Decizia BCE de modificare a Deciziei privind verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea in circulatie a bancnotelor euro

Decizia Bancii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea in circulatie a bancnotelor euro

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 128 alineatul (1),
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 16,

intrucat:
(1) La 16 septembrie 2010, Banca Centrala Europeana (BCE) a adoptat Decizia BCE/2010/14 privind verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea in circulatie a bancnotelor euro [1], care stabileste regulile si procedurile comune pentru protectia bancnotelor euro ca mijloc de plata.
(2) In special, domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2010/14 trebuie modificat pentru a acoperi seriile de bancnote actuale si viitoare, asigurand astfel autenticitatea si caracterul corespunzator al bancnotelor euro aflate in circulatie, precum si detectarea si predarea catre autoritatile nationale competente a bancnotelor euro suspectate de a fi contrafacute. In acest sens, ar trebui facute mai multe modificari tehnice ale anexelor la Decizia BCE/2010/14.
(3) Standardele minime pentru verificarea automata a calitatii bancnotelor euro, astfel cum sunt prevazute in anexa IIIa la Decizia BCE/2010/14, constituie cerinte aplicabile functionalitatilor echipamentele de procesare a bancnotelor. Prin urmare, acestea prezinta interes pentru producatorii de echipamente de procesare a bancnotelor si nu au impact asupra procedurilor de verificare a autenticitatii si a calitatii prevazute in Decizia BCE/2010/14, pe care agentii care opereaza cu numerar trebuie sa le respecte. Intrucat se afla in afara domeniului de aplicare al Deciziei BCE/2010/14, standardele minime pentru verificarea automata a calitatii ar trebui integrate in normele si procedurile pentru testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor, colectarea datelor si monitorizare.
(4) In temeiul experientei dobandite in legatura cu Decizia BCE/2010/14, din motive de claritate si eficienta, este necesara imbunatatirea unora dintre norme si proceduri.
(5) Prin urmare, Decizia BCE/2010/14 ar trebui modificata in mod corespunzator,
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Modificari
Decizia BCE/2010/14 se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 se adauga urmatoarea definitie:
“13. “bancnote euro” inseamna acele bancnote care indeplinesc cerintele prevazute in Decizia BCE/2003/4 [**] sau orice act juridic care completeaza sau inlocuieste aceasta decizie si in specificatiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor.
2. La articolul 3, alineatul (5) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(5) Echipamentele utilizate de personal, atunci cand sunt utilizate in scopul verificarii autenticitatii si a calitatii, si echipamentele utilizate de clienti pot fi puse in functiune de agentii care opereaza cu numerar doar daca acestea au fost testate cu succes de o BCN si au fost incluse pe lista de pe website-ul BCE, astfel cum este prevazut la articolul 9 alineatul (2). Echipamentele sunt utilizate doar pentru cupiurile si seriile de bancnote euro prezentate pe website-ul BCE pentru echipamentele corespunzatoare, cu parametrii standard stabiliti de producator, inclusiv actualizarile acestora, care au fost testate cu succes, cu exceptia cazului in care intre BCN si agentul care opereaza cu numerar au fost agreati parametri mai stricti.”
3. Articolul 6 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 6
Detectarea bancnotelor euro necorespunzatoare
(1) Verificarea manuala a calitatii se realizeaza in conformitate cu standardele minime stabilite in anexa III.
(2) Verificarea automata a calitatii este efectuata de un echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes conform standardelor minime publicate pe website-ul BCE si modificate periodic.
(3) Dupa ce a informat BCE, o BCN poate stabili standarde mai stricte pentru una sau mai multe dintre cupiurile sau seriile bancnotelor euro in cazul in care acest lucru este justificat, de exemplu, de deteriorarea calitatii bancnotelor euro aflate in circulatie in statul membru de care apartine. Standardele mai stricte se publica pe website-ul respectivei BCN.
(4) Bancnotele euro necorespunzatoare sunt predate unei BCN cu respectarea reglementarilor nationale.”
