Instructiuni practice pentru parti cu privire la procedura jurisdictionala in fata Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

Instructiuni practice pentru parti cu privire la procedura jurisdictionala in fata Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

din 11 iulie 2012

Cuprins
I DEFINIREA UNOR TERMENI

II. DISPOZITII GENERALE REFERITOARE LA DEPUNEREA SI LA COMUNICAREA DE ACTE DE PROCEDURA
A. Transmiterea electronica prin e-Curia
B. Transmiterea in format hartie

III. ASUPRA PROCEDURII SCRISE
A. Cererea introductiva
1. Depunerea cererii introductive
2. Mentiuni obligatorii si reguli de formulare a cererii introductive
3. Indreptarea neregularitatilor cererii introductive
4. Masuri provizorii/Procedura privind masurile provizorii
B. Memoriul in aparare si alte acte de procedura din cadrul procedurii scrise
C. Trimiterea unui exemplar original in format hartie precedata de un fax
D. Asupra cererilor de aplicare a regimului de confidentialitate
E. Asupra cererilor de asistenta judiciara

IV. ASUPRA PROCEDURII ORALE
A. Situare
B. Pregatirea sedintei
C. Desfasurarea sedintei
D. Particularitatile interpretarii simultane
E. Solutionarea amiabila
F. Inchiderea sedintei

V. INTRAREA IN VIGOARE A PREZENTELOR INSTRUCTIUNI TRIBUNALUL FUNCTIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere articolul 120 din Regulamentul de procedura;
intrucat, in interesul bunei administrari a justitiei, este necesar sa se puna la dispozitia reprezentantilor partilor instructiuni practice cu privire la modalitatea de formulare a actelor de procedura ale acestora si pentru a garanta buna desfasurare a sedintei;
intrucat respectarea acestor instructiuni reduce numarul cererilor de indreptare a neregularitatilor si riscurile de inadmisibilitate legate de nerespectarea conditiilor de forma;
intrucat procedura in fata Tribunalului se caracterizeaza prin faptul ca este supusa unui regim lingvistic specific unei Uniuni multilingve;
intrucat este in interesul partilor din procedurile care se desfasoara in fata Tribunalului ca acesta din urma sa ofere raspunsuri concise referitoare la aspectele cu privire la care reprezentantii partilor doresc deseori sa fie mai bine informati si sa le puna la dispozitie instrumente de orientare pentru redactarea corespunzatoare a actelor de procedura ale acestora;
intrucat, in interesul bunei desfasurari a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar sa se puna la dispozitia persoanelor interesate instructiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenta judiciara, precum si cu privire la desfasurarea procedurii orale,

DECIDE SA ADOPTE PREZENTELE INSTRUCTIUNI PRACTICE:
I. DEFINIREA UNOR TERMENI
1. Conventiile terminologice adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedura se aplica in mod corespunzator in prezentele Instructiuni.

II. DISPOZITII GENERALE REFERITOARE LA DEPUNEREA SI LA COMUNICAREA DE ACTE DE PROCEDURA
2. Depunerea si comunicarea (transmiterea) de acte de procedura intre parti si Tribunal se poate realiza:
– pe cale exclusiv electronica prin intermediul aplicatiei e-Curia sau
– prin trimitere in format hartie.
A. Transmiterea electronica prin e-Curia
3. Transmiterea electronica prin e-Curia se caracterizeaza prin:
a) crearea unui cont de acces nominal la care reprezentantii partilor pot avea acces prin intermediul unui nume de utilizator si al unei parole securizate;
b) lipsa oricarei trimiteri pe suport de hartie a actelor de procedura si a anexelor acestora de catre parti; un inscris este considerat a fi originalul daca parvine Tribunalului pe aceasta cale, fara sa fie necesar ca acest inscris sa poarte semnatura manuscrisa a reprezentantului si fara sa fie necesara trimiterea unor copii conforme;
c) comunicarea actelor de procedura ale celorlalte parti, precum si a deciziilor Tribunalului si a oricarei alte corespondente pe aceeasi cale; comunicarea are loc in momentul accesului la acest act prin intermediul aplicatiei sau, in caz contrar, se considera ca a avut loc la expirarea celei de a saptea zile care urmeaza celei a trimiterii mesajului electronic de avertizare;
d) reglementarea aplicabila este definita in Decizia Tribunalului Functiei Publice, adoptata in conformitate cu articolul 34 alineatul (7) din Regulamentul de procedura, din 20 septembrie 2011 (JO C 289, p. 11) referitoare la depunerea si la comunicarea de acte de procedura prin e-Curia, precum si in Conditiile de utilizare a aplicatiei e-Curia si Manualul de utilizare a aplicatiei e-Curia, care precizeaza de asemenea modul de a proceda cu un asistent (toate aceste documente sunt disponibile pe site-ul www.curia.europa.eu).
B. Transmiterea in format hartie
4. Transmiterea in format hartie inglobeaza:
a) necesitatea unei depuneri pe suport de hartie a tuturor actelor de procedura si a anexelor acestora, semnate in mod corespunzator de reprezentant; fiecare act de procedura, precum si anexele acestuia trebuie insotite de sapte seturi de copii conforme; in vederea respectarii unui termen, trimiterea pe suport de hartie poate fi precedata de trimiterea prin fax care va fi luata in considerare in cazul in care originalul in format hartie parvine Tribunalului in zece zile de la trimiterea prin fax (a se vedea punctul 36 si urmatoarele din prezentele Instructiuni);
b) comunicarea actelor de procedura ale celorlalte parti, precum si a deciziilor Tribunalului si a oricarei corespondente a grefei cu partile printr-un mod de comunicare ales: prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (in acest caz, comunicarea se considera ca are loc prin depunerea scrisorii recomandate la oficiul postal din Luxemburg), prin fax sau prin e-Curia.

