Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ar putea fi modificate

feature photo

In data de 19 octombrie 2012, Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

Cele mai importante modificari si completari aduse prin prezentul proiect se refera la:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”

1. Precizari privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil

Luand in considerare faptul ca potrivit art. 22 lit. d) din Codul fiscal sunt deductibile provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice potrivit legilor de organizare si functionare iar in Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii private administrat privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare sunt dispozitii prin care administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv administratori care furnizeaza pensii private sunt obligati la constituirea de provizioane sunt propuse precizari privind deductibilitatea acestora.

2. Modul de recuperare a pierderii fiscale inregistrata de contribuabilii care se reorganizeaza juridic

In ceea ce priveste clarificarea modului de recuperare a pierderii fiscale inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare sau de catre contribuabilii nou-infiintati urmare a acestor operatiuni ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, modificarile vizeaza:
– ordinea de recuperare a pierderilor fiscale si perioada ramasa de recuperare in functie de ordinea inregistrarii acestora de contribuabilul cedent;
– recuperarea pierderilor fiscale din anul fiscal in care se efectueaza operatiunile de reorganizare;
– operatiunile pe care contribuabilul cedent/beneficiar le efectueaza in registrul fiscal in scopul recuperarii pierderii fiscale transferate sau mentinute, dupa caz.

B. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”

1. Au fost elaborate norme metodologice pentru aplicarea masurilor legislative instituite prin O.G. nr. 15/2012, respectiv:

• Cu privire la sistemul TVA la incasare:
– Normele aduc clarificari importante referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare, indiferent de cifra de afaceri realizata, respectiv neplatitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, precum si persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar care sunt stabilite in Romania printr-un sediul fix fara personalitate juridica, cum sunt sucursalele, si persoanele impozabile nestabilite in Romania dar care sunt inregistrate in Romania in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal. Pentru administrarea corecta a sistemului TVA la incasare acesta va fi aplicat numai de persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, astfel cum se prevede prin lege;
– Clarificari privind categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 precum si a celor care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu a doua perioada fiscala din anul 2013;
– Regulile aplicabile persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata din oficiu de catre organele fiscale competente si care ulterior sunt inregistrate in scopuri de TVA in ce priveste calcularea plafonului de 2.250.000 lei si inregistrarea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare;
– Determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizeaza pe baza datelor raportate in deconturile de TVA, pentru a simplifica atat pentru contribuabili cat si pentru organele fiscale calculul acestei cifre;
– Precizari necesare aplicarii prevederilor din lege referitoare la operatiunile excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare in cazul persoanelor care aplica sistemul;
– Detalierea regulilor privind intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare precum si inregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare;
– Stabilirea datei platii/incasarii operatiunilor in cazul in care plata nu se face in mod obisnuit, prin transfer bancar sau in numerar, ci prin compensare, utilizarea unor instrumente de plata de tip transfer-debit precum cecul, cambia si biletul la ordin, plata in natura, stingerea datoriei ca urmare a cesiunii de creante;
– Norme privind ajustarea bazei de impozitare a TVA in situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care se aplica sistemul TVA la incasare in cazul unor situatii precum: refuzuri totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, acordarea de rabaturi, remize, risturne si alte reduceri de pret, atunci cand nu este achitata toata contravaloarea bunurilor/serviciilor la data respectiva;
– Stabilirea de reguli aplicabile pentru determinarea TVA de dedus in cazul in care plata facturilor se realizeaza partial, precum si a regulilor aplicabile atunci cand TVA nu este deductibila;
– Modalitatea de aplicare a prevederilor privind ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de bunuri si servicii de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a persoanelor care fac achizitii de la persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul schimbarii destinatiei bunurilor ulterior achizitiei, daca taxa aferenta nu a fost platita integral. Au fost date exemple pentru a facilita intelegerea corecta a modalitatii de ajustare a TVA, precum si a determinarii proportiei deductibile la fiecare plata ulterioara unui eveniment ce genereaza ajustarea TVA;
– Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmareasca in fiecare perioada fiscala diferentele de taxa neexigibile, atat in ce priveste taxa colectata cat si in ce priveste taxa deductibila. In acest sens prin norme au fost prevazute o serie de informatii necesare pentru aceste operatiuni. Aceste informatii sunt necesare si in scopul verificarii de catre organele fiscale a acestor contribuabili.
– Datorita noutatii prevederilor referitoare la aplicarea sistemului TVA la incasare, s-a creat baza legala pentru aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. Ghidul va reuni toate prevederile legale din lege si din norme care reglementeaza aplicarea sistemului TVA la incasare pentru a oferi o imagine comprehensiva asupra ansamblului prevederilor incidente in cazul sistemului TVA la incasare. S-a avut in vedere faptul ca ghidul va fi un instrument util oferit atat contribuabililor cat si autoritatilor fiscale, care nu vor fi obligati sa caute in cuprinsul legii si a normelor, la articole diferite, prevederile care le sunt incidente atunci cand vor fi in situatia sa aplice TVA la incasare sau vor face achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare.