4. La articolul 8, alineatul (4) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(4) Eurosistemul ii informeaza, atunci cand este cazul, pe agentii care opereaza cu numerar cu privire la amenintarile de contrafacere si le poate solicita sa ia masuri, inclusiv interzicerea temporara a repunerii in circulatie a cupiurilor euro din seriile avute in vedere.”
5. La articolul 9, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(3) Atunci cand un tip de echipament de procesare a bancnotelor este testat cu succes, rezultatele testelor sunt valabile in toata zona euro timp de un an incepand de la sfarsitul lunii in care testul a fost efectuat, cu conditia ca, in aceasta perioada, acest echipament sa isi pastreze capacitatea de a detecta toate bancnotele euro contrafacute cunoscute de Eurosistem.”
6. La articolul 10, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(3) Atunci cand o BCN detecteaza un agent care opereaza cu numerar care nu respecta prezenta decizie, ii va solicita acestuia sa adopte masuri corective intr-un anumit termen. Pana la incetarea nerespectarii, BCN solicitanta, in numele BCE, poate interzicere agentului care opereaza cu numerar sa puna in circulatie cupiurile euro din seria in cauza. Daca nerespectarea se datoreaza unei erori a tipului de echipament de procesare a bancnotelor, acest lucru poate duce la scoaterea acestuia de pe lista mentionata la articolul 9 alineatul (2).”
7. Articolul 13 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 13
Dispozitii finale
(1) Prezenta decizie intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Agentii care opereaza cu numerar din statele membre care adopta euro dupa intrarea in vigoare a prezentei decizii o aplica de la data adoptarii monedei euro.”
8. Anexele I, IIa, IIb, IIIa, IIIb si IV se modifica in conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Intrare in vigoare
Prezenta decizie intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 7 septembrie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 267, 9.10.2010, p. 1.
[**] JO L 78, 25.3.2003, p. 16.”
————————————————–
ANEXA
Anexele I, IIa, IIb, IIIa, IIIb si IV la Decizia BCE/2010/14 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa I se inlocuieste cu urmatorul text:

“ANEXA I
ECHIPAMENTE DE PROCESARE A BANCNOTELOR
1. Cerintele tehnice generale
1.1. Pentru a fi considerat un echipament de procesare a bancnotelor, un echipament trebuie sa aiba capacitatea de a procesa bancnote euro prin clasificarea bancnotelor euro individuale si separarea in mod fizic a bancnotelor euro conform clasificarii acestora fara interventia unui utilizator al echipamentului, in conditiile prevazute in anexele IIa si IIb. Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie sa aiba numarul necesar de sertare de iesire dedicate si/sau alte mijloace pentru a asigura separarea fiabila a bancnotelor euro procesate.
1.2. Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie sa fie adaptabile pentru a se asigura capacitatea acestora de a detecta in mod fiabil contrafaceri noi. In plus, acestea trebuie sa fie adaptabile pentru a permite, daca este cazul, instalarea unor standarde de sortare calitativa mai mult sau mai putin restrictive.
2. Categorii de echipamente de procesare a bancnotelor
Echipamentele de procesare a bancnotelor sunt fie echipamente utilizate de clienti, fie echipamente utilizate de personal:
Tabelul 1
Echipamente utilizate de clienti
A.Echipamente utilizate de clienti cu depunere de numerar care permit trasabilitatea clientilor
1. | Echipamente de tip cash-in (Cash-in machines) (CIM) | CIM permit clientilor sa depuna bancnote euro in conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, insa nu au nicio functie de distribuire de numerar. CIM verifica autenticitatea bancnotelor euro si permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calitatii este optionala. |
2. | Echipamente de recirculare a numerarului (Cash-recycling machines) (CRM) | CRM permit clientilor sa depuna si sa retraga bancnote euro in/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifica autenticitatea si calitatea bancnotelor euro si permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote autentice si in stare buna care au fost depuse de alti clienti in tranzactii anterioare. |
3. | Echipamente mixte de tip cash-in (Combined cash-in machines) (CCM) | CCM permit clientilor sa depuna si sa retraga bancnote euro in/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifica autenticitatea bancnotelor euro si permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calitatii este optionala. Pentru retrageri, CCM nu utilizeaza bancnote euro depuse de alti clienti in tranzactii anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat. |
B.Alte echipamente utilizate de clienti
4. | Echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM) | COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifica autenticitatea si calitatea bancnotelor euro inainte de a le distribui clientilor. COM utilizeaza bancnotele euro cu care au fost alimentate de agentii care opereaza cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate). |
Un CRM poate fi folosit ca un CIM sau CCM in cazul in care sistemele de detectare, programul informatic si alte componente destinate indeplinirii functiilor sale de baza sunt aceleasi cu ale tipului de CRM prezentat pe website-ul BCE.
