Modelul, continutul si instructiunile de completare a actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara

In M. Of. nr. 733 din 30 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1331/2012 privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara, prevazute in anexele nr. 1 – 14, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala de inspectie economico-financiara si serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, care efectueaza inspectia economico-financiara, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ………………..
Nr. de inregistrare ……………….
Data ………………

Aprobat
Conducatorul organului de inspectie economico-financiara,
…………………………………………………
(functia, numele, prenumele, semnatura si stampila)

RAPORT DE INSPECTIE ECONOMICO-FINANCIARA
incheiat la data de …………….

Cap. 1 – Date privind inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date privind operatorul economic
Cap. 3 – Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare
Cap. 4 – Discutia finala cu conducerea operatorului economic
Cap. 5 – Concluzii si masuri
Cap. 6 – Anexe
Proiectul prezentului raport de inspectie economico-financiara a fost transmis cu Adresa nr. …../………. conducerii operatorului economic.
Conducerea operatorului economic nu a formulat un punct de vedere la constatarile din prezentul raport de inspectie economico-financiara.
La finalizarea inspectiei economico-financiare, reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana imputernicita de catre acesta a declarat, pe propria raspundere, ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia economico-financiara si ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de operatorul economic.
Prezentul raport de inspectie economico-financiara a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, inregistrate in registrul unic de control cu nr. ……./………, din care un exemplar a fost lasat operatorului economic, unul pentru organul de inspectie economico-financiara si unul pentru organul fiscal de administrare competent.

Avizat Intocmit
Sef serviciu, Echipa de inspectie
………………………….. …………………………………..
(numele, prenumele si semnatura) (functia, numele, prenumele si semnatura)

Instructiuni privind intocmirea raportului de inspectie economico-financiara

Raportul de inspectie economico-financiara este actul de control unilateral, in care echipa de inspectie economico-financiara consemneaza constatarile din punct de vedere faptic si legal.
Raportul de inspectie economico-financiara se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful structurii de inspectie economico-financiara si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara. Toate exemplarele raportului de inspectie economico-financiara se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara.
Raportul de inspectie economico-financiara sta la baza intocmirii dispozitiei obligatorii si constituie anexa a acesteia.

CAPITOLUL 1
Date privind inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul si data avizului de inspectie economico-financiara. In cazul in care data inceperii inspectiei economico-financiare a fost amanata, se specifica numarul si data acordului de amanare, precum si noul termen aprobat;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– perioada supusa verificarii. In cazul in care verificarea se face pentru o perioada diferita de cea din avizul de inspectie economico-financiara, se inscrie perioada verificata efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspectiei economico-financiare;
– perioada in care s-a desfasurat inspectia economico-financiara, precum si locul de desfasurare. In cazul in care inspectia economico-financiara a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia economico-financiara;
– obiectivele inspectiei economico-financiare.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa
2.3. Date generale privind programele si strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)
2.4. Titluri de participare detinute la alte societati
2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principala desfasurata
2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu mentionarea societatilor bancare la care sunt deschise
2.7. Evidenta documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor ramase
2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunitatilor operatorului economic
2.9. Persoanele care asigura conducerea si/sau reprezentarea operatorului economic verificat
2.10. Modul de indeplinire a masurilor dispuse prin actele de inspectie anterioare

CAPITOLUL 3
Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare

3.1. Detalierea obiectivelor controlului
3.2. Precizarea deficientelor constatate, cu consemnarea in mod obligatoriu a actelor normative incalcate, stabilirea influentelor financiare si bugetare nefavorabile si nominalizarea persoanelor raspunzatoare de nerespectarea prevederilor legale
3.3. Inscrierea masurilor luate operativ si duse la indeplinire in timpul controlului, cu mentionarea documentelor in baza carora au fost materializate si a masurilor ce urmeaza a fi dispuse prin dispozitia obligatorie

CAPITOLUL 4
Discutia finala cu conducerea operatorului economic

4.1. Prezentarea operatorului economic a proiectului raportului de inspectie economico-financiara, pentru a-si exprima punctul de vedere in scris (cu exceptia cazului in care operatorul economic renunta la acest drept), cu precizarea datei, orei si locului prezentarii concluziilor, consemnandu-se in mod obligatoriu numarul si data documentului prin care a fost inaintat proiectul
4.2. Analizarea punctului de vedere prezentat in scris de operatorul economic, consemnarea opiniei organului de inspectie economico-financiara, motivata in drept si in fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat, discutia finala cu conducerea acestuia si definitivarea raportului de inspectie economico-financiara. Punctul de vedere al operatorului economic se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara. In caz de refuz al conducerii operatorului economic de a se prezenta la discutia privind concluziile rezultate din inspectia economico-financiara, acest fapt va fi mentionat expres in raport.

CAPITOLUL 5
Concluzii si masuri

5.1. Sinteza principalelor deficiente constatate si a masurilor dispuse

CAPITOLUL 6
Anexe

6.1. Se anexeaza situatii, tabele, documente, note explicative necesare sustinerii constatarilor si alte tipuri de acte de control, acestea fiind parte integranta din raportul de inspectie economico-financiara. Situatiile si tabelele se intocmesc ori de cate ori este necesara sintetizarea unui numar mai mare de documente sau operatiuni si in toate cazurile in care se prezinta si se sustin constatarile din raportul de inspectie economico-financiara.
6.2. La raportul de inspectie economico-financiara se anexeaza orice document intocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea actiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de catre acesta prezentat in timpul controlului s.a.
6.3. Anexele se semneaza de catre cei care le-au elaborat.