III. ASUPRA PROCEDURII SCRISE

A. Cererea introductiva
1. Depunerea cererii introductive
5. Orice cerere introductiva este adresata grefei Tribunalului. Aceasta trebuie sa respecte prevederile articolului 34 din Regulamentul de procedura.
6. Mentiunile care trebuie sa fie continute de cererea introductiva, precum si inscrisurile care trebuie sa fie anexate la aceasta sunt prevazute la articolul 35 alineatele (1), (2), (3) si (5) din Regulamentul de procedura.
7. Articolul 35 alineatul (5) si articolul 39 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul de procedura se refera la atestatul care trebuie depus la grefa de avocatul reclamantului si de avocatul care eventual il asista pe agentul paratului. Se aminteste ca principiul reprezentarii obligatorii in fata Tribunalului este impus la articolul 19 din Statut. Cu exceptia statelor membre si a altor state parti la Acordul privind SEE (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), precum si a institutiilor Uniunii Europene care sunt reprezentate de agentii lor, partile trebuie asadar sa fie reprezentate de un avocat care are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE. Pe de alta parte, reprezentarea obligatorie de catre un avocat nu se aplica procedurii de obtinere a beneficiului asistentei judiciare gratuite (a se vedea in aceasta privinta titlul III capitolul E din prezentele Instructiuni).
8. In plus, trebuie sa se precizeze ca, desi la depunerea cererii introductive nu este necesar un mandat scris acordat de reclamant avocatului desemnat sa il reprezinte, orice schimbare a numarului sau a identitatii avocatului/avocatilor (de exemplu, inlocuirea unui avocat cu un alt avocat, prezenta unui avocat in plus, retragerea mandatului acordat unuia dintre avocatii care au depus cererea introductiva) trebuie comunicata in scris grefei fara intarziere. In cazul inlocuirii unui avocat cu un altul, este necesar un mandat scris al noului avocat.
9. Avocatul reclamantului specifica in mod clar pe prima pagina a cererii introductive adresa sa, numele cabinetului sau de avocatura, daca este cazul, numerele sale de telefon si de fax, precum si adresa e-mail. Modificarile ulterioare ale acestor date trebuie sa fie comunicate Tribunalului fara intarziere. Nu poate fi admisa in niciun caz alegerea domiciliului la adresa reclamantului insusi.
10. Cererea introductiva depusa prin e-Curia nu trebuie sa cuprinda in mod necesar o semnatura manuscrisa. In schimb, in ceea ce priveste cererea introductiva depusa in format hartie, semnatura manuscrisa a avocatului trebuie sa figureze in mod lizibil la sfarsitul cererii introductive. Lipsa semnaturii nu poate fi indreptata. Nu este admisa nicio reproducere, cum ar fi o stampila, o semnatura in facsimil, o fotocopie etc. In cazul in care o parte are mai multi reprezentanti, este suficienta semnatura unuia dintre acestia. Nu este permisa semnatura prin procura a unei persoane, alta decat reprezentantul/reprezentantii reclamantului, chiar in cazul in care semnatarul ar fi un colaborator in cadrul cabinetului de avocatura din care fac parte reprezentantii.
2. Mentiuni obligatorii si reguli de formulare a cererii introductive
11. Limba de procedura este limba care a fost aleasa pentru redactarea cererii introductive, in conformitate cu articolul 29 din Regulamentul de procedura, care face trimitere, in ceea ce priveste regimul lingvistic, la articolul 35 din Regulamentul de procedura al Tribunalului Uniunii Europene.
12. In interesul partilor, cat si al bunei administrari a justitiei, actele de procedura sunt cat se poate de concise, avand in vedere natura faptelor si complexitatea aspectelor invocate. Asadar, in principiu, o cerere introductiva nu depaseste 30 de pagini (format hartie A4, dimensiunea caracterelor 12 intr-un format echivalent cu “Times New Roman”, distanta intre randuri de 1,5 si marginile foii de cel putin 2,5 cm), in functie de particularitatile litigiului. Depasirea acestor dimensiuni maxime nu va fi autorizata decat in cazuri deosebit de complexe in drept sau in fapt.
13. Concluziile actiunii trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul cererii introductive, si trebuie numerotate.
14. Alineatele textului sunt numerotate in mod continuu.
15. In cazul in care numarul reclamantilor este mai mare sau egal cu 10, pentru a facilita utilizarea ulterioara de catre Tribunal, la cererea introductiva se anexeaza o lista care contine toate numele si adresele, intocmita cu ajutorul unui program de prelucrare a textului, si care este trimisa la grefa prin posta electronica, odata cu cererea introductiva, la adresa tfp.greffe@curia.europa.eu, cu indicarea in mod clar a cauzei la care se refera lista.
16. Orice cerere introductiva trebuie sa fie insotita de un rezumat al litigiului, destinat sa faciliteze redactarea comunicarii prevazute la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, care va fi pregatita de catre grefa. Acest rezumat trebuie depus separat de anexele mentionate in textul cererii introductive. Rezumatul, inclus intr-un document realizat cu ajutorul unui program de prelucrare a textului, nu ar trebui sa depaseasca doua pagini si trebuie de asemenea trimis prin posta electronica la adresa tfp.greffe@curia.europa.eu, cu indicarea clara a cauzei la care se refera. Rezumatul va fi disponibil, in principiu in intregime, pe o pagina speciala a site-ului www.curia.europa.eu, pentru a permite oricarei persoane interesate sa efectueze cercetari. In acest scop, rezumatul litigiului va trebui sa respecte anumite cerinte de stil care vor fi precizate pe pagina respectiva a site-ului mentionat.
17. Orice cerere intemeiata pe articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul de procedura, prin care se solicita omiterea, in cadrul publicatiilor referitoare la cauza, a numelui reclamantului (anonimat), a numelor altor persoane sau a anumitor date, trebuie formulata prin act separat si temeinic motivata.
18. In cazul in care cererea introductiva este formulata dupa depunerea unei cereri de asistenta judiciara (a se vedea titlul III capitolul E din prezentele Instructiuni), care are ca efect suspendarea termenului prevazut pentru introducerea actiunii in conformitate cu articolul 97 alineatul (4) din Regulamentul de procedura, trebuie sa se faca mentiune despre aceasta la inceputul cererii introductive. In cazul in care cererea introductiva este depusa dupa comunicarea ordonantei prin care se solutioneaza cererea de asistenta judiciara, trebuie sa se faca de asemenea mentiune in cererea introductiva cu privire la data la care ordonanta a fost comunicata reclamantului.
19. Cererea introductiva depusa prin e-Curia se prezinta sub forma de fisiere. Pentru inlesnirea prelucrarii lor de catre grefa, se recomanda respectarea sfaturilor practice din Manualul de utilizare a aplicatiei e-Curia [a se vedea punctul 3 litera (d) din prezentele Instructiuni], si anume:
a) fisierele trebuie sa cuprinda denumiri care sa identifice actul (cerere introductiva, anexe partea 1, anexe partea a 2-a, scrisoare de insotire etc.);
b) textul cererii introductive poate fi salvat direct in format PDF (imagine plus text) din programul de prelucrare a textului, fara a fi necesara digitalizarea.
20. Orice cerere introductiva depusa in format hartie trebuie prezentata intr-un mod care sa permita gestionarea electronica a inscrisurilor de catre Tribunal si in special digitalizarea inscrisurilor si recunoasterea caracterelor. Astfel, in afara de cerintele descrise la punctul 12 din prezentele Instructiuni, trebuie respectate urmatoarele cerinte:
a) textul este lizibil cu usurinta si apare numai pe o singura fata a foii (“recto”, si nu “recto verso”);
b) inscrisurile nu sunt legate sau nu au alte mijloace de prindere fixe, cum ar fi lipici, capse etc.;
21. In plus, paginile cererii introductive si ale anexelor trebuie sa fie numerotate in coltul din dreapta sus, in mod continuu, inclusiv anexele si eventualele pagini separatoare.
22. Cererea introductiva si toate eventualele anexe ale acesteia care sunt depuse in format hartie trebuie, in temeiul articolului 34 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, ca de altfel si celelalte acte de procedura, sa fie depuse impreuna cu cinci copii pe suport de hartie pentru Tribunal si cu atatea copii cate parti sunt in cauza (asadar, in mod normal, sapte copii pe suport de hartie). Pe prima pagina a fiecarui set de copii, avocatul trebuie sa aplice mentiunea, semnata sau parafata de acesta, prin care certifica conformitatea copiilor cu originalul.
23. In ceea ce priveste anexele, partile efectueaza o selectie riguroasa a inscrisurilor pertinente pentru necesitatile litigiului, avand in vedere constrangerile materiale si lingvistice la care sunt supuse Tribunalul si partile. Nu trebuie furnizate, in special, informatiile la care Tribunalul poate avea acces (de exemplu, jurisprudenta instantelor Uniunii Europene citata in actele de procedura). Trebuie respectate urmatoarele cerinte de forma:
a) anexele trebuie sa fie numerotate, sa contina o trimitere la memoriul la care sunt anexate (de exemplu, “A.1, A.2” etc. pentru cererea introductiva; “B1, B.2” pentru memoriul in aparare; “C.1, C.2” pentru replica; “D.1, D.2” pentru duplica) si sa fie depuse, atunci cand sunt mai mult de trei, de preferinta cu pagini separatoare;
b) anexele trebuie sa fie lizibile cu usurinta; nu va fi acceptata o anexa care nu prezinta o calitate de imprimare satisfacatoare;
c) anexele trebuie redactate in limba de procedura sau trebuie sa fie insotite de o traducere; anexele neconforme cu aceste cerinte nu pot, in principiu, sa fie acceptate [a se vedea articolul 29 din Regulamentul de procedura care face trimitere, in ceea ce priveste regimul lingvistic, la articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul de procedura al Tribunalului Uniunii Europene]. In temeiul articolului 8 alineatul (5) din Instructiunile pentru grefier, nu se poate deroga de la aceasta regula decat in cazuri temeinic justificate;
d) anexele trebuie sa fie precedate de un opis al anexelor, care cuprinde, pentru fiecare dintre acestea, numarul (de exemplu, A.1), indicarea naturii anexei (de exemplu, “scrisoarea din …, adresata de domnul X doamnei Z”), indicarea paginii si a alineatului din cererea introductiva in care se face referire la aceasta anexa (de exemplu, “p. 7, alineatul 17”), numarul de pagini al acesteia si trimiterea la numarul paginii din numerotarea continua la care incepe anexa; in “Model Cerere introductiva”, disponibil pe site-ul www.curia.europa.eu, figureaza un exemplu de opis al anexelor.
e) anexele la o cerere introductiva depusa prin e-Curia trebuie sa figureze in unul sau mai multe fisiere separate de fisierul care contine cererea introductiva. Un fisier poate, in principiu, sa contina toate anexele. Nu este indicat sa se creeze un fisier pentru fiecare anexa;
f) anexele la o cerere introductiva depusa prin e-Curia, mentionate in textul acestei cereri introductive, a caror natura nu permite depunerea lor prin e-Curia pot fi transmise separat pe calea transmiterii in format hartie in temeiul articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, cu conditia de a fi mentionate in opisul anexelor la aceasta cerere introductiva depusa prin e-Curia. In opisul anexelor trebuie sa se identifice anexele care vor fi depuse separat. Aceste anexe trebuie sa parvina grefei cel tarziu in zece zile dupa depunerea cererii introductive prin e-Curia.
3. Indreptarea neregularitatilor cererii introductive
24. Pentru a da posibilitatea partilor de a remedia neregularitatile de forma continute de o cerere introductiva, este necesara, in anumite cazuri, o indreptare a neregularitatilor. In temeiul articolului 36 din Regulamentul de procedura si al articolului 8 alineatul (1) din Instructiunile pentru grefier, grefierul solicita intotdeauna indreptarea neregularitatilor atunci cand lipsesc urmatoarele elemente, ceea ce ar putea determina respingerea actiunii ca inadmisibila:
– indicarea numelui si a domiciliului reclamantului [articolul 35 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedura];
– indicarea calitatii si a adresei avocatului care il reprezinta pe reclamant [articolul 35 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedura];
– indicarea partii impotriva careia este formulata cererea introductiva [articolul 35 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedura];
– depunerea actului a carui anulare se solicita, a reclamatiei la care se refera articolul 90 alineatul (2) din Statutul functionarilor Uniunii Europene (denumit in continuare “Statutul functionarilor”) si a deciziei prin care se solutioneaza reclamatia, cu aratarea datelor de introducere a reclamatiei si de comunicare a deciziei [articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedura]; in situatia nedepunerii acestor inscrisuri, reclamantul are obligatia de a explica in mod clar motivele (de exemplu, faptul ca administratia nu a raspuns la reclamatie in termenul prevazut de Statutul functionarilor);
– depunerea atestatului avocatului [articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul de procedura].
25. In temeiul articolului 8 alineatul (1) din Instructiunile pentru grefier, indreptarea cererii poate fi de asemenea solicitata, in functie de circumstantele cauzei, atunci cand cererea introductiva nu este conforma cu prezentele Instructiuni practice.
26. Grefierul stabileste un termen pentru ca reclamantul sa indrepte neregularitatea cererii, in conformitate cu articolul 36 din Regulamentul de procedura.
27. In cazurile mentionate la punctul 24 de mai sus, cererea introductiva nu este comunicata in aceasta forma paratului. Atunci cand indreptarea neregularitatii are loc in termenul acordat, procedura isi urmeaza cursul. In cazul in care nu se indreapta neregularitatile, Tribunalul se pronunta asupra admisibilitatii cererii introductive.
28. In cazurile mentionate la punctul 25 de mai sus, grefierul hotaraste daca este necesara suspendarea comunicarii. In cazul in care nu se indreapta neregularitatile sau in cazul in care se contesta decizia sa, grefierul sesizeaza presedintele, in temeiul articolului 8 alineatul (7) din Instructiunile pentru grefier, pentru a se decide in aceasta privinta.
4. Masuri provizorii/Procedura privind masurile provizorii
29. Orice cerere de suspendare a executarii actului atacat si cu privire la alte masuri provizorii dispuse in cadrul unei proceduri privind masurile provizorii trebuie depusa cu respectarea conditiilor mentionate la articolul 102 din Regulamentul de procedura.

