene (“BCE”) pentru exercitiul financiar relevant, calculate utilizand ponderile BCN din grila de repartitie pentru subscrierea capitalului prevazuta la articolul 29.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (denumit in continuare “Statutul SEBC”).
(2) In temeiul principiului descentralizarii prevazut la articolele 9.2 si 12.1 din Statutul SEBC, BCN li se incredinteaza punerea in si retragerea din circulatie a tuturor bancnotelor euro, inclusiv cele emise de catre BCE. In conformitate cu acest principiu, manipularea bancnotelor euro este efectuata de catre BCN. Datorita programului de producere descentralizata cu cumulare, transferurile eficiente transfrontaliere de bancnote euro in volum mare contribuie la buna functionare a circuitului numerarului in zona euro.
(3) In februarie 2007, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat calendarul si o foaie de parcurs pentru o mai mare convergenta pe termen mediu a serviciilor de numerar ale BCN, in vederea cresterii armonizarii si integrarii, pentru a permite participantilor [in special industria bancara si societatile de transport de numerar (cash-in-transit companies)] sa obtina beneficii mai mari din moneda unica, contribuind astfel la zona unica de numerar in euro (Single Euro Cash Area).
(4) Schimbul de date pentru serviciile de numerar (Data Exchange for Cash Services) (DECS) urmareste o mai mare armonizare a serviciilor de numerar in Eurosistem. Acesta maximizeaza eficienta furnizarii si retragerii de numerar si a functionarii circuitului numerarului in zona euro. Intrucat serviciile de numerar oferite in prezent de catre BCN variaza intr-o masura semnificativa, DECS asigura caracterul interschimbabil al datelor pentru tranzactiile transfrontaliere cu numerar si transferurile in volum mare de bancnote euro intre BCN care utilizeaza sisteme diferite de gestionare a numerarului. DECS nu afecteaza furnizarea serviciilor de numerar de catre BCN pe plan intern.
(5) Deoarece procesul de convergenta al serviciilor de numerar ale BCN va necesita o anumita flexibilitate, este necesar sa se stabileasca o procedura simplificata pentru efectuarea de modificari tehnice la prezenta orientare. Prin urmare, competentele de a aduce aceste modificari ar trebui delegate Comitetului executiv,

ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
Articolul 1
Obiectul si domeniul de aplicare
Prezenta orientare stabileste cerintele care trebuie respectate de catre BCN in privinta utilizarii DECS. Prezenta orientare se aplica numai schimbului de date intre BCN.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentei orientari, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “DECS” inseamna interfata comuna care comunica cu sistemul de gestionare a numerarului al unei BCN, care permite punerea in corespondenta (mapping), directionarea si transformarea mesajelor de date electronice intre BCN care utilizeaza sisteme sau specificatii diferite de gestionare a numerarului in ceea ce priveste tranzactiile cu numerar si transferurile in volum mare;
(b) “format de comunicare” inseamna un set de fisiere bazat pe Cash Single Shared Platform (CashSSP), Global Standards One (GS1) sau alte formate de comunicare;
(c) “sistem de gestionare a numerarului” inseamna sistemul informatic de gestionare logistica a numerarului utilizat de o BCN, bazat pe CashSSP, GS1 sau alte formate de comunicare;
(d) “specificatii de gestionare a numerarului” inseamna specificatiile tehnice ale unui anumit sistem de gestionare a numerarului;
(e) “numerar” inseamna bancnote si monede euro, cu exceptia monedelor de colectie;
(f) “depunere de numerar” inseamna o tranzactie transfrontaliera gratuita de depunere de numerar intre un client si o BCN straina;
(g) “retragere de numerar” inseamna o tranzactie transfrontaliera gratuita de retragere de numerar intre un client si o BCN straina;
(h) “tranzactie cu numerar” inseamna o depunere de numerar transfrontaliera gratuita sau o retragere de numerar transfrontaliera gratuita;
(i) “transfer in volum mare” (bulk transfer) inseamna orice transfer transfrontalier de bancnote euro intre doua BCN sau intre o imprimerie si o BCN care este raportat in Sistemul de informatii privind numerarul 2 (Currency Information System 2) (CIS 2) [1];
(j) “BCN interna” inseamna o BCN care ofera clientilor stabiliti in statul membru al acesteia o interfata la sistemul sau de gestionare a numerarului pentru tranzactiile cu numerar;
(k) “BCN straina” inseamna o BCN care intra intr-o tranzactie cu numerar cu un client stabilit in afara statului membru al acesteia;
(l) “BCN furnizoare” inseamna, pentru transferurile in volum mare de bancnote euro, o BCN care este responsabila de furnizarea bancnotelor euro catre o BCN beneficiara din: (i) productia alocata acestei BCN furnizoare; (ii) stocurile logistice ale BCN furnizoare; (iii) Stocul strategic al Eurosistemului (Eurosystem Strategic Stock);
(m) “BCN beneficiara” inseamna o BCN care primeste bancnotele euro de la o BCN furnizoare sau de la o imprimerie, pentru transferuri in volum mare de bancnote euro;
(n) “societate de transport de numerar” (cash-in-transit company) inseamna o entitate care asigura servicii de transport, depozitare si procesare a bancnotelor si monedelor pentru institutiile de credit;
(o) “client” inseamna o institutie de credit care furnizeaza servicii de numerar care este inregistrata intr-un stat membru a carui moneda este euro sau, daca este cazul, o societate de transport de numerar care este inmatriculata intr-un stat membru a carui moneda este euro, care este inregistrata in baza de date a unei BCN interne pentru utilizarea sistemului sau de gestionare a numerarului si a DECS;
(p) “mesaj de ordin de tranzactie” (transaction order message) inseamna un mesaj de tranzactie transmis prin DECS de catre o BCN interna/furnizoare prin intermediul sistemului sau de gestionare a numerarului catre o BCN straina/beneficiara. Acest mesaj este: (i) pentru retrageri de numerar, un “ordin de retragere de numerar” trimis de un client; (ii) pentru depunerile de numerar, o “notificare de depunere” trimisa de un client; (iii) pentru transferurile in volum mare, un “mesaj de transfer in volum mare” trimis de BCN furnizoare;
(q) “mesaj raspuns de validare” (feedback validation message) inseamna un mesaj de tranzactie trimis de o BCN straina/beneficiara unei BCN interne/furnizoare prin DECS, prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN interne/furnizoare, la primirea unui mesaj de ordin de tranzactie;
(r) “mesaj de confirmare a tranzactiei” (transaction confirmation message) inseamna un mesaj de tranzactie trimis dupa ce are loc o tranzactie: (i) catre un client, pentru tranzactiile cu numerar; sau (ii) catre o BCN furnizoare, pentru transferurile in volum mare prin DECS, prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN interne/furnizoare. Acest mesaj este: (i) pentru retrageri de numerar, o “chitanta de retragere” trimisa de o BCN straina; (ii) pentru depunerile de numerar, o “chitanta de depunere” trimisa de o BCN straina; (iii) pentru transferurile in volum mare, o “chitanta de transfer in volum mare” trimisa de o BCN beneficiara;
(s) “mesaj de tranzactie” inseamna un mesaj de ordin de tranzactie, un mesaj raspuns de validare si un mesaj de confirmare a tranzactiei;
(t) “imprimerie” inseamna imprimeria care a incheiat acorduri contractuale cu o BCN pentru producerea de bancnote euro;
(u) “viitoare BCN din Eurosistem” inseamna banca centrala nationala a unui stat membru care a indeplinit conditiile stabilite pentru adoptarea euro si in legatura cu care a fost luata o decizie privind abrogarea derogarii in temeiul articolului 140 alineatul (2) din tratat.
Articolul 3
Obligatiile BCN
(1) BCN isi conecteaza sistemele de gestionare a numerarului la DECS pentru: (a) a permite clientilor sa faca schimb de mesaje de date electronice privind tranzactiile cu numerar cu o BCN straina prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN interne a acestora; si (b) a facilita schimbul de mesaje de date electronice privind transferurile in volum mare intre BCN sau, sub rezerva articolului 1, intre o imprimerie si o BCN beneficiara, prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN furnizoare.
(2) In cazul in care o BCN utilizeaza un sistem de gestionare a numerarului bazat pe formate de comunicare, altele decat CashSSP sau GS1, aceasta transforma formatul de comunicare al acestui sistem de gestionare a numerarului in CashSSP sau GS1 inainte de a transmite catre DECS un mesaj de date electronice privind tranzactiile cu numerar sau transferurile in volum mare.