ANEXA 2

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ………………
Nr. de inregistrare ……………
Data ……………….

Aprobat
Conducatorul organului de inspectie economico-financiara,
……………………………………………
(functia, numele, prenumele, semnatura si stampila)

NOTA UNILATERALA
incheiata la data de ……………..

Cap. 1 – Date privind inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date privind operatorul economic
Cap. 3 – Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare
Cap. 4 – Anexe
Prezenta nota unilaterala s-a intocmit in doua exemplare, din care unul pentru organul de inspectie economico-financiara si unul pentru organul fiscal de administrare competent.

Avizat Intocmit
Sef serviciu, Echipa de inspectie
………………………….. …………………………………..
(numele, prenumele si semnatura) (functia, numele, prenumele si semnatura)

Instructiuni privind intocmirea notei unilaterale

Nota unilaterala este actul de control care se intocmeste in cazurile in care din verificarea obiectivelor si documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul si importanta lor, nu justifica intocmirea unui raport de inspectie economico-financiara. In nota unilaterala organele de inspectie economico-financiara vor prezenta documentele controlate si constatarile efectuate.
Nota unilaterala se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara. Exemplarele notei unilaterale se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara.

CAPITOLUL 1
Date privind inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul si data avizului inspectiei economico-financiare. In cazul in care data inceperii inspectiei economico-financiare a fost amanata, se vor specifica numarul si data acordului de amanare, precum si noul termen aprobat;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– perioada supusa verificarii. In cazul in care verificarea se va face pentru o perioada diferita de cea din avizul de inspectie economico-financiara, se va inscrie perioada verificata efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspectiei economico-financiare;
– perioada in care s-a desfasurat inspectia economico-financiara, precum si locul de desfasurare. In cazul in care inspectia economico-financiara a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia economico-financiara;
– obiectivele inspectiei economico-financiare.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa
2.3. Date generale privind programele si strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)
2.4. Titluri de participare detinute la alte societati
2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principala desfasurata
2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu mentionarea societatilor bancare la care sunt deschise
2.7. Evidenta documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor ramase
2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunitatilor operatorului economic
2.9. Persoanele care asigura conducerea si/sau reprezentarea operatorului economic verificat
2.10. Modul de indeplinire a masurilor dispuse prin actele de inspectie anterioare

CAPITOLUL 3
Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare

3.1 Descrierea situatiilor de fapt
3.2. Documentele, activitatile si perioadele verificate, precum si constatarile efectuate, cu precizarea, pentru fiecare obiectiv verificat, a faptului ca nu s-au constatat abateri de la prevederile legale ori acestea, prin volumul si importanta lor, nu justifica dispunerea de masuri si aplicarea de sanctiuni contraventionale

CAPITOLUL 4
Anexe

4.1. Se anexeaza situatii, tabele, documente, note explicative necesare sustinerii constatarilor, acestea fiind parte integranta din nota unilaterala. Situatiile si tabelele se intocmesc ori de cate ori este necesara sintetizarea unui numar mai mare de documente sau operatiuni si in toate cazurile in care se prezinta si se sustin constatarile din nota unilaterala. Acestea se semneaza de catre cei care le-au elaborat.
4.2. La nota unilaterala se anexeaza orice document intocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea actiunii s.a.
4.3. Anexele se semneaza de catre cei care le-au elaborat.

ANEXA 3

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ……………..
Nr. de inregistrare ………………
Data …………….

PROCES-VERBAL
incheiat la data de …………….

Cap. 1 – Date privind inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date privind operatorul economic
Cap. 3 – Constatari care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala
Cap. 4 – Sinteza constatarilor
Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 4 (patru) exemplare, inregistrate in registrul unic de control cu nr. ………/…….., din care un exemplar a fost lasat operatorului economic, unul pentru organul de inspectie economico-financiara, unul pentru organul fiscal de administrare competent si unul ca anexa la sesizarea penala care se transmite organelor de cercetare penala.

Intocmit Conducatorul operatorului economic,
Echipa de inspectie…………………………….
…………………………..(functia, numele, prenumele,
functia, numele, prenumelesemnatura si stampila)
si semnatura)

Instructiuni privind intocmirea procesului-verbal

Procesul-verbal este actul de control care se intocmeste in timpul inspectiei economico-financiare de echipa de control pentru consemnarea unor fapte care pot intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.
Nu are ca rezultat intocmirea unei dispozitii obligatorii.
Procesul-verbal se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta, cu sau fara explicatii ori obiectiuni, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara. In cazul refuzului reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de a semna procesul-verbal, in continutul acestuia se consemneaza refuzul, cu specificarea conditiilor si a motivelor care au generat refuzul.
Toate exemplarele procesului-verbal trebuie sa contina pe fiecare pagina semnatura in original a organelor de inspectie economico-financiara si a reprezentantului legal sau a imputernicitului operatorului economic.
Procesul-verbal se inregistreaza la registratura operatorului economic verificat si la registratura organului de inspectie economico-financiara.
Se inainteaza ca anexa la sesizarea penala care se transmite organelor de cercetare penala.

