Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar si conex din cadrul instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 720 din 24 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 3278/C/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Instantele judecatoresti si Directia resurse umane vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ANEXA 1. REGULAMENT privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti

ART. 1
(1) Prezentul regulament se aplica personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
ART. 2
(1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al instantelor judecatoresti este evaluata anual de catre conducatorul instantei judecatoresti in care isi desfasoara activitatea, prin acordarea calificativelor “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si “nesatisfacator”, la propunerea grefierului-sef sau primului grefier, dupa caz.
(2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un punctaj care se are in vedere la evaluarea anuala a personalului auxiliar al instantelor judecatoresti.
(3) Evaluarile si calificativele anuale se pastreaza la dosarul profesional personal.
(4) In cazul specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei si se semneaza atat de presedintele instantei, cat si de catre seful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justitiei.
(5) La evaluarea activitatii personalului auxiliar de specialitate cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
(6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament, detasat sau delegat la alte institutii, se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.
ART. 3
(1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie – 1 martie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:
a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
b) persoanele al caror contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.
ART. 4
In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al salariatului inceteaza, se suspenda sau se modifica in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de munca. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raportului de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) la sfarsitul perioadei de stagiu pentru personalul debutant.
ART. 5
(1) Performantele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.
(2) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal auxiliar de specialitate si personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti, care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.
ART. 6
(1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut de prezentul regulament are ca elemente de referinta:
a) fisa postului, ca element de raportare la cerintele, activitatile si responsabilitatile corespunzatoare postului – anexa nr. 5;
b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
c) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, stabilite in conditiile prezentului regulament.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face potrivit criteriilor prevazute in fisele de evaluare – anexele nr. 1, 2, 3 si 4.
ART. 7
Procedura de evaluare se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul.
ART. 8
(1) Fiecare criteriu de competenta profesionala si de performanta se noteaza cu note de la 1 la 5.
(2) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim.
(3) In urma notarii se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si “nesatisfacator”.
(4) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si a criteriilor de evaluare, prin acordarea pentru fiecare obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.
(5) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
(6) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:

Media  Calificativul
a) intre 1,00 si 2,00  nesatisfacator
b) intre 2,01 si 3,00  satisfacator
c) intre 3,01 si 4,00  bine
d) intre 4,01 si 5,00  foarte bine

ART. 9
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si salariat, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta salariatului evaluat notarile evaluatorului in fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre salariatul evaluat.
(2) In cazul in care intre salariatul evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra evaluarii, evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.
ART. 10
(1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti nemultumit de rezultatul evaluarii poate sa il conteste in termen de 5 zile de la comunicare.
(2) Contestatia se depune la presedintele instantei si se solutioneaza, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop prin decizie a presedintelui instantei, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) are in componenta un presedinte si 2 membri numiti de catre colegiul de conducere al instantei.
ART. 11
(1) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
(2) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.
ART. 12
Personalul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 10 se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.
ART. 13
Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), evaluarea performantelor individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti pentru anul 2011 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament.
ART. 14
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close