Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta impotriva fraudei

Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta impotriva fraudei

P7_TA(2011)0142

Rezolutia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta impotriva fraudei – Raportul anual 2009 (2010/2247(INI))

2012/C 296 E/06

Parlamentul European,

– avand in vedere rezolutiile sale referitoare la rapoartele anuale anterioare ale Comisiei si ale Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF),
– avand in vedere raportul prezentat de Comisie la 14 iulie 2010 Parlamentului European si Consiliului, intitulat “Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta impotriva fraudei – Raportul anual 2009” (COM(2010)0382), inclusiv anexele la raport (SEC(2010)0897 si SEC(2010)0898),
– avand in vedere Al zecelea raport anual al OLAF – Raportul anual 2010 [1],
– avand in vedere Raportul anual al Curtii de Conturi referitor la executia bugetului privind exercitiul financiar 2009, insotit de raspunsurile institutiilor [2],
– avand in vedere Raportul anual al Curtii de Conturi referitor la activitatile finantate de Al optulea, Al noualea si Al zecelea fond european de dezvoltare (FED) privind exercitiul financiar 2009, insotit de raspunsurile Comisiei [3],
– avand in vedere articolul 319 alineatul (3) si articolul 325 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
– avand in vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [4],
– avand in vedere Declaratia sa din 18 mai 2010 privind eforturile Uniunii de combatere a coruptiei [5], pentru a garanta faptul ca fondurile UE nu sunt afectate de coruptie,
– avand in vedere articolul 48 din Regulamentul sau de procedura,
– avand in vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0050/2011),
Observatii generale
1. regreta ca, in general, Raportul Comisiei referitor la protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta impotriva fraudei – Raportul anual 2009 (COM(2010)0382) (“Raportul PIF 2009”), prezentat in conformitate cu articolul 325 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), nu ofera informatii referitoare la nivelul estimat de nereguli si de fraude din statele membre individuale, intrucat se concentreaza asupra nivelului de raportare si, prin urmare, raportul nu permite o privire de ansamblu asupra nivelului real de nereguli si de fraude din statele membre si face imposibila identificarea si sanctionarea statelor care prezinta nivelul cel mai ridicat de nereguli si de fraude;
2. subliniaza faptul ca frauda este un exemplu de comportament contraventional voluntar care constituie o infractiune, precum si ca o neregula reprezinta nerespectarea unei norme; regreta ca raportul Comisiei nu analizeaza frauda in mod amanuntit si trateaza neregulile in linii foarte generale; atrage atentia asupra faptului ca articolul 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene se refera la frauda, si nu la nereguli, si solicita realizarea unei distinctii intre frauda si erori sau nereguli;
3. subliniaza faptul ca in ultimii ani au fost dezvoltate tehnici pentru cuantificarea fenomenului fraudei ca parte a unei incercari mai extinse de a combate coruptia, si indeamna Comisia sa stimuleze aceste eforturi de cercetare si sa aplice, initial ca proiecte-pilot, in cooperare cu statele membre, metodologii noi adecvate, care sunt dezvoltate pentru a cuantifica fenomenul neregulilor si al fraudei;
4. invita Comisia sa isi exercite responsabilitatea de a garanta respectarea, de catre statele membre, a obligatiilor lor de raportare in vederea furnizarii unor date fiabile si comparabile referitoare la nereguli si la fraude, chiar daca acest lucru necesita modificarea de catre Comisie a sistemului de sanctiuni pentru nerespectarea acestor obligatii de raportare;
5. regreta faptul ca o mare parte a fondurilor UE sunt in continuare cheltuite in mod necuvenit si invita Comisia sa ia masurile necesare pentru a asigura recuperarea prompta a acestor fonduri;
6. este preocupat de nivelul de nereguli restante care nu sunt redresate sau sunt declarate ca fiind de nerecuperat in Italia, la sfarsitul exercitiului financiar 2009;
7. invita Comisia sa responsabilizeze intr-o mai mare masura statele membre cu privire la cuantumul neregulilor care nu au fost inca redresate;