CAPITOLUL 1
Date privind inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul si data avizului inspectiei economico-financiare. In cazul in care data inceperii inspectiei economico-financiare a fost amanata, se vor specifica numarul si data acordului de amanare, precum si noul termen aprobat;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– perioada supusa verificarii. In cazul in care verificarea se va face pentru o perioada diferita de cea din avizul de inspectie economico-financiara, se va inscrie perioada verificata efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspectiei economico-financiare;
– perioada in care s-a desfasurat inspectia economico-financiara, precum si locul de desfasurare. In cazul in care inspectia economico-financiara a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia economico-financiara;
– obiectivele inspectiei economico-financiare.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa in capitalul social
2.3. Date generale privind programele si strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)
2.4. Titluri de participare detinute la alte societati
2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principala desfasurata
2.6. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunitatilor operatorului economic
2.7. Persoanele care asigura conducerea si/sau reprezentarea operatorului economic verificat

CAPITOLUL 3
Constatari care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala

3.1. Descrierea faptelor constatate, cu consemnarea actelor normative incalcate, stabilirea consecintelor si nominalizarea persoanelor raspunzatoare
3.2. Mentionarea masurilor dispuse operativ operatorului economic, dupa caz
3.3. Faptele care sunt sanctionate contraventional vor fi consemnate separat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
3.4. In sustinerea constatarilor se vor prezenta copii de pe documente justificative, registre, balante de verificare, tabele, situatii privind starea de fapt constatata si efectele juridice produse s.a.

CAPITOLUL 4
Sinteza constatarilor

4.1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de catre acesta ori al persoanelor in sarcina carora s-a retinut raspunderea fata de constatarile echipei de inspectie economico-financiara, pentru fiecare fapta constatata pentru care exista indicii ca a fost savarsita cu incalcarea legii penale, in situatia in care aceste persoane au o opinie contrara celei a echipei de inspectie economico-financiara si o prezinta in scris in timpul controlului
4.2. Punctul de vedere fundamentat pe analiza datelor inscrise in acesta al echipei de inspectie economico-financiara fata de opiniile divergente ale operatorului economic se consemneaza in procesul-verbal.

ANEXA 4

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ……………
Nr. de inregistrare ……………….
Data ……………..

RAPORT DE URMARIRE A INDEPLINIRII MASURILOR DISPUSE
incheiat la data de …………………

Cap. 1 – Date privind inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date privind operatorul economic
Cap. 3 – Modul de indeplinire a masurilor dispuse
Prezentul raport de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, inregistrat in registrul unic de control cu nr. ……../………, din care un exemplar a fost lasat operatorului economic, unul pentru organul de inspectie economico-financiara si unul pentru organul fiscal de administrare competent.

Intocmit
Echipa de inspectieConducatorul operatorului economic,
……………………….. ……………………………..
(functia, numele, prenumele (functia, numele, prenumele,
si semnatura) semnatura si stampila)

Instructiuni privind intocmirea raportului de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse

Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse este actul de control bilateral care se intocmeste in cazul in care operatorul economic nu a dus la indeplinire masurile dispuse prin dispozitia obligatorie.
Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse se semneaza pe fiecare pagina de catre echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic.
Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse semnat, cu sau fara explicatii ori obiectiuni, constituie anexa la raportul de inspectie economico-financiara. Despre refuzul de a semna se va face mentiune in continutul raportului.

CAPITOLUL 1
Date despre inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspectia economico-financiara
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– definirea obiectivului inspectiei economico-financiare in corelatie cu tematica inscrisa in ordinul de serviciu.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa in capitalul social
2.3. Persoanele care asigura conducerea activitatii operatorului economic verificat

CAPITOLUL 3
Modul de indeplinire a masurilor dispuse

3.1. Daca sunt inregistrate intarzieri in indeplinirea masurilor dispuse, dar acestea nu au produs consecinte de natura bugetara, financiara sau fiscala, se intocmeste “Nota unilaterala” si se completeaza dosarul actiunii de inspectie cu aceasta.
3.2. Daca sunt inregistrate intarzieri in indeplinirea masurilor dispuse si acestea au produs consecinte de natura bugetara, financiara sau fiscala, se cuantifica consecintele produse in perioada scursa de la termenul stabilit si pana la data indeplinirii acestora, se intocmeste raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse in care sunt inscrise constatarile si se dispun masuri in sarcina adunarii generale a actionarilor.
3.3. La raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse se anexeaza orice document intocmit care are legatura cu indeplinirea masurilor dispuse.

ANEXA 5

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ………….
Nr. de inregistrare ……………..
Data …………….

Aprobat
Conducatorul organului de inspectie economico-financiara,
……………………………………………
(functia, numele, prenumele, semnatura si stampila)

RAPORT DE VERIFICARE DOCUMENTARA PREALABILA
incheiat la data de ……………..

Cap. 1 – Date despre controlul documentar
Cap. 2 – Date despre operatorul economic
Cap. 3 – Constatari
Prezentul raport de verificare documentara prealabila s-a intocmit intr-un exemplar.

AvizatIntocmit
Sef serviciu,Echipa de inspectie
………………………….. …………………………………..
(numele, prenumele si semnatura) (functia, numele, prenumele si semnatura)

Instructiuni privind intocmirea raportului de verificare documentara prealabila

Raportul de verificare documentara prealabila este un act de control unilateral, care se intocmeste la sediul organului de inspectie economico-financiara, in baza controlului documentar efectuat asupra informatiilor detinute de catre acesta sau obtinute ca urmare a exercitarii atributiilor prevazute de lege, atunci cand au rezultat abateri, neconcordante, necorelari in raportarile operatorului economic fata de reglementarile legale.
Raportul de verificare documentara prealabila este anexa la raportul de inspectie economico-financiara, fara ca acesta sa fie transmis operatorului economic.
Raportul de verificare documentara prealabila se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.

