Norma unitara privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului

In M. Of. nr. 727 din 26 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-II/0).

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma unitara privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-II/0), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 396/2008 pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumparator in numele si in contul statului (NI-ASR-03-II/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008.

ANEXA 1. NORMA UNITARA privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-II/0)

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului,*2) cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientari in domeniul creditelor la export care beneficiaza de sustinere oficiala si de abrogare a deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE*3).
————
*1) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
*3) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 8 decembrie 2011 P. 0045 – 0112.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in strainatate.
(2) In baza prezentei norme, EximBank asigura, in numele si in contul statului, exporturile romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata amanata, realizate intr-o perioada egala cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), precum si investitiile romanesti in strainatate. EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Tipurile de polite de asigurare emise de EximBank in numele si in contul statului si ale caror mecanisme sunt reglementate de prezenta norma sunt urmatoarele:
a) polita de asigurare a creditului furnizor;
b) polita de asigurare a creditului cumparator;
c) polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate.
ART. 2
Pentru asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.
ART. 3
(1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicata, “Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”, denumit in continuare Fondul.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 4
In sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
1. asigurarea creditului la export – instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a exportului de bunuri si servicii originare din Romania, care consta in acoperirea riscurilor comerciale, politice si de forta majora aferente creditelor la export;
2. asigurarea investitiilor de capital in strainatate – instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a investitiilor de capital realizate de companii romanesti in tari cu risc politic ridicat, care consta in acoperirea riscurilor politice ce impiedica realizarea investitiei/proiectului de investitie;
3. asigurat:
a) exportatorul roman care acorda creditul furnizor in baza unui contract de export;
b) institutia financiara, consortiul de institutii financiare sau reprezentantul legal al consortiului de institutii financiare care acorda creditul cumparator pentru realizarea unui contract de export;
c) persoana juridica romana care realizeaza investitia de capital in strainatate
4. beneficiarul investitiei – compania, asociatia, parteneriatul sau orice forma de entitate din tara-gazda, care detine dreptul de proprietate ori dreptul de a dispune de activele ce contribuie la implementarea investitiei de capital in strainatate;
5. costuri locale – cheltuieli efectuate de exportator in tara debitorului cu bunurile si serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de catre exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; in aceasta categorie nu este inclus comisionul platibil de catre exportator agentului sau din tara debitorului;
6. costuri locale eligibile – partea din costurile locale ce poate fi luata in calculul sumei asigurate, a carei valoare nu poate depasi valoarea avansului;
7. credit cumparator – imprumutul acordat de o institutie financiara sau de un consortiu de institutii financiare cumparatorului extern ori bancii acestuia, in scopul platii contravalorii bunurilor/serviciilor achizitionate de la exportatorul roman;
8. credit furnizor – finantarea de catre exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din Romania, prin acceptarea efectuarii platii de catre acestia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);
9. credit la export – facilitate financiara care permite cumparatorului extern sa achizitioneze bunuri/servicii de la exportatorul roman si sa le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumparator;
10. debitor – cumparatorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligatia de a plati contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. In cazul asigurarii creditului cumparator, debitorul este imprumutatul, semnatar al acordului de credit cumparator, care poate fi cumparatorul extern sau banca acestuia;
11. debitor public – orice entitate care reprezinta, sub orice forma, insasi autoritatea publica si care nu poate fi declarata insolvabila din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entitati suverane care actioneaza in numele si cu garantia statului (ministerul de finante, banca centrala, altele asemenea), fie entitati publice subordonate (autoritati regionale, locale ori parastatale) sau alte institutii similare;
12. despagubire – suma pe care o poate plati EximBank asiguratului in cazul producerii riscului acoperit, rezultata prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurata;