8. subliniaza ca legislatia Uniunii impune statelor membre sa raporteze toate neregulile in termen de cel mult doua luni de la sfarsitul trimestrului in care s-a realizat prima constatare administrativa sau judiciara a unei nereguli si/sau se afla informatii noi despre o abatere raportata; invita statele membre sa faca toate eforturile necesare, inclusiv integrarea procedurilor administrative nationale, pentru a respecta termenele impuse si a reduce decalajul dintre momentul identificarii unei nereguli si momentul raportarii acesteia; invita statele membre ca, in eforturile lor de combatere a fraudei, sa protejeze in principal banii contribuabililor;
9. solicita informatii cu privire la masurile adoptate de Comisie pentru a combate cresterea numarului de cazuri si a sumelor in privinta carora exista suspiciuni de frauda, in raport cu numarul total de nereguli din statele membre Polonia, Romania si Bulgaria;
10. este preocupat de nivelurile suspect de scazute ale cazurilor de frauda in Spania si Franta, in special avand in vedere dimensiunea acestora si sprijinul financiar primit, astfel cum este descris de catre Comisie in raportul PIF 2009 si, prin urmare, invita Comisia sa includa informatii detaliate cu privire la metodologia de raportate aplicata si la capacitatea de detectare a fraudei in aceste state;
11. invita statele membre care nu au ratificat pana in prezent Conventia din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene [6] sau protocoalele acesteia [7] (instrumentele PIF), adica Republica Ceha, Malta si Estonia, sa ia masuri in vederea ratificarii de urgenta a acestor acte legislative; indeamna statele membre care au ratificat instrumentele PIF sa isi intensifice eforturile in vederea consolidarii legislatiei lor penale nationale, cu scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii, in special prin abordarea deficientelor existente care au fost relevate in Al doilea raport al Comisiei referitor la punerea in aplicare a Conventiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene si a protocoalelor aferente (COM(2008)0077);
12. saluta introducerea, in 2009, a Sistemului de gestionare a neregulilor (IMS), o aplicatie dezvoltata si administrata de OLAF, precum si evolutiile pozitive generate de aceasta; este preocupat de faptul ca Comisia explica cresterea numarului de cazuri raportate, precum si impactul financiar, prin utilizarea noului mijloc tehnologic de raportare; invita Comisia sa puna la dispozitia Parlamentului o metodologie detaliata a mijlocului tehnologic de raportare pus in aplicare recent si sa o includa in raportul din urmatorii ani; invita statele membre sa puna integral in aplicare IMS si sa isi amelioreze in continuare nivelul de respectare a obligatiilor de raportare;
13. solicita Comisiei sa includa in raportul sau din anul urmator cuantumul neregulilor raportate folosind noul mijloc tehnologic de raportare in locul metodelor traditionale de raportare; invita statele membre sa imbunatateasca rapiditatea cu care sunt raportate neregulile;
14. isi reafirma regretul – avand in vedere dubiile semnificative legate de calitatea informatiilor furnizate de statele membre – cu privire la faptul ca Comisia depune eforturi mai intense pentru a convinge Parlamentul European de necesitatea introducerii unui “risc admisibil de eroare” decat pentru a convinge statele membre de necesitatea unor declaratii nationale de gestiune obligatorii, care sa faca obiectul unui audit adecvat, efectuat de catre autoritatile nationale de audit, si care sa fie consolidate de catre Curtea de Conturi; invita Comisia, in cooperare cu statele membre si prin elaborarea unui raport adecvat in conformitate cu tratatul, sa ofere Parlamentului o garantie rezonabila ca acest obiectiv a fost atins si ca activitatile pentru combaterea fraudei sunt puse in aplicare intr-un mod adecvat;
Venituri: resurse proprii
15. este preocupat de cuantumul fraudei in comparatie cu neregulile din sectorul de resurse proprii pentru statele membre Austria, Spania, Italia, Romania si Slovacia, intrucat frauda constituie peste jumatate din cuantumul total al neregulilor in fiecare stat membru; invita statele membre sa ia toate masurile necesare, inclusiv cooperarea stransa cu institutiile europene, pentru a aborda toate cauzele care conduc la cazuri de frauda cu privire la fondurile UE;
16. regreta deficientele evidentiate de Curtea de Conturi in ceea ce priveste supravegherea vamala nationala – mai ales in legatura cu efectuarea analizei riscurilor pentru selectia comerciantilor si a importurilor care sa faca obiectul controalelor vamale –, aceste deficiente sporind riscurile de nereguli ramase nedepistate si putand conduce la o diminuare a resurselor proprii traditionale (RPT); invita statele membre sa isi consolideze sistemele de supraveghere vamala si solicita Comisiei sa ofere un sprijin relevant in acest sens;