(3) BCN se asigura ca mesajele de date electronice privind tranzactiile cu numerar si transferurile in volum mare schimbate prin DECS se bazeaza pe formatele de comunicare CashSSP sau GS1.
(4) BCN se asigura ca mesajele de tranzactie sunt stocate timp de cel putin 10 ani.
(5) BCN stabilesc o conexiune intre sistemul acestora de gestionare a numerarului si DECS imediat ce au capacitatea tehnica in acest sens.
Articolul 4
Obligatiile BCN interne in legatura cu tranzactiile cu numerar
(1) BCN interne se asigura ca indeplinesc cerintele tehnice de comunicare prin DECS.
(2) BCN interne incheie acorduri contractuale cu clientii acestora, conform carora tranzactiile cu numerar, astfel cum sunt definite in prezenta orientare, vor fi procesate prin intermediul DECS.
(3) BCN interne creeaza, mentin si actualizeaza periodic o baza de date a clientilor care sunt de acord cu utilizarea, conditiile si cerintele tehnice ale DECS. Acestea se asigura ca clientii le informeaza fara intarziere cu privire la orice modificari relevante.
(4) Inaintea transmiterii unui mesaj de ordin de tranzactie de la un client catre DECS, BCN interne iau masurile corespunzatoare pentru a verifica daca clientul este inregistrat in baza de date prevazuta la alineatul (3) si daca mesajul de ordin de tranzactie a fost trimis de un utilizator tehnic imputernicit in acest sens de catre client.
(5) BCN interne sunt raspunzatoare numai pentru o nerespectare a obligatiilor care le revin in temeiul alineatului (4). BCN interne nu sunt raspunzatoare pentru continutul unui mesaj de tranzactie.
(6) BCN interne nu sunt parti la tranzactiile cu numerar dintre clienti si BCN straine si nu sunt raspunzatoare pentru acestea.
Articolul 5
Obligatiile BCN straine in legatura cu tranzactiile cu numerar
BCN straine, imediat ce este fezabil din punct de vedere operational, incheie acorduri contractuale cu clientii BCN interne care intentioneaza sa efectueze tranzactii cu numerar cu acea BCN straina prin intermediul DECS. Aceste acorduri contractuale reglementeaza, in special:
(a) conditiile si cerintele tehnice pentru procesarea mesajelor de tranzactie prin intermediul DECS, inclusiv potentiala anulare a tranzactiilor prin intermediul DECS;
(b) procesarea fizica a tranzactiilor cu numerar, de exemplu, termenii si conditiile generale de ambalare si livrare;
(c) normele si procedurile de decontare financiara intre client si BCN straina, inclusiv verificarea masurii in care o tranzactie cu numerar poate fi efectuata in mod legitim;
(d) efectuarea de controale individuale asupra credibilitatii (plausibility checks) volumelor tranzactiilor cu numerar.
Articolul 6
Transferuri in volum mare
BCN se asigura ca, pentru transferurile in volum mare, imprimeriile utilizeaza formatul de comunicare specificat in acordurile contractuale dintre BCN si imprimerii.
Articolul 7
Cerinte pentru mesajele de tranzactie
(1) Mesajele de tranzactie sunt procesate prin intermediul DECS, astfel cum se prevede in anexa I.
(2) In mesajele de ordin de tranzactie si in mesajele de confirmare a tranzactiei, BCN indica valorile datei si orei locale, cu exceptia cazului in care acestea sunt adaugate automat de catre DECS cu utilizarea orei Europei Centrale (CET).
(3) Un mesaj de ordin de tranzactie, in special:
(a) este trimis separat pentru fiecare tranzactie cu numerar in parte;
(b) contine pozitii care trebuie livrate unei singure sucursale a unui client sau BCN;
(c) contine un ordin fie pentru bancnote euro, fie pentru monede euro;
(d) contine pozitii separate de articole pentru fiecare cupiura in parte;
(e) respecta cerintele de ambalare din anexa II;
(f) respecta cerintele minime privind cantitatea din anexa II;
(g) respecta cerintele privind cupiurile si seria de emisiune a bancnotelor prevazute in anexa II;
(h) respecta cerintele de calitate din anexa II;
(i) respecta cerintele de etichetare din anexa II;
(j) contine pozitiile de date minime prevazute in anexa III.
Articolul 8
Respectarea de catre viitoarele BCN din Eurosistem a cerintelor DECS
O BCN include in acordurile contractuale pe care le incheie cu o viitoare BCN din Eurosistem, in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Orientarea BCE/2006/9 din 14 iulie 2006 privind anumite pregatiri in vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro si privind alimentarea anticipata si alimentarea anticipata secundara cu bancnote si monede metalice euro in afara zonei euro [2] si tinand seama de articolul 5 din Orientarea BCE/2008/8, dispozitii specifice care solicita ca viitoarea BCN din Eurosistem sa respecte cerintele prezentei orientari.
Articolul 9
Cooperarea BCN
BCN coopereaza in mod corespunzator pentru schimbul de informatii privind functionarea DECS, in special atunci cand o BCN se confrunta cu litigii potentiale sau efective initiate de un client in urma unei tranzactii procesate prin DECS.
Articolul 10
Rolul Comitetului executiv
(1) In conformitate cu articolul 17.3 din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene [3], Comitetul executiv este autorizat sa aduca modificari tehnice anexelor la prezenta orientare, dupa ce a luat in considerare opiniile Comitetului pentru bancnote si ale Comitetului juridic.
(2) Comitetul executiv notifica fara intarzieri nejustificate Consiliului guvernatorilor orice modificare efectuata in conformitate cu alineatul (1) si respecta orice decizie a Consiliului guvernatorilor cu privire la aceasta chestiune.
Articolul 11
Intrarea in vigoare
Prezenta orientare intra in vigoare la 1 octombrie 2012.
Articolul 12
Destinatari
Prezenta orientare se adreseaza BCN.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 20 iulie 2012.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] Orientarea BCE/2008/8 din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro si functionarea Sistemului de informatii privind numerarul 2 (JO L 346, 23.12.2008, p. 89).
[2] JO L 207, 28.7.2006, p. 39.
[3] JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