B. Memoriul in aparare si alte acte de procedura din cadrul procedurii scrise
30. Explicatiile si indrumarile oferite in ceea ce priveste cererea introductiva in capitolul A din prezentul titlu sunt valabile mutatis mutandis pentru celelalte acte de procedura adresate Tribunalului.
31. Mentiunile care trebuie sa figureze in memoriul in aparare sunt prevazute la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul de procedura. Imputernicirea/imputernicirile acordate de institutia parata agentului sau/agentilor sai si/sau eventual unui avocat, in conformitate cu articolul 19 primul paragraf din Statut, trebuie depuse odata cu memoriul in aparare, dar separat de eventualele anexe.
32. Numarul de pagini ale unui memoriu in aparare respecta aceeasi limita stabilita pentru cererea introductiva, si anume, in principiu, 30 de pagini; celelalte acte de procedura trebuie sa aiba mai putin de 15 pagini. Cerintele expuse la punctul 12 din prezentele Instructiuni se aplica in mod corespunzator.
33. Cu exceptia cazului in care aceste texte figureaza deja in dosarul cauzei, institutiile anexeaza la memoriul in aparare, in mod sistematic, actele de aplicabilitate generala citate in observatiile acestora si care nu fac obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
34. In plus, pe prima pagina a oricarui act de procedura trebuie sa figureze urmatoarele mentiuni:
a) denumirea actului (memoriu in aparare, replica, duplica, cerere de interventie, memoriu in interventie, exceptie de inadmisibilitate, observatii cu privire la …, raspunsuri la intrebari etc.);
b) numarul de inregistrare al cauzei (F-…/…) daca a fost deja comunicat de grefa;
35. Regulile mentionate la capitolul A din prezentul titlu, aplicabile cazurilor in care se solicita sau poate fi solicitata indreptarea neregularitatii, se aplica mutatis mutandis memoriului in aparare si celorlalte acte de procedura.

