Modificarea si completarea OUG nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

In M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu proaduse militare.

Din cuprins.
Avand in vedere:
– adoptarea la 6 mai 2009 a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor si conditiilor de transfer al produselor din domeniul apararii in interiorul Comunitatii, care stipuleaza ca statele membre adopta si publica, pana la 30 iunie 2011, prevederile acestei directive si impune implementarea actelor cu putere de lege si actele administrative necesare pana la data de 30 iunie 2012;
– complexitatea acestui obiectiv, respectiv necesitatea armonizarii cadrului legislativ existent cu prevederile Directivei 2009/43/CE in interiorul Comunitatii, si nu o simpla transpunere, procesul de implementare fiind intarziat, nerespectandu-se data de 30 iunie 2012;
– faptul ca, in cazul in care autoritatile romane nu comunica in raspunsul lor la avizul motivat in Cauza 2011/1111, transmis la data de 1 iunie 2012, ca actul normativ de transpunere a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei in termenul acordat pana la data de 1 august 2012, Comisia poate initia o actiune la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, iar Curtea poate impune sanctiuni pecuniare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Se supun regimului de control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta urmatoarele operatiuni cu produse militare:
a) exportul, reexportul, importul si transferul care priveste scoaterea sau introducerea, in regim definitiv ori temporar, din sau in afara teritoriului Romaniei;
b) intermedierea;
c) tranzitul prin Romania;
d) transbordarile efectuate pe teritoriul Romaniei;
e) asistenta tehnica.
(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta operatiunile prevazute la alin. (1) efectuate in legatura cu participarea:
a) fortelor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala la misiuni, operatii, exercitii, activitati de instruire si ceremoniale, in afara teritoriului Romaniei;
b) fortelor armate straine sau structuri de aplicare a legii din strainatate care au aprobarea autoritatilor romane pentru intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul pe teritoriul Romaniei.
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica tranzitului si transbordarii atunci cand acestea sunt aferente unui transfer de produse militare intre doua state membre ale Uniunii Europene.”
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Operatiunile prevazute la art. 1 se autorizeaza prin licenta potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
3. La articolul 5, dupa litera a) se introduc cinci noi litere, literele a^1) – a^5), cu urmatorul cuprins:
“a^1) export – iesirea unui produs militar din teritoriul Romaniei, cu titlu temporar ori definitiv, catre o persoana fizica sau juridica, din orice tara terta;
a^2) import – introducerea unui produs militar pe teritoriul Romaniei, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoana fizica sau juridica din orice tara terta;
a^3) transfer – orice expediere ori mutare a unui produs militar catre un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
a^4) tranzit – transportul produselor militare prin Romania care au ca provenienta alte state si sunt destinate altor state;
a^5) transbordare – operatiunea de schimbare a mijlocului de transport in timpul unei operatiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operatiuni de intrare sau iesire in ori din teritoriul Romaniei;”.
4. La articolul 5, literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) operatiuni de comert exterior – operatiunile cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b);
………………………………………………………………..
e) intermediere – activitatile desfasurate de o persoana privind:
(i) negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o tara terta catre o alta tara terta;
(ii) cumpararea, vanzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate in posesia sa dintr-o tara terta catre o alta tara terta;
(iii) negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau in teritoriul Romaniei de produse militare;
(iv) cumpararea sau vanzarea de produse militare aflate in posesia sa, in vederea scoaterii ori introducerii din sau in teritoriul Romaniei;”.