Un CCM poate fi folosit ca un CIM in cazul in care sistemele de detectare, programul informatic si alte componente destinate indeplinirii functiilor de baza sunt aceleasi cu ale tipului de CCM prezentat pe website-ul BCE.
Tabelul 2
Echipamente utilizate de personal
1. | Echipamente de procesare a bancnotelor (Banknote processing machines) (BPM) | BPM verifica autenticitatea si calitatea bancnotelor euro. |
2. | Echipamente de stabilire a autenticitatii bancnotelor (Banknote authenticaton machines) (BAM) | BAM verifica autenticitatea bancnotelor euro. |
3. | Echipamente utilizate in casierie pentru recirculare (Teller assistant recycling machines) (TARM) | TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifica autenticitatea si calitatea bancnotelor euro si care sunt utilizate de agenti care opereaza cu numerar. Pentru retrageri, acestea pot utiliza bancnote autentice si in stare buna care au fost depuse de alti clienti in tranzactii anterioare. In plus, acestea pastreaza bancnotele euro in siguranta si permit agentilor care opereaza cu numerar sa crediteze sau sa debiteze conturile bancare ale clientilor. |
4. | Echipamente utilizate in casierie (Teller assistant machines) (TAM) | TAM sunt echipamente care verifica autenticitatea bancnotelor euro si care sunt utilizate de agenti care opereaza cu numerar. In plus, acestea pastreaza bancnotele euro in siguranta si permit agentilor care opereaza cu numerar sa crediteze sau sa debiteze conturile bancare ale clientilor. |
Echipamentele utilizate de personal trebuie sa proceseze bancnotele in teancuri.
TARM si TAM pot fi folosite ca echipamente utilizate de clienti in cazul in care tipul de echipament a fost testat si prezentat pe website-ul BCE ca un CRM sau CIM/CCM. In acest caz, un TARM urmeaza a fi considerat ca un CRM si un TAM urmeaza a fi considerat ca un CIM/CCM.
3. Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor
Eurosistemul testeaza tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Acestea pot fi deosebite intre ele prin sistemele de detectare specifice, prin programul informatic si alte componente destinate indeplinirii functiilor de baza ale acestora. Acestea sunt: (a) recunoasterea bancnotelor euro autentice; (b) detectarea si separarea bancnotelor euro suspectate de a fi contrafacute; (c) detectarea si separarea bancnotelor euro necorespunzatoare de cele in stare buna, daca este cazul; si (d) trasabilitatea obiectelor identificate ca bancnote euro suspectate de a fi contrafacute si a bancnotelor euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, daca este cazul.”

2. Anexa IIa se inlocuieste cu urmatorul text:

“ANEXA IIa
CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE CLIENȚI
Bancnotele euro sunt clasificate in una dintre urmatoarele categorii si sunt separate fizic pe categorii. Echipamentele care nu verifica bancnotele euro in privinta calitatii nu trebuie sa faca distinctia intre bancnotele euro din categoriile 4a si 4b.
