Norma CIFGA privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata

In M. Of. nr. 728 din 29 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 164/2012 pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata (NI-ASR-07-III/0).

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata (NI-ASR-07-III/0), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.649/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, in numele si in contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 aprilie 2007.

ANEXA 1. NORMA privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata (NI-ASR-07-III/0)

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), cu Comunicarea Comisiei Europene adresata statelor membre in temeiul articolului 93 alineatul (1) din Tratatul Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 92 si 93 din tratatul privind asigurarea creditului la export pe termen scurt*2), cu modificarile si completarile ulterioare, cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., in numele si in contul statului*3), cu modificarile si completarile ulterioare.
————
*1) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 281 din 17 septembrie 1997.
*3) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export – Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiata.
(2) In baza prezentei norme, EximBank asigura, in numele si in contul statului, pe o perioada de asumare a riscului mai mica de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), exporturile romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata pe credit. EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.
ART. 2
Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.
ART. 3
(1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicata, “Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”, denumit in continuare Fondul.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 4
In sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
1. asigurarea creditului la export – instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a exportului de bunuri si servicii, care consta in acoperirea riscurilor comerciale, politice si de forta majora aferente creditelor la export;
2. asigurarea riscului de prelivrare – asigurarea impotriva riscurilor comerciale si politice a cheltuielilor aparute in derularea contractului de export de la data inceperii asigurarii, pana la data vanzarii bunurilor/prestarii serviciilor, inclusiv posibile cheltuieli care rezulta inevitabil, direct si in intregime, ca urmare a aparitiei riscului (cost de stocare, taxe, rambursarea transelor);
3. asigurarea riscului de postlivrare – asigurarea impotriva riscurilor comerciale si politice a datoriilor nedisputate aparute din vanzarea marfurilor sau din prestarea serviciilor care fac obiectul asigurarii, cu conditia ca livrarea, expedierea marfurilor ori prestarea serviciilor sa se faca in cadrul perioadei de asigurare, iar facturile aferente acestora sa se intocmeasca in perioada maxima de facturare;
4. asigurat – exportatorul roman care acorda creditul la export in baza unui contract de export;
5. contract de export – orice contract incheiat in orice forma, obligatoriu pentru debitor si exportator din punct de vedere juridic, avand ca obiect vanzarea de bunuri sau servicii in tari cu riscuri nonpiata. Vanzarile incheiate cu conditia aprobarii si vanzarile in consignatie nu sunt considerate contracte de export;
6. credit la export – facilitate financiara care permite cumparatorului extern sa achizitioneze bunuri/servicii de la exportatorul roman si sa le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);
7. datoria – valoarea uneia sau a mai multor facturi datorate de cumparator conform unui contract de export care face obiectul asigurarii;
8. debitor – cumparatorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligatia de a plati contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;
9. debitor public – orice entitate care reprezinta, sub orice forma, insasi autoritatea publica si care nu poate fi declarata insolvabila din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entitati suverane ce actioneaza in numele si cu garantia statului (ministerul de finante, banca centrala, altele asemenea), fie entitati publice subordonate (autoritati regionale, locale ori parastatale) sau alte institutii similare;
