OUG nr. 98/2006 a fost modificata si completata

In M. Of. nr. 727 din 26 octombrie 2012 a fost publicata Legea nr. 183/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Coordonatorul desemnat in conformitate cu prevederile art. 26 informeaza societatea-mama lider de grup sau, in absenta societatii-mama, entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din cel mai important sector financiar din grup ca grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum si asupra desemnarii coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informeaza autoritatile competente care au autorizat entitatile reglementate din grup si autoritatile competente ale statului membru in care societatea financiara holding mixta isi are sediul central, precum si Comitetul comun al autoritatilor europene de supraveghere, instituit prin art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2.009/78/CE a Comisiei, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2.009/79/CE a Comisiei si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2.009/77/CE a Comisiei, denumit in continuare Comitet comun.”
2. La articolul 24 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) mecanisme care sa permita elaborarea si dezvoltarea, dupa caz, de mecanisme si planuri de redresare si solutionare a unor situatii de criza. Aceste mecanisme trebuie actualizate periodic.”
3. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Identitatea coordonatorului este facuta publica pe website-ul Comitetului comun.”
4. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
In masura in care sunt necesare pentru exercitarea atributiilor lor specifice, autoritatile competente pot sa schimbe informatii de natura celor prevazute la art. 28 alin. (3), cu privire la entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar, potrivit prevederilor din regulile sectoriale, cu urmatoarele autoritati: banci centrale ale statelor membre, Sistemul European al Bancilor Centrale, Banca Centrala Europeana si Comitetul european pentru risc sistemic, potrivit prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic.”
5. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Orice entitate din Romania, reglementata sau nereglementata, inclusa in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare furnizeaza informatii la cererea coordonatorului, inclusiv in situatia in care acesta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, precum si, daca este necesar, autoritatilor europene de supraveghere, potrivit prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, prin intermediul Comitetului comun.”
6. Dupa sectiunea a 2-a “Cooperarea si schimbul de informatii dintre autoritatile competente” a capitolului IV se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a “Cooperarea si schimbul de informatii cu Comitetul comun”, cuprinzand articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2^1-a
Cooperarea si schimbul de informatii cu Comitetul comun

ART. 35^1
(1) Autoritatile competente coopereaza cu Comitetul comun in indeplinirea obiectivelor supravegherii suplimentare, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.
(2) Autoritatile competente furnizeaza fara intarziere Comitetului comun toate informatiile necesare indeplinirii atributiilor acestuia, in conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.”
7. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
(1) Fara a se aduce atingere regulilor sectoriale, in cazul prevazut la art. 12, autoritatile competente din Romania verifica, potrivit prevederilor alin. (2), daca entitatile reglementate, a caror societate-mama are sediul central intr-un stat tert, sunt supuse supravegherii exercitate de autoritatea competenta a acelui stat, care este echivalenta cu aceea prevazuta prin prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Verificarea se efectueaza la cererea societatii-mama ori a oricarei entitati reglementate autorizate in Romania sau intr-un stat membru ori din oficiu, de catre autoritatea competenta din Romania care ar fi coordonator, daca s-ar aplica criteriile prevazute la art. 26 alin. (1). Acea autoritate competenta se consulta cu celelalte autoritati competente relevante si intreprinde toate eforturile necesare pentru a respecta orice ghiduri aplicabile, elaborate prin grija Comitetului comun, potrivit prevederilor art. 16 si 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.
(3) Daca o autoritate competenta nu este de acord cu decizia luata de o alta autoritate competenta, referitoare la echivalenta supravegherii suplimentare exercitate de autoritatea competenta dintr-un stat tert, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.”

*

Prezenta lege asigura transpunerea dispozitiilor art. 2 paragraful (1) lit. (a), paragrafele (2), (5), (7), (8), (9) si (11) si ale art. 13 paragraful (1) din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close