Tabelul 1
Clasificarea si tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienti in care este depus numerar si care permit trasabilitatea clientului
Categorie | Proprietati | Procedura |
1. | Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro | Neidentificate ca bancnote euro din cauza urmatoarelor aspecte: bancnote euro nerecunoscute de echipamentenu sunt bancnote eurosunt obiecte asemanatoare bancnotelor euroimagine sau format necorespunzatorcolt (colturi) indoit(e) sau parte (parti) lipsa in mare masuraprobleme de alimentare sau de transport ale echipamentului | Se returneaza clientului de catre echipament |
2. | Bancnote euro suspectate de a fi contrafacute | Imagine si format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se afla in mod evident in afara marjei de toleranta | Retragere din circulatie Predare imediata pentru stabilirea autenticitatii, impreuna cu informatiile privind titularul contului, catre autoritatile nationale competente, in cel mult 20 de zile lucratoare de la depunerea in echipament. Titularul contului nu este creditat cu suma respectiva |
3. | Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice | Imagine si format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate si/sau de la marja de toleranta. Bancnote euro necorespunzatoare in majoritatea cazurilor | Retragere din circulatie Bancnotele euro sunt procesate separat si sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticitatii, in cel mult 20 de zile lucratoare de la depunerea in echipament Informatiile privind titularul contului sunt stocate timp de opt saptamani dupa ce bancnotele euro au fost detectate de echipament. Aceste informatii sunt furnizate BCN la cerere. In mod alternativ, de comun acord cu BCN, informatiile privind trasabilitatea titularului contului pot fi puse la dispozitia acelei BCN, impreuna cu bancnotele euro Titularul contului poate fi creditat cu suma respectiva |
4a. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si in stare buna | Toate verificarile privind autenticitatea si calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive | Pot fi utilizate pentru repunere in circulatie Titularul contului este creditat cu suma respectiva |
4b. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si necorespunzatoare | Toate verificarile privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel putin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative | Nu pot fi utilizate pentru repunere in circulatie si sunt returnate BCN Titularul contului este creditat cu suma respectiva |
Reguli specifice privind tabelul 1:
1. Bancnotele euro de categoriile 2 si 3 nu sunt returnate clientului de un echipament daca echipamentul permite anularea unei operatiuni de depunere. Retinerea unor astfel de bancnote euro in cazul anularii unei operatiuni poate fi realizata prin stocarea acestora intr-un spatiu de stocare temporara din echipament.
2. E posibil ca bancnotele euro din categoria 3 sa nu fie separate de bancnotele euro din categoria 4. In acest caz sunt in continuare aplicabile termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3 si 4b catre BCN si cerintele pentru trasabilitatea clientului privind bancnotele euro de categoria 3, astfel cum sunt specificate pentru categoria 3.
Tabelul 2
Clasificarea si tratamentul bancnotelor euro de alte echipamente utilizate de clienti
Categorie | Proprietati | Procedura |
1. | Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro | Neidentificate ca bancnote euro din cauza urmatoarelor aspecte: bancnote euro nerecunoscute de echipamentenu sunt bancnote eurosunt obiecte asemanatoare bancnotelor euroimagine sau format necorespunzatorcolt (colturi) indoit(e) sau parte (parti) lipsa in mare masuraprobleme de alimentare sau de transport ale echipamentului | Nu pot fi distribuite clientilor |
2. | Bancnote euro suspectate de a fi contrafacute | Imagine si format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se afla in mod evident in afara marjei de toleranta | Nu pot fi distribuite clientilor Predare imediata pentru stabilirea autenticitatii, impreuna cu informatiile privind titularul contului, daca sunt disponibile, catre autoritatile nationale competente, in cel mult 20 de zile lucratoare de la detectarea de catre echipament |
3. | Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice | Imagine si format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate si/sau de la marja de toleranta. Bancnote euro necorespunzatoare in majoritatea cazurilor | Nu pot fi distribuite clientilor Bancnotele euro sunt procesate separat si sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticitatii, in cel mult 20 de zile lucratoare de la depunerea in echipament |
4a. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si in stare buna | Toate verificarile privind autenticitatea si calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive | Pot fi distribuite clientilor |
4b. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si necorespunzatoare | Toate verificarile privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel putin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative | Nu pot fi distribuite clientilor si sunt returnate la BCN |
Reguli specifice privind tabelul 2:
1. Bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 nu pot fi separate fizic. Amestecate, cele trei categorii trebuie tratate drept bancnote euro de categoria 2. Daca bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 pot fi separate cu un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, daca s-a convenit cu BCN in acest sens, de catre membrii personalului calificat, acestea trebuie tratate in conformitate cu tabelul 2.