5. La articolul 5, dupa litera e) se introduc treisprezece noi litere, literele e^1) – e^13), cu urmatorul cuprins:
“e^1) exportator – orice persoana juridica ori fizica sau orice asociere de persoane:
(i) pe seama careia este facuta declaratia de export si care este fie proprietarul marfurilor care se exporta, fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra marfurilor in momentul in care este acceptata declaratia;
(ii) care, atunci cand dreptul de proprietate sau de instrainare asupra unor marfuri apartine unei persoane stabilite in afara Uniunii Europene in conformitate cu contractul pe care se bazeaza exportul, este partea contractanta stabilita in Uniunea Europeana;
e^2) importator – orice persoana juridica ori fizica sau orice asociere de persoane in numele careia produsele militare sunt puse in libera circulatie, sunt supuse unei activitati de perfectionare activa, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;
e^3) furnizor – orice persoana fizica sau juridica cu resedinta/sediul in Uniunea Europeana care are raspunderea juridica pentru transfer;
e^4) destinatar – orice persoana fizica sau juridica cu resedinta/sediul in Uniunea Europeana care are raspunderea juridica pentru primirea unui transfer;
e^5) inregistrare – operatiunea de confirmare a indeplinirii de catre solicitant a prevederilor legale pentru desfasurarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare;
e^6) certificare – operatiune prin care se stabileste credibilitatea unei intreprinderi destinatare;
e^7) licenta de transfer – autorizatie eliberata unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, dupa caz, catre un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
e^8) licenta de export – autorizatie eliberata unui exportator pentru a furniza produse militare catre o persoana juridica sau fizica dintr-o tara terta;
e^9) licenta de import – autorizatie eliberata unui importator pentru a primi produse militare de la persoana juridica sau fizica dintr-o tara terta;
e^10) licenta de intermediere – autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de intermediere cu produse militare;
e^11) licenta de asistenta tehnica – autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de asistenta tehnica pentru produse militare;
e^12) licenta de tranzit – autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de tranzit cu produse militare;
e^13) licenta de transbordare – autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de transbordare.”
6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni se stabileste prin hotarare a Guvernului.”
7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenta tehnica de produse militare care nu figureaza in lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni prevazuta la art. 6 se supun procedurii de licentiere, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in conditiile in care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX, denumit in continuare MAE prin ANCEX, ca produsele respective sunt ori pot fi destinate, in intregime sau in parte, sa contribuie la:
a) dezvoltarea, producerea, intretinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau
b) dezvoltarea, producerea, intretinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile sa transporte si sa duca la tinta arme de distrugere in masa.
(2) Daca exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunostinta ca unele produse care nu figureaza in lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, aprobata prin hotarare a Guvernului, sunt destinate, in intregime sau in parte, unuia dintre scopurile prevazute la alin. (1), acesta este obligat sa informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunitatii de a supune licentierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se supun regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta prin ordin al ministrului afacerilor externe si se comunica persoanelor interesate.”
8. La articolul 8, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) obligatiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comertul cu arme instituite printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pozitie comuna sau actiune comuna adoptata de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;”.
9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
MAE prin ANCEX este autoritatea nationala in domeniul operatiunilor cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1) si asigura aplicarea politicii Guvernului in acest domeniu.”
10. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL II
Regimul de inregistrare, certificare si licentiere”
11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Persoanele prevazute la art. 3 pot solicita efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare numai dupa primirea confirmarii de inregistrare de catre MAE prin ANCEX, potrivit legii.
(2) Solutionarea cererilor de inregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevazute la art. 3 este conditionata de obtinerea avizului Ministerului Apararii Nationale.”
12. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 10^1
Persoanele prevazute la art. 3, care au si calitatea de destinatar, pot beneficia de licentele generale de transfer de produse militare, emise de autoritati din alte state membre ale Uniunii Europene, numai dupa certificarea lor de catre MAE prin ANCEX.”
13. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
Pentru fiecare operatiune prevazuta la art. 1 alin. (1) persoanele prevazute la art. 3 sunt obligate sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licente, potrivit prevederilor art. 12.”
14. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza pe baza de licente, care pot fi incadrate in una dintre urmatoarele categorii:
a) licenta individuala – se acorda unei persoane inregistrate pentru efectuarea unei singure operatiuni cu unul ori mai multe produse militare din aceeasi categorie, catre sau de la un singur importator, destinatar, exportator ori furnizor;
b) licenta globala – se acorda unei persoane inregistrate, pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeasi categorie, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori;
c) licenta generala – se acorda persoanelor inregistrate pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeasi categorie, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.