C. Trimiterea unui original in format hartie precedata de un fax
36. Originalul oricarui act de procedura – si, in general, orice corespondenta adresata Tribunalului, inclusiv cererile de prelungire a termenelor – care nu este transmis Tribunalului prin e-Curia trebuie depus in format hartie la grefa.
In vederea respectarii termenelor de procedura, copia unui inscris poate fi transmisa grefei Tribunalului prin fax (numar de fax: + 352 4303-4453) anterior depunerii originalului acestui act [posibilitate oferita de articolul 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedura].
In acest caz, trebuie sa se precizeze pe prima pagina a originalului “transmitere prealabila prin fax la …” pentru ca inscrisurile corespunzatoare sa poata fi identificate cu usurinta.
37. In conformitate cu articolul 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedura, in cazul in care un act de procedura contine anexe, copia transmisa Tribunalului prin fax poate sa cuprinda numai actul propriu-zis si opisul anexelor.
38. Depunerea unui memoriu sau a unui act de procedura prin fax se considera ca respecta termenele procedurale numai daca originalul semnat parvine grefei in interiorul termenului de 10 zile de la depunere, prevazut la articolul 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedura. Se aminteste ca termenul invariabil pentru considerente de distanta de 10 zile, prevazut la articolul 100 alineatul (3) din Regulamentul de procedura, nu se aplica in privinta acestui termen.
39. Originalul semnat al oricarui act de procedura este expediat fara intarziere, imediat dupa transmiterea prin fax, fara a i se aduce corecturi sau modificari. In cazul in care exista diferente intre originalul semnat si copia depusa anterior, pentru aprecierea respectarii termenelor procedurale, se ia in considerare numai data depunerii originalului semnat.

D. Asupra cererilor de aplicare a regimului de confidentialitate
40. Fara a aduce atingere prevederilor articolului 44 alineatele (2) si (3) din Regulamentul de procedura, Tribunalul ia in considerare doar inscrisurile pe care reprezentantii partilor le-au putut consulta si asupra carora si-au putut exprima punctul de vedere [articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul de procedura].
41. Cu toate acestea, o parte poate solicita ca anumite pasaje din dosar care prezinta un caracter secret sau confidential:
– sa nu fie accesibile uneia dintre partile dintr-o cauza conexata [articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul de procedura];
– sa fie excluse de la comunicare catre un intervenient [articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedura].
42. Orice cerere de aplicare a regimului de confidentialitate in temeiul articolului 46 alineatul (3) sau al articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedura trebuie sa fie formulata prin inscris separat.
43. O astfel de cerere trebuie sa fie precisa, iar aplicarea regimului de confidentialitate trebuie sa fie limitata la ceea ce este strict necesar. Cererea nu poate in niciun caz sa aiba ca obiect un act de procedura in integralitatea sa si nu poate avea ca obiect decat in mod exceptional o anexa in integralitatea sa.
44. O cerere de aplicare a regimului de confidentialitate trebuie sa indice in mod precis elementele sau pasajele in cauza si sa contina o scurta motivare a caracterului secret sau confidential pentru fiecare dintre aceste elemente sau pasaje.
45. La cererea de aplicare a regimului de confidentialitate trebuie anexata o versiune neconfidentiala a memoriului sau a actului de procedura in cauza, in care elementele sau pasajele la care se refera cererea au fost eliminate. In cazul in care cererea priveste doar o anexa la un act de procedura, la cererea de confidentialitate va trebui anexata integralitatea acestui act. In cazul depunerii prin e-Curia, anexa care face obiectul unei cereri de confidentialitate va trebui sa fie trimisa intr-un fisier separat.
E. Asupra cererilor de asistenta judiciara
46. Potrivit articolului 95 si urmatoarelor din Regulamentul de procedura, se poate acorda asistenta judiciara in vederea asigurarii unui acces efectiv la justitie. Fara a aduce atingere articolului 19 din Statut, o astfel de cerere nu implica, in conformitate cu articolul 96 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, asistarea de catre avocat.
47. Pentru formularea unei cereri de asistenta judiciara este obligatorie utilizarea formularului anexat la prezentele Instructiuni practice. Cererea de asistenta judiciara formulata altfel decat prin utilizarea formularului nu va fi luata in considerare; aceasta cerere va determina transmiterea unui raspuns din partea grefierului in care se va aminti caracterul obligatoriu al utilizarii formularului care va fi anexat raspunsului respectiv. Formularul poate fi descarcat de pe site-ul www.curia.europa.eu.
48. Formularul, insotit de inscrisurile justificative, trebuie sa fie completat in mod corespunzator si semnat de solicitant sau de avocatul sau. Cu toate acestea, in cazul depunerii cererii prin e-Curia de catre avocatul solicitantului, nu este necesara semnatura avocatului.
49. Numai avocatul reprezentantului partii care solicita asistenta judiciara este abilitat sa depuna cererea de asistenta judiciara prin e-Curia.