————————————————–

ANEXA I. TIPUL SI FLUXUL DE MESAJE DE TRANZACTIE PROCESATE PRIN DECS

1. Un client, pentru tranzactiile cu numerar, sau o banca centrala nationala (BCN) furnizoare, pentru transferurile in volum mare, trimite un mesaj de ordin de tranzactie (transaction order message), care este transmis de BCN interna/furnizoare prin schimbul de date pentru serviciile de numerar (Data Exchange for Cash Services) (DECS) catre BCN straina/beneficiara relevanta.
2. La primirea unui mesaj de ordin de tranzactie, BCN straina/beneficiara trimite un mesaj raspuns de validare (feedback validation message) catre BCN interna/furnizoare prin intermediul DECS, pe care apoi BCN interna/furnizoare il transmite clientului, pentru tranzactiile cu numerar, sau BCN furnizoare, pentru transferurile in volum mare.
3. Dupa ce are loc o tranzactie, BCN straina/beneficiara trimite un mesaj de confirmare a tranzactiei (transaction confirmation message) catre BCN interna/furnizoare prin intermediul DECS, pe care apoi BCN interna/furnizoare il transmite clientului, pentru tranzactiile cu numerar, sau BCN furnizoare, pentru transferurile in volum mare.
Tabelul 1a: Tipul si fluxul de mesaje pentru depunerile de numerar
| Cash Single Shared Platform (CashSSP) | Global Standards One (GS1) |
1.Mesaj de ordin de tranzactie (transaction order message): notificare de depunere | Notification For Deposit | Notification of Inpayment |
2.Mesaj raspuns de validare (feedback validation message) (la primirea mesajului de ordin de tranzactie) | Feedback Validation | Service Message |
3.Mesaj de confirmare a tranzactiei (transaction confirmation message) (dupa tranzactie) [1]: chitanta de depunere | Feedback Notification For Deposit | Confirmation of Receipt |
Tabelul 1b: Tipul si fluxul de mesaje pentru retragerile de numerar
| CashSSP | GS1 |
1.Mesaj de ordin de tranzactie (transaction order message): ordin de retragere de numerar | Order For Withdrawal | Cash Order |
2.Mesaj raspuns de validare (feedback validation message) (la primirea mesajului de ordin de tranzactie) | Feedback Validation | Service Message |
3.Mesaj de confirmare a tranzactiei (transaction confirmation message) (dupa tranzactie) [1]: chitanta de retragere | Feedback Order For Withdrawal | Confirmation of Delivery |
Tabelul 1c: Tipul si fluxul de mesaje pentru transferurile in volum mare
| CashSSP | GS1 |
1.Mesaj de ordin de tranzactie (transaction order message): mesaj de transfer in volum mare | Notification For Delivery | Bulk Transfer Message |
2.Mesaj raspuns de validare (feedback validation message) (la primirea mesajului de ordin de tranzactie) | Feedback Validation | Service Message |
3.Mesaj de confirmare a tranzactiei (transaction confirmation message) (dupa tranzactie) [1]: chitanta de transfer in volum mare | Feedback Notification For Delivery | Confirmation of Bulk Transfer |
[*] In cazul in care o BCN straina/beneficiara primeste colete in plus, se trimite o notificare suplimentara de depunere/mesaj suplimentar de transfer in volum mare pentru coletele in plus. In cazul in care BCN straina/beneficiara primeste mai putine colete decat sunt asteptate, atunci fie se trimite o noua notificare de depunere/un nou mesaj de transfer in volum mare dupa inchiderea mesajului de ordin de tranzactie relevant si trimiterea unui mesaj raspuns de validare (pentru neacceptarea livrarii), fie in confirmarea tranzactiei vor fi incluse numai coletele primite (pentru acceptarea partiala a livrarii).