(2) Operatiunile prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza de licente de transfer, respectiv de export, import, intermediere, asistenta tehnica, tranzit, transbordare produse militare, in functie de destinatari sau furnizori, care pot fi din state membre, respectiv nemembre ale Uniunii Europene.
(3) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, dupa caz, licente individuale, globale sau generale de transfer, export, import, intermediere, asistenta tehnica, tranzit ori transbordare cu produse militare.
(4) Operatiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internationala se efectueaza numai pe baza unei licente individuale.
(5) Licentele generale se emit prin ordin al ministrului afacerilor externe si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Licentele generale pot fi utilizate numai de persoanele inregistrate si, dupa caz, certificate de MAE prin ANCEX si cu respectarea clauzelor si conditiilor cuprinse in licente.”
15. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa solicite in nume propriu MAE prin ANCEX inregistrarea sau, dupa caz, certificarea, precum si licenta de export, import, transfer, intermediere, asistenta tehnica, tranzit ori de transbordare de produse militare.
(2) Conditiile care trebuie indeplinite in vederea inregistrarii, certificarii sau emiterii licentelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.
(3) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum si destinatia si utilizarea finala ale acestora.
(4) Cererile de inregistrare si cererile de certificare se solutioneaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei.
(5) Cererile de licenta de export, import, transfer, intermediere si de asistenta tehnica se solutioneaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei.
(6) Cererile de licenta de tranzit si de transbordare se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei.
(7) Cererile de inregistrare, certificare sau de licenta, impreuna cu datele si informatiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operatiunile cu produse militare, vor fi facute de catre conducatorii persoanelor juridice ori de catre persoanele fizice interesate, dupa caz.
(8) Raspunderea pentru corectitudinea datelor si a informatiilor prezentate in sprijinul cererilor de inregistrare, certificare sau de licenta revine solicitantilor mentionati la alin. (7).”
16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Persoanele inregistrate, certificate, dupa caz, precum si titularii licentelor au obligatia sa declare MAE prin ANCEX orice modificari sau diferente constatate fata de datele inscrise in documentele de inregistrare, de certificare ori in licente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare respective. In cazul in care asemenea modificari sau diferente schimba conditiile in temeiul carora a fost emis documentul de inregistrare, de certificare ori licenta, acesta/aceasta este anulat/a, iar declararea acestor modificari sau diferente poate fi considerata ca o noua cerere de inregistrare, de certificare sau de licenta, dupa caz.”
17. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Valabilitatea inregistrarii este de maximum 3 ani de la data emiterii.
(2) Valabilitatea certificarii este de maximum 5 ani de la data emiterii.
(3) Valabilitatea licentelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita pentru maximum un an.
(4) Valabilitatea licentelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita pentru maximum 2 ani.
(5) Valabilitatea licentelor generale de transfer este de maximum 5 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita, dupa caz, pentru maximum 5 ani.
(6) Valabilitatea licentelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita, dupa caz, pentru maximum 2 ani.
(7) Valabilitatea licentelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.
(8) Documentul de confirmare a inregistrarii, a certificarii, precum si licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora, in scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevazute in acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.”
18. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a declara si de a prezenta produsele militare, pentru vamuire, numai la unitatile vamale stabilite in documentele eliberate de MAE prin ANCEX.”
19. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) In cazul exporturilor sau transferurilor de scoatere din teritoriul Romaniei de produse militare, solicitantul de licenta este obligat sa prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final – certificatul international de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaratia destinatarului final, dupa caz – prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finale, declarate, si, dupa caz, sa nu reexporte, respectiv sa nu retransfere produsele importate ori transferate decat cu aprobarea prealabila, scrisa, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, in original, se anexeaza, in mod obligatoriu, la cererea de licenta de export sau transfer.
(2) Solicitantul de licenta de export, transfer sau intermediere are obligatia sa notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunostinta ca sunt implicate in operatiunea de export, transfer ori de intermediere respectiva.
(3) In cazul exporturilor, transferurilor sau intermedierilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi inregistrati in state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de export, transfer ori intermediere se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat in Romania de o persoana inregistrata la MAE prin ANCEX.
