Instructiuni pentru grefierul Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

Instructiuni pentru grefierul Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

din 11 iulie 2012

TRIBUNALUL FUNCTIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,
LA PROPUNEREA PRESEDINTELUI TRIBUNALULUI,

avand in vedere Regulamentul de procedura adoptat la 25 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, si in special articolul 19 alineatul (4) din acesta,

STABILESTE URMATOARELE INSTRUCTIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1
Definirea unor termeni
Denumirile adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedura se aplica in mod corespunzator in prezentele Instructiuni.
Articolul 2
Atributiile grefierului
(1) Grefierul raspunde de tinerea registrului Tribunalului si a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea si conservarea inscrisurilor, de corespondenta cu partile si tertii referitoare la cauzele pendinte, precum si de pastrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigura ca tarifele grefei sa fie incasate si ca sumele datorate casieriei Tribunalului sa fie recuperate; grefierul se ingrijeste de publicatiile Tribunalului.
(2) In indeplinirea atributiilor mentionate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. In caz de impiedicare sau absenta a grefierului, grefierul adjunct raspunde, daca este cazul, pentru indeplinirea acestor atributii si adopta deciziile care intra in competenta grefierului in conformitate cu prevederile Regulamentului de procedura si ale prezentelor Instructiuni, precum si pe baza atributiilor care i-au fost delegate in temeiul acestora.
Articolul 3
Programul de lucru cu publicul al grefei
(1) Birourile grefei sunt deschise in toate zilele lucratoare. Sunt considerate zile lucratoare toate zilele, cu exceptia sambetelor, a duminicilor, precum si a zilelor de sarbatoare legala cuprinse in lista prevazuta la articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul de procedura.
(2) In cazul in care o zi considerata lucratoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sarbatoare pentru functionarii si agentii institutiei, grefa functioneaza in cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanenta.
(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 pana la 12.00 si de la 14.30 pana la 16.30. Pe durata vacantelor judecatoresti prevazute la articolul 28 din Regulamentul de procedura, birourile grefei sunt inchise pentru public in fiecare vineri dupa-amiaza.
(4) Birourile grefei sunt accesibile doar avocatilor si agentilor statelor membre si ai institutiilor Uniunii sau persoanelor corespunzator imputernicite de acestea, precum si persoanelor care formuleaza o cerere de asistenta judiciara.
(5) In cazul in care birourile grefei sunt inchise, actele de procedura pot fi in mod valabil depuse, la orice ora din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrarile Palatului Curtii de Justitie a Uniunii Europene, din strada Fort Niedergrünewald sau din strada Charles Léon Hammes, Luxemburg. Gardianul efectueaza mentiunile necesare, care fac dovada deplina cu privire la data si ora depunerii, si elibereaza, la cerere, o confirmare de primire.
Articolul 4
Registrul
(1) In registru sunt inregistrate hotararile si ordonantele, precum si toate actele de procedura depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului, in ordinea depunerii lor, cu exceptia celor intocmite in vederea unei solutionari amiabile a litigiului in sensul articolului 70 din Regulamentul de procedura, prevazute la articolul 6 alineatul (4) din prezentele Instructiuni.
(2) Grefierul face mentiune cu privire la inregistrarea in registru, care cuprinde indicarea numarului de ordine si a datei inregistrarii in registru, pe originalul oricarui act de procedura sau pe versiunea considerata originalul acestui act, in sensul articolului 3 din Decizia Tribunalului din 20 septembrie 2011 referitoare la depunerea si la comunicarea de acte de procedura prin intermediul aplicatiei e-Curia (JO C 289, p. 11) (denumita in continuare “Decizia e-Curia”), si, la cererea partilor, pe copiile pe care acestea le prezinta in acest scop. Mentiunea de pe originalul actului de procedura trebuie sa fie semnata de grefier.
(3) Inregistrarile in registru si mentiunile prevazute la alineatul precedent constituie acte autentice.
(4) Inregistrarile in registru se numeroteaza in ordine crescatoare si in mod consecutiv. Acestea cuprind mentiunile necesare identificarii actului de procedura, in special data de depunere si cea de inregistrare, numarul cauzei si natura actului.