2. Bancnotele euro din categoria 3 nu pot fi separate de bancnotele euro din categoria 4. In acest caz, este in continuare aplicabil termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3 si 4b catre BCN, astfel cum sunt stabilite in categoria 3.”

3. Anexa IIb se inlocuieste cu urmatorul text:

“ANEXA IIb
CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE PERSONAL
Bancnotele euro sunt clasificate in una dintre categoriile prevazute in tabelul 1. Bancnotele euro din categoriile 4a si 4b trebuie separate fizic de bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3. Echipamentele care nu verifica bancnotele euro in privinta calitatii nu trebuie sa faca distinctia intre bancnotele euro din categoriile 4a si 4b.
Tabelul 1
Clasificarea si tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de personal
Categorie | Proprietati | Procedura |
1. | Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro | Neidentificate ca bancnote euro din cauza urmatoarelor aspecte: bancnote euro nerecunoscute de echipamentenu sunt bancnote eurosunt obiecte asemanatoare bancnotelor euroimagine sau format necorespunzatorcolt (colturi) indoit(e) sau parte (parti) lipsa in mare masuraprobleme de alimentare sau de transport ale echipamentului | Echipamentul le returneaza operatorului pentru evaluare suplimentara si tratament Dupa o evaluare vizuala de catre un membru al personalului acestea pot fi returnate clientului de catre agentul care opereaza cu numerar |
2. | Bancnote euro suspectate de a fi contrafacute | Imagine si format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se afla in mod evident in afara marjei de toleranta | Echipamentul le returneaza operatorului pentru tratament ulterior Acestea sunt procesate separat si sunt predate imediat autoritatilor nationale competente pentru stabilirea finala a autenticitatii, in cel mult 20 de zile lucratoare de la procesarea de catre echipament |
3. | Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice | Imagine si format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticitatii verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate si/sau de la marja de toleranta. Bancnote euro necorespunzatoare in majoritatea cazurilor |
4a. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si in stare buna | Toate verificarile privind autenticitatea si calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive | Pot fi utilizate pentru repunere in circulatie Titularul contului este creditat cu suma respectiva |
4b. | Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice si necorespunzatoare | Toate verificarile privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel putin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative | Nu pot fi utilizate pentru repunere in circulatie si sunt returnate BCN Titularul contului este creditat cu suma respectiva |
Regula specifica privind tabelul 1:
Daca bancnotele euro din categoriile 2 si 3 pot fi separate fizic de echipamentul in sine sau de un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, daca s-a convenit cu BCN in acest sens, de catre membrii personalului calificat, atunci bancnotele euro din categoria 3 pot fi furnizate BCN impreuna cu bancnotele euro din categoria 4b. In acest caz, se aplica termenul pentru predarea bancnotelor euro din categoria 2 catre autoritatea nationala competenta si a bancnotelor euro amestecate din categoriile 3 si 4b catre BCN, astfel cum este prevazut in tabel.
Norme specifice de clasificare si sortare pentru anumite echipamente utilizate de personal
1. BPM clasifica si sorteaza fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 in unul sau mai multe sertare de iesire si bancnotele euro din categoriile 4a si 4b in doua sertare de iesire separate, astfel cum este prevazut in anexa IIb, ceea ce presupune cel putin trei sertare de iesire dedicate pentru a evita interventia unui utilizator al echipamentului.
