Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

In M. Of. nr. 704 din 15 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Actul aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR  AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU PUBLICI DIN ROMANIASI PUBLICITATE IMOBILIARA
Nr. 3.574 din 2 octombrie 2012 Nr. 13.955 din 1 octombrie 2012

ACT ADITIONAL Nr. 2
la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentata de domnul notar public dr. Dumitru Viorel Manescu, presedinte,
si
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentata de domnul Marius Arthur Ursu, director general,

denumite in continuare parti,
avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3^1) si (3^2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost introduse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
incheie urmatorul act aditional la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. I
La capitolul III “Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara”, prima liniuta de la punctul 4 se modifica si va avea urmatorul continut:
“- sa elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, dupa caz, copii ale cartilor funciare ori certificate de sarcini. Atat cererea, cat si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise intre notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliara prin fax, e-mail, on-line sau prin orice alta modalitate de comunicare care asigura confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi conditionata de primirea cererilor in original. In cazul in care extrasul de carte funciara a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin posta numai la solicitarea expresa a biroului notarial; oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor primi cererile de inscriere in cartea funciara si actele atasate la acestea, transmise de catre notarii publici si prin fax, e-mail sau on-line.”
ART. II
Dupa capitolul IV “Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici” se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cu urmatorul cuprins:
“IV^1. Procedura comunicarii on-line a actelor intre notarii publici si oficiile teritoriale

1. Dispozitii generale
1.1. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumiti in cuprinsul prezentului capitol utilizatori, posibilitatea inregistrarii on-line a cererilor, prin acces la modulul <<Registrul General de Intrare>> (RGI) al sistemului informatic.
1.2. Accesul si retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatica vor fi asigurate la cererea UNNPR. In situatia nerespectarii procedurilor de lucru convenite, ANCPI va limita accesul notarului public la platforma informatica, cu acordul prealabil al UNNPR.

2. Acces si securitate
Accesul notarilor publici la platforma informatica se face pe baza de parola statica sau certificat digital. Responsabilitatea actiunilor realizate in sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse si a efectelor juridice produse de acestea, precum si asigurarea confidentialitatii elementelor de acces in sistem apartin exclusiv utilizatorului.

3. Implementare
Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor publici, in etape, dupa un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona actiunile si activitatile de implementare, cu sprijinul si colaborarea efectiva a camerelor notarilor publici.

4. Disponibilitatea sistemului
4.1. Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare si pentru cereri de inscriere in cartea funciara in programul de lucru al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara (BCPI) convenit prin protocol incheiat cu camerele notarilor publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent.
4.2. Mentenanta sistemului se realizeaza cu precadere in zilele nelucratoare. Platforma informatica va fi indisponibila in perioadele alocate mentenantei sistemului, cu notificarea prealabila a UNNPR cu 48 de ore inainte, daca se realizeaza intr-o zi lucratoare. In perioada alocata mentenantei sistemului, notarii publici pot folosi celelalte mijloace de comunicare.
4.3. Pana la data de 31 decembrie 2012, ANCPI va asigura mijloacele tehnice pentru acordarea accesului permanent al notarilor publici, in mod gratuit, la consultarea cartilor funciare in format electronic, in aplicarea art. 3 alin. (3^2) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care cartile funciare solicitate sunt disponibile numai in format hartie, acestea vor fi convertite in vederea prestarii serviciului solicitat.
In mod similar, UNNPR va asigura ANCPI acces gratuit la registrele nationale electronice notariale a caror consultare este justificata pentru buna desfasurare a activitatii ANCPI, dupa o procedura stabilita cu administratorul registrelor nationale de evidenta informatizata a unor proceduri si acte notariale.