13. exportator – persoana juridica romana, legal constituita, autorizata sa desfasoare activitati de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajati in realizarea contractului de export;
14. fransiza – partea procentuala din suma asigurata sau din pierderea asigurata care nu este suportata de EximBank;
15. investitia de capital in strainatate – orice fel de investitie de capital (stabilita in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in tara gazda) realizata pe teritoriul tarii gazda, aflata in proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care consta in:
a) investitii directe de capital, cum ar fi: actiuni sau drepturi de proprietate intr-o companie ori entitate cu personalitate juridica; dreptul de a participa la profituri sau la castiguri din lichidarea oricarei companii infiintate in parteneriat; drepturi de participatie la activele unei companii fara personalitate juridica; investitii de portofoliu, inclusiv participatii minoritare in companii constituite in parteneriat; actiuni preferentiale si actiuni ce rezulta din conversia instrumentelor de debit; imprumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investitiei, unde imprumutul are o maturitate mai mare de 1 an (daca orice astfel de imprumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mica de 3 ani, asigurarea poate fi avuta in vedere daca investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung fata de proiectul de investitii); alte forme similare stabilite prin lege;
b) investitii indirecte de capital ce au loc pe o perioada mai mare de 3 ani si care depind in mod nemijlocit de productia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investitiei, cum ar fi: contracte de impartire a productiei; contracte de participare la profit; contracte de management; acorduri de franciza in care francizorul ofera beneficiarului francizei un pachet de resurse cum ar fi marci de piata, know-how, asistenta in management; acorduri de licenta in care cel care ofera licenta catre beneficiarul licentei ofera si tehnologia; contracte la cheie in care contractorul este responsabil cu infiintarea unei unitati complete de productie sau servicii in tara gazda; acorduri de leasing in care finantatorul/locatorul inchiriaza bunurile de capital utilizatorului/locatarului si in care platile depind substantial de productia, veniturile sau profiturile proiectului de investitii; obligatiuni subordonate emise de beneficiarul investitiei; garantiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru imprumuturi luate de beneficiarul investitiei; alte forme similare stabilite prin lege;
16. operator economic asociat – orice companie controlata de solicitant in mod direct/indirect sau care controleaza solicitantul in mod direct/indirect ori care este direct/indirect controlata de aceeasi companie care controleaza solicitantul.
Situatia de control poate aparea in urmatoarele cazuri:
a) compania care controleaza alta companie detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in cadrul acesteia (compania controlata), respectiv majoritatea indirecta a drepturilor de vot prin intermediul oricaror altor companii (controlate) ori ca urmare a acordurilor incheiate cu alti actionari, sau
b) in cazul in care compania (ce detine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi si alte persoane detinand functii similare in cadrul unei companii (controlate), ori
c) mai mult de jumatate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzand administratorii, directorii executivi si alte functii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane imputernicite ale companiei (ce detine controlul) sau ale oricarei alte companii asociate acesteia, ori
d) compania (ce detine controlul) poate avea o influenta de control (decisiva) asupra conducerii altei companii;
17. perioada de asteptare – perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit sa se materializeze, dupa expirarea careia asiguratul poate sa solicite despagubirea;
18. pierdere asigurata – parte din pierderea inregistrata de asigurat ca urmare a producerii riscului acoperit, determinata ca valoare totala sau partiala din suma asigurata, aferenta sumelor datorate si neachitate de debitor;
19. polita de asigurare – contractul incheiat intre EximBank si asigurat, prin care EximBank se obliga sa plateasca asiguratului, in termenii si in conditiile stabilite, o parte din pierderea inregistrata de acesta ca urmare a producerii unui risc asigurat;
20. suma asigurata – valoarea maxima expusa la risc care poate fi acoperita de EximBank stabilita prin polita de asigurare;
21. sume retinute pe riscul asiguratului – partea din fransiza care trebuie sa fie suportata de asigurat si care nu poate fi cedata catre un alt asigurator;
22. valoarea bunurilor/serviciilor exportate – contravaloarea bunurilor/serviciilor necesare pentru realizarea marfurilor/serviciilor ce fac obiectul unui contract de export, in care se includ – fara a se limita la acestea – cheltuieli cu producerea, livrarea, transportul bunurilor, importurile de completare, plata salariilor etc.;
23. valoarea exportului – valoarea totala a exportului de efectuat, formata din valoarea bunurilor/serviciilor exportate si valoarea costurilor locale, acolo unde exista, in conformitate cu contractul legal incheiat intre exportatorul roman si cumparatorul extern (contract ferm sau contract-cadru insotit de comenzi confirmate), al carui obiect consta in exportul de bunuri si/sau servicii originare din Romania.