————————————————–

ANEXA II. CERINTE DE AMBALARE SI CALITATE

1. Cerinte de ambalare si calitate pentru tranzactiile cu numerar
| Retrageri de numerar | Depuneri de numerar |
Cantitate minima | Pentru bancnote, sunt acceptate numai colete monocupiuraPentru cupiuri de la 5 la 100 EUR, 10 pachete (= 10000 bucati)Pentru cupiurile de 200 si 500 EUR, 1 pachetel (= 100 bucati); bancile centrale nationale (BCN) pot pune mai multe pachetele (inclusiv pachetele de 200 EUR impreuna cu pachetele de 500 EUR) intr-un singur coletPentru monede, cel putin un fisic, in functie de normele comerciale ale fiecarei BCNO retragere completa se realizeaza printr-o singura operatiune | Pentru cupiuri de la 5 la 100 EUR, 10 pachete (= 10000 bucati); cu toate acestea, un client poate trimite o data pe zi colete incomplete care contin minimum 1 pachet (= 1000 bancnote) de o anumita cupiura si maximum 5 pachete (= 5 × 1000 bancnote) de o singura cupiura sau mai multe.Pentru cupiurile de 200 si 500 EUR, 1 pachetel (= 100 bucati) |
Seria de emisiune a bancnotelor (ES1 sau ES2) | Indicata in mesajul de ordin de tranzactie | Indicata in mesajul de ordin de tranzactie. Pentru pachetele mixte, indicatiile se bazeaza pe cea mai buna estimare a clientului. BCN pot refuza utilizarea pachetelor mixte. |
Calitate | Numai bancnote si monede in stare corespunzatoare | Numai bancnote neprocesate |
Reutilizarea codurilor de identificare ale tranzactiilor | BCN straina decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate codul “Serial Shipping Container Code” (SSCC) si codul de bare “Cash Single Shared Platform” (CashSSP). BCN straina decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate numerele de referinta ale tranzactiilor (= cod SSCC de baza). | BCN straina decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate codul SSCC si codul de bare CashSSP. BCN straina decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate numerele de referinta ale tranzactiilor (= cod SSCC de baza). |
Ambalare | Tip de ambalare aprobat pentru bancnote | Tip de ambalare aprobat pentru bancnote |
2. Cerinte de ambalare si calitate pentru transferurile in volum mare
Cantitate minima | O cutie de carton (= 10000 bancnote). Pentru alte operatiuni transfrontaliere relevante care sunt raportate prin Sistemul de informatii privind numerarul 2, nu exista o cantitate minima. |
Seria de emisiune a bancnotelor | Indicata in mesajul de ordin de tranzactie. Atunci cand exista pachete mixte, indicatiile se bazeaza pe cea mai buna estimare a BCN furnizoare. |
Calitate | Bancnote in stare corespunzatoare, noi, neprocesate sau necorespunzatoare. |
Reutilizarea codurilor de identificare a tranzactiilor | BCN beneficiara decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate codul SSCC si codul de bare CashSSP. BCN beneficiara decide daca si dupa ce perioada sunt reutilizate numerele de referinta ale tranzactiilor (= cod SSCC de baza). |
Etichetare | Cutiile fizice au atat coduri de bare Global Standards One (GS1), cat si CashSSP, cu exceptia stocurilor de bancnote care au doar codul de bare CashSSP. Nu exista reetichetare atunci cand un colet este transferat intre BCN, respectiv acelasi cod de bare/cod SSCC este utilizat de mai multe ori. |
Ambalare | Tip de ambalare aprobatO singura cupiura pe palet si/sau cutiePot fi serii diferite de emisiune a bancnotelor intr-un palet si/sau intr-o cutieToate articolele dintr-o cutie sunt de acelasi tip de calitateMesajele se refera fie la paleti care contin cutii, fie doar la cutii (nu la paleti) Combinarea paletilor si a cutiilor in acelasi mesaj nu este posibila |