10. garantie – orice ipoteca, sarcina, gaj, garantie personala sau orice alta garantie reala ori personala sau alta grevare prin care se garanteaza obligatiile debitorului;
11. informatii negative – orice eveniment care poate ajunge la cunostinta asiguratului si care a condus sau poate conduce la o deteriorare a situatiei financiare a cumparatorului, in special neonorarea cecurilor ori cambiilor, neonorarea mandatelor de debit direct, prelungiri de cambii convenite dupa livrare, deteriorarea crescuta a conduitei de plata, incetarea relatiei de afaceri din motive ce tin de bonitatea bancara a cumparatorului, inceperea procedurilor arbitrale sau judiciare de recuperare, inclusiv, dar fara a se limita la orice notificare arbitrala ori judiciara cu privire la o intarziere la plata ori la neplata a datoriilor sau o actiune arbitrala ori judiciara impotriva debitorului, angajarea unei agentii de recuperare sau a unui avocat in vederea recuperarii datoriilor;
12. insolventa – insolventa va fi considerata a aparea in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) procedurile de insolventa au fost fie initiate de instanta, fie incetate de aceasta din cauza lipsei de active;
b) planul de reorganizare a fost aprobat de instanta;
c) o intelegere de plata a creantelor a fost stabilita cu toti creditorii in afara instantei;
d) executarea sarcinii asupra proprietatii debitorului instituite de catre asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completa a datoriei;
e) exista anumite conditii care, in alt sistem legislativ, produc efecte in mare masura similare cu cele de mai sus;
13. limita de credit – suma maxima a facturilor neincasate la un moment dat si asigurate de EximBank pe un debitor. Limita de credit stabilita pentru asigurare nu poate depasi 85% din valoarea contractului/comenzii confirmate de export;
14. neplata – neplata datoriei de catre debitor la data scadentei, in moneda si la locul specificat in contractul de export;
15. operator economic asociat – orice companie controlata de solicitant in mod direct/indirect sau care controleaza solicitantul in mod direct/indirect ori care este direct/indirect controlata de aceeasi companie ce controleaza solicitantul.
Situatia de control poate aparea in urmatoarele cazuri:
a) compania care controleaza alta companie detine in mod direct ori indirect majoritatea drepturilor de vot in cadrul acesteia (compania controlata), respectiv majoritatea indirecta a drepturilor de vot prin intermediul oricaror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor incheiate cu alti actionari, ori
b) in cazul in care compania (ce detine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi si alte persoane detinand functii similare in cadrul unei companii (controlate), ori
c) mai mult de jumatate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzand administratorii, directorii executivi si alte functii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane imputernicite ale companiei (ce detine controlul) sau ale oricarei alte companii asociate acesteia, ori
d) compania (care detine controlul) poate avea o influenta de control (decisiva) asupra conducerii altei companii;
16. perioada de asteptare – perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit sa se materializeze, dupa expirarea careia asiguratul poate sa solicite despagubirea;
17. polita de asigurare – contractul incheiat intre EximBank si asigurat, prin care EximBank se obliga sa plateasca asiguratului, in termenii si in conditiile stabilite, o parte din pierderea inregistrata de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;
18. raspundere maxima – totalul despagubirilor care ar putea fi platite de catre EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate intr-o singura perioada de asigurare;
19. riscuri nonpiata – riscuri aferente debitorilor publici si privati stabiliti in tari din afara Uniunii Europene si in anumite tari membre OCDE, conform Listei prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta norma. Lista se completeaza de drept cu tarile declarate de Comisia Europeana definitiv sau temporar cu riscuri nonpiata;
20. vanzari de tip plata contra documente – vanzarile in cazul carora termenii de plata aplicabili prevad ca asiguratul va pastra dreptul de proprietate asupra bunurilor pana la data la care va fi efectuata plata integrala catre organul responsabil cu inmanarea titlurilor de proprietate catre cumparator.