17. subliniaza ca aproximativ 70 % din totalul procedurilor vamale pentru importuri sunt simplificate, ceea ce inseamna ca acestea au un impact substantial asupra colectarii RPT si asupra eficacitatii politicii comerciale comune; considera inacceptabila, in acest context, lipsa controalelor eficace asupra procedurilor simplificate pentru importuri in statele membre, fapt ce a fost evidentiat in Raportul special nr. 1/2010 al Curtii de Conturi, si invita Comisia sa continue examinarea eficacitatii controalelor asupra procedurilor simplificate in statele membre, si in special, sa examineze progresul inregistrat de catre statele membre in realizarea de audituri ex post si sa prezinte rezultatele acestor evaluari Parlamentului pana la sfarsitul anului 2011;
18. ia act de rezultatul anchetelor desfasurate de OLAF in domeniul resurselor proprii; este profund ingrijorat de nivelul fraudelor asociate cu marfurile importate din China si solicita statelor membre sa recupereze fara intarziere sumele in cauza;
19. saluta succesul inregistrat de operatiunea vamala comuna Diabolo II, in care s-au implicat reprezentanti vamali din 13 tari din Asia si 27 de state membre UE, coordonata de Comisia Europeana prin intermediul OLAF;
20. saluta acordurile pe care Uniunea Europeana si statele sale membre le-au incheiat cu fabricantii de produse din tutun pentru a combate comertul ilicit cu tutun; este de parere ca este in interesul financiar al UE sa continue sa depuna eforturi in vederea combaterii contrabandei cu tigari, in urma careia pierderile anuale de venituri pentru bugetul UE sunt estimate la aproximativ un miliard EUR; indeamna OLAF sa continue sa joace un rol principal in negocierile internationale pentru un protocol privind eliminarea comertului ilicit cu produse din tutun in conformitate cu articolul 15 din Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind controlul tutunului, care ar contribui la combaterea comertului ilicit in Uniune; este de parere ca cele 500 de milioane EUR care urmeaza sa fie platite de catre cele doua societati in cauza, si anume British American Tobacco si Imperial Tobacco, ar trebui sa fie utilizate de Comisie si statele membre vizate si in scopul consolidarii masurilor de combatere a fraudei;
Cheltuieli: agricultura
21. saluta concluzia Comisiei, potrivit careia, pe plan general, se constata o imbunatatire a disciplinei in ceea ce priveste raportarea in acest sector, iar nivelul de respectare a obligatiilor de raportare este in prezent de 95 %; invita statele membre in cazul carora se constata in continuare o neindeplinire a obligatiilor de raportare la timp (Austria, Finlanda, Tarile de Jos, Slovacia si Marea Britanie) sa remedieze prompt aceasta situatie;
22. invita Comisia sa monitorizeze indeaproape situatia din Spania si Italia, care au raportat cel mai mare numar de cazuri de nereguli si, respectiv, cea mai mare suma afectata de nereguli si sa raporteze Parlamentului European cu privire la masurile specifice adoptate pentru a aborda problemele din aceste doua state membre;
23. invita Comisia sa stabileasca daca diferenta dintre o serie de cheltuieli mai ridicate si o rata minima a cazurilor de nereguli raportate si variatiile considerabile ale ratelor de nereguli raportate (Estonia 88,25 %; Cipru, Ungaria, Letonia, Malta, Slovenia si Slovacia 0.00 %), au legatura cu eficienta sistemelor de control, in vederea efectuarii unei revizuiri a acestor sisteme;
24. este profund preocupat de constatarea Curtii de Conturi, conform careia platile pentru anul 2009 in acest domeniu de politici au fost afectate de erori materiale, iar sistemele de supraveghere si de control s-au dovedit, in general, cel mult partial eficiente in asigurarea regularitatii platilor; regreta constatarea Curtii de Conturi conform careia, desi Sistemul integrat de administrare si control (IACS) este, in principiu, bine configurat, eficienta acestuia este afectata in mod negativ de prezenta unor date incorecte in bazele de date, de verificarile incrucisate incomplete sau incorecte sau de monitorizarea incompleta a anomaliilor; invita Comisia sa monitorizeze indeaproape eficienta sistemelor de supraveghere si de control care functioneaza in statele membre pentru a garanta faptul ca informatiile privind nivelul neregulilor din fiecare stat membru corespund unei imagini veridice si obiective a situatiei reale; invita Comisia sa abordeze deficientele care afecteaza eficienta IACS;