(5) In sensul alineatului precedent, se iau in considerare, dupa caz,
– data la care actul de procedura a fost primit de catre grefier sau de catre un functionar ori un agent al grefei,
– data prevazuta la articolul 3 alineatul (5) de mai sus,
– data prevazuta la articolul 5 din Decizia e-Curia sau
– in cazurile prevazute la articolul 54 primul paragraf din Statut si la articolul 8 alineatul (1) din anexa I la Statut, data depunerii actului de procedura la grefierul Curtii sau al Tribunalului Uniunii Europene.
(6) In registru se face mentiune cu privire la orice rectificare. Registrul tinut in forma electronica este conceput astfel incat sa nu poata fi stearsa nicio inregistrare si sa poata fi identificata orice modificare sau rectificare ulterioara a unei inregistrari.
Articolul 5
Numarul de inregistrare
(1) La inregistrarea in registru a unei cereri introductive, cauza primeste un numar de ordine precedat de un “F-” si urmat de indicarea anului. In cazul aplicarii articolului 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedura, indicarea anului in numarul de inregistrare corespunde cu data depunerii inscrisului care se considera ca respecta termenele procedurale.
(2) Cererile de masuri provizorii, cererile de rectificare sau de interpretare a hotararilor sau a ordonantelor, cererile de revizuire sau de terta opozitie, cererile de stabilire a cheltuielilor si cererile de asistenta judiciara privitoare la actiunile aflate pe rol primesc numarul de ordine al cauzei principale, urmat de o mentiune care sa indice ca aceste cereri reprezinta proceduri speciale distincte. In cazul in care, anterior introducerii unei actiuni, s-a formulat o cerere de asistenta judiciara in legatura cu aceasta actiune, aceasta din urma primeste numarul de ordine al cererii. In cazul in care, in urma unui recurs, Tribunalul Uniunii Europene trimite o cauza spre rejudecare, aceasta cauza isi pastreaza numarul care i-a fost atribuit initial pe rolul Tribunalului, urmat de o mentiune care sa indice trimiterea spre rejudecare.
Articolul 6
Dosarul si accesul la dosar
(1) Dosarul cauzei cuprinde actele de procedura, care sunt insotite, daca este cazul, de anexele acestora si care cuprind mentiunea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) din prezentele Instructiuni, cu exceptia celor refuzate in conformitate cu articolul 8 din prezentele Instructiuni, deciziile adoptate in acea cauza, inclusiv cele privitoare la refuzul de primire a unor acte, rapoartele pregatitoare de sedinta, procesele-verbale de sedinta, notificarile efectuate de grefier, precum si, daca este cazul, orice alt act sau corespondenta de care urmeaza sa se tina cont la solutionarea cauzei.
(2) In caz de indoiala, grefierul sesizeaza presedintele pentru a se decide cu privire la atasarea unui act de procedura la dosar.
(3) Inscrisurile din dosar primesc un numar curent.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), actele de procedura intocmite in vederea unei solutionari amiabile a litigiului in sensul articolului 70 din Regulamentul de procedura [a se vedea articolul 4 alineatul (1) din prezentele Instructiuni] sunt clasate intr-o parte distincta a dosarului.
(5) Reprezentantii partilor dintr-o cauza aflata pe rolul Tribunalului sau persoanele corespunzator imputernicite de catre acestea pot consulta, in birourile grefei, dosarul cauzei, inclusiv dosarele administrative depuse la Tribunal, si actele de procedura intocmite in vederea unei solutionari amiabile a litigiului in sensul articolului 70 din Regulamentul de procedura si pot solicita copii ale actelor de procedura sau ale registrului ori extrase din acestea.
(6) Sub rezerva prevederilor articolului 7 de mai jos, privitor la regimul de confidentialitate aplicabil anumitor elemente sau inscrisuri din dosar, reprezentantii intervenientilor, dupa admiterea cererii de interventie, precum si cei ai tuturor partilor din cauze conexate beneficiaza, in egala masura, de dreptul de acces la dosare.
(7) Versiunile confidentiale si versiunile neconfidentiale ale actelor de procedura sunt clasate in sectiuni separate ale dosarului. Accesul la sectiunea confidentiala a dosarului este permis doar partilor fata de care nu s-a dispus aplicarea masurii regimului de confidentialitate.
(8) Un act de procedura depus intr-o cauza, atasat la dosarul acesteia din urma, nu se poate folosi in vederea solutionarii unei alte cauze.