CAPITOLUL III
Descrierea asigurarii

ART. 5
EximBank asigura, in numele si in contul statului, creditele la export pe termen mediu si lung si investitiile romanesti de capital in strainatate, impotriva pierderilor cauzate de riscurile comerciale, politice sau de forta majora.
ART. 6
Asigurarea creditului la export acopera pierderile suportate de asigurat in perioada de prelivrare si/sau postlivrare, ca urmare a producerii unuia ori mai multora din urmatorii factori generatori de pierdere:
a) factori de natura comerciala:
(i) debitorul nu a efectuat plata la termenele si in conditiile prevazute in contractul de export/acordul de credit cumparator;
(ii) impotriva debitorului exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de insolventa, o hotarare valida de dizolvare/lichidare, alta decizie care, potrivit sistemului legal din tara debitorului, atesta insolventa de jure sau de facto a debitorului;
(iii) debitorul a suspendat/denuntat unilateral contractul de export sau a refuzat preluarea bunurilor livrate si/sau receptia serviciilor efectuate, fara temei legal ori contractual;
b) factori de natura politica:
(i) moratoriu general privitor la datoria externa, declarat de guvernul din tara debitorului sau de guvernul unei terte tari prin intermediul careia trebuie efectuata plata;
(ii) orice evenimente politice, dificultati economice sau masuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate in afara Romaniei si care blocheaza ori intarzie transferul fondurilor;
(iii) orice act sau decizie luata de guvernul unei tari, alta decat Romania, inclusiv orice act sau decizie a autoritatilor publice, asimilate unei interventii a guvernului care impiedica executarea contractului de export;
(iv) dispozitii legale adoptate in tara debitorului, prin care se stipuleaza ca platile efectuate de debitor trebuie sa fie facute in moneda locala, fara a se tine cont de faptul ca, drept urmare a fluctuatiilor cursului de schimb, aceste plati convertite in moneda contractului de export nu mai acopera valoarea creantei in momentul transferului de fonduri;
(v) masuri sau decizii luate de Guvernul Romaniei, precum si cele luate de Uniunea Europeana, referitoare la derularea comertului cu state terte (cum ar fi interzicerea exporturilor catre aceste state terte), care impiedica total sau partial derularea contractului de export, cu conditia ca efectele acestor masuri ori decizii sa nu fie compensate in alt fel prin adoptarea unor masuri compensatorii;
c) factori de natura fortei majore:
(i) evenimente de tipul fortei majore declarate si constatate in mod oficial de autoritatea competenta din tara debitorului (inundatii, cutremure, eruptii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear etc.);
(ii) razboaie, razboaie civile, revolutii, revolte, tulburari sociale, alte evenimente similare, care au loc in tara debitorului.
ART. 7
(1) Asigurarea investitiilor romanesti de capital in strainatate acopera pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multora din urmatorii factori generatori de pierdere:
(i) evenimente politice, dificultati economice sau masuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate in tara gazda si care blocheaza ori intarzie transferul fondurilor;
(ii) expropriere;
(iii) razboi si/sau revolte civile;
(iv) nerespectarea acordului de investitie de catre guvernul tarii gazda.
(2) Se exclud de la asigurare pierderile inregistrate de catre asigurat cauzate de:
a) aplicarea oricaror legi, decrete ori acte normative care erau in vigoare in tara gazda la data semnarii politei de asigurare sau orice actiune/lipsa de actiune a guvernului tarii gazda sau oricare alt eveniment care s-a produs inainte de data semnarii politei de asigurare;
b) practicarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a unor acte de coruptie, spalare de bani ori incalcarea legislatiei si reglementarilor cu caracter nediscriminatoriu si cu aplicare generala elaborate de guvernul tarii gazda si care nu au ca efect confiscarea;
c) neaplicarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a normelor legale privind cerintele de protectie a mediului care sunt in vigoare la data semnarii politei de asigurare;
d) incalcarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a obligatiilor asumate fata de guvernul tarii gazda;
e) orice actiune sau omisiune:
(i) care a fost acceptata de asigurat ori de beneficiarul investitiei, cu exceptia cazului in care un astfel de accept a fost obtinut prin forta, sau
(ii) care este in mod cert atribuita deciziei conducerii asiguratului ori beneficiarului investitiei, inclusiv refuzul oricareia dintre acestea de a se conforma fie prevederilor legilor in vigoare ale tarii gazda, fie obligatiilor fata de sau compensarilor date de catre guvernul tarii gazda;
f) existenta unei dispute (litigiu sau neintelegere de orice natura) intre asigurat/beneficiarul investitiei si guvernul tarii gazda cu privire la indeplinirea obligatiilor de natura comerciala stipulate in acordul de investitie.
ART. 8
Asigurarea nu acopera:
a) exportul de armament;
b) exportul de marfuri inscrise in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank*4);
c) exportul sau investitiile in strainatate care au un impact negativ asupra mediului in tara debitorului ori in tara gazda, conform cerintelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;
d) exportul catre operatori economici asociati;
e) exportul catre o persoana fizica.
————
*4) Lista in vigoare la data aprobarii prezentei norme este stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A.