CAPITOLUL III
Descrierea asigurarii

ART. 5
EximBank asigura, in numele si in contul statului, pe o perioada de asumare a riscului mai mica de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), creantele rezultate din contractele de export de marfuri generale, bunuri de larg consum si prestari de servicii pe credit, impotriva riscurilor nonpiata.
ART. 6
Asigurarea creantelor rezultate din contractele de export acopera, in limita procentului asigurat, pierderile suportate de asigurat in perioada de prelivrare ori postlivrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:
a) Factori de natura comerciala:
(i) rezilierea arbitrara a unui contract de catre un debitor, adica orice decizie arbitrara luata de un debitor de a intrerupe sau de a suspenda contractul, ori refuzul arbitrar si nelegitim al unui debitor de a accepta bunurile/serviciile ce fac obiectul contractului de export/comenzii confirmate;
(ii) insolvabilitatea debitorului privat sau a garantului sau;
(iii) neplata prelungita de catre un debitor sau de catre garantul sau a unei datorii rezultate dintr-un contract.
b) Factori de natura politica:
(i) dificultati si intarzieri in transferul banilor din tara debitorului, ca urmare a unui moratoriu general privitor la datoria externa declarat de guvernul din tara debitorului sau de guvernul unei terte tari prin intermediul careia plata trebuie efectuata, si care il pun pe debitor in imposibilitatea de a rambursa total ori partial creditul la export, adica de a achita creantele comerciale rezultate din contractul de export;
(ii) orice alte actiuni ale guvernului din tara debitorului care il pun pe acesta in imposibilitatea de a rambursa total sau partial creditul la export;
(iii) orice alte actiuni ale guvernelor straine care impiedica derularea contractului de export sau determina intarzieri in transferul banilor;
(iv) razboi, razboi civil, revolutii si alte evenimente similare, in afara Romaniei, care impiedica debitorul sa achite creditul la export;
(v) toate pierderile legate de debitorii publici (masuri sau decizii ale acestora care sunt asimilate unor interventii guvernamentale ce impiedica derularea contractului de export);
(vi) toate pierderile rezultand din imposibilitatea de a institui proceduri legale in tara debitorului, din cauza lipsei sau a proastei functionari a sistemului legal ori judiciar din tara in cauza.
c) Factori generatori de pierdere de natura fortei majore:
(i) evenimente de tipul catastrofelor naturale, declarate si constatate in mod oficial de autoritatea competenta din tara debitorului (inundatii, eruptii vulcanice, cutremure, orice fenomen de origine nucleara etc.), cu exceptia celor aparute pe teritoriul Romaniei, care il pun pe debitor in imposibilitatea de a-si indeplini, total sau partial, obligatiile din contractul de export;
(ii) alte evenimente asimilate fortei majore care conduc la neindeplinirea, totala sau partiala, a obligatiilor debitorului, asa cum sunt stipulate in contractul de export.
ART. 7
(1) EximBank asigura, in numele si in contul statului, riscurile comerciale sau pe cele de neplata a debitelor asociate cumparatorilor guvernamentali, numai impreuna cu riscurile politice, pentru toti debitorii unui asigurat, indiferent de tara debitorilor.
(2) EximBank poate asigura, in numele si in contul statului, numai riscuri politice in cazurile in care debitorii, conform contractelor de export, prezinta modalitati de plata asiguratorii (acreditiv irevocabil si neconditionat, scrisori de garantie de plata etc.).
ART. 8
Asigurarea nu acopera:
a) exportul de armament;
b) exportul de marfuri inscrise in Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank*4);
c) contracte de export incheiate cu:
(i) o companie asociata;
(ii) o persoana fizica;
d) contractele de export pentru care plata se efectueaza:
(i) inainte de expediere (plata in avans);
(ii) prin acreditiv irevocabil confirmat de o banca inregistrata in tara asiguratului;
e) urmatoarele pierderi:
(i) sumele neachitate care depasesc limita de credit stabilita;
(ii) sumele neachitate pentru care asiguratul nu a respectat toate conditiile care au stat la baza incheierii asigurarii;
(iii) sumele neachitate aferente livrarilor/expedierilor efectuate si serviciilor prestate dupa data refuzarii sau retragerii unei limite de credit pentru cumparatorul in cauza;
(iv) legate de livrarile/expedierile efectuate si/sau serviciile prestate in baza contractelor de export incheiate cu:
– un cumparator in legatura cu care a fost transmisa sau ar fi trebuit sa fie transmisa o notificare a unei informatii negative ori a unei sume cu scadenta depasita, daca debitul ramane neincasat;
– un cumparator care este insolvabil sau este declarat insolvabil ori despre care asiguratul are cunostinta ca este insolvabil;
(v) rezultate din neindeplinirea de catre asigurat sau un tert care actioneaza in numele asiguratului a obligatiilor si conditiilor contractului de export;
(vi) rezultate din pierderea controlului asupra bunurilor, ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a oricarei reguli sau practici aplicabile CAD (plata contra documente), in cazul utilizarii acestei modalitati de plata;
(vii) rezultate din nerespectarea de catre asigurat sau de catre un tert care actioneaza in numele asiguratului a reglementarilor si legilor in vigoare aplicabile contractului de export ori pentru care asiguratul nu are licenta necesara;
(viii) dobanzi pentru intarzieri in efectuarea platii, penalizari.
————
*4) Lista in vigoare la data aprobarii prezentei norme este stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A.

ART. 9
(1) Procentul asigurat este de maximum 85% din valoarea limitei de credit stabilite.
(2) Procentul poate fi majorat sau diminuat in functie de rezultatul analizei riscurilor si de oportunitatea asigurarii lor.
(3) Procentul asigurat nu se poate reduce sub 50% si nici majora peste 95%.
ART. 10
(1) Daca solicitantul/asiguratul are interese in firma debitoare, asigurarea poate fi refuzata sau procentul poate fi diminuat proportional cu partea independenta, dar nu sub 50%.
(2) Daca se asigura numai riscul politic, prevederile de la alin. (1) nu se aplica.
ART. 11
(1) Politele de asigurare sunt formate din: conditiile generale de asigurare aplicabile in general tuturor tranzactiilor de acest tip, lista conditiilor specifice, atasata fiecarei polite incheiate si, acolo unde este cazul, clauze aditionale. Orice acte aditionale incheiate ulterior fac parte integranta din polita de asigurare.
(2) Politele de asigurare se incheie in lei sau in valuta liber convertibila.

CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate

ART. 12
Pentru acordarea asigurarii este necesar a fi indeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate de mai jos, la data inregistrarii cererii de asigurare, insotita de documentatia completa:
a) exportatorul este persoana juridica romana legal constituita;
b) impotriva exportatorului nu a fost instituita procedura judiciara a insolventei, conform legislatiei in vigoare;
c) exportatorul nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru sume ce acopera valoarea datoriilor restante etc.). In cazul in care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a politei de asigurare. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a politei de asigurare;
d) exportatorul nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank.