(9) Dupa terminarea procedurii, grefierul asigura inchiderea si arhivarea dosarului. Dosarul inchis cuprinde o lista a actelor de procedura atasate la dosar, cu exceptia celor intocmite in vederea unei solutionari amiabile a litigiului in sensul articolului 70 din Regulamentul de procedura, cu indicarea numarului acestora, precum si o pagina de garda care mentioneaza numarul de inregistrare al cauzei, partile si data inchiderii.
Articolul 7
Regimul de confidentialitate
(1) Fara a aduce atingere articolului 44 din Regulamentul de procedura, in privinta actelor de procedura pe care intentioneaza sa le depuna din proprie initiativa sau pe care le depun la cererea Tribunalului, partile principale semnaleaza, daca este cazul, existenta unor elemente confidentiale si depun o versiune in cuprinsul careia sunt omise aceste elemente. In aceasta ipoteza, partea in cauza transmite in acelasi timp Tribunalului o versiune integrala a actului respectiv, astfel incat Tribunalul sa fie in masura sa aprecieze, pe de o parte, ca elementele omise sunt intr-adevar confidentiale si, pe de alta parte, ca omisiunile nu aduc atingere dreptului celeilalte parti la un proces echitabil si nici bunei administrari a justitiei. Tribunalul solicita, daca este cazul, depunerea unei versiuni modificate. Dupa examinare, Tribunalul remite versiunea integrala a actului in cauza.
(2) In conformitate cu articolul 109 alineatul (5) din Regulamentul de procedura, o parte poate solicita aplicarea unui regim de confidentialitate fata de un intervenient in privinta anumitor date din dosar sau, in ipoteza reunirii unor cauze, in conformitate cu articolul 46 din Regulamentul de procedura, fata de o alta parte dintr-o cauza conexata. O astfel de cerere trebuie formulata potrivit prevederilor Instructiunilor practice pentru parti.
Articolul 8
Refuzul de primire a unor acte de procedura si indreptarea neregularitatilor
(1) Grefierul se ingrijeste ca actele de procedura atasate la dosar sa fie conforme cu prevederile Statutului, ale Regulamentului de procedura, ale Instructiunilor practice pentru parti, precum si cu prezentele Instructiuni pentru grefier. Daca este cazul, grefierul stabileste un termen pentru a da posibilitatea partilor sa indrepte neregularitatile de forma ale actelor de procedura depuse. In cazurile prevazute la articolul 36 din Regulamentul de procedura, comunicarea este suspendata. In cazul altor neregularitati de forma, comunicarea poate fi suspendata.
(2) Grefierul refuza inregistrarea actelor de procedura care nu sunt prevazute de Regulamentul de procedura. In caz de indoiala sau in cazul in care partile contesta decizia sa, grefierul sesizeaza presedintele pentru a dispune in aceasta privinta.
(3) Fara a aduce atingere prevederilor articolului 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedura si ale Deciziei e-Curia, grefierul nu primeste decat inscrisurile care cuprind semnatura manuscrisa in original a reprezentantului partii.
(4) Grefierul se ingrijeste ca volumul actelor de procedura, inclusiv anexele acestora, sa nu depaseasca limita impusa de buna administrare a justitiei si ca depunerea acestora sa se efectueze in conformitate cu prevederile pertinente ale Instructiunilor practice pentru parti.
(5) Cu exceptia cazurilor expres prevazute de Regulamentul de procedura, grefierul refuza primirea memoriilor sau a actelor de procedura ale partilor care sunt redactate, chiar in parte, in alta limba decat limba de procedura. Cu toate acestea, in cazuri temeinic justificate, grefierul poate accepta provizoriu anexe intr-o alta limba decat limba de procedura. In caz de indoiala sau in cazul in care partile contesta decizia sa, grefierul sesizeaza presedintele pentru a dispune in aceasta privinta.
(6) In cazul in care o cerere de interventie formulata de un tert, altul decat un stat membru, nu este redactata in limba de procedura, grefierul solicita indreptarea acestei neregularitati inainte de a o notifica partilor. Daca, in termenul stabilit in acest sens de catre grefier, se depune o versiune a acestei cereri redactata in limba de procedura, se considera ca data depunerii actului este data depunerii primei versiuni redactate in alta limba.
(7) In cazul in care nu se indreapta neregularitatile sau in cazul in care partea in cauza contesta decizia sa, grefierul sesizeaza presedintele pentru a se decide in aceasta privinta.