(4) Dupa ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenta de export, transfer sau intermediere trebuie sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare ori destinatara, atestand ca produsele militare au ajuns la destinatie.
(5) Certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se prezinta MAE prin ANCEX, in original, in termenul prevazut la alin. (2).”
20. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) In cazul importurilor sau transferurilor de introducere pe teritoriul Romaniei de produse militare, solicitantul de licenta, la cererea partenerului extern, este obligat sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat international de import ori certificarea unui document echivalent.”
21. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Solicitantul de licenta de import sau de transfer are obligatia de a informa MAE prin ANCEX despre declaratiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finala pe care le-a transmis anterior partenerului extern.
(1^2) Solicitantul de licenta de import sau de transfer are obligatia sa notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunostinta ca sunt implicate in operatiunea de import ori de transfer respectiva.
(1^3) In cazul importurilor sau transferurilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi inregistrati in state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de import ori de transfer se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat in Romania de o persoana inregistrata la MAE prin ANCEX.”
22. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Dupa efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai tarziu de doua luni de la acest moment, posesorul de licenta, la cererea partenerului extern, este obligat sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrarii ori a unui document echivalent.”
23. Dupa articolul 18 se introduc trei noi articole, articolele 18^1 – 18^3, cu urmatorul cuprins:
“ART. 18^1
(1) In cazul intermedierii definite la art. 5 lit. e) pct. (i) si (ii), solicitantul de licenta trebuie sa prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finale, declarate, si sa nu reexporte ori sa retransfere produsele militare decat cu aprobarea prealabila, scrisa, a autoritatilor din tara exportatorului sau a furnizorului, dupa caz.
(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, in original, se anexeaza, in mod obligatoriu, la cererea de licenta de intermediere.
(3) Dupa examinarea si acceptarea de catre MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final se returneaza solicitantului de licenta pentru a fi transmis catre autoritatile de licentiere din tara exportatorului sau a furnizorului, dupa caz.
ART. 18^2
(1) Dupa efectuarea exportului sau transferului, dupa caz, aferent intermedierii prevazute la art. 18^1 alin. (1), dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare ori destinatara, dupa caz, atestand ca produsele militare au ajuns la destinatie.
(2) Certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se prezinta MAE prin ANCEX, in original, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Dupa examinarea si acceptarea de catre MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se returneaza intermediarului pentru a fi transmis autoritatilor de licentiere din tara exportatorului ori a furnizorului, dupa caz.
ART. 18^3
(1) In cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) si (iv), solicitantul de licenta trebuie sa informeze in scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activitatilor care sunt avute in vedere si a persoanelor romane sau straine cu care urmeaza sa:
(i) negocieze ori sa organizeze tranzactii care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul Romaniei de produse militare;
(ii) cumpere, vanda, exporte ori sa transfere, dupa caz, produse militare aflate in posesia sa, in vederea scoaterii din sau introducerii pe teritoriul Romaniei.
(2) In sustinerea cererii de licenta, intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atesta relatiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alti intermediari.
(3) Dupa emiterea licentei si pana la finalizarea operatiunilor de export, import sau de transfer cu produse militare, intermediarul este obligat sa informeze in scris MAE prin ANCEX, in termen de maximum 5 zile, despre operatiunile prevazute la alin. (1) pe care le-a desfasurat.”
24. Articolele 19 si 20 se abroga.
25. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 20^1
(1) Persoanele prevazute la art. 3, care desfasoara operatiuni de comert exterior cu produse militare, au obligatia sa furnizeze datele detinute, prin raportari periodice, cu privire la activitatea desfasurata, in conformitate cu solicitarile MAE prin ANCEX.
(2) Modalitatea de raportare periodica, termenele de raportare, precum si formatul raportarii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) MAE prin ANCEX solicita persoanelor juridice sau fizice, in procesul de examinare a cererilor de inregistrare, certificare ori licentiere, sa raporteze modul in care s-au derulat operatiunile de comert exterior anterioare, in situatia in care:
a) operatiunea de comert exterior nu a facut obiectul unei raportari periodice prevazute la alin. (2);
b) operatiunea de comert exterior a facut obiectul unei raportari periodice prevazute la alin. (2), dar in procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinatia si utilizarea finala a produselor militare.”
26. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) In aplicarea regimului de control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, MAE prin ANCEX coordoneaza activitatea sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.
(2) Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate, MAE prin ANCEX are urmatoarele atributii principale:
a) initiaza proiecte de acte normative, elaboreaza reglementari proprii si comune cu alte autoritati abilitate in domeniu, potrivit legii, si colaboreaza cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b) inregistreaza si, dupa caz, certifica persoanele prevazute la art. 3 sa efectueze operatiuni de comert exterior cu produse militare, prevazute la art. 1 alin. (1);
c) verifica, scriptic sau faptic, atunci cand este necesar, aspectele relevante privind incheierea, derularea ori finalizarea operatiunilor prevazute la art. 1, avand ca obiect produse militare, precum si respectarea destinatiei si utilizarii finale ale acestora;
d) verifica conformitatea si exactitatea declaratiilor persoanelor care desfasoara operatiunile prevazute la art. 1;
e) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul international de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari, in vederea eliberarii licentelor de export, de transfer ori a licentelor de intermediere cu produse militare;
f) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul de control al livrarii sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari;
g) elibereaza certificatul international de import sau alt document echivalent, precum si certificatul de control al livrarii pentru importurile ori transferurile de produse militare;
h) examineaza si aproba, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenta privind exportul, importul, transferul, intermedierea si asistenta tehnica de produse militare, precum si cererile de reexport referitoare la produse militare;
i) elibereaza licentele de export, import, transfer, intermediere si asistenta tehnica cu produse militare;
j) examineaza si aproba cererile de licenta de tranzit si de transbordare de produse militare pe teritoriul Romaniei;
k) elibereaza licente de tranzit si de transbordare de produse militare pe teritoriul Romaniei;
l) dispune, in cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, oprirea sau interzicerea derularii operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistenta tehnica, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum si sanctionarea persoanelor prevazute la art. 3 care se fac vinovate de aceste incalcari;
m) informeaza Guvernul periodic sau la cererea acestuia asupra operatiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta;
n) redacteaza si publica rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, in conditiile legii;
o) organizeaza, cu sprijinul ministerelor si institutiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici in legatura cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
p) acorda, la cerere, gratuit, consultanta de specialitate operatorilor economici si altor persoane interesate in efectuarea operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistenta tehnica, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta;
q) verifica modul de indeplinire a obligatiilor si angajamentelor asumate de Romania prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale in domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
r) reprezinta Romania in cadrul activitatilor desfasurate de organizatiile si organismele internationale cu responsabilitati in domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
s) coopereaza cu autoritatile similare din alte state, in scopul:
– informarii reciproce si consultarii in cazul cererilor de inregistrare, certificare sau de licenta de produse militare, daca exista indicii temeinice privind posibilitatea utilizarii acestora in alte scopuri decat cele declarate;
– actualizarii si aplicarii uniforme a reglementarilor in materie, inclusiv a listei de produse militare;
– sesizarii incalcarilor regimului de control, in vederea sanctionarii acestora de catre organele competente din fiecare tara;
s) initiaza, impreuna cu institutiile competente, actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, in conformitate cu obligatiile si angajamentele internationale asumate de Romania;
t) initiaza, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice romane, actiuni de promovare a intereselor Romaniei in relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.”
27. La articolul 22, alineatele (1) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) MAE prin ANCEX isi exercita atributiile de control prin echipe de control, formate din specialisti proprii si din alti experti, in calitate de colaboratori externi.
(2) Cheltuielile de expertiza tehnica a produselor efectuata in laboratoare, institute de cercetare sau in alte institutii specializate in domeniu in vederea clasificarii ori nu ca produs militar supus regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se suporta de catre persoana in beneficiul careia se desfasoara activitatea de clasificare.
