Procedura repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 750/07.11.2012 a fost publicat Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului Finantelor Publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Prin ordinul mentionat mai sus, s-au aprobat urmatoarele:
– Anexa 1 – Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 2 – Norme metodologice de utilizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale penntru destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 3 – Norme metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 4 – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 5 – Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 6 – Acord incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit.a) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
– Anexa 7 – Cerere privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Principalele aspecte procedurale privind repartizarea sumelor pe unitati administrativ teritoriale si utilizarea acestora pe destinatii conform O.U.G. nr. 61/2012.

1. Procedura repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Depunerea cererii

Pana la data de 20 noiembrie 2012, unitatile administrativ teritoriale au obligatia sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, formularul – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazut in Anexa nr. 4, in vederea alocarii sumelor pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si a si institutiilor publice finantate integral din bugetul local.

Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice finantate integral din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, rezultate din relatii cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Documente insotitoare

Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
– Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazuta in Anexa nr.5 din ordin.
– certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante ale acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale prevazute in Anexa nr. 6 din ordin.

Atentie! Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii fara a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, si cuprind creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii.In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala (CPF).

Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local are/au obligatii de plata restante, prevazute la art. 35 alin. (12), lit. a) din O.U.G. nr. 61/2012 si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
– suma aferenta obligatiilor de plata restante ale unitatii adminnistrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care vor face obiectul cererii;
– suma aferenta obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;
– sumele prevazute mai sus trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor care face obiectul cererii.

Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele findurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite al bugetelor locale.

2. Procedura repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua reteaua autoritatilor administratiei publice locale, pentru destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Depunerea cererii

Pana la data de 20 noiembrie 2012, unitatile administrativ teritoriale au obligatia sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, formularul – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, in vederea alocarii sumelor pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si a si institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale prevazut in Anexa nr. 4.

Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale. Cererile aferente obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice se intocmesc distinct de cererile prevazute in Anexa nr. 1 la ordin.

Documente insotitoare

Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
– situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din O.U.G. nr. 61/2012, intocmita potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 5 la ordin;
– certificatele de atestare fiscala ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante catre gugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale intocmite potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 6 la ordin.

Atentie! Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale si se elibereaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii fara a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, si cuprind creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatii fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din CPF.

Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care institutiile finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatiilor administratiei publice locale au obligatii de plata restante, pentru stingerea obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) din O.U.G. nr. 61/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:

– suma aferenta obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care vor face obiectul cererii;
– suma aferenta obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;
– sumele mentionate mai sus trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care face obiectul cererii.

Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonantorilor primcipali de credite ai bugetelor locale.

Alte precizari

Directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza documentele depuse si in situatia respectarii dispozitiilor ordonantei, solicita Ministerului Finatnelor Publcie (MFP) pe baza situatiilor centralizatoare transmise repartizarea la nivel de judet a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.Ulterior primirii comunicarii aprobarii, directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din TVA pe unitatile administrative teritoriale cu incadrarea in sumele communicate si respectarea solicitarilor din cererile pentru care MFP a repartizat sume.

Ulterior comunicarii sumelor repartizate, unitatile administrative teritoriale au obligatia de a prezenta unitatilor trezoreriei statului la care acestia au conturi deschise urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare;
c)ordinele de plata cu sumele platilor restante prin care unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral/partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale achita la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligatiile fiscale apartinand furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari sau propriile obligatii fiscale, dupa caz.

Distribuirea sumelor pentru stingerea creantelor fiscale se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tirziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora.

Organele fiscale instiinteaza contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close