• Norme date in aplicarea noilor prevederi privind facturarea:
– Operatiunile pentru care persoanele impozabile sunt scutite de obligativitatea emiterii facturii, intre care livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul, prestarile de servicii catre populatie, livrarile de bunuri/prestarile de servicii catre beneficiari persoane neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate;
– Reglementarea unui document centralizator care se intocmeste pentru fiecare perioada fiscala si pe baza caruia se colecteaza TVA, in cazul operatiunilor realizate catre persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului;
– Procedura care trebuie urmata pentru obtinerea aprobarii in vederea emiterii de facturi in regim simplificat, in cazul in care valoarea facturii, inclusiv TVA este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro;
– Conditii in care se pot emite facturi de catre beneficiar in numele si in contul furnizorului/prestatorului, respectiv incheierea acordului prealabil prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare si procedura de acceptare a fiecarei facturi;
– Deoarece utilizarea facturarii electronice poate ajuta intreprinderile sa reduca costurile și sa fie mai competitive, actualele cerințe TVA privind facturarea electronica se revizuiesc pentru a indeparta sarcinile existente și barierele din calea utilizarii sistemului. Facturile pe suport de hartie și facturile electronice vor fi tratate in același mod, iar povara administrativa privind facturarea pe suport de hartie ar trebui sa nu creasca. Prin norme se pune accent pe faptul ca facturile trebuie sa reflecte livrarile reale și, prin urmare, ar trebui garantate autenticitatea, integritatea și lizibilitatea acestora. Controlul de gestiune poate fi utilizat pentru a stabili piste fiabile de audit intre facturi și livrari/ prestari, garantand, prin aceasta, faptul ca orice factura (indiferent daca a fost emisa pe suport de hartie sau in format electronic) respecta acele cerințe. Autenticitatea și integritatea facturilor electronice pot fi garantate prin utilizarea anumitor tehnologii existente, precum schimbul electronic de date (EDI) și semnaturile electronice avansate. Cu toate acestea, avand in vedere ca exista și alte tehnologii, persoanelor impozabile nu ar trebui sa li se impuna utilizarea niciunei tehnologii de facturare electronica speciala.

In cazul noilor reglementari privind exigibilitatea TVA in cazul livrarilor si achizitiilor intracomunitare de bunuri, pentru a se garanta uniformitatea informațiilor cuprinse in declarațiile recapitulative și promptitudinea schimbului de informații intre statele membre prin intermediul respectivelor declarații, prin norme au fost stabilite reguli aplicabile in cazul facturilor emise de operatorii economici, inclusiv pentru avansuri.

Regimul TVA aferent bunurilor lipsa in gestiunea unui operator economic, care nu vor mai fi considerate livrari de bunuri asimilate livrarilor cu plata pentru care se colecteaza TVA, ci vor intra, cu anumite exceptii, sub incidenta prevederilor privind ajustarea deducerii. Normele metodologice reglementeaza modalitatea de aplicare a noilor reglementari privind ajustarea deducerii TVA in cazul bunurilor care nu mai exista in gestiunea unui operator economic, atat in cazul bunurilor de capital cat si al altor bunuri decat cele de capital.

2. Compatibilizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniul TVA, respectiv cu prevederile Directivei 2006/112/CE, privind noul regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent bunurilor de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, care nu va mai depinde de situatia in care se afla persoana impozabila, respectiv daca a inregistrat profit sau pierdere. In acest sens s-a stabilit ca operatorii economici nu vor considera ca au efectuat o livrare catre sine si nu vor colecta TVA daca valoarea fiecarui bun/cadou acordat gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu depaseste valoarea de 100 lei. Masura este compatibila cu prevederile Directivei 2006/112/CE, si a fost luata ca urmare a observatiilor Comisiei Europene in cazul EU Pilot nr. 2274/11/TAXU, cu privire la bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol. In cazul serviciilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, deoarece Directiva 2006/112/CE nu impune stabilirea unui plafon, prin norme s-a stabilit ca operatorii economici vor trebui sa faca dovada ca serviciile sunt acordate gratuit in scopul desfasurarii activitatii economice.

C. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”

1. Corelari necesare pentru aplicarea O.G. nr. 15/2012:
• Precizarea ca micii producatori de vinuri linistite depun o declaratie de inregistrare la autoritatea vamala teritoriala, inaintea desfasurarii activitatii de productie;
• Precizarea ca antrepozitarii autorizati pentru productia de bere care intentioneaza sa imbutelieze apa plata si bauturi alcoolice trebuie sa notifice aceasta intentie la autoritatea vamala teritoriala;
• Corelarea prevederilor privind documentul comercial de insotire a deplasarilor de produse energetice de natura aditivilor si a produselor din biomasa, ale caror coduri de produs nu se regasesc in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, catre antrepozite fiscale. Urmare a modificarilor aduse Codului fiscal, deplasarea in regim suspensiv de accize a aditivilor va fi realizata sub acoperirea documentului administrativ electronic.

2. Corelari necesare pentru aplicarea O.U.G. nr. 47/2012:
• Precizarea ca antrepozitarii autorizati, ale caror autorizatii au fost revocate pentru neconformarea la modificarile intervenite la conditiile de autorizare sau de functionare ale antrepozitului fiscal, pot fi reautorizati inainte de expirarea unei perioade de sase luni.

3. Alte precizari: Revizuirea precizarilor privind acordarea reducerii garantiilor constituite de catre antrepozitarii autorizati sau de catre destinatarii inregistrati. Astfel, reducerea de garantie se va acorda dupa cum urmeaza:
• cu 50%, in situatia in care in ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat, operatorul economic nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita;
• cu 75%, in situatia in care in ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat, operatorul economic nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita.

De asemenea, garantia constituita de catre antrepozitarii autorizati pentru productia de produse accizabile, va putea fi redusa sub cuantumul minim stabilit pentru functionarea antrepozitelor fiscale.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close