Articolul 9
Depunerea cererii introductive
(1) In cazul in care grefierul constata ca o cerere introductiva nu respecta prevederile articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, acesta suspenda comunicarea cererii introductive pentru a da Tribunalului posibilitatea de a se pronunta asupra admisibilitatii actiunii.
(2) In vederea depunerii atestatului prevazut la articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul de procedura, care certifica faptul ca avocatul care reprezinta o parte sau care asista agentul acesteia are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European, se poate face trimitere la un inscris deja depus la grefa Tribunalului. In toate cazurile, inscrisul la care se poate face trimitere trebuie sa fi fost intocmit cu cel mult cinci ani inainte de data depunerii cererii introductive.
Articolul 10
Comunicarile
(1) Grefierul se ingrijeste ca notificarile si comunicarile prevazute de Statut, precum si de Regulamentul de procedura sa fie efectuate in conformitate cu articolul 99 din regulament.
(2) In cadrul procedurilor referitoare la masurile provizorii, prevazute la articolele 102-108 din Regulamentul de procedura, grefierul poate transmite inscrisurile procedurale prin orice mijloc adecvat pe care il impune urgenta.
Articolul 11
Stabilirea si prelungirea termenelor
(1) Grefierul stabileste si prelungeste, daca este cazul, termenele prevazute de Regulamentul de procedura, in conformitate cu atributiile care i-au fost delegate de catre presedinte.
(2) Actele de procedura care parvin grefei dupa expirarea termenului stabilit pentru depunerea lor nu pot fi primite decat cu incuviintarea presedintelui.
(3) Termenele prevazute de Regulamentul de procedura nu pot fi prelungite decat pentru imprejurari deosebite. Orice cerere in acest sens trebuie sa fie temeinic motivata si sa parvina grefei intr-un termen suficient de scurt prin raportare la data expirarii termenului stabilit initial. Un termen nu poate fi prelungit mai mult de o singura data decat pentru motive exceptionale.
Articolul 12
Ședintele si procesele-verbale
(1) Inainte de fiecare sedinta publica, grefierul asigura intocmirea, in limba de procedura, a unei liste de sedinta care cuprinde data, ora si locul sedintei, completul de judecata competent, indicarea cauzelor pe rol si numele partilor.
(2) Lista de sedinta este afisata la intrarea in sala de sedinta.
(3) Grefierul intocmeste, in limba de procedura, un proces-verbal al fiecarei sedinte care cuprinde indicarea cauzei, data, ora si locul sedintei, eventual precizarea ca sedinta este secreta, numele judecatorilor si al grefierului care participa la sedinta, numele si calitatea reprezentantilor prezenti ai partilor, numele, prenumele, calitatea si adresele, daca este cazul, ale reclamantilor prezenti personal, ale martorilor sau expertilor audiati, indicarea probelor sau a actelor de procedura depuse in sedinta si, daca este necesar, declaratiile facute in sedinta, precum si deciziile pronuntate in sedinta de catre Tribunal sau de catre presedinte. Procesul-verbal se trimite partilor.
Articolul 13
Martorii si expertii
(1) Grefierul ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a ordonantelor de efectuare a unei expertize si a celor de audiere a martorilor.
(2) Grefierul primeste din partea martorilor inscrisurile justificative privitoare la cheltuielile acestora si la beneficiul nerealizat si, din partea expertilor, o nota de onorariu care atesta lucrarile si cheltuielile efectuate de acestia.
(3) Grefierul se ingrijeste ca, prin casieria Tribunalului, sa fie achitate sumele datorate martorilor si expertilor, in conformitate cu Regulamentul de procedura. In cazul in care aceste sume sunt contestate, grefierul sesizeaza presedintele pentru a se dispune in aceasta privinta.
(4) Prin grija grefierului, cheltuielile legate de audierea expertilor sau a martorilor, avansate de catre Tribunal intr-o cauza, sunt recuperate de la partile obligate la plata cheltuielilor de judecata. Daca este cazul, prevederile articolului 15 alineatul (3) din prezentele Instructiuni se aplica in mod corespunzator.
Articolul 14
Originalele hotararilor si ordonantelor
(1) Originalele hotararilor si ale ordonantelor Tribunalului sunt pastrate in arhivele grefei, in ordine cronologica. La dosarul cauzei se ataseaza o copie certificata pentru conformitate cu originalul.