CAPITOLUL V
Documentatia, analiza si aprobarea solicitarii de asigurare

ART. 13
Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completata, insotita de documentele necesare analizei solicitarii.
ART. 14
(1) EximBank analizeaza solicitarea de asigurare, potrivit reglementarilor proprii, pe urmatoarele coordonate:
a) riscul de neplata din partea debitorului extern;
b) riscurile asociate tranzactiei de export;
c) riscurile asociate tarii de destinatie a exportului;
d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurarii.
(2) EximBank are dreptul sa solicite informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de asigurare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice ale operatiunii de asigurare.
ART. 15
(1) In functie de caracteristicile fiecarei tranzactii pentru care s-a solicitat asigurarea (termenii si conditiile de livrare si de plata) si in urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EximBank stabileste termenii si conditiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maxima de credit, procent asigurat, alte conditii specifice de asigurare.
(2) Limita de credit solicitata poate fi acceptata in totalitate, acceptata partial sau refuzata, in functie de informatiile detinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de catre reasigurator, daca este cazul) si de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit apartine C.I.F.G.A. Refuzul si motivele acestuia vor fi comunicate in scris solicitantului de catre EximBank.
ART. 16
(1) In situatia in care tranzactia de export pentru care se solicita asigurare este in stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabila 6 luni de la data emiterii.
(2) Contractele de export introduse de asigurat ulterior incheierii politei de asigurare pot fi asigurate in cadrul aceleiasi polite, pe baza cererii transmise de asigurat la EximBank.
ART. 17
Incheierea politelor de asigurare si a promisiunilor de asigurare se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 18
(1) EximBank monitorizeaza politele de asigurare emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.
(2) Pe parcursul etapei de monitorizare a politelor de asigurare se pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferente unui/unor debitor(i). In acest caz, EximBank poate propune reducerea ori retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informatiilor despre debitor sau despre tara acestuia.
(3) C.I.F.G.A. aproba reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cat mai grabnica a riscului asigurat. EximBank va aduce la cunostinta asiguratului decizia C.I.F.G.A.

CAPITOLUL VI
Despagubiri/Recuperari

ART. 19
(1) Asiguratul are dreptul la plata despagubirii in termenii si in conditiile prevazute in polita de asigurare, dupa expirarea perioadei de asteptare.
(2) In cazul unei dispute aparute in legatura cu datoria, asigurarea este suspendata pana la solutionarea disputei in favoarea asiguratului printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrara definitiva, obligatorie pentru ambele parti si dupa incuviintarea executarii hotararii in tara debitorului.
(3) Plata despagubirii se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 20
Odata cu plata despagubirii, EximBank se subroga, proportional cu despagubirea platita, in drepturile, actiunile si garantiile asiguratului fata de debitorul extern. EximBank va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea, de la debitorul extern, a sumelor platite din fondurile statului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 21
In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank elaboreaza proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

ANEXA 1
la norma

LISTA
tarilor cu riscuri nonpiata

Tarile cu riscuri nonpiata sunt toate tarile care nu sunt inscrise in tabelul urmator:
_________________________________________________________________
| Uniunea Europeana | State membre ale Organizatiei pentru|
| | Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)|
|_______________________|_________________________________________|
| Austria | Australia |
|_______________________|_________________________________________|
| Belgia| Canada |
|_______________________|_________________________________________|
| Bulgaria | Islanda |
|_______________________|_________________________________________|
| Cipru | Japonia |
|_______________________|_________________________________________|
| Danemarca | Noua Zeelanda |
|_______________________|_________________________________________|
| Estonia | Norvegia|
|_______________________|_________________________________________|
| Finlanda | Elvetia |
|_______________________|_________________________________________|
| Franta| Statele Unite ale Americii |
|_______________________|_________________________________________|
| Germania | |
|_______________________|_________________________________________|
| Grecia| |
|_______________________|_________________________________________|
| Irlanda | |
|_______________________|_________________________________________|
| Italia| |
|_______________________|_________________________________________|
| Letonia | |
|_______________________|_________________________________________|
| Lituania | |
|_______________________|_________________________________________|
| Luxemburg | |
|_______________________|_________________________________________|
| Malta | |
|_______________________|_________________________________________|
| Olanda| |
|_______________________|_________________________________________|
| Polonia | |
|_______________________|_________________________________________|
| Portugalia| |
|_______________________|_________________________________________|
| Slovacia | |
|_______________________|_________________________________________|
| Slovenia | |
|_______________________|_________________________________________|
| Spania| |
|_______________________|_________________________________________|
| Suedia| |
|_______________________|_________________________________________|
| Ungaria | |
|_______________________|_________________________________________|
| Regatul Unit al Marii | |
| Britanii si al| |
| Irlandei de Nord | |
|_______________________|_________________________________________|

Prezenta lista se revizuieste ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close