(3) MAE prin ANCEX, in vederea indeplinirii atributiilor si competentelor sale legale, are acces, in conditiile legii, la documentele, datele si informatiile necesare, oricare ar fi detinatorii acestora.
(4) Persoanele prevazute la art. 3 sunt obligate sa transmita, la cererea motivata a MAE prin ANCEX, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si sa asigure, in conditiile legii, accesul neingradit al echipei de control in sediile lor si in orice spatii care le apartin, in vederea verificarii aspectelor relevante privind incheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevazute la art. 1, precum si a celor privind destinatia si utilizarea finala ale produselor militare.”
28. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) In cadrul sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcatuit din reprezentanti, cel putin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si ai Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) Presedintia Consiliului interministerial este asigurata de directorul general al MAE prin ANCEX.
(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurata de MAE prin ANCEX.
(4) Consiliul interministerial avizeaza conform cererile de licenta pentru:
a) exportul, importul si transferul de produse militare;
b) intermedierea de produse militare;
c) asistenta tehnica.
(5) Organizarea si functionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin comun al institutiilor reprezentate in acest consiliu.”
29. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
Cererile de inregistrare, certificare si de licenta se aproba sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.”
30. Articolele 26 si 27 se abroga.
31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Rezolvarea cererilor de inregistrare, certificare si de licenta este conditionata si de prezentarea, dupa caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritatile publice abilitate.”
32. Articolul 28^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28^1
(1) MAE prin ANCEX refuza eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, daca eliberarea acesteia ar fi in contradictie cu obligatiile si angajamentele internationale ale Romaniei de aplicare a embargourilor privind comertul cu arme impuse de Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeana sau de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.
(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, daca statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comertul cu arme ori unor masuri restrictive, dupa caz, instituite de Romania ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.”
33. La articolul 29, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat si valorificator de informatii specifice, inclusiv pentru cele detinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, sa desfasoare activitati informative.
(2) MAE prin ANCEX are acces, in conditiile legii, la toate informatiile care privesc operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), precum si la informatiile necesare evaluarii oricaror forme de activitati cu asemenea produse.
(3) Institutiile si autoritatile publice care in exercitarea competentelor legale obtin date si informatii referitoare la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta au obligatia, in conditiile legii, sa le comunice de indata catre MAE prin ANCEX.
………………………………………………………………..
(5) Autoritatea Nationala a Vamilor va pune la dispozitia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul si alte operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1).”
34. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala sau civila, in conditiile legii.”
35. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
Nerespectarea destinatiei sau a utilizarii finale a produselor militare, inscrise in documente in baza declaratiei prevazute la art. 13 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.”
36. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
Incalcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14, art. 17 alin. (4) si (5), art. 18^2 alin. (1) si (2), art. 18^3 si art. 22 alin. (4), (5) si (6) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.”
37. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 33^1
(1) Incalcarea prevederilor art. 201 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) In cazul repetarii faptei prevazute la alin. (1) de cel putin o data in intervalul unui an de la savarsirea primei contraventii, sanctiunea este amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.”
38. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32, 33 si 33^1 se fac de persoanele imputernicite ca agenti constatatori prin mandat emis de directorul general al MAE prin ANCEX.”
39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36
Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei.”
40. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prezentei ordonante de urgenta.”
41. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
Daca incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de natura sa produca consecinte grave regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si indeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de Romania in acest domeniu, MAE prin ANCEX suspenda sau retrage documentele de inregistrare ori certificare, precum si licentele pe care le-a eliberat, in conditiile legii.”
42. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel national, care desfasoara activitati ce au legatura cu regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.”
43. Articolul 40 se abroga.
44. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
Formularele-tip de inregistrare, certificare, licenta si alte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
45. Articolul 42 se abroga.
46. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, termenul “agentie” se inlocuieste cu termenul “MAE prin ANCEX”.
ART. II
(1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX elaboreaza norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 35 – 37, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
ART. IV
Autorizatiile, licentele si permisele emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului inscris pe acestea.
ART. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor si conditiilor de transfer al produselor din domeniul apararii in interiorul Comunitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close