CAPITOLUL 1
Date despre controlul documentar

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte si denumirea operatorului economic
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii controlului documentar;
– perioada supusa verificarii;
– perioada in care s-a desfasurat controlul documentar;
– definirea obiectivelor controlului documentar.

CAPITOLUL 2
Date despre operatorul economic

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul de identificare fiscala, forma de proprietate

CAPITOLUL 3
Constatari

3.1. In functie de obiectivele verificarii documentare prealabile, se consemneaza propunerile privind obiectivele pentru efectuarea unei inspectii economico-financiare si perioadele ce vor fi supuse controlului.
3.2. In situatia in care se constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, se comunica avizul de inspectie economico-financiara operatorului economic.
3.3. In sustinerea constatarilor, se anexeaza documente justificative.

ANEXA 6

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice …………….
Nr. de inregistrare …………….
Data ……………

NOTA DE CONSTATARE
incheiata la data de …………..

Cap. 1 – Date despre inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date despre operatorul economic
Cap. 3 – Constatari
Cap. 4 – Anexe
Prezenta nota de constatare s-a intocmit in 2 (doua) exemplare, inregistrate in registrul unic de control cu nr. ……./……….., din care un exemplar a fost lasat operatorului economic, iar un exemplar a fost luat de organul de inspectie economico-financiara.

Intocmit Conducatorul operatorului economic,
Echipa de inspectie ……………………………..
………………………………….. (functia, numele, prenumele,
(functia, numele, prenumele si semnatura) semnatura si stampila)

Instructiuni privind intocmirea notei de constatare

Nota de constatare este actul de control bilateral, care se intocmeste atunci cand in cursul inspectiei economico-financiare se constata fapte a caror reconstituire ulterioara nu mai este posibila si in alte situatii apreciate de organul de inspectie economico-financiara.
Nota de constatare se semneaza pe fiecare pagina de catre echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta. In cazul in care se refuza semnarea de catre reprezentantii operatorului economic verificat, aceasta poate fi semnata de cel putin un martor sau, in lipsa acestora, se va face mentiunea “refuza sa semneze”.
Nota de constatare se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara.

CAPITOLUL 1
Date privind inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspectia economico-financiara
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul si data avizului inspectiei economico-financiare. In cazul in care data inceperii inspectiei economico-financiare a fost amanata, se specifica numarul si data acordului de amanare, precum si noul termen aprobat;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– perioada supusa verificarii;
– perioada in care s-a desfasurat inspectia economico-financiara, precum si locul de desfasurare. In cazul in care inspectia economico-financiara a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia economico-financiara;
– obiectivele inspectiei economico-financiare.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa in capitalul social
2.3. Titluri de participare detinute la alte societati
2.4. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principala desfasurata
2.5. Persoanele care asigura conducerea si/sau reprezentarea operatorului economic verificat

CAPITOLUL 3
Constatari

3.1. Constatarile inspectiei economico-financiare, prezentate clar si concis, fara detalieri inutile, prin consemnarea situatiilor de fapt
3.2. Explicatiile persoanelor responsabile de faptele constatate, dupa caz
3.3. Declaratiile martorilor, dupa caz
3.4. Masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate, dupa caz

CAPITOLUL 4
Anexe

4.1. Se anexeaza note explicative luate persoanelor responsabile, declaratiile martorilor in situatiile cand pentru stabilirea realitatii faptelor constatate se utilizeaza martori, cu consemnarea obligatorie a datelor complete de identificare ale acestora.
4.2. Copii dupa registre, situatii, tabele si alte documente justificative etc.
4.3. Anexele se semneaza de catre cei care le-au elaborat.

ANEXA 7

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ………………
Nr. de inregistrare ………………
Data ……………….

RAPORT INTERMEDIAR
incheiat la data de ………………..

Cap. 1 – Date privind inspectia economico-financiara
Cap. 2 – Date privind operatorul economic
Cap. 3 – Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare
Cap. 4 – Concluzii
Cap. 5 – Anexe
Prezentul raport intermediar s-a intocmit in 3 (trei) exemplare, inregistrate in registrul unic de control cu nr. ……./……….., din care un exemplar a fost lasat operatorului economic, unul pentru organul de inspectie economico-financiara si unul pentru organul fiscal de administrare competent.

Intocmit Conducatorul operatorului economic,
Echipa de inspectie……………………………..
………………………………….. (functia, numele, prenumele,
(functia, numele, prenumele si semnatura) semnatura si stampila)

Instructiuni privind intocmirea raportului intermediar

Raportul intermediar este actul de control bilateral care se intocmeste la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic si are structura raportului de inspectie economico-financiara.
Raportul intermediar se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta, de echipa de inspectie economico-financiara pe fiecare pagina, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.
Raportul intermediar se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara.

CAPITOLUL 1
Date privind inspectia economico-financiara

Prezentarea echipei de inspectie economico-financiara, precizandu-se, pentru fiecare membru, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte, numarul/data ordinului de serviciu si denumirea operatorului economic
De asemenea, se vor preciza:
– temeiul legal al efectuarii inspectiei economico-financiare;
– numarul si data avizului inspectiei economico-financiare. In cazul in care data inceperii inspectiei economico-financiare a fost amanata, se specifica numarul si data acordului de amanare, precum si noul termen aprobat;
– numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei economico-financiare inscrise in registrul unic de control;
– perioada supusa verificarii. In cazul in care verificarea se face pentru o perioada diferita de cea din avizul de inspectie economico-financiara, se inscrie perioada verificata efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspectiei economico-financiare;
– perioada in care s-a desfasurat inspectia economico-financiara, precum si locul de desfasurare. In cazul in care inspectia economico-financiara a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia economico-financiara;
– obiectivele inspectiei economico-financiare.