————————————————–

ANEXA III. POZITII DE DATE MINIME CARE TREBUIE INCLUSE IN MESAJELE DE DATE ELECTRONICE

1. Cerinte minime privind depunerile de numerar [1]
Pozitie de date
Expeditorul fisierului
Expeditorul mesajului
Destinatarul mesajului
Proprietarul articolului
Societate de transport
Ambalator
Platitor
Destinatarul depunerii
Detalii privind coletele si articolele continute de acestea:
– numar de identificare
– seria de emisiune a bancnotelor
– cupiura
– numar de bucati
– valoare
– starea bancnotelor
2. Cerinte minime privind retragerile de numerar [1]
Pozitie de date
Expeditorul fisierului
Expeditorul mesajului
Destinatarul mesajului
Societate de transport
Platitor
Loc de ridicare
Locul livrarii
Proprietarul articolului
Detalii privind articolele comandate:
– seria de emisiune a bancnotelor
– cupiura
– numar de bucati
3. Cerinte minime privind transferurile in volum mare
Referinta Bancii Centrale Europene pentru livrare |
BCN furnizoare (imprimerie) |
BCN beneficiara |
Societate de transport (companie aeriana sau societate de transport de numerar) |
Data livrarii |
Numar total de paleti |
Numar total de cutii |
Numar total de bancnote |
Valoarea totala a bancnotelor (EUR) |
Greutatea totala a transportului aerian (kg) |
Detalii privind paletii: | Detalii privind cutiile: |
—numar de identificare (CashSSP) | —numar de identificare (CashSSP) |
—numar de identificare (GS1) | —numar de identificare (GS1) |
—cupiura | —cupiura |
—numar de bucati | —numar de bucati |
—valoare | —valoare |
| —calitate |
| —BCN responsabila |
[1] Pot fi obligatorii informatii suplimentare, in functie de sistemul de gestionare a numerarului utilizat de expeditor.