25. constata ca cifrele definitive pot fi determinate numai pentru exercitiile financiare care pot fi considerate incheiate si, din aceasta perspectiva, pana in prezent, ultimul exercitiu financiar care poate fi considerat incheiat este 2004;
26. regreta situatia catastrofica in ceea ce priveste rata globala de recuperare in acest domeniu de politici, care in 2009 se ridica la 42 % din suma de 1266 milioane EUR, considerata restanta la sfarsitul exercitiului financiar 2006; este preocupat mai ales de observatia Curtii de Conturi, conform careia suma de 121 de milioane EUR, recuperata in anii 2007-2009 de la beneficiari, reprezinta mai putin de 10 % din totalul recuperarilor; considera ca aceasta situatie este inacceptabila si solicita statelor membre sa o abordeze de urgenta; indeamna Comisia sa adopte toate masurile necesare pentru a institui un sistem eficient de recuperare si sa informeze Parlamentul European, in raportul sau de anul viitor privind protectia intereselor financiare ale UE, cu privire la progresele inregistrate;
Cheltuieli: politica de coeziune
27. regreta faptul ca datele continute in raportul PIF 2009 nu ofera o imagine fiabila cu privire la numarul neregulilor si al fraudelor din acest domeniu de politici, intrucat un numar ridicat de nereguli si/sau fraude poate sa constituie doar un indicator al unei raportari si/sau al unor sisteme eficiente de combatere a fraudei;
28. este profund ingrijorat de constatarea Curtii de Conturi privind rata ridicata de erori materiale (peste 5 %) care afecteaza platile pentru anul 2009;
29. constata ca o sursa importanta a erorilor care afecteaza cheltuielile pentru politica de coeziune o reprezinta deficientele grave in aplicarea normelor privind achizitiile publice; solicita, prin urmare, Comisiei sa propuna, fara intarziere, noi acte legislative pentru a simplifica si a moderniza aceste norme;
30. este profund ingrijorat de constatarea Curtii de Conturi, conform careia cel putin 30 % din erorile identificate de Curte in esantionul 2009 ar fi putut fi depistate si corectate de catre statele membre inainte de certificarea cheltuielilor in fata Comisiei, pe baza informatiilor disponibile acestora; invita statele membre sa isi intensifice eforturile in vederea consolidarii mecanismelor lor de detectare si corectare;
31. invita Comisia sa furnizeze Parlamentului European informatii referitoare la masurile adoptate cu privire la neregulile raportate de statele membre si detectate de Comisie in acest domeniu de politici;
32. nu este multumit de o rata de recuperare care depaseste 50 % pentru perioada de programare 2000-2006; indeamna statele membre sa depuna eforturi suplimentare pentru recuperarea sumelor platite in mod necuvenit si invita Comisia sa ia masuri pentru a asigura o rata de recuperare mai ridicata – avand in vedere faptul ca Comisia executa bugetul pe propria raspundere, astfel cum se prevede la articolul 317 TFUE;
Cheltuieli: fonduri de preaderare
33. este profund ingrijorat de suspiciunile privind rata ridicata a fraudelor inregistrate in Bulgaria in 2009 in ceea ce priveste Programul special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala (SAPARD), care – pentru intreaga perioada de programare –se ridica la 20 %, reprezentand cea mai ridicata rata identificata in urma analizarii tuturor fondurilor (coeziune si agricultura); constata ca mai multe cazuri de frauda suspectate au fost initiate de interventiile/controalele externe decat de cele interne/nationale; constata ca Comisia si-a exercitat in mod corect obligatiile de suspendare a platilor de la SAPARD in 2008 si a ridicat aceasta suspendare dupa controale amanuntite la 14 septembrie 2009; invita Comisia sa continue sa supravegheze autoritatile bulgare pentru a asigura o imbunatatire suplimentara a acestei situatii;
34. ia act de faptul ca Republica Ceha, Estonia, Letonia si Slovenia au raportat o rata a fraudelor de 0 % pentru SAPARD si pune la indoiala fiabilitatea informatiilor raportate sau capacitatea acestor state de detectare a fraudelor; subliniaza faptul ca rate similare de frauda zero sau scazute ar putea semnifica deficiente in sistemele de control si viceversa; indeamna Comisia sa furnizeze informatii privind eficienta mecanismelor de control si sa exercite, impreuna cu OLAF, un control mai strict referitor la cheltuirea banilor UE;
