Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

In M. Of. nr. 715 din 22 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 12/2012 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti la data de 24 noiembrie 2012.
(2) Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 19 noiembrie 2012.
ART. 2
Examenul prevazut la art. 1 va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.
ART. 3
(1) Inscrierile la examenul prevazut la art. 1 se fac in perioada 24 octombrie – 12 noiembrie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.
(2) Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, cu completarile ulterioare.
ART. 4
Directia de invatamant si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 5
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:
– constituirea si functionarea societatilor comerciale;
– reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;
– profesionisti;
– exploatarea intreprinderii.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:
– cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
– principiile generale ale fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:
– contribuabili si sfera de cuprindere;
– contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
– determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
– rezerve si provizioane fiscale;
– regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;
– amortizarea fiscala;
– termene de plata si de declarare a impozitului;
– pierderi fiscale;
– facilitati fiscale;
– reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
– reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
– aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
– reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
– definitia microintreprinderii;
– optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii;
– baza impozabila;
– plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:
– contribuabili si sfera de cuprindere;
– categorii de venituri impozabile;
– venituri neimpozabile;
– cote de impozit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
– plati anticipate in contul impozitului pe venit;
– obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
– venitul net anual impozabil;
– venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
– termene de plata;
– aspecte fiscale internationale;
– reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

6. Contributii sociale:
– persoane asigurate;
– categorii de contribuabili;
– baza de calcul a contributiei individuale si a celei datorate de angajator;
– termene de plata a contributiilor;
– modalitati si termene de declarare a contributiilor.

7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:
– contribuabili;
– sfera de cuprindere a impozitului;
– venituri impozabile obtinute din Romania;
– scutiri;
– coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
– certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;
– impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
– impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;
– chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania.

8. Impozite si taxe locale:
– baza de impozitare;
– contribuabili;
– modul de calcul;
– termene de plata;
– reduceri si scutiri;
– modul de declarare a proprietatilor.

9. Taxa pe valoarea adaugata:
– sfera de aplicare;
– persoane impozabile;
– operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
– locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
– faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
– baza de impozitare;
– cote de taxa pe valoarea adaugata;
– operatiuni scutite;
– regimul deducerilor;
– persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
– obligatii;
– regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
– ajustarea taxei deductibile;
– masuri de simplificare;
– raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
– dispozitii tranzitorii.

10. Accize:
a) regimul accizelor armonizate:
– sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata, platitori de accize;
– regimul de antrepozitare fiscala:
– reguli generale;
– autorizarea antrepozitelor fiscale;
– conditii de autorizare;
– obligatiile antrepozitarilor autorizati;
– anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;
– destinatar inregistrat, expeditor inregistrat;
– deplasarea si primirea produselor accizabile, in regim suspensiv de accize;
– deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;
– vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;
– scutiri si exceptari de la plata accizelor;
– restituiri de accize;
– sistemul de marcare;
b) alte produse accizabile:
– sfera de aplicare;
– calculul accizelor;
– platitori;
– exigibilitatea;
– termenul de plata;
– scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:
– tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
– originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
– regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
– datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
– categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:
– obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
– contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
– contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
– forma si continutul situatiilor financiare anuale.

13. Sanctiuni si cai de contestare:
– sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
– contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscala:
– principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
– creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
– domiciliul fiscal;
– competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
– inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
– obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
– procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
– procedura de colectare a creantelor fiscale;
– solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
– inspectia fiscala;
– stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
– acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
– procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;
– stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
– termene de prescriptie;
– stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
– recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
– contraventii si sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
6. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
12. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
16. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
18. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare;
21. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare;
22. Conventie privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate 90/436/CEE;
23. Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176/1 din 28 iulie 2006;
24. Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
25. Conventia model – emisa de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
26. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
28. Hotararea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans;
29. Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”;
30. Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;
31. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare;
33. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, cu completarile ulterioare;
34. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa;
35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare;
36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
37. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare;
38. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificarile ulterioare;
39. Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;
40. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer;
41. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare;
42. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare;
43. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene;
44. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene;
45. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii;
46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
47. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare;
48. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare;
49. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.436/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
50. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual;
51. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile ulterioare;
52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, cu completarile ulterioare;
53. Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in scop turistic situate in locuinta proprietate personala;
54. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
55. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice;
56. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, cu modificarile ulterioare;
57. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
58. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice;
59. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close