————————————————–

GLOSAR

Prezentul glosar defineste termenii tehnici utilizati in prezenta orientare si in anexele sale.
“Bancnote in stare corespunzatoare” (fit banknotes) inseamna: (i) bancnote euro care au fost returnate la banci centrale nationale (BCN) si care sunt in stare corespunzatoare pentru circulatia monetara in conformitate cu un act juridic distinct al Bancii Centrale Europene (BCE) privind procesarea bancnotelor de catre BCN; sau (ii) bancnote euro care au fost returnate la institutiile de credit, inclusiv entitatile NHTO si bancile ECI, si care sunt in stare corespunzatoare pentru circulatia monetara in conformitate cu standardele minime de sortare prevazute in Decizia BCE/2010/14 din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea in circulatie a bancnotelor euro [1].
“Bancnote necorespunzatoare” (unfit banknotes) inseamna: (i) bancnote euro care au fost returnate la BCN, dar care nu sunt in stare corespunzatoare pentru circulatia monetara in conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de catre BCN; sau (ii) bancnote euro care au fost returnate la institutiile de credit, incluzand entitatile NHTO si bancile ECI, dar care nu sunt in stare corespunzatoare pentru circulatia monetara in conformitate cu standardele minime de sortare prevazute in Decizia BCE/2010/14.
“Bancnote neprocesate” (unprocessed banknotes) inseamna: (i) bancnote euro care au fost returnate la BCN, dar care nu au fost verificate in privinta autenticitatii si a calitatii in conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de catre BCN; sau (ii) bancnote euro care au fost returnate la institutiile de credit, inclusiv entitatile NHTO si bancile ECI, dar care nu au fost verificate in privinta autenticitatii si a calitatii in conformitate cu Decizia BCE/2010/14.
“Bancnote noi” (new banknotes) inseamna bancnote euro care nu au fost inca puse in circulatie de BCN, de entitatile NHTO sau de bancile ECI sau care nu au fost alimentate anticipat de viitoarele BCN din Eurosistem.
“Programul Extended Custodial Inventory” sau “programul ECI” (Extended custodial inventory programme sau ECI programme) inseamna un program care consta in acorduri contractuale incheiate intre BCE, o BCN si institutii de credit individuale (banci ECI), in cadrul carora BCN: (i) furnizeaza bancilor ECI bancnote euro pe care acestea le pastreaza in custodie in afara Europei in scopul punerii lor in circulatie; si (ii) crediteaza bancile ECI pentru bancnotele euro care sunt depozitate de clientii acestora, sunt verificate in privinta autenticitatii si a calitatii, sunt pastrate in custodie si sunt notificate BCN. Bancnotele pastrate in custodie de bancile ECI, inclusiv cele aflate in tranzit intre BCN si bancile ECI, sunt colateralizate in intregime pana in momentul in care sunt puse in circulatie de bancile ECI sau pana cand se reintorc la BCN. Bancnotele transferate de la BCN la bancile ECI fac parte din bancnotele inregistrate (pozitia de date 1.1) ale BCN. Bancnotele pastrate in custodie de bancile ECI nu fac parte din emisiunea nationala neta de bancnote a BCN.
“Schema privind bancnotele pastrate la ordin” sau “schema NHTO” (notes-held-to-order scheme sau NHTO scheme) inseamna o schema care consta in acorduri contractuale individuale incheiate intre o BCN si una sau mai multe entitati (“entitati NHTO”) din statul membru participant al BCN, in cadrul carora BCN: (i) furnizeaza entitatilor NHTO bancnote euro pe care acestea le pastreaza in custodie in afara sediilor BCN cu scopul punerii lor in circulatie; si (ii) crediteaza sau debiteaza direct contul detinut la BCN de entitatile NHTO sau de institutiile de credit care sunt clienti ai entitatilor NHTO pentru bancnotele euro care sunt depozitate la sau retrase din sediile de custodie de entitatile NHTO sau de clientii acestora si sunt notificate BCN. Bancnotele transferate de la BCN la entitatile NHTO fac parte din bancnotele inregistrate (pozitia de date 1.1) ale BCN. Bancnotele pastrate in custodie de entitatile NHTO nu fac parte din emisiunea nationala neta de bancnote a BCN.
“Serie de emisiune a bancnotelor” (banknote series) inseamna un numar de cupiuri euro definite ca serie de emisiune in Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificatiile, reproducerea, schimbul si retragerea bancnotelor euro [2] sau intr-un act juridic ulterior al BCE. Prima serie de emisiune a bancnotelor euro lansata la 1 ianuarie 2002 consta in cupiurile de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR si 500 EUR. Bancnotele euro cu specificatii tehnice revizuite sau cu grafica revizuita (de exemplu, semnaturi diferite pentru diferitii presedinti ai BCE) constituie o serie noua de emisiune a bancnotelor doar daca acest lucru este mentionat ca atare intr-o modificare a Deciziei BCE/2003/4 sau intr-un act juridic ulterior al BCE.
“Stoc strategic al Eurosistemului” (Eurosystem Strategic Stock) (ESS) inseamna stocul de bancnote euro noi si in stare corespunzatoare depozitate de anumite BCN pentru a face fata unei cereri de bancnote euro care nu poate fi acoperita din stocurile logistice [3].
“Stocuri logistice” (logistical stocks) (LS) inseamna toate stocurile de bancnote euro noi si in stare corespunzatoare, altele decat ESS, detinute de BCN si, in sensul Orientarii BCE/2008/8, de entitatile NHTO si de bancile ECI [4].
“Tip de ambalare aprobat” (approved packaging type) inseamna un sac securizat, un sac sigilat, o cutie reutilizabila, o cutie de carton, un europalet sau un semipalet care indeplineste cerintele stabilite de Consiliul guvernatorilor BCE.

[1] JO L 267, 9.10.2010, p. 1.
[2] JO L 78, 25.3.2003, p. 16.
[3] Astfel cum este mentionat intr-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.
[4] Astfel cum este mentionat intr-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close