2. BPM cu doar doua sertare de iesire pot totusi clasifica si sorta bancnote euro daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
(a) verificarile privind autenticitatea si calitatea sunt realizate in aceeasi etapa de trecere prin echipament. In aceasta etapa, bancnotele euro din categoria 4a trebuie sortate intr-un sertar fix, in timp ce bancnotele euro din alte categorii trebuie sortate intr-un sertar fix care nu are contact fizic cu bancnotele euro din categoria 4a;
(b) in cazul in care o bancnota euro din categoria 1, 2 sau 3 este identificata ca fiind prezenta in cel de al doilea sertar, operatorul trebuie sa verifice inca o data cu ajutorul echipamentului bancnota (bancnotele) euro din cel de al doilea sertar. In aceasta a doua etapa, bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 trebuie separate de bancnotele euro din categoria 4b prin sortarea celor dintai intr-un sertar dedicat si tratate conform tabelului de mai sus. Intrucat echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 in diferite sertare, toate acestea trebuie considerate si tratate drept bancnote euro din categoria 2.
3. BAM clasifica si sorteaza fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 intr-un sertar si bancnotele euro din categoriile 4a si 4b intr-un al doilea sertar, ceea ce presupune cel putin doua sertare de iesire dedicate pentru a evita interventia unui utilizator al echipamentului.
4. BAM care au doar un sertar dedicat pot totusi clasifica si sorta bancnote euro daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
(a) la fiecare procesare a unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3, echipamentul trebuie sa opreasca imediat procesarea si sa pastreze bancnota euro respectiva intr-o pozitie in care sa fie evitat orice contact fizic cu bancnote euro recunoscute ca fiind autentice;
(b) rezultatul verificarii autenticitatii trebuie indicat pe un ecran pentru fiecare bancnota euro din categoria 1, 2 sau 3. Intrucat echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 si 3 in sertare diferite, toate acestea trebuie considerate si tratate drept bancnote euro din categoria 2;
(c) echipamentul trebuie sa verifice prezenta unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3 in momentul opririi procesarii, aceasta putand fi reluata doar dupa indepartarea fizica a bancnotei euro din categoria 1, 2 sau 3 de catre operator;
(d) la fiecare oprire a procesarii, operatorul are acces la o singura bancnota euro din categoria 1, 2 sau 3.”

4. Anexa IIIa este eliminata, anexa IIIb este renumerotata ca anexa III.
5. Anexa IV se inlocuieste cu urmatorul text:


ANEXA IV
COLECTAREA DATELOR DE LA AGENȚII CARE OPEREAZA CU NUMERAR
1. Obiective
Obiectivele colectarii datelor constau in a permite BCN si BCE sa monitorizeze activitatile relevante ale agentilor care opereaza cu numerar si sa supravegheze evolutiile circuitului numerarului.
2. Principii generale
2.1. Datele privind echipamentele de procesare a bancnotelor sunt raportate doar atunci cand echipamentele sunt utilizate pentru conformarea cu prezenta directiva.
2.2. Agentii care opereaza cu numerar furnizeaza periodic BCN din statul lor membru urmatoarele:
– informatii privind institutiile unde numerarul este procesat, precum birourile sucursalelor; si
– informatii privind echipamentele de procesare a bancnotelor si echipamentele de distribuire a numerarului.
2.3. In plus, agentii care opereaza cu numerar care repun in circulatie bancnote euro prin intermediul echipamentelor de procesare a bancnotelor si al echipamentelor de distribuire a numerarului furnizeaza periodic BCN din statul lor membru urmatoarele:
– informatii privind volumul operatiunilor cu numerar (numarul de bancnote euro procesate) care implica echipamente de procesare a bancnotelor si echipamente de distribuire a numerarului;
– informatii privind sucursalele izolate ale institutiilor de credit cu un nivel scazut al operatiunilor cu numerar unde verificarile privind calitatea sunt efectuate manual.