ART. 9
(1) Suma asigurata de EximBank este de maximum 85% din valoarea exportului, fara a depasi valoarea totala a bunurilor/serviciilor exportate din Romania.
(2) Fara a aduce atingere alin. (1), suma asigurata poate include costurile locale eligibile.
(3) Fara a aduce atingere alin. (1), in cazul asigurarii creditului-cumparator, suma asigurata poate include dobanda curenta aferenta creditului si prima de asigurare.
(4) In cazul asigurarii investitiilor romanesti de capital in strainatate, suma asigurata este egala cu maximum valoarea investitiei, la care se pot adauga veniturile previzionate a se obtine de pe urma acestei investitii (profit, dividende).
ART. 10
In suma asigurata nu pot fi incluse urmatoarele:
a) comisioanele, spezele bancare, dobanzile penalizatoare si orice alte penalitati datorate de catre debitor sau prevazute pentru proiectul/acordul de investitie;
b) compensatii rezultate in urma aplicarii unor prevederi legale sau in urma unor intelegeri in afara proiectului de investitie/acordului de investitie;
c) creante rezultate in urma producerii unor riscuri neasigurate;
d) creantele care fac obiectul altei polite de asigurare.
ART. 11
Sumele retinute pe seama asiguratului reprezinta cel putin 50% din fransiza.
ART. 12
Procentul asigurat de EximBank poate fi:
a) maximum 85% in cazul creditului furnizor;
b) maximum 90% in cazul investitiilor in strainatate;
c) maximum 95% in cazul creditului cumparator.
ART. 13
(1) Despagubirea maxima pe care EximBank o poate plati se determina prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurata.
(2) Despagubirea efectiva pe care EximBank o plateste asiguratului ca urmare a producerii pierderii se calculeaza prin aplicarea procentului asigurat la pierderea suferita efectiv de asigurat, fara a se depasi despagubirea maxima.
ART. 14
(1) Perioada de valabilitate a asigurarii este de maximum 15 ani.
(2) In cazul in care exportul are ca obiect aeronave, nave, centrale nucleare etc., care se incadreaza in intelegerile sectoriale din cadrul Acordului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind creditele la export care beneficiaza de sustinere oficiala (denumit in continuare Acordul OCDE), perioada de valabilitate maxima a asigurarii este cea stipulata in intelegerea sectoriala aplicabila.
ART. 15
(1) Politele de asigurare sunt formate din: conditiile generale de asigurare aplicabile in general tuturor tranzactiilor de acest tip, lista conditiilor specifice, atasata fiecarei polite incheiate si, acolo unde este cazul, clauze aditionale, dupa caz. Orice addendum-uri si acte aditionale incheiate ulterior fac parte integranta din polita de asigurare.
(2) Politele de asigurare se pot incheia in LEI, USD, EUR sau in alta moneda liber convertibila.

CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate

ART. 16
(1) Pentru acordarea asigurarii este necesar a fi indeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate generale si cele particulare aplicabile, la data inregistrarii cererii de asigurare, insotita de documentatia completa.
(2) Criterii generale:
a) exportatorul/investitorul este persoana juridica romana legal constituita;
b) impotriva solicitantilor nu a fost instituita procedura judiciara a insolventei, conform legislatiei in vigoare;
c) exportatorul/investitorul nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru sume ce acopera valoarea datoriilor restante etc.). In cazul in care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a politei de asigurare. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a politei de asigurare;
d) solicitantii respecta cerintele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie in domeniul creditelor de export sustinute oficial;
e) exportatorul/investitorul respecta cerintele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;
f) exportatorul/investitorul nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank.
(3) Criterii particulare:
a) in cazul asigurarii creditului la export:
(i) continutul national al exportului sa fie de minimum 50%, cu exceptia exportului de nave;
(ii) contractul de export prevede obligatia importatorului de a achita un avans de minimum 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate, cel tarziu la data livrarii;
(iii) creditul la export este acordat pe o durata egala sau mai mare de 2 ani, care poate include perioada de fabricatie a bunurilor;
(iv) principalul creditului la export se ramburseaza, iar dobanda se plateste, de regula, in rate egale, cu o frecventa nu mai mica de 6 luni si nu mai mare de 12 luni de la data acordarii creditului la export;
(v) perioada de rambursare a creditului la export nu trebuie sa depaseasca durata de viata a bunurilor exportate;
b) in cazul asigurarii investitiilor romanesti de capital in strainatate:
(i) solicitantul implementeaza in tara gazda o investitie de capital;
(ii) capitalul social majoritar al solicitantului nu este detinut de persoane fizice sau juridice originare din tara gazda;
(iii) investitorul a obtinut autorizatiile necesare pentru realizarea investitiei de capital, in conformitate cu legile si reglementarile din tara gazda. In cazul in care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a politei de asigurare. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la obtinerea autorizatiilor necesare, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a politei de asigurare.

CAPITOLUL V
Documentatia, analiza si aprobarea solicitarii de asigurare

ART. 17
Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completata, insotita de documentele necesare analizei solicitarii.
ART. 18
(1) EximBank analizeaza solicitarea de asigurare, potrivit reglementarilor proprii, pe urmatoarele coordonate:
a) riscul de neplata din partea debitorului extern;
b) riscurile asociate tranzactiei de export si investitiei in strainatate;
c) riscurile asociate tarii de destinatie a exportului sau tarii gazda;
d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurarii.
(2) EximBank are dreptul sa solicite informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de asigurare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice ale operatiunii de asigurare.
ART. 19
In functie de caracteristicile fiecarei solicitari de asigurare si in urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EximBank stabileste termenii si conditiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, suma asigurata, moneda asigurarii, despagubirea maxima, procentul asigurat, alte conditii specifice de asigurare.
ART. 20
In situatia in care tranzactia de export/investitia pentru care se solicita asigurare este in stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabila 6 luni de la data emiterii.
ART. 21
Incheierea politelor de asigurare si a promisiunilor de asigurare se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 22
EximBank monitorizeaza politele de asigurare emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.

CAPITOLUL VI
Despagubiri/Recuperari

ART. 23
(1) Asiguratul are dreptul la plata despagubirii in termenii si in conditiile prevazute in polita de asigurare, dupa expirarea perioadei de asteptare.
(2) Durata perioadei de asteptare este stabilita astfel:
a) daca pierderea se produce in perioada de prelivrare: 6 luni consecutive de la data la care asiguratul a intrerupt executarea obligatiilor sale din contractul de export sau a incetat fabricarea bunurilor/executarea serviciilor ori obiectivelor comandate, cu conditia ca aceasta intrerupere/incetare sa fie in mod direct si exclusiv cauzata de unul sau mai multi factori generatori de pierdere asigurati;
b) daca pierderea se produce in perioada de postlivrare: 3 luni de la data scadentei convenita in contractul de export, cu conditia ca neplata sa fie rezultatul direct si exclusiv al producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere acoperiti;
c) daca pierderea este aferenta investitiei asigurate, durata perioadei de asteptare este specificata pentru fiecare risc acoperit, in parte.
(3) Nu se aplica nicio perioada de asteptare pentru plata despagubirii in urmatoarele situatii:
a) atunci cand, in cazul unui debitor privat, neplata se datoreaza insolventei de jure sau de facto a acestuia;
b) in cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.
(4) Plata despagubirii se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 24
Odata cu plata despagubirii, EximBank se subroga, proportional cu despagubirea platita, in drepturile, actiunile si garantiile asiguratului fata de debitorul extern sau tara gazda a investitiei. EximBank va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului de la debitorul extern sau tara gazda a investitiei.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 25
In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank elaboreaza proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close