CAPITOLUL 2
Date privind operatorul economic

2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, forma de proprietate
2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei si modificarile intervenite in structura acestuia, actionari cu pondere semnificativa
2.3. Date generale privind programele si strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)
2.4. Titluri de participare detinute la alte societati
2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN cu activitatea principala desfasurata
2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu mentiunea societatilor bancare la care sunt deschise
2.7. Evidenta documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor ramase
2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunitatilor operatorului economic
2.9. Persoanele care asigura conducerea si/sau reprezentarea operatorului economic verificat
2.10. Modul de indeplinire a masurilor dispuse prin actele de inspectie anterioare

CAPITOLUL 3
Obiective si constatari ale inspectiei economico-financiare

3.1. Detalierea obiectivelor controlului
3.2. Precizarea deficientelor constatate, cu consemnarea in mod obligatoriu a actelor normative incalcate, stabilirea influentelor financiare si bugetare nefavorabile si nominalizarea persoanelor raspunzatoare de nerespectarea prevederilor legale
3.3. Inscrierea masurilor luate operativ si duse la indeplinire in timpul controlului, cu mentionarea documentelor in baza carora au fost materializate si a masurilor ce urmeaza a fi dispuse prin dispozitia obligatorie

CAPITOLUL 4
Concluzii

4.1. Sinteza principalelor deficiente constatate

CAPITOLUL 5
Anexe

5.1. Se anexeaza situatii, tabele, documente, note explicative necesare sustinerii constatarilor, acestea fiind parte integranta din raportul intermediar. Situatiile si tabelele se intocmesc ori de cate ori este necesara sintetizarea unui numar mai mare de documente sau operatiuni si in toate cazurile in care se prezinta si se sustin constatarile din raportul de inspectie economico-financiara.
5.2. La raportul intermediar se anexeaza orice document intocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea actiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de catre acesta prezentat in timpul controlului s.a.
5.3. Anexele se semneaza de catre cei care le-au elaborat.

ANEXA 8

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia generala a finantelor publice ……………

Seria ………….. Nr. ………..

PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor

incheiat astazi, ……., luna ……., anul ……., ora ……

Agent(i) constatator(i): numele si prenumele ………………………., avand functia(ile) de …………………… …………………………. la …………………………………………., in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza legitimatiilor nr. ………… …………. si a Ordinului de serviciu nr. …………/……………, in urma inspectiei economico-financiare efectuate in ziua ……, luna ………, anul ………., ora ……… la ……………………………………… din localitatea ………………….., bd/str. …………………… nr. ….., bl. ……, sc. ….., et. ……. ap. ….., judetul/sectorul ………………………, codul unic de inregistrare …………………….., am constatat urmatoarele:
I. La data(ele), ora si locul(rile) de mai jos au fost savarsite urmatoarele fapte:
1. …………………………………………………………….;
2. …………………………………………………………….;
3. …………………………………………………………….
Faptele de mai sus constituie contraventii prevazute la:
1. art. ……. alin. ……. lit. ……. din ……………………..;
2. art. ……. alin. ……. lit. ……. din ……………………..;
3. art. ……. alin. ……. lit. ……. din ………………………
De savarsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
a) Persoana juridica, (denumire) …………………………….., codul unic de inregistrare ……………….., inmatriculata la oficiul registrului comertului/autorizat ……………. cu nr. …………., cu sediul/domiciliul fiscal in localitatea ………………., bd/str. …………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ….., et. …… ap. ………., judetul/sectorul …………………, reprezentat de ………………….. in calitate de ……………, cu CNP ………………………………., cu domiciliul in localitatea ……………………., bd/str. ………………………. nr. …….., bl. …….., sc. ……, et. …….. ap. …….., judetul/sectorul ………………, nascut(a) la data de ……………….., in localitatea ………………………, judetul/sectorul ……………., legitimat cu B.I./C.I./pasaport seria ……. nr. …………, emis de ………………. la data de ………………. .
b) Persoana fizica (numele, prenumele): …………………………….. nascut(a) la data de ………………… in localitatea ……………….., judetul …………………….., fiul lui ………………………. si a ………………………., CNP ……………………………, domiciliat in orasul (comuna) …………………….., bd/str. …………………… nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. …… ap. ………, judetul/sectorul ………………….., legitimat cu B.I./C.I./pasaport seria …… nr. ……, emis de ………………………. la data de …………………., ocupatia ……………………, locul de munca …………………….. .
Fapta(ele) prevazuta(e) in actul(ele) normativ(e) mentionat(e) se sanctioneaza conform:
1. art. ….. alin. ….. lit. ….. din ………., cu amenda de la …………….. lei la …………….. lei;
2. art. ….. alin. ….. lit. ….. din ………., cu amenda de la …………….. lei la …………….. lei;
3. art. ….. alin. ….. lit. ….. din ………., cu amenda de la …………….. lei la …………….. lei,
stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
1. in suma de ………………. (……………………….) lei;
2. in suma de ………………. (……………………….) lei;
3. in suma de ………………. (……………………….) lei,
suma totala fiind de ……………… (……………………….) lei.

Agent constatator, Contravenient, Martor(i),
……………… ………….. ……….