3. Tip de date si cerinte de raportare
3.1. In functie de natura acestora, datele colectate sunt impartite in date master si date operationale.
Date master
3.2. Datele master cuprind informatii privind: (a) agentii individuali care opereaza cu numerar si echipamentele de procesare a bancnotelor si echipamentele de distribuire a numerarului ale acestora, aflate in uz; si (b) sucursalele izolate ale institutiilor de credit.
3.3. Datele master sunt furnizate BCN la data aplicarii prezentei decizii si, ulterior, la fiecare 6 luni. Datele specificate in modelul prevazut in apendicele 1 trebuie furnizate, desi BCN poate solicita furnizarea acestora intr-un format diferit. Pentru o perioada de tranzitie, BCN pot solicita ca raportarea sa se efectueze lunar, daca aceasta era practica lor inainte de intrarea in vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.
3.4. Din motive ce tin de monitorizare, o BCN poate decide sa colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.
3.5. O BCN poate decide sa excluda din sfera cerintelor de raportare echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate doar pentru procesarea bancnotelor euro eliberate la ghiseu sau care nu sunt utilizate pentru repunere in circulatie. O BCN poate solicita agentilor care opereaza cu numerar sa indice CRM si CCM care sunt utilizati ca CCM/CIM sau CIM.
3.6. Datele privind sucursalele izolate mentionate in modelul prevazut in apendicele 3 trebuie furnizate, desi BCN poate solicita furnizarea acestora intr-un format diferit.
Date operationale
3.7. Datele care provin din procesarea si repunerea in circulatie a bancnotelor euro de catre agentii care opereaza cu numerar sunt clasificate ca date operationale.
3.8. Conform articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, o BCN poate decide sa excluda alti agenti economici de la obligatia de a raporta date operationale, in cazul in care numarul bancnotelor euro pe care acestia le repun in circulatie prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului se situeaza sub nivelul stabilit de BCN.
3.9. Datele sunt furnizate la interval de sase luni. Acestea sunt raportate BCN cel tarziu la doua luni dupa perioada relevanta de raportare, si anume sfarsitul lunii februarie si sfarsitul lunii august. Datele pot fi furnizate cu utilizarea formei stabilita in apendicele 2. Pentru o perioada de tranzitie, BCN pot solicita ca raportarea sa se efectueze lunar, daca aceasta era practica lor inainte de intrarea in vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.
3.10. Datele sunt furnizate de agentii care opereaza cu numerar care proceseaza fizic bancnotele euro. In cazul in care un agent care opereaza cu numerar a externalizat unui alt agent care opereaza cu numerar verificarea autenticitatii si a calitatii, datele sunt furnizate de agentul desemnat conform articolului 3 alineatul (2).
3.11. Agentii care opereaza cu numerar raporteaza date cu privire la numarul de bucati (volum), agregate la nivel national si defalcate pe cupiuri. O defalcare pe serii de bancnote nu este necesara. Datele sunt raportate separat pentru sucursalele izolate ale institutiilor de credit.
3.12. Din motive ce tin de monitorizare, o BCN poate decide sa colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.
3.13. O BCN poate decide sa excluda din sfera de aplicare a cerintelor de raportare bancnotele euro care sunt procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor si distribuite la ghiseu.
3.14. Agentilor care opereaza cu numerar care au externalizat altor agenti care opereaza cu numerar verificarea autenticitatii si a calitatii li se poate solicita sa furnizeze BCN informatii detaliate cu privire la acestia din urma, inclusiv aranjamentele privind externalizarea.
3.15. Datele privind sucursalele izolate prevazute in modelul inclus in apendicele 3 trebuie furnizate, desi BCN poate solicita furnizarea acestora intr-un format diferit si poate conveni cu agentii care opereaza cu numerar in sensul colectarii unor date mai cuprinzatoare.
4. Confidentialitatea si publicarea datelor
4.1. Atat datele master, cat si cele operationale sunt tratate ca date confidentiale.
4.2. BCN si BCE pot decide sa publice rapoarte sau statistici utilizand datele obtinute in temeiul prezentei anexe. Orice astfel de publicare este agregata intr-o maniera care sa nu permita ca vreo informatie sa fie atribuita entitatilor raportoare individuale.