IV. ASUPRA PROCEDURII ORALE

A. Situare
50. Citatia pentru sedinta publica indica intotdeauna data, ora, locul si sala de sedinta unde se desfasoara aceasta. Daca prezenta interpretilor pentru intreaga durata a sedintei sau pentru anumite necesitati este considerata de catre o parte ca fiind indispensabila pentru motive speciale (de exemplu daca Tribunalul a dispus infatisarea personala a unei parti care nu se poate exprima in limba de procedura), trebuie adresata Tribunalului o cerere motivata in acest sens inca de la momentul primirii citatiei pentru sedinta, astfel incat sa poata fi organizata cat mai rapid posibil o eventuala schimbare a salii sau prezenta interpretilor.
51. Pe site-ul www.curia.europa.eu este disponibil un plan al cladirilor Curtii de Justitie si al parcarilor accesibile.
52. Din motive de securitate, accesul in cladiri este supravegheat. Partile si reprezentantii acestora trebuie sa prezinte cartea de identitate, pasaportul, legitimatia de serviciu sau orice alt document de legitimare care contine o fotografie. Prin urmare, este prudent ca sosirea sa aiba loc suficient de devreme.

B. Pregatirea sedintei
53. Reprezentantii partilor sunt citati la sedinta prin grija grefierului, cu cateva saptamani inaintea desfasurarii acesteia. Cererile de amanare a datei sedintei nu sunt admise decat pentru imprejurari cu totul exceptionale. Astfel de cereri trebuie sa fie temeinic motivate pentru ansamblul reprezentantilor partii, insotite de inscrisuri justificative adecvate si transmise Tribunalului in cel mai scurt termen.
54. Partile primesc in timp util inainte de sedinta raportul pregatitor de sedinta, intocmit de judecatorul raportor. In cuprinsul acestui raport sunt mentionate in general: obiectul litigiului, concluziile partilor, aspectele asupra carora partile sunt invitate sa isi concentreze pledoariile, aspectele de fapt si de drept care trebuie sa fie aprofundate etc., precum si indicatii cu privire la durata pledoariilor introductive ale reprezentantilor partilor; de asemenea, Tribunalul isi poate exprima intentia de a examina posibilitatea solutionarii amiabile a litigiului cu ocazia sedintei.
55. In cazul in care reprezentantul unei parti intentioneaza sa nu asiste la sedinta, acesta este rugat sa informeze Tribunalul in cel mai scurt termen. In acest caz, sedinta se desfasoara in absenta acestuia. In acelasi mod se procedeaza atunci cand Tribunalul constata absenta unei parti de la sedinta, fara a fi fost informat in mod corespunzator cu privire la aceasta.
56. In cazul in care reprezentantul unei parti intentioneaza sa fie reprezentat de o persoana calificata care nu a fost mandatata initial de catre clientul sau, acesta informeaza Tribunalul in cel mai scurt termen in aceasta privinta si se asigura ca inainte de sedinta vor fi depuse un mandat scris pentru aceasta persoana, semnat de client, precum si, daca este cazul, un certificat de inscriere in barou a avocatului sau a consilierului care il inlocuieste.

C. Desfasurarea sedintei
57. Reprezentantii partilor au obligatia de a pleda in roba. Tribunalul are intotdeauna la dispozitie cateva robe de rezerva, in caz de nevoie; cererile in aceasta privinta trebuie adresate aprodului de sedinta.
58. Cu cateva minute inainte de inceperea sedintei, reprezentantii partilor sunt introdusi de catre aprod in spatiul situat in spatele salii de sedinta, pentru a fi primiti de judecatorii completului de judecata, in vederea organizarii desfasurarii sedintei.
59. Cei prezenti trebuie sa se ridice atunci cand membrii Tribunalului intra in sala de sedinta. Ulterior, sedinta incepe cu apelul cauzei de catre grefier.
60. Intrucat judecatorii cunosc observatiile scrise, reprezentantii partilor sunt rugati sa nu reia in cadrul pledoariilor continutul actelor de procedura comunicate reciproc, ci sa se concentreze asupra aspectelor evocate in raportul pregatitor de sedinta si sa raspunda intrebarilor judecatorilor. Aceeasi cerinta se aplica, daca este cazul, si partilor daca Tribunalul le acorda cuvantul. Intrucat scopul sedintei este acela de a clarifica aspectele de drept si de fapt necesare pentru solutionarea cauzei, desfasurarea sedintei trebuie sa tinda spre un dialog intre judecatori si parti si reprezentantii acestora.
61. In orice caz, reprezentantii partilor au posibilitatea de a prezenta o pledoarie introductiva pentru care raportul pregatitor de sedinta da indicatii referitoare la durata (in mod normal, 20 de minute). Aceasta durata nu include timpul utilizat pentru a se raspunde la intrebarile judecatorilor sau pentru a replica pledoariei partii adverse.
62. Intrucat salile de sedinta sunt echipate cu un sistem de amplificare automat, fiecare persoana care ia cuvantul este rugata sa apese pe butonul microfonului inainte de a incepe sa vorbeasca. De asemenea, reprezentantii partilor sunt rugati, atunci cand citeaza o hotarare a unei instante, sa indice numarul de inregistrare al cauzei citate, numele partilor si data hotararii sau a ordonantei.
63. Se aminteste ca depunerea de inscrisuri la Tribunal trebuie sa aiba loc in cadrul procedurii scrise. Numai in imprejurari cu totul exceptionale, Tribunalul poate accepta inscrisuri prezentate in sedinta. Aceeasi regula se aplica oricarei propuneri de probe formulate in sedinta. Daca este cazul, este prudent sa se aiba la dispozitie un numar suficient de exemplare.

D. Particularitatile interpretarii simultane
64. Pentru cauzele in care este necesara o interpretare simultana, se aminteste reprezentantilor partilor ca in general este preferabila vorbirea libera, pe baza unor note, decat citirea unui text. Totodata, o serie de fraze scurte este preferabila unei dezvoltari lungi si complicate.
65. Cu toate acestea, in cazul in care pledoaria este pregatita in scris, este recomandabil ca, la redactarea textului, sa se tina cont de faptul ca acesta trebuie sa fie prezentat oral si trebuie, in consecinta, sa se apropie cat mai mult posibil de o expunere orala.
66. Pentru a facilita interpretarea, reprezentantii partilor sunt invitati sa puna la dispozitia serviciului de interpretare, in prealabil, eventualul text sau suport scris al pledoariilor lor, notele lor sau orice alt suport scris astfel incat interpretii sa il poata include in studiul prealabil al dosarului (Directia de interpretare, numar de fax: +352 4303-3697, e-mail: interpret@curia.europa.eu). Evident, acest text nu va fi transmis celorlalte parti sau judecatorilor din completul de judecata.