PROCES-VERBAL
de indeplinire a procedurii*)

Astazi, ……………, agentul constatator ……………………….. din cadrul ……………………………, avand de inmanat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria …….. nr. ………… si instiintarea de plata nr. …………………, m-am deplasat la domiciliul fiscal al operatorului economic persoana juridica/persoana fizica …………………, din localitatea ………………………, bd/str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ……., judetul/sectorul ……….., gasind pe contravenient sau pe ………………………………. (persoana care locuieste la aceasta adresa)/administrator/imputernicitul contravenientului**) care, primind actul, a semnat in fata noastra.
Semnatura primitorului si actul de identitate
………………………………………
Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria ……………………., in contul nr. ……………………………….. .
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data inmanarii ori comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor jumatate din minimul prevazut in actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3) ………………., respectiv suma de …………… (……………..) lei, iar o copie de pe foaia de varsamant/chitanta se va depune de contravenient sau se va transmite prin posta, recomandat, in termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din ………………………………………… .
In caz de neachitare a amenzii/amenzilor in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, se va proceda la executarea silita conform prevederilor legale.
II. In conformitate cu prevederile art. ….. alin. …. lit. …. din ……………………. se confisca de la contravenient urmatoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din savarsirea faptei(lor) prezentata(e) la punctul(ele):
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
Masuri asiguratorii, de conservare sau valorificare:
………………………………………………………………..
Bunurile/Sumele confiscate apartin:
………………………………………………………………..
III. Alte mentiuni
La cererea contravenientului s-au formulat urmatoarele obiectiuni:
………………………………………………………………..
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
Plangerea se va depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia si va fi insotita de o copie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si de alte acte doveditoare in sustinerea plangerii.
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a inmanat contravenientului azi, ………….., sau se va comunica acestuia in cel mult o luna de la data incheierii.

Agent constatator, Contravenient, Martor(i) – (date complete
……………… ………….. privind identitatea)

NOTA:
In cazul in care, la unele rubrici, spatiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat in 3 exemplare semnate de toate partile, aceasta constituind anexa, parte integranta a prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, acest lucru se atesta de martor(i).
………………………………………………………………..
Refuzand primirea (negasind nicio persoana), s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

Martor(i) – (date complete Agent constatator,
privind identitatea) …………………..

————
*) Se detaseaza de prezentul proces-verbal si se anexeaza exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
Cuvintele care nu sunt necesare se anuleaza.
In caz de afisare, actul se va lipi numai la colturi si, dupa caz, cu instiintarea de plata in fata.

Instructiuni privind intocmirea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este intocmit in timpul efectuarii unei inspectii economico-financiare de catre agentul constatator, cand constata abateri de la prevederile legale aplicabile, considerate contraventii.
Formularul se intocmeste cu respectarea prevederilor legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor, o atentie deosebita acordandu-se elementelor a caror lipsa atrag nulitatea acestuia si incadrarii in termenul legal de prescriptie.
Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, se va mentiona acest lucru prin confirmarea cel putin a unui martor.
Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este anexa la raportul de inspectie economico-financiara sau la raportul de urmarire a masurilor dispuse.
Caracteristicile de tiparire ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor:
– se tipareste pe ambele fete, in 3 exemplare (negru, rosu si verde);
– este inseriat si numerotat;
– se broseaza in carnete de cate 150 de file (50 de seturi).
Circula si se arhiveaza dupa cum urmeaza:
– exemplarul 1, la organul fiscal cu atributii de evidenta si colectare a creantelor statului, in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul fiscal al contravenientului, persoana juridica sau fizica;
– exemplarul 2, la contravenient;
– exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

ANEXA 9

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia Generala a Finantelor Publice …………..
Nr. de inregistrare ……………..
Data ………………

DISPOZITIE OBLIGATORIE

1. Date de identificare ale operatorului economic
Denumirea operatorului economic: ………………………., cod unic de inregistrare: …………………, nr. ORC …………………….
Domiciliul fiscal: localitatea ……………….., str. ……………. nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, judetul/sectorul …………

2. Date privind inspectia economico-financiara
Ca urmare a inspectiei economico-financiare desfasurate in perioada …………… de catre (numele, prenumele, functiile echipei de inspectie economico-financiara) din cadrul ………………., posesori ai legitimatiilor nr. ………………, in baza Ordinului de serviciu ………/…………, s-a intocmit Raportul de inspectie economico-financiara …………… nr. ………/………… .
In baza art. 21 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, dispunem urmatoarele masuri:

3. Masuri dispuse si duse la indeplinire in timpul controlului
3.1. Masura:
Documentele care dovedesc indeplinirea acesteia
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
3.2. Masura:
Documentele care dovedesc indeplinirea acesteia
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

4. Alte masuri dispuse (pentru fiecare deficienta constatata si inscrisa in raportul de inspectie economico-financiara)
4.1. Prezentarea deficientei
Motivul de fapt:
Temeiul de drept
Masura:
Persoana responsabila
Termenul de indeplinire a acesteia
4.2. Prezentarea deficientei
Motivul de fapt:
Temeiul de drept
Masura:
Persoana responsabila
Termenul de indeplinire a acesteia
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