5. Fluxuri de lucru
5.1. Notarul public poate inregistra in sistemul informatic toate tipurile de cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate. Notarul public este considerat persoana abilitata prin lege speciala sa solicite eliberarea certificatului de identificare a numarului topografic/cadastral dupa numele/denumirea proprietarului.
5.2. In vederea inregistrarii unei cereri in aplicatia RGI se completeaza campul <<solicitant>> cu: numele/prenumele solicitantului, CNP/CUI, judet, localitate (unitate administrativ teritoriala – UAT). Campul <<deponent>> se completeaza automat de catre aplicatia informatica cu datele de identificare ale biroului notarial/notarului public.
5.3. Se selecteaza serviciile solicitate, identificate cu codurile principale, respectiv cele asociate acestora, precum si tipul de act ce justifica cererea, daca este cazul.
5.4. Se selecteaza UAT, judetul, BCPI in a carui raza teritoriala se situeaza imobilul, precum si identificatorii acestuia: numar de carte funciara, numar cadastral/numar topografic.
5.5. Se selecteaza modalitatea de plata, conform optiunilor generate de aplicatia informatica.
5.6. In urma inregistrarii cererii de inscriere in cartea funciara in sistem, aplicatia genereaza numar unic de inregistrare a acesteia, asigurand rangul inscrierilor. In mod corelativ, se completeaza integral cererea de inscriere si in format hartie, conform modelelor standard din regulamentul aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.
5.7. In cazul in care se ataseaza cererii de inscriere inregistrate on-line o versiune scanata in format .pdf sau .tif a dosarului cererii, sistemul aloca termen de solutionare, iar cererea se solutioneaza de catre persoanele desemnate la nivelul BCPI, incheierea si extrasul de carte funciara de informare eliberandu-se numai dupa primirea dosarului original al cererii, cu exceptiile prevazute mai jos.
In vederea comunicarii incheierii si a extrasului de carte funciara de informare, dosarul original, impreuna cu nota de inregistrare intocmita in dublu exemplar, va fi predat biroului teritorial competent nu mai tarziu de termenul de solutionare stabilit. Dosarul original al cererii nu va fi predat biroului teritorial in termenul de solutionare stabilit, in situatia in care acesta a fost comunicat prin utilizarea unei semnaturi electronice, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Comunicarea dosarelor originale ale cererilor de inscriere in cartea funciara se va face in acest caz la sfarsitul fiecarei luni.
Referatele de completare emise se vor comunica de indata, prin fax, e-mail sau on-line, notarului public, fara a se astepta implinirea termenului de solutionare a cererii.
ANCPI va notifica UNNPR cu privire la momentul in care aplicatia va permite comunicarea documentelor cu semnatura electronica si se angajeaza sa intreprinda toate demersurile in acest sens, pentru ca aplicatia sa fie functionala cel mai tarziu pana la data de 31 ianuarie 2013.
Dovada predarii dosarului original este reprezentata de nota de inregistrare semnata si restituita notarului public sau delegatului notarial de catre referentul din cadrul registraturii BCPI care a primit dosarul.
5.8. Pentru cererile avand ca obiect eliberarea unui extras de carte funciara pentru informare/autentificare sau eliberarea copiilor de pe documente din arhiva BCPI, aplicatia RGI aloca numar de inregistrare si termen de solutionare. In acest caz, eliberarea extraselor de carte funciara pentru informare, pentru autentificare sau eliberarea de copii de catre BCPI nu va fi conditionata de primirea cererilor in original.

6. Instruirea utilizatorilor
ANCPI se obliga sa puna la dispozitia birourilor notariale interesate material didactic actualizat (manuale, filme de prezentare etc.) si sa organizeze sesiuni de instruire pentru personalul desemnat de birourile notariale in vederea asimilarii procedurilor practice de lucru in aplicatia informatica. Stabilirea numarului sesiunilor de instruire, a periodicitatii acestora, respectiv a numarului de participanti se va efectua de comun acord de camerele notarilor publici si de oficiile teritoriale, in functie de capacitatea tehnica si de personal a celor din urma.

7. Suport tehnic
In vederea solutionarii eficiente a problemelor de natura tehnica ce pot sa apara in utilizarea platformei, ANCPI va pune la dispozitia utilizatorilor un mecanism de suport tehnic si canalele de comunicatie aferente. Prin intermediul acestui mecanism se vor transmite instructiuni pentru depasirea problemelor si vor fi colectate informatii necesare imbunatatirii sistemului. Utilizatorii sistemului au obligatia sa foloseasca exclusiv sistemul de suport in vederea depasirii impedimentelor.

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close