E. Solutionarea amiabila
67. La cererea reprezentantilor partilor sau din oficiu, Tribunalul poate dispune suspendarea sedintei pentru o scurta perioada, atunci cand reprezentantii partilor doresc sa discute cu clientii lor sau cu reprezentantii partii adverse o propunere de solutionare amiabila, eventual, in prezenta unuia sau a mai multor judecatori. In cazul in care se solicita o discutie secreta, poate fi pusa la dispozitie o sala speciala. Orice cerere in acest sens trebuie adresata grefierului sau aprodului de sedinta.

F. Inchiderea sedintei
68. Presedintele completului de judecata declara sedinta inchisa. Ulterior, partile primesc un scurt proces-verbal al acesteia. Totodata, partile sunt informate ulterior, in scris, cu privire la masurile care vor fi luate in continuarea procedurii, in special cu privire la data pronuntarii hotararii.

V. INTRAREA IN VIGOARE A PREZENTELOR INSTRUCTIUNI
69. Prezentele Instructiuni practice se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii lor.
70. Acestea abroga si inlocuiesc Instructiunile practice pentru parti din 25 ianuarie 2008 (JO L 69, p. 13).
71. Pe de alta parte, pentru a sprijini partile in demersurile lor, grefa Tribunalului pune la dispozitia acestora diferite “Liste de verificare” si “Modele”, disponibile pe site-ul www.curia.europa.eu.
Adoptat la Luxemburg, 11 iulie 2012.
Grefier
W. Hakenberg
Presedinte
S. Van Raepenbusch
————————————————–
ANEXA
GHID ADRESAT SOLICITANTILOR DE ASISTENTA JUDICIARA SI FORMULAR OBLIGATORIU
TRIBUNALUL FUNCTIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE
+++++ TIFF +++++
CERERE DE ASISTENTA JUDICIARA
GHID ADRESAT SOLICITANTILOR SI FORMULAR OBLIGATORIU

I. GHID ADRESAT SOLICITANTILOR DE ASISTENTA JUDICIARA [1]

A. Cadrul juridic
1. Competenta Tribunalului
Admisibilitatea actiunilor in fata Tribunalului
Solicitantului asistentei judiciare i se atrage atentia asupra urmatoarelor prevederi:
– articolul 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA in temeiul articolului 106a din acesta, precum si articolul 1 din anexa I la Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, referitoare la competenta Tribunalului;
– articolele 90 si 91 din Statutul functionarilor, care precizeaza anumite conditii de admisibilitate a actiunilor la Tribunal.
2. Cadrul juridic in materie de asistenta judiciara
Prevederile referitoare la asistenta judiciara sunt cuprinse in Regulamentul de procedura.
Din aceste prevederi rezulta in special urmatoarele:
a. Conditii de acordare a asistentei judiciare
– Orice persoana fizica are dreptul sa beneficieze de asistenta judiciara in cazul in care, datorita starii sale materiale, este in imposibilitate totala sau partiala de a face fata cheltuielilor legate de asistenta si de reprezentarea in fata Tribunalului [articolul 95 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedura].
– Starea materiala se evalueaza tinand seama de elemente obiective precum veniturile, patrimoniul detinut si situatia familiala [articolul 95 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura].
– Cererea de acordare a asistentei judiciare trebuie sa fie insotita de toate informatiile si inscrisurile justificative care permit evaluarea starii materiale a solicitantului, cum ar fi un certificat emis de o autoritate nationala competenta care atesta aceasta stare materiala [articolul 96 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedura al Tribunalului Functiei Publice].
– Asistenta judiciara poate fi solicitata inainte sau dupa introducerea actiunii. Aceasta cerere nu implica asistarea de catre avocat [articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedura].
– In cazul in care cererea este formulata anterior introducerii actiunii, solicitantul trebuie sa expuna pe scurt obiectul actiunii pe care isi propune sa o initieze, situatia de fapt din speta si argumentatia in sustinerea actiunii. Cererea trebuie sa fie insotita de inscrisuri justificative in acest sens [articolul 96 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura].
– Cererea de acordare a asistentei judiciare se respinge in cazul in care actiunea in legatura cu care se solicita asistenta judiciara pare in mod vadit inadmisibila sau in mod vadit nefondata [articolul 95 alineatul (3) din Regulamentul de procedura].
– Presedintele poate sa revoce beneficiul asistentei judiciare, din oficiu sau la cerere, dupa ascultarea persoanei in cauza, daca imprejurarile care au determinat admiterea cererii se schimba pe parcursul judecatii [articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul de procedura].
– Tribunalul poate impune, in conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedura, utilizarea unui formular pentru depunerea unei cereri de asistenta judiciara [articolul 96 alineatul (3) din Regulamentul de procedura]. Tribunalul a pus in aplicare aceasta posibilitate in Instructiunile practice pentru parti.
b. Procedura
– Daca persoana in cauza nu a propus ea insasi un avocat sau daca propunerea facuta de aceasta nu este incuviintata de Tribunal, grefierul transmite o copie a ordonantei de admitere a cererii de acordare a asistentei judiciare si o copie a cererii catre autoritatea competenta din statul respectiv, mentionata de anexa II din Regulamentul aditional la Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie. Avocatul insarcinat sa reprezinte solicitantul este desemnat pe baza propunerilor transmise de aceasta autoritate [articolul 97 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura].
– Introducerea unei cereri de acordare a asistentei judiciare suspenda termenul prevazut pentru introducerea actiunii pana la data notificarii ordonantei prin care se solutioneaza aceasta cerere sau, in cazul in care, in aceasta ordonanta, nu a fost desemnat un avocat care sa reprezinte persoana interesata, pana la comunicarea ordonantei prin care se desemneaza avocatul insarcinat sa reprezinte solicitantul [articolul 97 alineatul (4) din Regulamentul de procedura].
c. Asistenta judiciara partiala
Ordonanta prin care se admite cererea de acordare a asistentei judiciare poate stabili o suma de bani care urmeaza sa fie platita avocatului insarcinat sa reprezinte persoana in cauza sau poate fixa un plafon al cheltuielilor si onorariilor avocatului care, in principiu, nu poate fi depasit. Ordonanta poate stabili ca persoana in cauza sa contribuie la cheltuielile mentionate la articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, tinand seama de starea materiala a acesteia [articolul 97 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul de procedura].
d. Suportarea cheltuielilor de judecata
– In cazul in care, in temeiul deciziei prin care se finalizeaza judecata, beneficiarul asistentei judiciare trebuie sa suporte propriile cheltuieli de judecata, presedintele stabileste, prin ordonanta motivata, care nu este supusa niciunei cai de atac, cuantumul cheltuielilor si onorariilor avocatului care raman in sarcina casieriei Tribunalului [articolul 98 alineatul (2) din Regulamentul de procedura].
– In cazul in care, prin decizia prin care se finalizeaza judecata, Tribunalul a obligat o alta parte sa suporte cheltuielile de judecata ale beneficiarului asistentei judiciare, aceasta este obligata sa ramburseze casieriei Tribunalului sumele avansate cu titlu de asistenta judiciara [articolul 98 alineatul (3) din Regulamentul de procedura].
– In cazul in care beneficiarul asistentei judiciare cade in pretentii, Tribunalul poate, in masura impusa de echitate, pronuntandu-se asupra cheltuielilor in cadrul deciziei prin care se finalizeaza judecata, sa dispuna ca una sau mai multe parti sa suporte propriile cheltuieli de judecata sau ca acestea sa fie, in tot sau in parte, suportate de casieria Tribunalului cu titlu de asistenta judiciara [articolul 98 alineatul (4) din Regulamentul de procedura].