5. Obligatii bugetare si financiare stabilite suplimentar, accesorii calculate
………………………………………………………………..
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea| Perioada pentru care | Suma stabilita | Accesorii |
|crt.| obligatiei | s-au calculat| suplimentar | – lei -|
|| bugetare si | obligatii bugetare si| – lei – | |
|| financiare | financiare/accesorii | | |
|| |______________________|_________________|_________________|
|| | de la| pana la |total|din care: |total|din care: |
|| | data | data | |achitate | |achitate |
|| | | | |in timpul | |in timpul |
|| | | | |controlului| |controlului|
|____|______________|__________|___________|_____|___________|_____|___________|
| 0 | 1 | 2| 3 | | | | |
|____|______________|__________|___________|_____|___________|_____|___________|
|| | zz.ll.aa | zz.ll.aa | | | | |
|____|______________|__________|___________|_____|___________|_____|___________|
|| | | | | | | |
|____|______________|__________|___________|_____|___________|_____|___________|

6. Data comunicarii. Data comunicarii “Dispozitiei obligatorii privind masurile stabilite de inspectia economico-financiara” reprezinta:
– data semnarii de primire, in conditiile art. 29 alin. (2) lit. a) si b) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012;
– data inscrisa de posta la remiterea “confirmarii de primire”, in conditiile art. 29 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012.

7. Termenul de plata. Obligatii bugetare si financiare si accesoriile aferente acestora, stabilite si inscrise in dispozitia obligatorie, se platesc in functie de data comunicarii, astfel:
– pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna;
– pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna.

8. In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, conducatorul operatorului economic are obligatia de a informa organul de inspectie economico-financiara asupra modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei dispozitii obligatorii.

9. Dispozitii finale
La prezenta dispozitie obligatorie se anexeaza Raportul de inspectie economico-financiara nr. …../…….. care, impreuna cu anexele, contine …… pagini.
In conformitate cu art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si cu art. 33 alin. (1) si (3) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, impotriva prezentei dispozitii obligatorii se poate face plangere prealabila, care se depune in termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de la comunicare, sub sanctiunea decaderii.
Neducerea la indeplinire a obligatiei prevazute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, se sanctioneaza contraventional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din acelasi act normativ.
Prezenta dispozitie obligatorie reprezinta titlu de creanta.

Aprobat Avizat Intocmit
Conducatorul activitatii de Sef serviciu
Echipa de inspectie
inspectie economico-financiara Numele si prenumele …………………..
Functia Semnatura (functia, numele,
Numele si prenumele prenumele si semnatura)
Semnatura si stampila
………………………
(functia, numele, prenumele
si semnatura)

Instructiuni de intocmire a formularului “Dispozitie obligatorie”

Dispozitia obligatorie cuprinde masurile dispuse pentru inlaturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate in activitatea operatorului economic controlat, pentru recuperarea pagubelor produse si pentru suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile.
Dispozitia obligatorie privind masurile stabilite de inspectia economico-financiara reprezinta actul administrativ financiar emis de organele de inspectie economico-financiara.
Dispozitia obligatorie se intocmeste de catre organul de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.
Se intocmeste in 3 exemplare, din care un exemplar pentru operatorul economic verificat, unul pentru organul de inspectie economico-financiara si unul pentru organul fiscal de administrare competent.

ANEXA 10

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia Generala a Finantelor Publice …………………….
Nr. de inregistrare …………………
Data …………….

Parchetul de pe langa Tribunalul ………………
(Judecatoria) ……………………

Ca urmare a inspectiei economico-financiare efectuate la ……………., cu sediul in localitatea ………………., str. ………………., cod unic de inregistrare ………………, in temeiul art. 20 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, va transmitem un exemplar al Procesului-verbal nr. ………., incheiat la data de ………., comunicandu-va totodata urmatoarele:
In perioada supusa inspectiei economico-financiare au fost constatate urmatoarele fapte, care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala:
………………………………………………………………..
Prin faptele descrise mai sus consideram ca au fost incalcate urmatoarele prevederi legale:
……………….., care precizeaza: ……………….; …………..

Conducatorul organului de inspectie economico-financiara,
…………………………………………………
(numele, prenumele si semnatura, stampila)

Avizat Intocmit
Sef serviciu,Echipa de inspectie
………………………….. …………………………..
(numele, prenumele si semnatura) (numele, prenumele si semnatura)

Instructiuni privind intocmirea, inregistrarea si semnarea sesizarii penale

Sesizarea penala se intocmeste de catre echipa de inspectie economico-financiara si cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
– descrierea succinta a faptei care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala;
– prevederile legale incalcate.
Sesizarea penala se avizeaza de seful serviciului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.
Se intocmeste in doua exemplare, care se inregistreaza la registratura organului de cercetare penala si care au urmatoarea destinatie:
– un exemplar se transmite la organul competent de urmarire penala;
– un exemplar ramane la organul de inspectie economico-financiara, unde se arhiveaza impreuna cu procesul-verbal.

ANEXA 11

– Model –

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul/a, ………………………., in calitate de …………… la …………………., domiciliat in …………., str. ……………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …, tel. ………….., legitimat cu C.I./B.I. seria …….. nr. ….., eliberata/eliberat …….. la data de ……….., C.N.P. ………….., la intrebarile puse de ………………. avand functia de ………………. in cadrul Directiei generale de inspectie economico-financiara/Directiei Generale a Finantelor Publice ………………. din Ministerul Finantelor Publice/Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. d) si art. 24 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, precum si in baza prevederilor art. 15 alin. (1) si (2) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, dau urmatoarele explicatii:
1. Intrebare: ……………………………………………………
………………………………………………………………..
1. Raspuns: ……………………………………………………..
………………………………………………………………..
2. Intrebare: ……………………………………………………
………………………………………………………………..
2. Raspuns: ……………………………………………………..
………………………………………………………………..
3. Intrebare: ……………………………………………………
………………………………………………………………..
3. Raspuns: ……………………………………………………..
………………………………………………………………..
.
.
.
n. Intrebare: ……………………………………………………
………………………………………………………………..
n. Raspuns: ……………………………………………………..
………………………………………………………………..