(2) La cerere, grefierul elibereaza partilor copii suplimentare ale unei hotarari sau ale unei ordonante, certificate pentru conformitate cu originalul.
(3) Despre hotararile sau ordonantele pronuntate de Tribunalul Uniunii Europene in recurs sau de Curte in cazul unei reexaminari se face mentiune pe marginea hotararii sau a ordonantei in cauza; o copie certificata pentru conformitate cu originalul se anexeaza originalului hotararii sau al ordonantei atacate.
Articolul 15
Recuperarea sumelor
(1) In cazul in care este necesara recuperarea, in beneficiul casieriei Tribunalului, a unor sume achitate cu titlu de asistenta judiciara, a unor sume avansate martorilor sau expertilor ori a unor sume datorate de parti in temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedura, grefierul solicita plata acestor sume, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, partii care este obligata in acest sens potrivit deciziei de terminare a procedurii.
(2) In acest caz, se considera ca o scrisoare recomandata a fost inmanata destinatarului in cea de a zecea zi dupa depunerea acestei scrisori la oficiul postal al localitatii unde isi are sediul Tribunalul, cu exceptia cazului in care din confirmarea de primire rezulta ca primirea a avut loc la alta data.
(3) In cazul in care sumele solicitate nu sunt achitate in termenul stabilit de grefier, acesta poate solicita Tribunalului emiterea unei ordonante executorii si, daca este cazul, solicita punerea in executare silita a acesteia.
Articolul 16
Tarifele grefei
(1) Atunci cand, la cererea unei parti, grefierul elibereaza acesteia o copie pe suport de hartie a unui act de procedura sau un extras din dosar sau din registru, se percepe un tarif de grefa de 3,50 euro/pagina pentru o copie autentica si de 2,50 euro/pagina pentru o copie simpla.
(2) Atunci cand, la cererea unei parti, grefierul asigura traducerea unui act de procedura sau a unui extras din dosar, se percepe un tarif de grefa de 1,25 euro/rand.
(3) Incepand cu 1 ianuarie 2008, tarifele mentionate la prezentul articol sunt majorate cu 10 % ori de cate ori indicele ponderat al costului vietii, publicat de guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, este majorat cu 10 %.
Articolul 17
Publicatiile si difuzarea pe internet a inscrisurilor
(1) Publicatiile Tribunalului si difuzarea pe internet de inscrisuri privitoare la acesta sunt efectuate sub raspunderea grefierului.
(2) In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publica, prin grija grefierului, deciziile prevazute de Regulamentul de procedura si de prezentele Instructiuni, precum si comunicarile privitoare la actiunile formulate si la deciziile prin care se finalizeaza judecata.
(3) Grefierul se ingrijeste de publicarea jurisprudentei Tribunalului in conformitate cu modalitatile decise de Tribunal.
Articolul 18
Recomandari adresate avocatilor si agentilor
(1) Grefierul aduce la cunostinta reprezentantilor partilor Instructiunile practice pentru parti, precum si prezentele Instructiuni pentru grefier.
(2) Pentru a asigura buna desfasurare a procedurii, grefierul furnizeaza reprezentantilor partilor, la cerere, informatii privitoare la practica adoptata in aplicarea Regulamentului de procedura, a Instructiunilor practice pentru parti, a prezentelor Instructiuni pentru grefier, a Deciziei e-Curia si a conditiilor de utilizare a aplicatiei e-Curia.
Articolul 19
Derogari de la prezentele Instructiuni
Tribunalul sau presedintele pot deroga de la prevederile prezentelor Instructiuni, in masura in care circumstantele speciale ale unei cauze si buna administrare a justitiei impun aceasta.
Articolul 20
Intrarea in vigoare a prezentelor Instructiuni
(1) Prezentele Instructiuni pentru grefier, autentice in limbile mentionate la articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul de procedura al Tribunalului Uniunii Europene, aplicabil Tribunalului conform articolului 29 din Regulamentul de procedura al acestuia, sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii lor.
(2) Prezentele Instructiuni pentru grefier abroga si inlocuiesc Instructiunile pentru grefier din 19 septembrie 2007 (JO L 249, p. 3).
Adoptat la Luxemburg, 11 iulie 2012.
Grefier
W. Hakenberg
Presedinte
S. Van Raepenbusch

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close