B. Modalitati de formulare a cererii de asistenta judiciara
In conformitate cu punctul 47 din Instructiunile practice pentru parti, utilizarea prezentului formular este obligatorie pentru formularea unei cereri de asistenta judiciara. O cerere de asistenta judiciara depusa intr-o alta modalitate decat prin utilizarea formularului nu va fi luata in considerare.
Astfel cum este indicat la punctul 49 din Instructiunile practice pentru parti, cererea de asistenta judiciara nu poate fi depusa prin e-Curia decat de avocatul care reprezinta partea care solicita asistenta judiciara.
In cazul transmiterii in format hartie, trimiterea originalului poate fi precedata de o trimitere prin fax. Data trimiterii faxului va fi, in acest caz, luata in considerare pentru suspendarea termenului de introducere a actiunii, cu conditia ca originalul sa parvina Tribunalului in cele 10 zile de la trimiterea faxului.
Originalul cererii de asistenta judiciara trebuie semnat de solicitant sau de avocatul sau. In caz contrar, cererea nu va fi luata in considerare, iar inscrisul va fi restituit. Cu toate acestea, in cazul depunerii cererii prin e-Curia de catre avocatul solicitantului, nu este necesara semnatura avocatului.
In cazul in care cererea de asistenta judiciara este formulata de avocatul solicitantului anterior depunerii cererii introductive, aceasta cerere trebuie insotita de inscrisuri care certifica faptul ca avocatul are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE.

C. Efectele depunerii in conditii legale a unei cereri de asistenta judiciara inainte de introducerea actiunii
Depunerea, in conditii legale, inainte de introducerea actiunii, a unei cereri de acordare a asistentei judiciare suspenda termenul prevazut pentru introducerea acelei actiuni pana la data notificarii ordonantei prin care se solutioneaza aceasta cerere sau a ordonantei prin care se desemneaza un avocat pentru reprezentarea solicitantului. Prin urmare, termenul de introducere a actiunii nu curge pe durata examinarii, de catre Tribunal, a cererii de acordare a asistentei judiciare. Este prudent ca aceasta cerere sa se depuna la timp, pentru a evita ca termenul ramas pentru introducerea actiunii sa fie prea scurt.

D. Continutul cererii de asistenta judiciara si inscrisurile justificative
1. Situatia materiala a solicitantului
Cererea trebuie sa fie insotita de toate informatiile si inscrisurile justificative care sa permita evaluarea starii materiale a solicitantului, cum ar fi un certificat al unei autoritati nationale competente care atesta starea materiala a solicitantului.
De exemplu, aceste inscrisuri pot fi:
– adeverinte emise de biroul de ajutor social sau de somaj;
– declaratii de venit sau avize de impunere;
– adeverinte de salariu;
– extrase de cont bancar.
Declaratiile solemne completate si semnate de catre solicitantul insusi nu sunt suficiente pentru dovedirea imposibilitatii totale sau partiale de a face fata cheltuielilor procesului.
Datele indicate in formularul privind starea materiala a solicitantului si inscrisurile justificative depuse in sprijinul acestor date urmaresc sa furnizeze o imagine completa a starii materiale a acestuia.
Solicitantului i se atrage atentia asupra faptului ca nu trebuie sa se limiteze la furnizarea catre Tribunal a informatiilor cu privire la veniturile sale, ci trebuie sa ii furnizeze si informatii care sa permita evaluarea patrimoniului pe care il detine.
O cerere care nu justifica in mod satisfacator din punct de vedere juridic imposibilitatea solicitantului de a face fata cheltuielilor de judecata va fi respinsa.
Solicitantul este obligat sa comunice Tribunalului in cel mai scurt termen orice schimbare a starii sale materiale care ar putea justifica aplicarea articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul de procedura, potrivit caruia presedintele poate sa revoce beneficiul asistentei judiciare, din oficiu sau la cerere, dupa ascultarea persoanei in cauza, daca imprejurarile care au determinat admiterea cererii se schimba pe parcursul judecatii.
2. Obiectul actiunii avute in vedere, situatia de fapt din speta si argumentatia in sustinerea actiunii
In cazul in care cererea este formulata anterior introducerii actiunii, solicitantul trebuie sa expuna pe scurt obiectul acelei actiuni, situatia de fapt din speta si argumentatia pe care intelege sa o prezinte in sustinerea actiunii. In acest scop, este prevazuta o rubrica in cadrul prezentului formular.
Cererea trebuie sa fie insotita de copii ale tuturor inscrisurilor justificative relevante pentru aprecierea admisibilitatii si temeiniciei viitoarei actiuni. De exemplu, poate fi vorba:
– daca este cazul, de actul a carui anulare o urmareste solicitantul;
– daca este cazul, de reclamatia la care se refera articolul 90 alineatul (2) din Statutul functionarilor si de decizia prin care se solutioneaza reclamatia, cu aratarea datelor de introducere a reclamatiei si de comunicare a deciziei;
– daca este cazul, de cererea la care se refera articolul 90 alineatul (1) din Statutul functionarilor si de decizia prin care se solutioneaza cererea, cu aratarea datelor de introducere a cererii si de comunicare a deciziei;
– de corespondenta intretinuta cu viitorul parat.
3. Alte precizari utile
Niciun original nu se restituie. Prin urmare, reclamantului i se recomanda sa depuna fotocopii ale inscrisurilor justificative.
O cerere nu poate fi completata prin depunerea ulterioara a unor addendumuri. Asemenea addendumuri vor fi restituite in cazul in care sunt depuse fara a fi fost solicitate de catre Tribunal. Prin urmare, este esential sa se furnizeze toate informatiile necesare in formular si sa se ataseze copia oricarui inscris de natura sa dovedeasca aceste informatii. Cu toate acestea, in cazuri exceptionale, inscrisurile justificative prin care se urmareste a se dovedi imposibilitatea totala sau partiala a solicitantului de a face fata cheltuielilor procesului pot fi acceptate ulterior, sub conditia furnizarii unei justificari a depunerii cu intarziere a acestora.
Daca spatiul disponibil in rubrica unui formular este insuficient, rubrica respectiva poate fi completata pe o foaie separata anexata la cerere.