Daca mai aveti ceva de adaugat.
Raspuns: ………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Data …………………… Data in fata noastra
Numele si prenumele, functia Echipa de inspectie economico-financiara
Semnatura ………………………………….
Numele si prenumele, functia
Semnaturi

Instructiuni de completare si utilizare a formularului “Nota explicativa”

Nota explicativa reprezinta documentul prin care organele de inspectie economico-financiara pot solicita explicatii scrise reprezentantului sau oricarui angajat al operatorului economic verificat, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea acestuia ce pot influenta controlul. Solicitarea de explicatii scrise se face in timpul inspectiei economico-financiare ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si definitivarea constatarilor.
Intrebarile se formuleaza in mod clar, concis si concret, pentru a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect.
In cazul in care persoana in cauza refuza sa raspunda la intrebari, echipa de inspectie economico-financiara transmite intrebarile printr-o adresa scrisa, inregistrata la operatorul economic, stabilind un termen pentru formularea raspunsului.
In toate cazurile, explicatiile la intrebarile puse de organele de inspectie fiscala se dau in scris prin nota explicativa.
Refuzul de a raspunde la intrebari se consemneaza in actul de control, impreuna cu copia adresei de comunicare.
Se intocmeste in doua exemplare, din care:
– un exemplar se anexeaza la actul de control;
– un exemplar ramane la persoana care a dat explicatii.

ANEXA 12

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de inspectie economico-financiara/Directia Generala a Finantelor Publice ……………….
Nr. de inregistrare …………….
Data ………………..

INVITATIE
Domnului/Doamnei …………………., in calitate de ………………. al/a ……………………

Va invitam la data de …….., ora …., la sediul Directiei generale de inspectie economico-financiara/Directiei Generale a Finantelor Publice din ……………., str. ………….. nr. ….., camera ….., telefon …………., in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, in vederea …………………
Cu aceasta ocazie veti prezenta in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, urmatoarele documente:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Neprezentarea in conditiile de mai sus a documentelor solicitate constituie contraventie potrivit dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda conform dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelasi act normativ, cu exceptia cazului in care sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni.

Conducatorul organului de inspectie economico-financiara,
…………………………………………………
(numele si prenumele, functia)

Semnatura

Instructiuni de completare si utilizare a formularului “Invitatie”

Invitatia reprezinta documentul prin care reprezentantul legal al operatorului economic sau o alta persoana imputernicita este invitata sa se prezinte la sediul organului de inspectie economico-financiara.
Invitatia contine motivul si documentele solicitate.
Se intocmeste in doua exemplare:
– un exemplar se transmite operatorului economic;
– un exemplar ramane la organul de inspectie economico-financiara.

ANEXA 13

– Model –

DECLARATIE

Subsemnatul/a, …………………………………., in calitate de ……………………….. la ……………………………., domiciliat in ……………, str. …………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, tel. …………………., legitimat cu C.I./B.I. seria ……. nr. ………………, eliberata/eliberat ………………………. la data de …………………., C.N.P. …………………………., in calitate de reprezentant legal al …………………………., cu domiciliul fiscal in …………………, str. ………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. ….., tel. ………………., judetul …………………., avand codul de identificare fiscala ……………………., declar pe propria raspundere sub sanctiunea faptei de fals in declaratii, prevazuta de dispozitiile art. 292 din Codul penal, urmatoarele:
– am pus la dispozitia echipei de inspectie economico-financiare toate documentele si informatiile solicitate;
– toate documentele solicitate si puse la dispozitie au fost restituite.
Drept pentru care am dat prezenta declaratie, intocmita in doua exemplare, din care un exemplar a ramas in posesia mea si un exemplar a fost predat echipei de inspectie economico-financiara, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012.

Data ……………………..
Numele si prenumele, functia

Semnatura

Instructiuni de completare si utilizare a formularului “Declaratie”

Declaratia se intocmeste si se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana imputernicita de catre acesta, la finalizarea inspectiei economico-financiare.
Reprezentantul legal al operatorului economic poate accepta sau nu elementele din declaratie.
Se intocmeste in doua exemplare, din care:
– un exemplar se anexeaza la actul de control;
– un exemplar ramane la operatorul economic.

ANEXA 14

– Model –

NOTIFICARE

Subsemnatii, …………………….., avand functiile de ……………. la ……………. din cadrul ……………., avand in vedere actiunea de inspectie economico-financiara aflata in curs de desfasurare si dispozitiile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, va rugam sa ne puneti la dispozitie, in termen de ……………. zile lucratoare, urmatoarele documente:
………………………………………………………………..
Neprezentarea in conditiile de mai sus a acestora constituie contraventie potrivit dispozitiilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda conform dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelasi act normativ.

Data ………………

Echipa de inspectie
…………………………………..
(functia, numele, prenumele si semnatura)

Instructiuni de completare si utilizare a formularului “Notificare”

Notificarea reprezinta documentul prin care echipa de inspectie economico-financiara solicita in temeiul art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de catre acesta actele, documentele si inscrisurile, atunci cand operatorul economic intarzie ori amana in mod nejustificat prezentarea acestora.
Se intocmeste in doua exemplare:
– un exemplar se transmite operatorului economic;
– un exemplar ramane la organul de inspectie economico-financiara.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close