“”
Apendicele 1
MODEL DE RAPORT
Date master
Aceste informatii trebuie furnizate:
[Denumirea BCN; date de contact; adresa]
1. Informatii privind agentul care opereaza cu numerar
Denumirea agentului care opereaza cu numerar:
Adresa sediului:
Cod postal:
Oras:
Strada:
Tipul societatii:
– institutie de credit
– birou de schimb
– societate specializata in transport de numerar care nu este o institutie de plata
– comerciant (comerciant cu amanuntul)
– cazinou
– altele, inclusiv institutii de plata care nu au fost inca clasificate in una dintre categoriile de mai sus (precizati)
Persoane de contact:
Nume:
Nr. de telefon:
Nr. de fax:
Adrese e-mail:
Partener de externalizare (daca este cazul)
Nume:
Adresa:
Cod postal:
Oras:
2. Echipamente utilizate de clienti
Categorie echipament | Numar de identificare [1] | Producator [1] | Denumirea echipamentului [1] | Identificare [1] (sistem de detectare/versiuni ale programului informatic) | Numarul total al echipamentelor aflate in functiune |
CIM | | | | | |
CRM | | | | | |
CCM | | | | | |
COM | | | | | |
3. Echipamente utilizate de personal
Categorie echipament | Numar de identificare [2] | Producator [2] | Denumirea echipamentului [2] | Identificare [2] (sistem de detectare/versiuni ale programului informatic) | Numarul total al echipamentelor aflate in functiune |
BPM | | | | | |
BAM | | | | | |
TARM | | | | | |
TAM | | | | | |
4. Echipamente de distribuire a numerarului
| Numarul total al echipamentelor aflate in functiune |
ATM | |
SCoT | |
Altele | |
“”
Apendicele 2
MODEL DE RAPORT
Date operationale
1. Informatii privind agentul care opereaza cu numerar
Denumirea agentilor care opereaza cu numerar | |
Perioada de raportare | |
2. Date
Va rugam sa furnizati date agregate la nivel national sau regional, astfel cum a fost stabilit de BCN – excluzand sucursalele izolate.
| Numarul total de bancnote euro procesate [1] | Dintre care au fost sortate ca necorespunzatoare [1] | Din care au fost repuse in circulatie [2] |
5 EUR | | | |
10 EUR | | | |
20 EUR | | | |
50 EUR | | | |
100 EUR | | | |
200 EUR | | | |
500 EUR | | | |
Numarul de bancnote euro eliberate prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti si al echipamentelor de distribuire a numerarului | |
Daca o BCN aplica exceptia aplicabila sucursalelor izolate prevazuta la articolul 7, aceste date sunt obligatorii pentru institutiile de credit din statul membru respectiv. Institutiile de credit trebuie sa se consulte cu BCN pentru a determina datele care trebuie raportate.
“”
Apendicele 3
SUCURSALE IZOLATE ALE INSTITUtIILOR DE CREDIT
Aceste informatii sunt furnizate doar de institutiile de credit care au sucursale izolate, astfel cum este prevazut la articolul 7 alineatul (1).
1. Informatii privind institutia de credit
Denumirea institutiei de credit | |
Perioada de raportare | |
2. Date
Denumirea sucursalei izolate | Adresa | Numarul de bancnote euro distribuite prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti si al echipamentelor de distribuire a numerarului |
| | |


[*] Aceste intrari sunt completate conform intrarilor corespunzatoare de pe website-ul BCE.
[**] Aceste intrari sunt completate conform intrarilor corespunzatoare de pe website-ul BCE.
[1] Acest element cuprinde atat echipamentele utilizate de personal, cat si echipamentele utilizate de clienti.
[2] Bancnotele euro returnate BCN si bancnotele euro repuse in circulatie la ghiseu, daca astfel a hotarat BCN, sunt excluse.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close