II. FORMULAR DE CERERE DE ASISTENTA JUDICIARA CERERE DE ASISTENTA JUDICIARA

TRIBUNALUL FUNCTIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE
SOLICITANT
Doamna
Domnul
Numele (la nastere): …
Eventual, numele dupa casatorie: …
Prenumele: …
Data nasterii (zz / ll / aaaa): …/…/…
Locul nasterii: …
Adresa: …
Codul postal: …
Localitatea: …
Statul: …
Telefon (facultativ): …
Fax (facultativ): …
E mail (facultativ): …
Profesia sau situatia actuala: …
ACTIUNEA PE CARE INTENTIONATI SA O INTRODUCETI
In cazul in care cererea de asistenta judiciara este depusa anterior introducerii unei actiuni, precizati numele partii impotriva careia intentionati sa introduceti actiunea:
+++++ TIFF +++++
Descrieti obiectul actiunii pe care intentionati sa o introduceti, situatia de fapt din speta si argumentatia in sustinerea acestei actiuni:
+++++ TIFF +++++
STAREA MATERIALA A SOLICITANTULUI
A. RESURSE
Veniturile care vor fi luate in considerare sunt acelea pe care le ati declarat autoritatilor nationale pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului anterior (sau pentru perioada pentru care sunteti obligati din punct de vedere juridic sa va declarati veniturile) (tabelul nr. 1).
Daca starea dumneavoastra materiala s a schimbat in mod semnificativ fata de anul precedent, este necesar sa precizati si veniturile dumneavoastra din perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie a anului in curs (sau inceputul perioadei de impozitare in curs) si data formularii cererii (tabelul nr. 2).
1. Tabelul nr. 1: resurse pentru perioada de referinta
Resursele dv.
Resursele sotului (sotiei) sau ale concubinului (concubinei) dv.
Resursele altei persoane care locuieste in mod obisnuit cu solicitantul (copil sau persoana aflata in intretinere). Precizati:
a.
Niciun venit
***
b.
Salarii, indemnizatii nete impozabile (care figureaza in fisele dumneavoastra de plata)
c.
Venituri care nu provin din salarii (venituri agricole, industriale sau comerciale ori necomerciale)
d.
Alocatii familiale
e.
Alocatii de somaj
f.
Indemnizatii zilnice (boala, maternitate, boala profesionala, accident de munca)
g.
Pensii, pensii pentru limita de varsta, rente, pensii anticipate
h.
Pensii alimentare (cuantumul efectiv care v a fost platit)
i.
Alte resurse (de exemplu, chirii pe care le ati incasat, venituri din capital, venituri din valori mobiliare …)
***: Daca aceasta casuta este bifata, explicati mai jos cum va asigurati mijloacele de existenta:
+++++ TIFF +++++
2. Tabelul nr. 2: resurse pentru perioada de impozitare in curs
Resursele dv.
Resursele sotului (sotiei) sau ale concubinului (concubinei) dv.
Resursele altei persoane care locuieste in mod obisnuit cu solicitantul (copil sau persoana aflata in intretinere). Precizati:
a.
Niciun venit
***
b.
Salarii, indemnizatii nete impozabile (care figureaza in fisele dumneavoastra de plata)
c.
Venituri care nu provin din salarii (venituri agricole, industriale sau comerciale ori necomerciale)
d.
Alocatii familiale
e.
Alocatii de somaj
f.
Indemnizatii zilnice (boala, maternitate, boala profesionala, accident de munca)
g.
Pensii, pensii pentru limita de varsta, rente, pensii anticipate
h.
Pensii alimentare (cuantumul efectiv care v a fost platit)
i.
Alte resurse (de exemplu, chirii pe care le ati incasat, venituri din capital, venituri din valori mobiliare …)
***: Daca aceasta casuta este bifata, explicati mai jos cum va asigurati mijloacele de existenta:

B. PATRIMONIUL DETINUT
Indicati natura si valoarea bunurilor mobiliare (actiuni, obligatii, capitaluri etc.) si adresa si valoarea bunurilor imobile (case, terenuri etc.), chiar neproducatoare de venituri, de care dispuneti:
+++++ TIFF +++++

C. OBLIGATII FINANCIARE
Completati tabelul urmator referitor la persoanele aflate in intretinerea dumneavoastra sau care locuiesc in mod obisnuit cu dumneavoastra (de exemplu, copiii):
Nume si prenume
Legatura de rudenie
(de exemplu: fiu, nepot, mama)
Data nasterii
(zz / ll / aaaa)
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
Indicati cuantumul pensiilor alimentare pe care le platiti unor terti:
Indicati cuantumul chiriei achitate pentru resedinta dumneavoastra principala sau valoarea rambursarilor virate institutiilor bancare in temeiul imprumuturilor contractate in vederea achizitionarii resedintei dumneavoastra principale:

D. DIVERSE
In rubrica urmatoare, aveti posibilitatea sa aduceti precizari suplimentare referitoare la starea dumneavoastra materiala, fie cu privire la resurse, fie cu privire la obligatiile care va revin (de exemplu, rambursari ale altor imprumuturi decat cele contractate pentru achizitionarea resedintei dumneavoastra principale etc.):
+++++ TIFF +++++
PROPUNEREA UNUI AVOCAT
Prin completarea rubricii urmatoare, aveti posibilitatea sa propuneti Tribunalului numele unui avocat care sa va reprezinte:
In cazul in care nu completati rubrica urmatoare, Tribunalul va aplica articolul 97 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, potrivit caruia avocatul insarcinat sa reprezinte solicitantul este desemnat pe baza propunerilor transmise de autoritatea competenta din statul respectiv, mentionata de anexa II din Regulamentul aditional la Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie.
Avocat: …
Adresa: …
Codul postal: …
Localitatea: …
Statul: …
Telefon: …
Fax (facultativ): …
E mail (facultativ): …
ATESTARE PE ONOARE
Eu, subsemnatul, certific pe onoare ca informatiile inscrise in aceasta cerere de asistenta judiciara sunt exacte si complete:
Data: …/…/…
Semnatura solicitantului sau a avocatului sau:
+++++ TIFF +++++
LISTA INSCRISURILOR JUSTIFICATIVE
Inscrisurile justificative care permit evaluarea starii materiale a solicitantului:
+++++ TIFF +++++
In cazul in care actiunea nu a fost inca introdusa, inscrisurile justificative relevante pentru aprecierea admisibilitatii si temeiniciei actiunii pe care isi propune sa o initieze solicitantul:
+++++ TIFF +++++
[1] Prezentul ghid este parte integranta din formularul de cerere de asistenta judiciara. Informatiile pe care le contine provin din Regulamentul de procedura al Tribunalului si din Instructiunile practice pentru parti.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close