35. considera inacceptabila rata foarte scazuta de recuperare in cazurile de suspiciuni de frauda care afecteaza fondurile de preaderare, aceasta fiind de numai 4,6 % pentru intreaga perioada de programare, si invita Comisia sa instituie un sistem eficient pentru a aborda aceasta situatie;
Achizitii publice, transparenta sporita si combaterea fraudei
36. invita Comisia, agentiile competente ale Uniunii si statele membre sa ia masuri si sa furnizeze resursele necesare pentru a se asigura ca fondurile UE nu sunt afectate de coruptie, sa adopte sanctiuni descurajatoare in cazuri de coruptie si de frauda, sa accelereze confiscarea bunurilor implicate in cazuri de frauda, de evaziune fiscala si in infractiuni legate de spalarea banilor;
37. invita Comisia si statele membre sa elaboreze, sa aplice si sa evalueze periodic sisteme uniforme de achizitii pentru a preveni frauda si coruptia, sa defineasca si sa aplice conditii clare de participare la procedurile de achizitii publice, precum si criteriile pe baza carora se iau deciziile in acest domeniu si, de asemenea, sa adopte si sa aplice sisteme de control la nivel national al deciziilor privind achizitiile publice, sa asigure transparenta si raspunderea in sectorul finantelor publice si sa adopte si sa aplice sisteme de gestionare a riscurilor si de control intern;
38. saluta Cartea verde a Comisiei privind modernizarea politicii UE in domeniul achizitiilor publice – “Catre o piata europeana a achizitiilor publice mai performanta”; invita Consiliul si Comisia sa finalizeze adoptarea reformei normelor de baza ale UE in materie de achizitii publice (Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE) pana la sfarsitul anului 2012;
39. in urma solicitarii sale formulate in raportul de anul trecut privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor, invita OLAF sa prezinte, in viitorul sau raport anual, o analiza detaliata a strategiilor si masurilor utilizate de fiecare stat membru in lupta impotriva fraudei si in scopul de a preveni si identifica neregulile in cheltuirea fondurilor europene, inclusiv atunci cand sunt cauzate de coruptie; considera ca ar trebui acordata o atentie deosebita implementarii fondurilor agricole si structurale; considera ca raportul, cu 27 de profiluri de tara, ar trebui sa analizeze metoda folosita de organismele judiciare si de ancheta nationale, cantitatea si calitatea controalelor efectuate, precum si statisticile si motivele in cazurile in care autoritatile nationale nu au efectuat inculpari ca urmare a rapoartelor OLAF;
40. in urma solicitarii sale formulate in raportul de anul trecut privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor, indeamna Consiliul sa finalizeze incheierea acordurilor de cooperare cu Liechtenstein in cel mai scurt timp posibil si solicita Consiliului sa acorde Comisiei mandatul de a negocia acorduri antifrauda cu Andorra, Monaco, San Marino si Elvetia;
41. indeamna Comisia sa ia masuri pentru a asigura, prin intermediul unui punct unic de contact, transparenta in ceea ce priveste beneficiarii fondurilor UE; invita Comisia sa elaboreze masuri pentru a spori transparenta dispozitiilor juridice si un sistem prin care toti beneficiarii fondurilor UE sa fie publicati pe acelasi site, indiferent de cine gestioneaza fondurile si pe baza unor categorii standard de informatii care sa fie furnizate de statele membre in cel putin o limba de lucru a Uniunii; invita statele membre sa coopereze cu Comisia si sa-i furnizeze informatii complete si corecte referitoare la beneficiarii fondurilor UE gestionate de statele membre; invita Comisia sa actioneze cu prioritate pentru a evalua sistemul “gestiunii repartizate” si pentru a prezenta Parlamentului un raport;

*
*         *

42. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului, Comisiei, Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Curtii de Conturi Europene, Comitetului de supraveghere a OLAF si OLAF.
[1] http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf
[2] JO C 303, 9.11.2010, p. 1.
[3] JO C 303, 9.11.2010, p. 243.
[4] JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
[5] Texte adoptate, P7_TA(2010)0176.
[6] JO C 316, 27.11.1995, p. 48.
[7] JO C 313, 23.10.1996, p. 1, JO C 151, 20.5.1997, p. 1 si JO C 221, 19.7.1997, p. 11.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close